0111-KDIB1-1.4011.235.2017.1.BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 21 listopada 2017 r. (data wpływu 22 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni zawrze ze spółką P. Sp. z o.o. („Spółka”) kontrakt menadżerski (umowa cywilnoprawna) na podstawie którego będzie zarządzać wybranym obszarem działalności Spółki, we wskazanym w kontrakcie menadżerskim zakresie.

W szczególności, zakres obowiązków Wnioskodawczyni zgodnie z ww. kontraktem menedżerskim będzie obejmował:

 1. zarządzanie i nadzór nad osobami zatrudnionymi w Dziale Administracji Oddziału w K.,
 2. nadzorowanie właściwego obiegu informacji i dokumentacji administracyjnej,
 3. nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w administracji regulaminów,
 4. nadzorowanie poprawności ewidencjonowania środków trwałych i wyposażenia oddziału,
 5. zarządzanie flotą samochodową oddziału,
 6. zarządzanie przydzielonymi do obsługi nieruchomościami i budynkami poprzez dbanie o ich prawidłowa eksploatację,
 7. reprezentowanie zgodnie z Umową Spółki i przepisami prawa (zgodnie z pełnomocnictwem),
 8. współpraca i nadzorowanie firm zewnętrznych w zakresie: mediów, ochrony, usług serwisowych i porządkowych,
 9. zlecanie i nadzorowanie pracy dla podwykonawców, w tym kontrolowanie realizacji okresowych przeglądów obiektów oraz ich wyposażenia.

Kontrakt będzie regulował w szczególności: (i) zakres obowiązków, (ii) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, (iii) termin płatności wynagrodzenia, (iv) okres wypowiedzenia, (v) minimalny wymiar dyspozycyjności menedżera, (vi) zasady odpowiedzialności za działania wobec osób trzecich.

Zgodnie z funkcjonującym modelem zatrudniania w Spółce kadry menedżerskiej, współpraca zasadniczo jest dwutorowa, tzn. kadra menadżerska zarządza Spółką w ramach kontraktów menedżerskich, z tym zastrzeżeniem, że obejmują one wyłącznie czynności o charakterze zarządczym. Jednocześnie, niektórzy menadżerowie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą dodatkowo na rzecz Spółki usługi doradztwa gospodarczego (umowa firma-firma).

Na podstawie umowy doradczej, Wnioskodawczyni będzie świadczyła usługi doradztwa gospodarczego na rzecz Spółki. W szczególności, zakres obowiązków Wnioskodawczyni na podstawie w/w umowy doradczej będzie następujący:

 1. wsparcie procesów opracowywania procedur administracyjnych ich wdrażania w Oddziale w K.,
 2. sporządzanie zestawień, analiz i raportów administracyjnych,
 3. monitorowanie poprawności realizacji umów z dostawcami, zgłaszanie dostawcom potrzeby wprowadzenia niezbędnych aktualizacji i zmian w trakcie trwania umowy,
 4. udzielanie wsparcia w koordynowaniu zakupów administracyjnych na potrzeby oddziału, bieżące monitorowanie kosztów administracyjnych i ich optymalizację, obsługiwanie faktur w systemie księgowym,
 5. doradztwo gospodarcze na rzecz innych menadżerów Spółki,
 6. współpraca z właścicielami, zarządcami i administratorami nieruchomości oraz dbanie o pozytywne relacje z najemcami,
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej obiektów i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. udzielanie wsparcia w stałym rozwoju kompetencji pracowników Administracji w Oddziale w K.,
 9. udzielanie wsparcia w utrzymywaniu i kontrolowaniu stanu technicznego nieruchomości, zapobieganie, analizowanie oraz usuwanie awarii/usterek w obiektach.

Zawarta ze Spółką Umowa na świadczenie usług doradczych będzie regulowała w szczególności: (i) zakres świadczeń, (ii) kwestie miesięcznego wynagrodzenia (iii) okres wypowiedzenia, (iv) minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy, (v) okres trwania umowy, (vi) poufność, (vii) zakaz konkurencji, (viii) kwestie własności intelektualnej. Umowa o świadczenie usług doradczych nie będzie obejmować żadnych usług zarządzania.

Wnioskodawczyni będzie świadczyła usługi doradcze na własny rachunek oraz własne ryzyko. Tym niemniej możliwe jest, iż odpowiedzialność Wnioskodawczyni za działania wobec osób trzecich zostanie w umowie częściowo ograniczona.

Wnioskodawczyni planuje, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczyła także usługi doradztwa gospodarczego na rzecz innych podmiotów niż Spółka.

Zarówno usługi o charakterze zarządczym jak i usługi doradztwa gospodarczego nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności. Spółka nie będzie też narzucać Wnioskodawczyni czasu i miejsca wykonywania usług z tym zastrzeżeniem, iż Wnioskodawczyni zobowiąże się w obu przypadkach do minimalnych wizyt w tygodniu w siedzibie Spółki w wybranym przez siebie czasie.

