Pożar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to pożar. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z usuwaniem skutków pożaru oraz możliwości zaliczenia do przychodów podatkowych otrzymanego odszkodowania.

Fragment:

(...) jednak wyłącznie przychodów związanych z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej. Reasumując, odszkodowanie, które otrzyma Spółka za doznane szkody pożarowe, a więc szkody związane z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności, będzie przychodem podatkowym z działalności gospodarczej w momencie jego otrzymania. W konsekwencji stanowisko Spółki, w świetle którego poniesione wydatki na odbudowę dachu i wyremontowanie zalanych w wyniku gaszenia pożaru pomieszczeń, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych są kosztami uzyskania przychodów, natomiast otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela stanowić będzie przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w dniu jego faktycznego otrzymania, uznać należy za prawidłowe. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do (...)

2011
1
wrz

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu straty w majątku obrotowym powstałej na skutek pożaru.

Fragment:

(...) traktuje jako towary handlowe. W dniu 25 listopada 2009r. w wyniku pożaru spłonęła część odpadów przetworzonych, część nieprzetworzonego sprzętu oraz część wyposażenia. W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż przyczyna pożaru nie została ustalona, nie powstał on jednak w skutek zaprószenia ognia przez pracowników Wnioskodawcy, a instalacja elektryczna była podczas zdarzenia pozbawiona napięcia. Wnioskodawca posiada zaświadczenie o pożarze wydane przez komendanta straży pożarnej. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca nie może zaliczyć wartości utraconych towarów handlowych do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie poniósł on bowiem wydatków na nabycie tych towarów, które mogłyby być źródłem straty. Z uwagi na powyższe stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy straty poniesione w wyniku pożaru oraz koszty związane z usuwaniem skutków pożaru stanowią koszty działalności strefowej i ich równowartość pomniejsza dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia?

Fragment:

(...) znajdującego się na terenie strefy i w całości służąca działalności objętej zwolnieniem strefowym), należy uznać, że dotyczą one przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie strefy, tym samym są kosztem uzyskania przychodów z działalności „strefowej”, z której dochody są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy. Reasumując powyższe, ww. straty poniesione w wyniku pożaru oraz koszty związane z usuwaniem skutków pożaru stanowią koszty działalności strefowej i ich równowartość pomniejsza dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia. Jednocześnie, tut. Organ zwraca uwagę na art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy odszkodowanie od ubezpieczyciela uzyskane w związku z powstałą stratą losową w trwałym i obrotowym majątku Spółki znajdującym się na terenie strefy, stanowi przychód strefowy?

Fragment:

(...) stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest przedsiębiorstwem produkcyjnym działającym w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia. W sierpniu 2009 r. w Spółce miał miejsce pożar, w wyniku którego spłonęła poważna część mienia znajdującego się na terenie strefy i w całości służąca działalności objętej zwolnieniem strefowym. Spółka posiadała ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie utraty zysku. Z uwagi na fakt, ze przyczyna pożaru została określona jako niezawiniona, Spółka otrzymała w lutym 2010 roku odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela z tytułu poniesionych strat w majątku obrotowym i trwałym. Odszkodowaniem została objęta także kwota kosztów wywozu i utylizacji odpadów. Sprawa przyznania dalszej części odszkodowania z tytułu strat w majątku trwałym, poniesionych kosztów napraw oraz remontów, a także z tytułu utraconego zysku w działalności produkcyjnej objętej zezwoleniem (przerwa w (...)

2011
1
wrz

Istota:

1. Jak stawka VAT powinna być zastosowana do dokonanej sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Gminy, która jest płatnikiem, jeśli faktycznym odbiorcą sprzętu będzie jednostka OSP?
2. Czy jest to stawka 7%, czy 22%?

Fragment:

(...) Wobec powyższego, określone przez ustawodawcę w art. 41 ust. 10 ustawy warunki, w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione, bowiem dostawa towarów, wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy nastąpi dla Gminy nie zaś dla jednostki ochrony przeciwpożarowej. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż Gmina dokonując zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej, nie będzie korzystała z obniżonej do 7% stawki podatku VAT, bowiem dostawa ta będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. stawką podatku w wysokości 22%. Wskazać należy, iż powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne organów podatkowych, stanowią rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo, tut. Organ (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy poniesione przez spółkę komandytową wydatki na wykonanie prac budowlanych po pożarze hali produkcyjnej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia dla wspólnika spółki będącego osobą prawną w oparciu o ekspertyzę rzeczoznawcy dotyczącą charakteru poszczególnych robót budowlanych?

