Powstanie zobowiązania podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powstanie zobowiązania podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy przeprowadzona transakcja wniesienia akcji spółki kapitałowej do Funduszu i objęcie w zamian certyfikatów inwestycyjnych stanowi dla Spółki przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1992r., o podatku dochodowym od osób prawnych i czy powoduje powstanie zobowiązania podatkowego?

Fragment:

(...) i objęciu certyfikatów nie można mówić o jakimkolwiek definitywnym przysporzeniu majątkowym. Może ono nastąpić dopiero w przyszłości - w chwili zbycia certyfikatów. Także ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera regulacji, które jednoznacznie pozwoliłyby podatnikowi na zdefiniowanie i policzenie swojego ewentualnego przychodu uzyskiwanego przy nabywaniu certyfikatów. Ustawa jest tutaj neutralna podatkowo - nie wskazuje na przepis, z którego wynikałoby powstanie zobowiązania podatkowego. Z podatkowego punktu widzenia przedmiotową transakcję traktować należy dwuetapowo. Na pierwszym etapie, który przedstawiono powyżej, dochodzi jedynie do objęcia (w zamian za akcje) certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Dopiero w drugi etapie inwestycji, kiedy następuje zbycie (umorzenie) certyfikatów inwestycyjnych, można mówić o konkretnym przysporzeniu majątkowym i uzyskaniu przychodu oraz o jego ewentualnym opodatkowaniu. Tylko takie postępowanie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przy ustaleniu zobowiązania podatkowego, jeśli zakup nieruchomości nastąpił po 31.12.2006 roku, ma znaczenie, kiedy zakupiona nieruchomość została wybudowana / oddana do użytkowania?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa / Dz. U. Nr. 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.03.2007 roku / data wpływu do tut.organu podatkowego 20.03.2007 roku / w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości zakupionej w roku 2007 i sprzedanej, przed upływem pięciu lat czy ma znaczenie data wybudowania / oddania od użytkowania / nieruchomości stwierdza, iż przedstawione przez Pana stanowisko jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e W dniu 20 marca 2007 roku wpłynął do tut. Organu podatkowego Pana wniosek z dnia 02 marca 2007 roku dotyczący interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie sprzedaży w dniu 31 sierpnia 2006 roku nieruchomości – stanowiącej działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym, której właścicielem (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z przekształceniem spółki małżeńskiej w spółkę cywilną koszty związane z likwidacją " starej działalności " spowodują powstanie zobowiązania podatkowego i czy " nowa firma " będzie miała obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 października 2005 r. (data wpływu 11.10.2005 r.) i uzupełnienia wniosku z dn. 26.10.2005 r. (data wpływu 27.10.2005 r.), złożonego przez Podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika w złożonym wniosku: Z treści pism wynika, że Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą pod względem prawnym " na imię obojga małżonków ". Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) postanowił, że organ ewidencyjny w terminie 6 (...)