0114-KDIP3-1.4011.60.2018.1.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2018 r. (data wpływu 1 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni od 2011 r. pełni funkcję członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). W ramach pełnionej przez siebie funkcji, Wnioskodawczyni jest odpowiedzialna za zarządzanie Spółką oraz jej reprezentację zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Jednocześnie Wnioskodawczyni prowadzi od 2002 r. jednoosobową działalność gospodarczą (zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wnioskodawczyni złożyła do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu działalności gospodarczej według stawki liniowej, o której mowa w art. 30c ustawy o PIT.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zawarła ze Spółką w 2017 r. umowę (dalej: Umowa). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wnioskodawczynię na rzecz Spółki usług doradczych w zakresie procesów sprzedaży i zakupów funkcjonujących w Spółce, działalności marketingowej oraz polityki personalnej.

Zakres obowiązków Wnioskodawczyni, do wykonywania których zobowiązana jest na podstawie Umowy przedstawia się następująco:

 1. Doradztwo w zakresie procesów sprzedaży, w tym między innymi:
  • przygotowanie kontraktów i ofert dla kluczowych kontrahentów
  • budowanie relacji z kontrahentami poprzez m.in. udział w targach, konferencjach
 2. Doradztwo w zakresie procesów zakupowych, w tym między innymi:
  • dokonywanie analiz rynku ukierunkowanych na wyszukiwanie dostawców
  • analiza wiarygodności dostawców
  • wsparcie przy negocjowaniu warunków zakupów i sprzedaży
 3. Doradztwo w zakresie działalności marketingowej, w tym między innymi:
  • dokonywanie analiz i oceny rynku oraz tendencji na rynku
  • prowadzenie stałego monitoringu w branży w której działa Spółka w kraju i zagranicą
 4. Doradztwo w zakresie polityki personalnej i zasobów ludzkich, w tym między innymi:
  • wsparcie w tworzeniu i realizacji polityki personalnej
  • rekrutacja pracowników
  • doradztwo w zakresie oceny zarządzania oraz efektywności i jakości pracy pracowników.

Usługi w zakresie doradztwa są działaniami całkowicie odrębnymi od obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, wykonywanymi poza czasem sprawowania obowiązków członka Zarządu.

Na podstawie zawartej Umowy Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy lub z przepisów prawa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody z tytułu usług wykonanych na podstawie Umowy stanowią dla Wnioskodawczyni przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowane do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i jako takie podlegają opodatkowaniu według zasad właściwych dla tego źródła przychodu tj. do osiągniętych przez Wnioskodawczynię dochodów ma zastosowanie stawka liniowa, o której mowa w art. 30c ustawy o PIT?

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody uzyskiwane z tytułu Umowy stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej zaliczane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. W konsekwencji podlegają opodatkowaniu według zasad właściwych dla tego źródła przychodów tzn. ma do nich zastosowanie stawka liniowa, o której mowa w art. 30c ustawy o PIT.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52. 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 9a ust. 1 ustawy o PIT dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z powyższych przepisów wynika, iż możliwość opodatkowania dochodów 19% podatkiem liniowym dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (tj. ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o PIT źródłami przychodów są m.in.:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1 );
 2. działalność wykonywana osobiście (pkt 2);
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Według definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkowy:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 (tj. m.in. do przychodów uzyskanych z tytułu stosunku pracy, czy też działalności wykonywanej osobiście).

Zgodnie z kolei z art. 5b ust. 1 ustawy o PIT za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymienione zostały w art. 13 ustawy o PIT. W myśl art. 13 pkt 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Natomiast w świetle art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się również przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z powyższych uregulowań wynika, iż czynności o charakterze zarządczym, menedżerskim bez względu na podstawę prawną ich świadczenia (czy świadczone są na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego, czy też w ramach funkcji pełnionej przez członka zarządu) z punktu widzenia podatku PIT nie mogą być kwalifikowane do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT i opodatkowane według zasad przewidzianych dla tego źródła przychodów. Tego rodzaju czynności stanowią bądź to przychody z tytułu umowy o pracy, bądź to z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w zależności od sytuacji.

