IBPBI/1/415-1422/14/AB | Interpretacja indywidualna

Możliwość uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu ich wykonywania tzw. podatkiem liniowym.
IBPBI/1/415-1422/14/ABinterpretacja indywidualna
 1. podatek liniowy
 2. pozarolnicza działalność gospodarcza
 3. usługi doradcze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 25 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu ich wykonywania tzw. podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkowania dochodu uzyskiwanego z tytułu ich wykonywania tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka komandytowa (dalej: „Spółka”), z siedzibą na terytorium Polski, ma dwóch wspólników mających siedzibę również w Polsce. Jej jedynym komandytariuszem jest polska spółka kapitałowa, a jedynym komplementariuszem jest spółka komandytowa (dalej: „Rspk”), której jedynym komplementariuszem jest polska spółka kapitałowa (dalej: „RSpzoo”). Do reprezentowania Spółki uprawniony jest jej komplementariusz (Rspk, w formie spółki komandytowej), a tego komplementariusza reprezentuje jego komplementariusz (RSpzoo). RSpzoo jest reprezentowana przez zarząd.

Wnioskodawca, osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce zamierza zawrzeć z Rspzoo tzw. kontrakt menedżerski, na podstawie którego będzie wykonywał obowiązki dyrektora finansowego. Wnioskodawca nie jest członkiem zarządu Rspzoo, ani innego podmiotu. Kontrakt menedżerski to umowa, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o umowach zlecenia. Działalność RSpzoo jest ograniczona do zarządzania Rspk (jako komplementariusz Rspk) oraz Spółką (reprezentując Rspk będącą komplementariuszem Spółki). Spółka prowadzi natomiast działalność skupiającą się na usługach zarządzania majątkiem w postaci budynków biurowych szeregu polskich podmiotów posiadających nieruchomości. Spółka na potrzeby tej działalności zatrudnia pracowników, dysponuje odpowiednim wyposażeniem, itp. Spółka nie jest wspólnikiem, ani akcjonariuszem tych podmiotów - właścicieli nieruchomości, jej czynności są więc wykonywane w ramach usług zarządzania nieruchomościami.

Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje zawarcie ze Spółką umowy, na podstawie której będzie świadczył na rzecz Spółki usługi doradcze z zakresu finansów dotyczące Spółki oraz innych podmiotów z grupy kapitałowej, której Spółka jest członkiem dotyczące:

 1. nabywania aktywów przez podmioty;
 2. analizy finansowej działalności danego podmiotu;
 3. uzyskania finansowania bankowego przez dany podmiot;
 4. raportowania finansowego, w tym poprzez sprawozdanie finansowe;
 5. procedur oraz wewnętrznej kontroli w zakresie finansów danego podmiotu.

Szczegółowy zakres usług, które będzie wykonywał Wnioskodawca będzie ustalany na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb Spółki. Świadczenie i wykonanie powyższych usług będzie potwierdzane dokumentacją, której formę uzgodnią Wnioskodawca i Spółka. Taka dokumentacja może obejmować m.in. sporządzone notatki ze spotkań, raporty, analizy lub zestawienia wykonanych czynności. Umowa zawarta przez Wnioskodawcę ze Spółką (w ramach indywidualnej pozarolniczej działalności gospodarczej) będzie przyznawała Wnioskodawcy prawo angażowania do wykonania tej umowy osób trzecich (pracowników, współpracowników, podwykonawców, itp.). Wnioskodawca, jako niezależny przedsiębiorca, nie będzie podlegał kierownictwu Spółki w związku z wykonywaniem na jej rzecz usług doradczych. W szczególności, Wnioskodawca będzie miał swobodę co do wyboru miejsca, czasu i sposobu wykonania czynności objętych zakresem umowy. Umowa nie będzie wyłączała możliwości świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz innych podmiotów niepowiązanych kapitałowo, organizacyjnie, bądź biznesowo ze Spółką oraz grupą podmiotów, której częścią jest Spółka. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług, nie będą obejmowały czynności zarządzania przedsiębiorstwem, ani reprezentowania Spółki, nie będą zatem nosiły znamion umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego, ani umowy o podobnym charakterze. Czynności o charakterze zarządzania (tu: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa) będą wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach jego funkcji dyrektora finansowego, będą objęte odrębnym wynagrodzeniem ustalonym w kontrakcie menedżerskim zawartym z RSpzoo. Wnioskodawca nie był i nie jest zatrudniony w Spółce, w Rspzoo, ani w innym podmiocie polskim na podstawie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy zawartej przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej (poza umowami, które zostały opisane powyżej). Jako dyrektor finansowy Rspzoo, Wnioskodawca zajmuje się prowadzeniem spraw Rspzoo z zakresu jej finansów, z zakresu finansów Rspk (której komplementariuszem jest RSpzoo) oraz z zakresu finansów Spółki (gdyż Rspk jest komplementariuszem Spółki). Wnioskodawca nie jest powołany na członka zarządu żadnego podmiotu. Ewentualne uprawnienia do reprezentowania poszczególnych podmiotów wobec osób trzecich, mogą wynikać jedynie z udzielonych pełnomocnictw.

Wnioskodawca dokonał wyboru stawki podatku 19% obowiązującej dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w wymaganej przepisami formie i w ustawowym terminie.

