0111-KDIB1-1.4011.178.2017.2.SG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowania ich tzw. podatkiem liniowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2017 r. (data wpływu 29 września 2017 r.), uzupełnionym 1 grudnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowania ich tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2017 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowania ich tzw. podatkiem liniowym. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 16 listopada 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-1.4011.178.2017.1.SG wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 1 grudnia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza założyć jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach swojej działalności Wnioskodawca będzie zajmować się świadczeniem usług doradczych i konsultingowych.

W przyszłości Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług (dalej: „Umowa”). Na podstawie umowy Wnioskodawca świadczyłby usługi na rzecz spółki prawa handlowego, która zarządzałaby alternatywną spółką inwestycyjną (dalej: „Usługobiorca” lub „ZASI”). Usługobiorca byłby zatem zarządzającym alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym (dalej: „u.f.i.”).

Zgodnie z przepisami u.f.i., przez alternatywną spółkę inwestycyjną (dalej: „ASI”) należy rozumieć alternatywny fundusz inwestycyjny, inny niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty, prowadzący działalność w formie spółki kapitałowej (w tym spółki europejskiej) lub w formie spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa (w tym spółka europejska). Natomiast przez alternatywny fundusz inwestycyjny rozumie się instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

ASI zgodnie z oczekiwaniami inwestorów może inwestować w akcje lub udziały innych spółek, w ich odpowiedniki w przypadku podmiotów zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania (dalej: „Spółki” lub „Portfel Inwestycyjny”).

Przedmiotem działalności ZASI będzie wyłącznie zarządzanie ASI, w tym ewentualnie wprowadzanie ASI do obrotu.

Zgodnie z art. 701 u.f.i. ZASI zobowiązana będzie prowadzić działalność w zakresie zarządzania ASI w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie ASI i jej inwestorów, a także w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

ZASI jako zarządzający, może zostać zobowiązana do wykonywania czynności wskazanych w art. 701 ust. 2 u.f.i., tj. może na przykład:

 1. zapewnić warunki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość prowadzonej działalności oraz właściwe jej wykonywanie;
 2. zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, wykrywać takie konflikty, a w przypadku powstania takiego konfliktu - zapewnić ochronę interesu inwestorów ASI oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową;
 3. opracować i wdrożyć procedurę zapobiegającą ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową w celu zapobieżenia wykorzystywaniu lub ujawnianiu takich informacji przez osoby posiadające dostęp do tych informacji, w tym osoby kierujące działalnością zarządzającego ASI i uczestniczące w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym ASI;
 4. posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji, zadań i odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych;
 5. zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu swojej działalności osoby posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje;
 6. opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami inwestorów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej;
 7. stosować odpowiednie procedury zarządzania płynnością oraz opracować i wdrożyć procedury umożliwiające monitorowanie ryzyka utraty płynności, a także regularnie przeprowadzać testy warunków skrajnych obszaru płynności ASI w warunkach normalnej płynności oraz sytuacji nadzwyczajnych w zakresie płynności;
 8. ewidencjonować transakcje zawierane w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym ASI, zlecenia nabycia lub odkupienia ich praw uczestnictwa, jak również ewidencjonować transakcje zawarte na rachunek własny;
 9. przeprowadzać analizę przy doborze przedmiotu lokat ASI i zapewniać zgodność decyzji inwestycyjnych ze strategią inwestycyjną, celami i profilem ryzyka danej spółki.

