0115-KDIT3.4011.177.2017.2.PSZ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca, uzyskując przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie w roku podatkowym 2017 ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy brytyjskiego, odpowiadających w części czynnościom, które w bieżącym roku podatkowym wykonywał on u tego samego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy, utraci prawo w roku 2017 do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek?
0115-KDIT3.4011.177.2017.2.PSZinterpretacja indywidualna
 1. podatek liniowy
 2. pozarolnicza działalność gospodarcza
 3. umowa o pracę
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2017 r. (data wpływu 12 lipca 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 lipca 2017 r. (data wpływu 28 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 lipca 2017 r. (data wpływu 28 lipca 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. świadczył pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz brytyjskiego przedsiębiorstwa z siedzibą w L. Wnioskodawca ww. wymienionym okresie pracował jako Senior Software Developer w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 lipca 2016 r. oraz na stanowisku Lead Front End Developer w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Głównymi obowiązkami Wnioskodawcy na stanowisku Lead Front End Developer było: planowanie prac zespołu programistycznego, monitorowanie jego postępów, projektowanie i programowanie aplikacji internetowych oraz utrzymywanie aplikacji.

Wnioskodawca od dnia 3 lipca 2017 r. rozpoczął wykonywanie własnej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W oświadczeniu/zawiadomieniu o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych złożonym w Urzędzie Skarbowym, jako formę opodatkowania Wnioskodawca wybrał tzw. podatek liniowy. Ewidencja przychodów i kosztów będzie prowadzona w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Działalność gospodarcza wykonywana przez Wnioskodawcę obejmuje przede wszystkim świadczenie usług z zakresu oprogramowania. Usługi te będą kierowane między innymi do byłego pracodawcy – spółki brytyjskiej.

W ramach usług świadczonych na rzecz byłego pracodawcy – spółki brytyjskiej, Wnioskodawca będzie m.in. świadczył usługi podobne rodzajowo do tych wykonywanych na rzecz byłego pracodawcy tj. będzie zajmował się planowaniem prac zespołu programistycznego, monitorowaniem jego postępów, projektowaniem i programowaniem aplikacji internetowych oraz utrzymywaniem aplikacji. Dodatkowo jednakże, Wnioskodawca świadczył będzie na rzecz ww. spółki usługi z zakresu kontroli jakości kodu, przeprowadzał będzie szkolenia pracowników spółki, a także świadczył usługi doradcze przy planowaniu i implementacji projektów IT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, uzyskując przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie w roku podatkowym 2017 ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy brytyjskiego, odpowiadających w części czynnościom, które w bieżącym roku podatkowym wykonywał on u tego samego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy, utraci prawo w roku 2017 do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, nie utraci On prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku ani odsetek od zaległości z tego tytułu.

Przepisy art. 9a ust. 3 ww. ustawy, przewidują utratę prawa do opodatkowania podatkiem liniowym tylko w sytuacji gdy podatnik uzyska przychody z działalności gospodarczej ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które Wnioskodawca wykonywał na rzecz byłego pracodawcy w roku podatkowym.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że były pracodawca, na rzecz którego Wnioskodawca będzie świadczył usługi, jest przedsiębiorstwem brytyjskim. Z uwagi na to że brak jest jednoznacznych przepisów dotyczących świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, który jest spółką brytyjską, stanowisko Wnioskodawcy jest oparte na założeniu, że przepisy podatkowe odnoszące się do ograniczenia możliwości wyboru formy opodatkowania tzw. podatkiem liniowym ze względu na świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym stosuje się jedynie w przypadku świadczenia usług na rzecz polskiego przedsiębiorcy, jako byłego pracodawcy. Natomiast nie jest to uzasadnione w przypadku podmiotów zagranicznych, które nie podlegają pod polski system podatkowy.

