IPPB3/423-388/14-2/GJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy po stronie KI powstanie przychód z tytułu udostępnienia przez kina Laboratoria odpowiednio przystosowanych pomieszczeń w celu prowadzenia testów systemu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2014r. (data wpływu 3 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów tytułu nieodpłatnych świadczeń (pytanie nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Izba (dalej: Izba lub Wnioskodawca) realizując swoje cele statutowe jest koordynatorem projektu: „ Klaster - Małych Kin Społecznościowych” (dalej: Projekt) realizowanego w ramach Umowy .

Izba jest organizacją typu non profit i realizuje swoje zadania statutowe m. in. poprzez:

  • udzielanie pomocy i porad swoim członkom, organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych;
  • udział Izby oraz wspieranie udziału jej członków w programach rozwojowych Unii Europejskiej.

Głównym celem Projektu jest stworzenie poprzez powiązanie kooperacyjne oraz rozpropagowanie sieci Małych Kin Społecznościowych. Izba uzyskała dotację unijną na zrealizowanie Projektu opartej na innowacyjnej technologii cyfrowej dystrybucji kopii filmów, a także udoskonalanie tej usługi i rozszerzanie działalności Klastra. Projekt finansowany jest w 81,61% ze środków unijnych oraz 18,39% ze środków własnych.

Do realizacji projektu został powołany Klaster, w skład którego wchodzi kilka podmiotów gospodarczych.

W administrowaniu Projektu uczestniczy spółka K Sp. z o.o. (dalej: K ), która jest operatorem technicznym Projektu. Członkowie Klastra w ramach Projektu zobowiązali się dostarczyć Izbie sprzęt do projekcji filmów oraz zapewnić obsługę niezbędną do realizowania Projektu, m.in. usługi w zakresie IT. Zakłada się, że Izba pozostanie właścicielem systemów do obsługi Małych Kin Społecznościowych do momentu zakończenia Projektu, tj. przez okres trzech lat.

Zgodnie z koncepcją, Projekt skierowany jest do 20 kin laboratoriów (dalej: Laboratoria) - podmioty (włączając jednostki samorządu terytorialnego, Ochotnicze Straże Pożarne) te udostępnią KI pomieszczenia do przeprowadzania testów sprzętu, systemu IT oraz będą brały udział w szeregu badań niezbędnych do wdrożenia Projektu. Zakłada się, że będą to tzw. kina wzorcowe, z doświadczeń których będą korzystać pozostałe Małe Kina Społecznościowe. Wnioskodawca w związku z realizacją Projektu będzie osiągał przychody z tytułu dystrybucji filmów poprzez pobieranie opłat od Laboratoriów za korzystanie z dedykowanego konta na portalu (poprzez udostępnienie odpowiednich aplikacji informatycznych), za wynajem serwera HD, w tym dosyłanie treści multimedialnych zamieszczonych w Bibliotece K w postaci abonamentów oraz za pozostałe świadczenia KI na rzecz Laboratorium, w tym opłaty licencyjne za używanie znaku towarowego oraz prawa do wyświetlania filmów, opłaty uzależnione od faktycznej ilości wyświetleń filmów. Dodatkowo, dzięki uzyskanemu doświadczeniu w związku z realizacją Projektu, Wnioskodawca będzie miał możliwość dalszego propagowania idei Małych Kin Społecznościowych, a tym samym osiągania przychodów w postaci opłat za udostępnianie praw do wyświetlania filmów w postaci abonamentów lub opłat uzależnionych od faktycznej ilości wyświetleń filmów oraz przychodów z tytułu sprzedaży urządzeń przeznaczonych do projekcji, uzyskiwanych od innych podmiotów.

Po zakończeniu Projektu Izba zobowiązuje się do sprzedaży wypracowanego systemu w ramach projektu na rzecz kin Laboratoriów za symboliczną złotówkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy po stronie KI powstanie przychód z tytułu udostępnienia przez kina Laboratoria odpowiednio przystosowanych pomieszczeń w celu prowadzenia testów systemu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy po stronie KI nie powstanie przychód z tytułu udostępnienia przez kina Laboratoria odpowiednio przystosowanych pomieszczeń w celu prowadzenia testów systemu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 przychodami są w szczególności: wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń.

W przedmiotowym stanie faktycznym współpraca KI z kinami Laboratoriami ma charakter wspólnego przedsięwzięcia, które jest ukierunkowane na korzystne dla nich zachowanie osób trzecich (przyszłych widzów filmów). Ponadto działanie każdego z partnerów w ramach Projektu ma charakter niepewny, gdyż jego osiągnięcie nie jest uzależnione od stron, ale od widzów, którzy mogą, lecz nie muszą skorzystać z Projektu. Przeprowadzenie testów w pomieszczeniach Laboratoriów jest niezbędne do rozszerzenia implementacji systemu w większej ilości kin, a tym samym możliwości dotarcia do większej ilości widzów w małych miejscowościach. System do obsługi kin musi zostać przetestowany w celu eliminacji błędów systemu przed jego wdrożeniem na większą skalę. W związku z powyższym udostępnienie pomieszczeń w celu przeprowadzenia testów nie stanowi nieodpłatnego świadczenia po stronie KI , gdyż to nie KIG jest beneficjentem tego świadczenia. Współpraca KI z kinami Laboratoriami ma bowiem charakter wspólnego przedsięwzięcia, którego celem jest umożliwienie oglądania filmów widzom w małych miejscowościach. Zatem udostępnienie pomieszczeń do testowania nie stanowi po stronie KI przychodu y rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.