W celu sprawnego wykonywania usług zarządzania ASI, ZASI może zlecić Wnioskodawcy wykonywanie różnego rodzaju usług (dalej: „Usługi”). Usługi Wnioskodawcy świadczone na podstawie umowy na rzecz ZASI mogą polegać w szczególności na:

1. wstępnej weryfikacji Spółek, w które ASI może inwestować oraz sporządzaniu stosownych analiz i ich prezentacji ZASI;

2. przygotowywaniu materiałów w celu sprawowania nadzoru korporacyjnego przez ASI nad Spółkami;

3. doradztwie mającym na celu prowadzenie działalności umożliwiającej budowanie wartości Spółek;

4. doradztwie przy podejmowaniu przez ASI jako akcjonariusza lub wspólnika kluczowych decyzji dotyczących kwestii operacyjnych oraz strategicznych Spółek, w tym w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;

5. uczestnictwu na żądanie ZASI w spotkaniach z ASI;

6. przygotowywaniu materiałów związanych z prowadzonymi projektami oraz inwestycjami w Spółki;

7. rekomendowaniu ZASI powoływania i odwoływania członków organów zarządczych oraz nadzorczych w Spółkach;

8. opracowywaniu dokumentacji propozycji strategii „wyjścia” ASI z poszczególnych Spółek (np. sprzedaży udziałów lub akcji Spółek);

9. poszukiwaniu potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem pakietów udziałów lub akcji Spółek;

10. sporządzania dokumentacji, analiz lub innych materiałów w celu określenia optymalnego momentu przejmowania i zbywania przedsiębiorstw w ramach Spółek;

11. rekomendowaniu ZASI doradców przy procesie nabywania i zbywania Spółek;

12. sporządzaniu dokumentacji, analiz i innych materiałów na potrzeby procesu nabywania i zbywania udziałów lub akcji Spółek, w tym na potrzeby prowadzenia negocjacji, a także sporządzaniu projektów umów i innych niezbędnych dokumentów transakcyjnych;

13. przygotowywaniu projektów inwestycyjnych do „wejścia” kapitałowego, w tym dokonywanie niezbędnych analiz i przeprowadzenie due diligence;

14. analizie dokumentacji dotyczącej poszczególnych transakcji dotyczących Spółek;

15. wspieraniu ASI i ZASI w wykonywaniu wszelkich obowiązków informacyjnych dotyczących Spółek spoczywających na ASI lub ZASI (w szczególności w zakresie raportów bieżących i okresowych);

16. przekazywaniu ZASI bez zbędnej zwłoki wszelkich informacji dotyczących Spółek w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonywania wszelkich obowiązków informacyjnych;

17. zapewnianiu wsparcia prawnikom i służbom księgowym w zakresie zarządzania ASI;

18. gromadzeniu i administracji zgłoszeń projektów inwestycyjnych oraz zapytań dotyczących możliwości koinwestycji;

19. dokonywaniu wycen projektów inwestycyjnych i Spółek na potrzeby transakcyjne i sprawozdawcze;

20. monitorowaniu przestrzegania przez ASI regulacji prawnych;

21. rozliczaniu wyniku ASI celem wypłaty zysków udziałowcom lub akcjonariuszom ASI;

22. zapewnianiu wsparcia w razie emisji i umarzania udziałów lub akcji ASI;

23. rozliczaniu umów (w tym wysyłanie potwierdzeń);

24. innych czynności zleconych przez ZASI związanych z wykonywaniem usługi zarządzania ASI.

Wnioskodawca pragnie przy tym dodać, że powyższe czynności są specyficzne i istotne dla obsługi inwestycji w obszarze private equity/venture Capital, co sprowadza się do uznania, że przedstawiają one wymierną wartość rynkową dla podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną. Z uwagi na specyfikę usług, będą mieć one istotne znaczenie dla Usługobiorcy. Wnioskodawca będzie wykonywał usługi kompleksowo, uzupełniając wiedzę Usługobiorcy w zakresie zarządzania ASI.

Za świadczone usługi Wnioskodawcy będzie przysługiwać określone w umowie wynagrodzenie.

Wnioskodawca nie będzie pełnić funkcji członka zarządu ZASI ani ASI.

Wnioskodawcy nie będzie łączyła umowa o pracę z ZASI. Wnioskodawca nie będzie też byłym pracownikiem ZASI. W związku z tym należy przyjąć, że przychody ze świadczenia na rzecz ZASI Usług nie będą odpowiadać czynnościom, które Wnioskodawca wykonywał lub wykonuje w trakcie roku podatkowego w ramach stosunku pracy z ZASI.