Ponadto, w przypadku uznania że do ustalenia przesłanek, których spełnienie umożliwia opodatkowanie dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym, nie ma znaczenia, czy pracodawcą jest (był) podmiot polski czy też zagraniczny, stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie, zakres czynności jakie Wnioskodawca zamierza wykonywać w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy nie pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na podstawie umowy o pracę, w roku podatkowym. Z tego względu nie zostaną spełnione wszystkie przesłanki wskazane w art. 9a ust. 3 ww. ustawy warunkujące zastosowanie przedmiotowego ograniczenia wyboru tzw. podatku liniowego jako metody opodatkowania.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Mając powyższe na względzie, w przypadku uznania, że bez znaczenia w niniejszej sprawie jest fakt iż byłym pracodawcą i aktualnym usługobiorcą Wnioskodawcy jest spółka brytyjska, co zdaniem Wnioskodawcy powoduje, że nie mają w tym przypadku zastosowania ograniczenia, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy, to stwierdzić należy, iż pomimo że Wnioskodawca w bieżącym roku podatkowym był zatrudniony w spółce brytyjskiej, na której rzecz świadczy obecnie usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to fakt, iż zakres czynności jakie Wnioskodawca zamierza wykonywać w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy nie pokrywa się w pełni z czynnościami wykonywanymi na podstawie umowy o pracę, w roku podatkowym, powoduje że Wnioskodawca nie utraci prawa do opodatkowania uzyskiwanych dochodów w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z aktualnym stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie sądów administracyjnych, w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwrot „odpowiadający czynnościom” odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same jak czynności, które podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy. Nie są natomiast takie same w rozumieniu art. 9a ust. 3 ustawy czynności, które pokrywają się tylko w części z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę.

Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 lipca 2010 r., sygn. akt II FSK 516/09, wskazał, że:

„Czynności wykonywane w ramach stosunku pracy to nic innego jak działania objęte zakresem powierzonych pracownikowi obowiązków. Do tych właśnie czynności odsyła art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f., a konkretnie zwrot normatywny „odpowiadających czynnościom”, które podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy. Ten zwrot normatywny nie jest definiowany w omawianej ustawie podatkowej, jak również nie definiują go przepisy innych ustaw. W związku z tym dla jego zrozumienia należy posłużyć się regułami wykładni językowej, a konkretnie języka ogólnego polskiego i kontekstem tego zwrotu w zdaniu, które go zawiera. „Odpowiadający” to przymiotnik odczasownikowy od czasownika odpowiadać. W języku polskim odpowiadać to m.in. być pod pewnym względem podobnym do czegoś, takim samym jak coś innego; być niesprzecznym, zgodnym z czymś: figury geometryczne, elementy dwu zbiorów odpowiadają sobie. Odpis, duplikat, kopia odpowiada dokładnie duplikatowi (Słownik współczesnego języka polskiego. Przegląd Readers Digest, Warszawa 1998, tom I, str. 658); być zgodnym z czymś, takim samym, jak coś innego (Wielki słownik języka polskiego, red. naukowa E. Polański, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2009, str. 550). Reasumując należy przyjąć, że zawarty w art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. zwrot normatywny „odpowiadający czynnościom” odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame) jak czynności, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Omawiany zwrot normatywny należy odnieść do faktycznie wykonywanych przez pracownika czynności powierzonych mu przez pracodawcę w ramach umowy o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę”.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca obok usług, które pokrywają się z obowiązkami wykonywanymi na rzecz byłego pracodawcy w roku podatkowym będzie wykonywał także inne istotne czynności, których nie wykonywał na rzecz pracodawcy.

Mając na względzie powyższe, w 2017 r. Wnioskodawca może opodatkować dochody uzyskiwane z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym, zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem o wyborze tego sposobu opodatkowania. Wnioskodawca uzyskując przychody z działalności gospodarczej wykonywanej w roku podatkowym 2017 ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, nie utraci prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie zobowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy – w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy – uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, zawarto definicję legalną pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z treścią art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z tak skonstruowanej definicji wynika, że w sytuacji, gdy działalność spełnia warunki wskazane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy a nie spełnia warunków określonych w art. 5b ustawy, to przychody osiągane z tego tytułu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...).