Fragment:

(...) wymaganej w danych warunkach, niedopełnienie obowiązków ciążących na podatniku w celu uniknięcia szkody uniemożliwia przyjęcie, że powstała szkoda stanowi stratę. Jedynie straty powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika w celu osiągnięcia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Strata powinna wynikać ze źródła, którego zaistnienie jest pochodną zdarzeń niezależnych od woli podatnika. Pożar natomiast jest zdarzeniem losowym, które może mieć wpływ na podstawę opodatkowania tylko wtedy, gdy podatnik dołożył należytej staranności w celu jego uniknięcia. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy wydatki poniesione na odbudowe maszyny nr 1, która przed pożarem stanowiła środek trwały należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też będą one rozliczane poprzez odpisy amortyzacyjne po zakończeniu prowadzonych prac?

Fragment:

(...) wymaganej w danych warunkach, niedopełnienie obowiązków ciążących na podatniku w celu uniknięcia szkody uniemożliwia przyjęcie, że powstała szkoda stanowi stratę. Jedynie straty powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika w celu osiągnięcia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Strata powinna wynikać ze źródła, którego zaistnienie jest pochodną zdarzeń niezależnych od woli podatnika. Pożar natomiast jest zdarzeniem losowym, które może mieć wpływ na podstawę opodatkowania tylko wtedy, gdy podatnik dołożył należytej staranności w celu jego uniknięcia. Należy więc mieć na uwadze, iż w przypadku zaliczenia danego kosztu do kosztów uzyskania przychodu fakt ten należy odpowiednio udokumentować. W sytuacji straty w środkach trwałych winny być one dokumentowane, np. protokołami szkód potwierdzonymi przez właściwe organy. Złożenie przez Wnioskodawcę (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy wydatki poniesione na odbudowę i dokończenie inwestycji poprzez wytworzenie środka trwałego będącego w budowie w chwili pożaru (maszyna nr 2), należy zaliczyć do koszów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też zostaną one rozliczone poprzez odpisy amortyzacyjne?

Fragment:

(...) wymaganej w danych warunkach, niedopełnienie obowiązków ciążących na podatniku w celu uniknięcia szkody uniemożliwia przyjęcie, że powstała szkoda stanowi stratę. Jedynie straty powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego działania podatnika w celu osiągnięcia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Strata powinna wynikać ze źródła, którego zaistnienie jest pochodną zdarzeń niezależnych od woli podatnika. Pożar natomiast jest zdarzeniem losowym, które może mieć wpływ na podstawę opodatkowania tylko wtedy, gdy podatnik dołożył należytej staranności w celu jego uniknięcia. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy wydatki na remont budynku po jego spaleniu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) rozstrzy-gnie, czy określony rodzaj nakładów na środek trwały doprowadzi do jego ulepszenia, czy też nie. Przeto w przypadku, gdy zakres wykonanych prac nie posiada cech przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji a jedynie ma na celu przywrócenie stanu pierwotnego środka trwałego, tzn. jego remont, to wydatki takie można zaliczyć bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Wobec tego zgodnie z cytowanymi przepisami, wydatki na remont zniszczonej przez pożar części budynku usługowo-produkcyjnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że efektem wykonanych prac nie jest zwiększenie wartości technicznej i użytkowej środka trwałego, a w konsekwencji jego wartości początkowej, stanowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym (...)

2011
1
cze

Istota:

Umieszczenie przez Gminę na wystawionej fakturze, obok danych sprzedawcy i nabywcy, również swoich danych – jako płatnika dokonanych zakupów, uznaje się za prawidłowe. Brak kompetencji organu podatkowego do rozstrzygnięcia w sprawie prawidłowości zawierania porozumień pomiędzy Gminą a O o współfinansowanie zakupów towarów przeznaczonych dla ochrony przeciwpożarowej

Fragment:

(...) przeznaczonych dla ochrony przeciwpożarowej jest O, zatem to ten podmiot będzie uprawniony do otrzymania oryginału faktury dokumentującej w/w zakupy i zobowiązany zarazem do wprowadzenia jej do urządzeń księgowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pragnie zaznaczyć, iż rozwiązanie problemu możliwości posiadania przez Gminę dokumentu potrzebnego do wprowadzenia do ksiąg w postaci podpisanego porozumienia dotyczącego współfinansowania zakupów związanych z ochroną przeciwpożarową spełniającego zawarte w art. 21 ustawy o rachunkowości kryteria nie mieści się w zakresie podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do (...)