Usługi nie będą wykonywane pod kierownictwem ani w miejscu i czasie wyznaczonym przez Usługobiorcę. Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Wnioskodawcę interesuje to, czy prowadząc działalność polegającą na świadczeniu usług, mógłby wybrać sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych z takiej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT zakładając, że złożyłby pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 9a Ustawy PIT.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 25 listopada 2017 r. Wnioskodawca wskazał m.in., że osiągnięte przez niego przychody z tytułu świadczenia usług nie powinny być uznane za przychody, o których mowa w art. 13 pkt 9 Ustawy PIT, tj. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Jego zdaniem usługi opisane we wniosku nie powinny być uznane za „usługi zarządcze”. Ponadto Wnioskodawca powtórnie wymienił wskazane w pkt 1-24 wniosku usługi, które będzie świadczył na podstawie zawartej umowy z ww. Spółką. Wnioskodawca wskazał, że nie będzie wykonywać usług wykraczających poza ww. zakres.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie mieć prawo do wyboru opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (19% PIT)?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał on prawo do wyboru opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm., dalej jako: „Ustawy PIT ”) (19% PIT).

Zgodnie z art. 9a ust. 1 Ustawy PIT, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 Ustawy PIT, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z kolei zgodnie z art. 9a ust. 2 Ustawy PIT, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT, przy spełnieniu przesłanek określonych w tym przepisie.

Zgodnie z art. 30c Ustawy PIT, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7 Ustawy PIT, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d Ustawy PIT wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Art. 5a pkt 6 Ustawy PIT definiuje pozarolniczą działalność gospodarcza jako działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług nie powinny być zaliczane do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy PIT. Przychody te należy zakwalifikować jako przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, tj. do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę będzie miała charakter zorganizowany i ciągły. Wnioskodawca formalnie dokona rejestracji działalności gospodarczej. W konsekwencji wykonywana przez niego aktywność gospodarcza nie powinna skutkować wygenerowaniem przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W literaturze przedmiotu (por. A. Bartosiewicz, R. Kubacki. PIT Komentarz 2015, LEX) zwraca się uwagę na to, że podstawowym kryterium pozwalającym na odróżnienie działalności wykonywanej osobiście od działalności gospodarczej jest występowanie zewnętrznych znamion działalności gospodarczej, w szczególności takich jak:

 • rejestracja podatnika jako podmiotu gospodarczego (przedsiębiorcy),
 • faktyczne wykonywanie działalności w celach zarobkowych,
 • zawodowo we własnym imieniu i na własny rachunek, zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały) charakter działalności.

Działalność wykonywana osobiście nie musi bowiem spełniać powyższych kryteriów, a zwłaszcza ciągłości (powtarzalności i stałości) oraz określonego stopnia zorganizowania.

W szczególności, osiągnięte przez Wnioskodawcę przychody z tytułu świadczenia usług nie powinny być uznane za przychody, o których mowa w art. 13 pkt 9 Ustawy PIT, tj. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Zakres usług będzie bowiem obejmować przede wszystkim usługi o charakterze doradczym. Zarządzaniem ASI zajmować się będzie ZASI. Wnioskodawca będzie wyłącznie dostarczał usługi doradcze, które pozwolą ZASI należycie wykonywać usługi na rzecz ASI. Wnioskodawca nie będzie podejmować żadnych wiążących decyzji dotyczących na przykład strategii „wejścia’”, czy też „wyjścia” ASI z poszczególnych inwestycji (Spółek). Będzie opracowywał dokumentację, materiały, przekazywał informacje, które pozwolą na podjęcie określonych decyzji przez ZASI. O tym, że dopuszczalne jest stosowanie 19% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w wypadku świadczenia usług podobnych do opisanych w niniejszym wniosku są przekonane organy podatkowe. Wnioskodawca zwraca uwagę w szczególności na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 grudnia 2014 r., Znak: IPPB1/415-1072/14-3/MS1, w której organ podatkowy analizował stan faktyczny, w którym podatnik zamierzał świadczyć w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej usługi na rzecz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Usługi te miały obejmować:

 • budowanie relacji z klientem i utrzymywanie bieżącego kontaktu z uczestnikami Funduszy,
 • bieżącą kontrolę ryzyka inwestycyjnego,
 • analizę wyników inwestycyjnych,
 • gromadzenie informacji oraz dokonywanie analiz niezbędnych dla efektywnego zarządzania Funduszami oraz opracowania ich strategii inwestycyjnych,
 • analizę dokumentacji dotyczących poszczególnych transakcji,
 • przygotowanie i opiniowanie warunków emisji, statutów Funduszy dotyczących działalności Funduszy pod kątem zgodności ww. dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa,
 • opiniowanie umów sprzedaży/przelewu wierzytelności zawieranych przez fundusze sekurytyzacyjne,
 • opiniowanie regulaminów zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami.

Organ potwierdził możliwość opodatkowania usług wykonywanych przez podatnika stawką liniową PIT uznając za prawidłowy następujący pogląd podatnika, że należy wskazać, iż zawarta przez Wnioskodawcę umowa o świadczenie usług nie będzie wypełniała znamion wskazanych w art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będą to wyłącznie czynności obejmujące obszar analityczno-doradczy. Znajduje to potwierdzenie również w sposobie sklasyfikowania usług doradczych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. PKWiU pod symbolem 70.22.1 klasyfikuje „usługi doradztwa związane z zarządzaniem”. Grupowanie to obejmuje:

 1. 70.22.11 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym,
 2. 70.22.12 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków,
 3. 70.22.13 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem.
 4. 70.22.14 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 5. 70.22.15 - usługi doradztwa związane z produkcją,
 6. 70.22.16 - usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem,
 7. 70.22.17 - usługi zarządzania procesami gospodarczymi,
 8. 70.22.2 - pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych,
 9. 70.22.3 - pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Grupowanie to jednoznacznie wyodrębnia usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (...) W związku z powyższym, istotne jest, iż faktyczny zakres świadczonych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usług wyklucza zakwalifikowanie ich jako uzyskiwanych w ramach działalności wykonywanej osobiście, np. w ramach kontraktu menedżerskiego.

