Pozarolnicza działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Pozarolnicza działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pozarolnicza działalność gospodarcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od opodatkowania wynagrodzenia właściciela niepublicznego przedszkola i szkoły za pełnienie funkcji dyrektora i nauczyciela.
Fragment:
Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzenie przez osoby fizyczne szkół i przedszkoli niepublicznych generuje przychody zaliczane do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (pozarolnicza działalność gospodarcza). Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności, wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
2016
16
gru

Istota:
Czy w przedstawionym przez Wnioskodawczynię zdarzeniu przyszłym, przychody uzyskiwane z tytułu najmu lokali użytkowych mogą być traktowane jako przychody uzyskiwane z najmu prywatnego, czy też przychody te zostaną potraktowane jako przychody uzyskiwane z pozarolniczej działalności gospodarczej?
Fragment:
Natomiast jeżeli najem jest dokonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lub jego przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą to wówczas przychody z takiego najmu - stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zostają ex lege zakwalifikowane jako przychody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak wynika z treści art. 5 a pkt 6 cyt. ustawy za działalność gospodarczą uznajemy działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 W ocenie Wnioskodawczyni, ze względu na fakt, że nie prowadzi ona działalności gospodarczej oraz że nieruchomość, w której wynajmowane są lokale nie stanowią środków trwałych związanych z taką działalnością to brak jest podstaw do uznania ich za dochody uzyskiwane z pozarolniczej działalności gospodarczej. Co więcej Wnioskodawczyni, pomimo zwiększenia ilości wynajmowanych lokali, nie będzie spełniał przesłanek wskazanych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalających na zakwalifikowanie Jej przychodów jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2016
6
gru

Istota:
Czy zgodnie z art. 30c w związku z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz ,.B” SKA stawkę liniową podatku w wysokości 19%?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zgodnie z art. 30c w związku z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz ,.B” SKA stawkę liniową podatku w wysokości 19%... Zdaniem Wnioskodawcy, do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz „ B ” SKA będzie mógł On zastosować stawkę liniową podatku w wysokości 19%. Pozarolnicza działalność gospodarcza jest źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz 361, z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.f.). Zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych -prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f. Stosownie do art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność (...)
2016
11
sie

Istota:
Czy zgodnie z art. 30c w związku z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz ,.B” SKA stawkę liniową podatku w wysokości 19%?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy zgodnie z art. 30c w związku z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz ,.B” SKA stawkę liniową podatku w wysokości 19%... Zdaniem Wnioskodawcy, do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz „ B ” SKA będzie mógł On zastosować stawkę liniową podatku w wysokości 19%. Pozarolnicza działalność gospodarcza jest źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz 361, z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.f.). Zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych -prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f. Stosownie do art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność (...)
2016
11
sie

Istota:
Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz „B” SKA, w której będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora do działalności operacyjnej, zastosować stawkę liniową podatku w wysokości 19%.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz „ B ” SKA, w której będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora do działalności operacyjnej, będzie mógł on zastosować stawkę liniową podatku w wysokości 19%. Pozarolnicza działalność gospodarcza jest źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową: wytwórczą budowlaną handlową usługową polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f. Stosownie do art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f. za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się zaś czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
2016
21
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadcząc na rzecz Spółki oraz innych kontrahentów usługi na podstawie umów o świadczenie usług, których zakres wskazany został w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, jest uprawniony do kwalifikowania przychodu uzyskanego z tego tytułu jako mającego źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 5b w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 2012 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 316, z późn. zm)?
Fragment:
Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Nie jest możliwe wykonywanie tego rodzaju czynności przez podmiot inny niż osoba fizyczna, np. przez spółkę. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie od dnia powołania spółki, jest też członkiem dwuosobowego zarządu. Wnioskodawca wykonuje wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem Spółką w zakresie spraw organizacyjnych oraz reprezentacji Spółki. Wnioskodawcę dodatkowo łączy ze Spółką umowa o pracę. Wnioskodawca w dniu 30 listopada 2016 r. planuje rozwiązać ww. umowę o pracę.
2016
28
kwi

Istota:
Możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwość opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym
Fragment:
W myśl natomiast art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „ podatkiem liniowym ” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza). Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę ze świadczenia wskazanych we wniosku usług tzw. podatkiem liniowym nie ma wpływu fakt, że będzie on pełnił na podstawie powołania funkcję prezesa zarządu spółki, na rzecz której usługi te będą świadczone. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście i nie są wykonywane na podstawie stosunku pracy, czy też spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)
2016
27
kwi

Istota:
Możliwość uznania za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należności wynikającej z faktury, o której mowa we wniosku
Fragment:
Biura 26 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie braku możliwości uznania za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należności wynikającej z faktury, o której mowa we wniosku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie braku możliwości uznania za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należności wynikającej z faktury, o której mowa we wniosku. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest komandytariuszem spółki komandytowej z siedzibą na terytorium Polski, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (dalej: „ Spółka ”). Ponieważ Spółka, jako spółka osobowa jest podmiotem transparentnym podatkowo Wnioskodawca, jest opodatkowany z tytułu dochodów osiąganych w związku z uczestnictwem w tej Spółce. Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ ustawy o PIT ”), Wnioskodawca rozlicza przypadające na niego przychody i koszty Spółki proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zyskach tej Spółki (określonego procentowo w umowie Spółki).
2016
14
lut

Istota:
Możliwość uznania za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należności wynikającej z faktury, o której mowa we wniosku
Fragment:
Biura 26 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie braku możliwości uznania za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należności wynikającej z faktury, o której mowa we wniosku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie braku możliwości uznania za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należności wynikającej z faktury, o której mowa we wniosku. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest komandytariuszem spółki komandytowej z siedzibą na terytorium Polski, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (dalej: „ Spółka ”). Ponieważ Spółka, jako spółka osobowa jest podmiotem transparentnym podatkowo Wnioskodawca, jest opodatkowany z tytułu dochodów osiąganych w związku z uczestnictwem w tej Spółce. Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ ustawy o PIT ”), Wnioskodawca rozlicza przypadające na niego przychody i koszty Spółki proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zyskach tej Spółki (określonego procentowo w umowie Spółki).
2016
14
lut

Istota:
1) Czy pomimo, że opisany najem będzie posiadał charakter najmu prowadzonego w sposób zorganizowany i ciągły, Wnioskodawczyni może, jako właścicielka wynajmowanej nieruchomości, opodatkować przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5 %?
2) Czy podstawą opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 8,5 % jest przychód nie obejmujący kosztów mediów, opłat eksploatacyjnych, centralnego ogrzewania itp.?
3) Czy prawidłowym jest nie opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia matki Wnioskodawczyni na rzecz Wnioskodawczyni, realizowanego w ramach umowy zastępstwa pośredniego?
Fragment:
Co więcej, oddanie w najem nieruchomości przez właściciela, w takim wypadku nie mieści się również w pojęciu pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o definicję pozarolniczej działalności gospodarczej, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w art. 4 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 3 odsyła do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). W art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca wskazał, że pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym, musi to być działalność prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Tak więc, niezbędną cechą uznania określonej aktywności wskazanej w art. 5a pkt 6 za pozarolniczą działalność gospodarczą jest wykonywanie jej, między innymi, we własnym imieniu.
2016
7
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.