Art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego przepisu, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Jak wynika z przytoczonych przepisów – co do zasady – możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychody z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy). Podkreślenia wymaga fakt, że w świetle wyżej wskazanego przepisu wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Istotnym na gruncie przedmiotowej sprawy jest zatem zdefiniowanie jakiego rodzaju czynności wykonuje podatnik w ramach stosunku pracy oraz w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z zaprezentowanego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. świadczył pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz przedsiębiorstwa brytyjskiego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca ww. wymienionym okresie pracował jako Senior Software Developer w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 lipca 2016 r. oraz na stanowisku Lead Front End Developer w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Głównymi obowiązkami Wnioskodawcy na stanowisku Lead Front End Developer było: planowanie prac zespołu programistycznego, monitorowanie jego postępów, projektowanie i programowanie aplikacji internetowych oraz utrzymywanie aplikacji.

Wnioskodawca od dnia 3 lipca 2017 r. rozpoczął wykonywanie własnej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W oświadczeniu/zawiadomieniu o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych złożonym w Urzędzie Skarbowym, jako formę opodatkowania Wnioskodawca wybrał tzw. podatek liniowy. Działalność gospodarcza wykonywana przez Wnioskodawcę obejmuje przede wszystkim świadczenie usług z zakresu oprogramowania. Usługi te będą kierowane między innymi do byłego pracodawcy – spółki brytyjskiej.

W ramach usług świadczonych na rzecz byłego pracodawcy – spółki brytyjskiej, Wnioskodawca będzie m.in. świadczył usługi podobne rodzajowo do tych wykonywanych na rzecz byłego pracodawcy tj. będzie zajmował się planowaniem prac zespołu programistycznego, monitorowaniem jego postępów, projektowaniem i programowaniem aplikacji internetowych oraz utrzymywaniem aplikacji. Dodatkowo jednakże, Wnioskodawca świadczył będzie na rzecz ww. spółki usługi z zakresu kontroli jakości kodu, przeprowadzał będzie szkolenia pracowników spółki, a także świadczył usługi doradcze przy planowaniu i implementacji projektów IT.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej świadczy usługi odpowiadające czynnościom, które wykonywał w ramach stosunku pracy (w roku podatkowym) oraz usługi dodatkowe. Oznacza to, że zachodzi przesłanka określona w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze względu na to, że zakres czynności (planowanie prac zespołu programistycznego, monitorowanie jego postępów, projektowanie i programowanie aplikacji internetowych oraz utrzymanie aplikacji) wykonywanych w ramach zawartej umowy o współpracę w związku z wykonywaną działalności gospodarczą pokrywa się z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę, wykonywanymi w roku podatkowym, Wnioskodawca nie może opodatkować dochodów uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem wg 19% stawki liniowej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku utraty prawa do opodatkowania dochodów podatkiem liniowym podatnik, zgodnie z cytowanym art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany jest wpłacić zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczone przy zastosowaniu skali podatkowej. Wcześniej wpłacone zaliczki, liczone dla podatku liniowego podlegają zaliczeniu na poczet zaliczek liczonych według skali podatkowej. Jeżeli zaliczki obliczone według skali podatkowej będą wyższe od zaliczek ustalanych na zasadach podatku liniowego od kwoty stwierdzonych zaległości podatkowych z tytułu zaliczek, Wnioskodawca będzie musiał uiścić odsetki za zwłokę.

Wskazać również należy, że dla ustalenia przesłanek, których spełnienie umożliwia opodatkowanie dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym, nie ma znaczenia, czy pracodawcą jest (był) podmiot polski czy też zagraniczny – art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wprowadza bowiem takiego rozróżnienia.

Reasumując, stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2017 r. jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.