Podobne stanowisko zaprezentowane zostało w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 maja 2014 r., Znak: IPTPB1/415-114/14-2/AP, w której czytamy o kwalifikacji wykonywanej działalności - na gruncie prawa podatkowego - do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). Opierając się na opisie świadczonych usług doradczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej oraz na stwierdzeniu Wnioskodawcy, że czynności związane z wykonaniem umowy dotyczącej świadczenia usług doradczych nie będą czynnościami zarządczymi - uznać należy, że świadczonych przez Wnioskodawcę usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. Wobec powyższego usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku można zakwalifikować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu - po złożeniu stosowanego oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ww. ustawy - mogą być opodatkowane podatkiem liniowym, tj. zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Analogiczne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 30 kwietnia 2014 r., Znak: IPPB1/415-163/14-4/MT, w której zgodził się z następującym stanowiskiem Wnioskodawcy, że nie można również przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradczych zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w szczególności nie można uznać, że są one świadczone na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, a tym samym, by zastosowanie znajdował tu art. 13 pkt 9 UPDOF. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę mają bowiem charakter wyłącznie doradczy i nie przewidują zarządzania (...) ani reprezentacji (...). W szczególności w ramach Umowy o współpracy, Spółka nie powierza Wnioskodawcy jakichkolwiek czynności kierowania (zarządzania) - przedmiotem umowy o współpracę są jedynie czynności, których istotą jest doradztwo, odrębne oraz niepokrywające się ze świadczonymi przez Wnioskodawcę czynnościami zarządzania (...).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez niego z tytułu świadczenia usług będą mogły być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT, po spełnieniu przez Wnioskodawcę przesłanek określonych w art. 9a Ustawy PIT (m.in. złożenia pisemnego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza założyć jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach swojej działalności Wnioskodawca będzie zajmować się świadczeniem usług doradczych i konsultingowych. W przyszłości Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usług (dalej: „Umowa”). Na podstawie umowy Wnioskodawca świadczyłby usługi na rzecz spółki prawa handlowego, która zarządzałaby alternatywną spółką inwestycyjną (dalej: „Usługobiorca” lub „ZASI”). Usługobiorca byłby zatem zarządzającym alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym (dalej: „u.f.i.”). Zgodnie z przepisami u.f.i., przez alternatywną spółkę inwestycyjną (dalej: „ASI”) należy rozumieć alternatywny fundusz inwestycyjny, inny niż specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty, prowadzący działalność w formie spółki kapitałowej (w tym spółki europejskiej) lub w formie spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa (w tym spółka europejska). Natomiast przez alternatywny fundusz inwestycyjny rozumie się instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. ASI zgodnie z oczekiwaniami inwestorów może inwestować w akcje lub udziały innych spółek, w ich odpowiedniki w przypadku podmiotów zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania (dalej: „Spółki” lub „Portfel Inwestycyjny”). Przedmiotem działalności ZASI będzie wyłącznie zarządzanie ASI, w tym ewentualnie wprowadzanie ASI do obrotu. Zgodnie z art. 701 u.f.i. ZASI zobowiązana będzie prowadzić działalność w zakresie zarządzania ASI w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie ASI i jej inwestorów, a także w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego. ZASI jako zarządzający, może zostać zobowiązana do wykonywania czynności wskazanych w art. 701 ust. 2 u.f.i. W celu sprawnego wykonywania usług zarządzania ASI, ZASI może zlecić Wnioskodawcy wykonywanie różnego rodzaju usług (dalej: „Usługi”). Usługi Wnioskodawcy świadczone na podstawie Umowy na rzecz ZASI mogą polegać w szczególności na wstępnej weryfikacji Spółek, w które ASI może inwestować oraz sporządzaniu stosownych analiz i ich prezentacji ZASI, przygotowywaniu materiałów w celu sprawowania nadzoru korporacyjnego przez ASI nad Spółkami, doradztwie mającym na celu prowadzenie działalności umożliwiającej budowanie wartości Spółek, doradztwie przy podejmowaniu przez ASI jako akcjonariusza lub wspólnika kluczowych decyzji dotyczących kwestii operacyjnych oraz strategicznych Spółek, w tym w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, uczestnictwu na żądanie ZASI w spotkaniach z ASI, przygotowywaniu materiałów związanych z prowadzonymi projektami oraz inwestycjami w Spółki, rekomendowaniu ZASI powoływania i odwoływania członków organów zarządczych oraz nadzorczych w Spółkach, opracowywaniu dokumentacji propozycji strategii „wyjścia” ASI z poszczególnych Spółek (np. sprzedaży udziałów lub akcji Spółek), poszukiwaniu potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem pakietów udziałów lub akcji Spółek, sporządzania dokumentacji, analiz lub innych materiałów w celu określenia optymalnego momentu przejmowania i zbywania przedsiębiorstw w ramach Spółek, rekomendowaniu ZASI doradców przy procesie nabywania i zbywania Spółek, sporządzaniu dokumentacji, analiz i innych materiałów na potrzeby procesu nabywania i zbywania udziałów lub akcji Spółek, w tym na potrzeby prowadzenia negocjacji, a także sporządzaniu projektów umów i innych niezbędnych dokumentów transakcyjnych, przygotowywaniu projektów inwestycyjnych do „wejścia” kapitałowego, w tym dokonywanie niezbędnych analiz i przeprowadzenie due diligence, analizie dokumentacji dotyczącej poszczególnych transakcji dotyczących Spółek, wspieraniu ASI i ZASI w wykonywaniu wszelkich obowiązków informacyjnych dotyczących Spółek spoczywających na ASI lub ZASI (w szczególności w zakresie raportów bieżących i okresowych), przekazywaniu ZASI bez zbędnej zwłoki wszelkich informacji dotyczących Spółek w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonywania wszelkich obowiązków informacyjnych, zapewnianiu wsparcia prawnikom i służbom księgowym w zakresie zarządzania ASI, gromadzeniu i administracji zgłoszeń projektów inwestycyjnych oraz zapytań dotyczących możliwości koinwestycji, dokonywaniu wycen projektów inwestycyjnych i Spółek na potrzeby transakcyjne i sprawozdawcze, monitorowaniu przestrzegania przez ASI regulacji prawnych, rozliczaniu wyniku ASI celem wypłaty zysków udziałowcom lub akcjonariuszom ASI, zapewnianiu wsparcia w razie emisji i umarzania udziałów lub akcji ASI, rozliczaniu umów (w tym wysyłanie potwierdzeń), innych czynności zleconych przez ZASI związanych z wykonywaniem usługi zarządzania ASI. Powyższe czynności są specyficzne i istotne dla obsługi inwestycji w obszarze private equity/venture Capital, co sprowadza się do uznania, że przedstawiają one wymierną wartość rynkową dla podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną. Z uwagi na specyfikę Usług, będą mieć one istotne znaczenie dla Usługobiorcy. Wnioskodawca będzie wykonywał Usługi kompleksowo, uzupełniając wiedzę Usługobiorcy w zakresie zarządzania ASI. Za świadczone usługi Wnioskodawcy będzie przysługiwać określone w umowie wynagrodzenie. Wnioskodawca nie będzie pełnić funkcji członka zarządu ZASI ani ASI. Wnioskodawcy nie będzie łączyła umowa o pracę z ZASI. Wnioskodawca nie będzie też byłym pracownikiem ZASI. W związku z tym należy przyjąć, że przychody ze świadczenia na rzecz ZASI usług nie będą odpowiadać czynnościom, które Wnioskodawca wykonywał lub wykonuje w trakcie roku podatkowego w ramach stosunku pracy z ZASI. Usługi nie będą wykonywane pod kierownictwem ani w miejscu i czasie wyznaczonym przez Usługobiorcę. Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Wnioskodawca wskazał ponadto, że osiągnięte przez niego przychody z tytułu świadczenia usług nie powinny być uznane za przychody, o których mowa w art. 13 pkt 9 Ustawy PIT, tj. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Jego zdaniem usługi opisane we wniosku nie powinny być uznane za „usługi zarządcze”.