Podsumowując, Wnioskodawca będzie uzyskiwał wynagrodzenie z dwóch odrębnych tytułów:

 1. wynagrodzenie od Rspzoo przyznane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z tytułu czynności wykonywanych jako członek zarządu oraz
 2. wynagrodzenie od Spółki z tytułu świadczenia usług w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej, na podstawie faktur wystawianych zgodnie z postanowieniami przyszłej umowy zawartej w ramach działalności gospodarczej.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo wyboru i stosowania 19% stawki podatku w zakresie wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy zawartej ze Spółką...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo wyboru i stosowania stawki 19% dla wynagrodzenia uzyskiwanego od Spółki na podstawie umowy zawartej ze Spółką.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o pdof, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zgodnie natomiast z art. 30c ust. 1 ustawy o pdof, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W świetle powyższych przepisów, prawo stosowania 19% stawki do wynagrodzenia z umowy ze Spółką jest uzależnione od:

 1. wyboru przez Wnioskodawcę tej formy opodatkowania we właściwej formie i w ustawowym terminie (jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, ten warunek zostanie spełniony),
 2. tego, czy wypłacane przez Spółkę wynagrodzenie stanowi dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o pdof.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca będzie prowadził indywidualną, pozarolniczą działalność gospodarczą i w ramach tej działalności zamierza świadczyć usługi na rzecz Spółki, co nie wyklucza świadczenia usług w ramach tej działalności gospodarczej na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Wykonane usługi będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki.

Zgodnie z art. 5b ustawy o pdof, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Powyższe warunki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będą spełnione łącznie, co oznacza, że przychody Wnioskodawcy z umowy ze Spółką powinny być sklasyfikowane, jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy o pdof.

Wnioskodawca podkreśla, że zakres czynności, których istotą będzie doradztwo na rzecz Spółki, nie będzie pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego, w szczególności przedmiotem umowy zawartej w ramach działalności gospodarczej nie będą czynności związane z bieżącym prowadzeniem spraw Spółki i jej zarządzaniem. Zakres usług doradczych wynikających z postanowień tej umowy będzie odnosił się wyłącznie do usług doradczych w zakresie określonym umową.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu usług świadczonych na rzecz Spółki w ramach indywidualnej, pozarolniczej działalności gospodarczej należy sklasyfikować na gruncie ustawy o pdof, jako przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie uprawniony do wyboru i stosowania 19% stawki podatku, zgodnie z art. 30c ustawy o pdof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 i 9 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 ww. ustawy, zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia (np. powołania). Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z treści złożonego wniosku wynika m.in., że Wnioskodawca, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej zamierza zawrzeć ze Spółką umowę o świadczenie usług doradczych z zakresu finansów dotyczące Spółki oraz innych podmiotów z grupy kapitałowej, której Spółka jest członkiem, w zakresie:

 1. nabywania aktywów przez podmioty;
 2. analizy finansowej działalności danego podmiotu;
 3. uzyskania finansowania bankowego przez dany podmiot;
 4. raportowania finansowego, w tym poprzez sprawozdanie finansowe;
 5. procedur oraz wewnętrznej kontroli w zakresie finansów danego podmiotu.

Świadczenie i wykonanie powyższych usług będzie potwierdzane dokumentacją, której formę uzgodnią Wnioskodawca i Spółka. Wnioskodawca będzie miał prawo angażowania do wykonania umowy osób trzecich (pracowników, współpracowników, podwykonawców, itp.). Wnioskodawca, jako niezależny przedsiębiorca, nie będzie podlegał kierownictwu Spółki w związku z wykonywaniem na jej rzecz usług doradczych. W szczególności, będzie miał swobodę co do wyboru miejsca, czasu i sposobu wykonania czynności objętych zakresem umowy. Umowa nie będzie wyłączała możliwości świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz innych podmiotów niepowiązanych kapitałowo, organizacyjnie, bądź biznesowo ze Spółką oraz grupą podmiotów, której częścią jest Spółka. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług, nie będą obejmowały czynności zarządzania przedsiębiorstwem, ani reprezentowania Spółki, nie będą zatem nosiły znamion umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego, ani umowy o podobnym charakterze.

Podkreślić należy, że na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych w ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że jeżeli w istocie świadczone przez Wnioskodawcę usługi na rzecz Spółki (jak i innych podmiotów) nie będą obejmować żadnych czynności związanych z zarządzaniem Spółką (lub innymi podmiotami), to przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia tych usług można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia oceny, czy rzeczywiście wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej usługi na rzecz Spółki (innych podmiotów) nie noszą znamion czynności zarządzania może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, zauważyć należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl natomiast art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca w ramach świadczonych na rzecz Spółki (innych podmiotów) usług nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania, to uzyskiwane z tego tytułu dochody będą mogły być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod warunkiem wybrania tej formy opodatkowania w terminie określonym w cytowanych powyżej przepisach ww. ustawy).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Na marginesie należy zauważyć, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym (załącznik ORD-IN/A 1/1 część G, poz. 6 strona 1/2) Wnioskodawca zawarł sprzeczne informacje stwierdzając, że nie jest powołany na członka zarządu żadnego podmiotu. Natomiast w dalszej części wskazał, że będzie uzyskiwał wynagrodzenie (...) od Rspzoo przyznane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z tytułu czynności wykonywanych jako członek zarządu – jednakże fakt ten pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Nadmienia się, że w zakresie określenia, czy na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek liniowy
IBPBII/1/415-778/14/DP | Interpretacja indywidualna

pozarolnicza działalność gospodarcza
IPPB1/414-1280/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

usługi doradcze
IPTPP2/443-825/14-4/PRP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.