Ponadto, Wnioskodawczyni zaznacza, że nie wykonuje w chwili obecnej oraz w chwili rozpoczęcia świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki czynności w ramach stosunku pracy, jak również spółdzielczego stosunku pracy na rzecz Spółki.

Wnioskodawczyni ma zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej od stycznia 2018 roku.

Należy również wskazać, że model zatrudniania kadry menedżerskiej polegający na dwutorowości współpracy Wnioskodawczyni ze Spółką odpowiada praktyce gospodarczej. W ramach kontraktu menedżerskiego, Wnioskodawczyni będzie bowiem pełniła swoje funkcje jako menadżer odpowiedzialny za wybrany obszar działalności Spółki we wskazanym w kontrakcie menadżerskim zakresie, natomiast czynności o charakterze doradczym będą świadczone na podstawie odrębnej umowy - umowy doradczej zawartej w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej (umowa firma-firma), która w sposób szczegółowy będzie określała zakres świadczonych usług oraz zasady ich świadczenia.

Przed dniem uzyskania pierwszego przychodu Wnioskodawczyni złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c PITU.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c PITU (podatek liniowy)?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie za usługi doradcze świadczone na rzecz Spółki w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm., dalej: „PITU”) (podatek liniowy), uwzględniając że Wnioskodawczyni złożyła właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ustawowo przewidzianym terminie pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Powyższe wynika, w opinii Wnioskodawcy, z następujących przepisów prawa:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 PITU, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z przywołaną już treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 PITU, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: (i) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; (ii) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; (iii) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 PITU.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 PITU za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (i) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; (ii) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności; (iii) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jak wynika z literalnej treści art. 5b ust. 1 PITU, niespełnienie któregokolwiek z warunków wymienionych w tym przepisie oznacza, że wykonywane czynności mogą być klasyfikowane na potrzeby PITU jako pozarolnicza działalność gospodarcza, jeśli tylko dana aktywność podatnika spełnia pozytywną część definicji działalności gospodarczej.

Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. (...)

Zgodnie z art. 9a ust. 2 PITU, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku obowiązani są do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Z kolei w myśl art. 9a ust. 3 PITU, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej (winno być: niebędącej osobą prawną) przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W opinii Wnioskodawcy, nie budzi wątpliwości okoliczność, iż w świetle przedstawionego stanu faktycznego, usługi doradcze mieścić się będą w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 PITU. Co więcej, zdaniem Wnioskodawcy, w omawianym stanie faktycznym nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 PITU tj. w szczególności w omawianym przypadku nie istnieje stosunek podporządkowania (kierownictwa) pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką (wynika to nie tylko z treści umowy o świadczenie usług, ale również ze specyfiki wykonywanych usług) oraz Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Ponadto, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 PITU wskazuje, iż ograniczenie w stosowaniu stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy takie same usługi, które świadczył w bieżącym roku podatkowym na rzecz byłego pracodawcy. A zatem, ww. ograniczenie nie będzie miało zastosowania w stosunku do Wnioskodawcy ponieważ w roku podatkowym tj. 2018 r., w którym osiągnie przychód z tytułu usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej nie będzie go łączył stosunek pracy ze Spółką. Wnioskodawca nie jest i nie będzie pracownikiem Spółki.

Powyższe stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe. Przykładowo, wskazać można na interpretacje indywidualne, które wydane zostały w oparciu o podobne stany faktyczne:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 kwietnia 2017 r., Znak: 1462-IPPB1.4511.83.2017.1.MJ,
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 stycznia 2016 r., Znak: IPPB1/4511-1301/15-2/MM,
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2015 r., Znak: IPPB1/415-1268/14-2/MS1,
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 lipca 2014 r., Znak: IPPB1/415-424/14-3/IF.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawczyni prosi o potwierdzenie, że będzie miała prawo do opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki z tytułu świadczenia usług doradczych, 19% podatkiem liniowym w roku bieżącym oraz w latach następnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Jednocześnie zauważyć należy, że powołane przez Wnioskodawczynię interpretacje indywidualne oraz pisma organów podatkowych nie przeczą tezom prezentowanych w niniejszym rozstrzygnięciu. Z uwagi jednak na fakt, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach podmiotów, które o ich wydanie wystąpiły, nie są one wiążące w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku z dnia 21 listopada 2017 r.

Zaznaczyć należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku. Mając powyższe na uwadze, tutejszy organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę tego, czy świadczone przez Wnioskodawczynię na rzecz Spółki usługi w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej są wyłącznie usługami doradczymi. Jeżeli zatem w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania Nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a,
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.