Z przedstawionego we wniosku zakresu czynności, które Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej wynika szereg czynności, których istotą są głównie usługi doradcze.

Na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych w ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. W tym też kontekście opierając się na opisie usług, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z Usługobiorcą, należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w ramach tej umowy, nie zlecono Wnioskodawcy zarządzania przedsiębiorstwem, a więc umowa o świadczenie usług doradczych pozbawiona jest podstawowego elementu charakterystycznego dla wymienionych umów.

Stwierdzić zatem należy, że jeżeli w zakres umowy o świadczenie usług nie będzie wchodzić zarządzanie przedsiębiorstwem Usługobiorcy i podejmowanie w jego imieniu decyzji, to te usługi wykonywane przez Wnioskodawcę należy uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc za przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osoba prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie wskazane we wniosku usługi, które Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Usługobiorcy będą miały wyłącznie charakter usług doradczych (Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania), to uzyskiwane z tego tytułu dochody będą mogły być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile nie wystąpią u niego ustawowe przesłanki uniemożliwiające opodatkowanie dochodów w tej formie, a Wnioskodawca dokona wyboru tej formy opodatkowania w stosownym terminie.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy z ww. zastrzeżeniem uznano za prawidłowe.

Końcowo zaznaczyć należy, że tut. Organ wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem, tym samym Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności faktycznych podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku ww. postępowań okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podmiotów i nie wiążą tut. Organu w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.