Podkreślenia wymaga jednak, iż powyższe ograniczenia dotyczą wyłącznie usług o charakterze zarządczym/menedżerskim - żadne przepisy (czy to ustawy o PIT, czy tez innych ustaw) nie uniemożliwiają członkowi zarządu wykonywania na rzecz spółki, w której pełni wspomnianą funkcję, usług innych niż zarządcze (np. o charakterze doradczym, czy technicznym) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i opodatkowania ich według zasad właściwych dla tego źródła przychodu. Innymi słowy, usługi świadczone przez członka zarządu mogą być kwalifikowane do źródła „działalność gospodarcza” - w tym celu konieczne jest jednak spełnienie następujących warunków:

 • usługi nie są pełnione w ramach pełnionej przez członka zarządu funkcji;
 • usługi nie stanowią usług z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, usług menedżerskich, czy też usług o podobnym charakterze;
 • usługi wykonywane są w ramach prowadzonej przez członka zarządu działalności gospodarczej, spełniającej definicję wskazaną w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż przychody z tytułu usług doradczych świadczonych w ramach zawartej przez Wnioskodawczynię ze Spółką Umowy stanowić będą przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowane do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Usługi doradcze świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach Umowy, nie są bowiem wykonywane w związku z pełnioną funkcją Prezesa Zarządu. Dodatkowo, zakres usług będących przedmiotem umowy o świadczenie usług doradczych w jasny sposób wskazuje, iż umowa ta nie ma charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzania przedsiębiorstwem lub podobnej do nich umowy, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy. Przedmiotowe usługi mają bowiem charakter doradczy i nie przewidują sprawowania zarządzania przedsiębiorstwem. Zauważyć także należy, że z zakresu czynności (usług), które Wnioskodawczyni wykonuje na rzecz Spółki w ramach doradztwa, nie wynika, aby Spółka miała powierzyć Spółce jakiekolwiek czynności kierowania (zarządzania). Jest to bowiem szereg czynności, których istotą jest doradztwo i które są odrębne oraz niepokrywające się ze świadczonymi przez Wnioskodawczynię na innej podstawie prawnej usługami zarządzania wykonywanymi w ramach pełnienia funkcji członka zarządu. W ramach zawartej Umowy o świadczenie usług doradczych, nie jest również zlecane zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki, a więc umowa ta pozbawiona jest podstawowego elementu charakterystycznego dla umów mających za przedmiot usługi zarządzania.

Podkreślić należy, iż fakt powołania Wnioskodawczyni na członka zarządu nie ma wpływu na kwalifikację przychodów do odpowiedniego źródła. Czynności zarządzania, kierowania przedsiębiorstwem świadczone są w ramach pełnionej funkcji, a nie w ramach zawartej Umowy.

Dodatkowo, zwrócić należy uwagę, iż w analizowanej sytuacji nie znajdzie zastosowania przepis art. 5b ust. 1 ustawy o PIT. Wnioskodawczyni ponosi bowiem odpowiedzialność wobec spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie Umowy, ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Stanowisko, przedstawione w niniejszym wniosku, zgodnie z którym przychody z tytułu usług doradczych świadczonych na rzecz spółki przez jej członka zarządu stanowią przychody z działalności gospodarczej znajduje potwierdzenie w licznych indywidualnych interpretacjach wydanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych. Przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2016 r. (nr IBPB-1 -1/4511-89/16/ZK);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r. (nr IPPB1/415-1420/14-2/MS1);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2014 r. (nr IBPBI/1/415-1030/14/ZK);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2011 r. (nr ITPB1 /415-1050c/l 0/MR);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 marca 2010 r. (nr IPPB1/415-983/09-2/AG);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 maja 2010 r. (nr 1PPB1/415-202/10-2/AG);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 września 2009 r. (nr ITPB1/415-524/09/MM);

Przychody uzyskiwane z tytułu Umowy stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej zaliczane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. W konsekwencji podlegają opodatkowaniu według zasad właściwych dla tego źródła przychodów tzn. ma do nich zastosowanie stawka liniowa, o której mowa w art. 30c ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Zaznaczyć należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku. Mając powyższe na uwadze, tutejszy organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę tego, czy świadczone przez Wnioskodawczynię na rzecz Spółki usługi w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej są wyłącznie usługami doradczymi. Jeżeli zatem w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.