ILPB1/415-641/14-4/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia udziału w nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2014 r. (data wpływu 27 czerwca 2014 r.) uzupełnionym w dniu 2 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia:

 • udziału w nieruchomości w 2014 r. – jest nieprawidłowe,
 • udziału w nieruchomości w 2016 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia udziału w nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 11 sierpnia 2014 r., znak ILPB1/415-641/14-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 21 sierpnia 2014 r., a w dniu 2 września 2014 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 27 sierpnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W roku 1998 Wnioskodawca zakupił wraz z siostrą budynek administracyjny na cele prowadzonej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej.

Przedmiotem działalności był handel artykułami przemysłowymi. Nieruchomość ujawniono w ewidencji środków trwałych i w całości zamortyzowano w roku 2008. W dniu 31 grudnia 2009 r. działalność zlikwidowano i uchwałą wspólników, zgodnie z art. 875 Kc przkekształcono status nieruchomości z współwłasności łącznej na ułamkową. W KW , w miejsce spółki wpisane są dwie osoby fizyczne. Po rozwiązaniu spółki cywilnej, w ramach której zakupiono ww. budynek, siostra w tym budynku prowadziła działalność gospodarczą, natomiast Wnioskodawca prowadził działalność internetową poza budynkiem, którą rozwiązał 30 września 2011 r. Z tytułu dzierżawy Zainteresowany wystawiał siostrze faktury do 30 września 2010 r. W chwili obecnej Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i zamierza swój udział w budynku, o którym mowa jest wyżej sprzedać. Wnioskodawca ma wątpliwość kiedy będzie mógł sprzedać nieruchomość, żeby skorzystać z ulgi podatkowej. Budynek wycofano z działalności gospodarczej w momencie rozwiązania spółki, tj. 31 grudnia 2009 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku ze zbyciem ww. udziału w roku 2014 Wnioskodawca będzie zmuszony do zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy w z dnia 16 listopada 2006 r....
 2. Czy w związku ze sprzedażą ww. udziału w nieruchomości w styczniu 2016 roku Wnioskodawca będzie zwolniony z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 3...

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, przy sprzedaży swojego udziału może być zwolniony z podatku od dochodu, gdyż art. 10 ust. 1 pkt 8 formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie przedmiotowych składników majątku upłynęło 5 lat, ich sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Wnioskodawca zakupił ww. nieruchomość w roku 1998 jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Budynek się zamortyzował, a w chwili obecnej Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności i upłynęło 5 lat od momentu nabycia ww. budynku.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, nie zapłaci on podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli sprzeda swój udział w nieruchomości w styczniu 2016 roku. W tym momencie upłynie 6 lat od momentu wycofania budynku z działalności gospodarczej. Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej na mocy art. 10 ust. 2 pkt 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia udziału w nieruchomości w 2014 r,
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia udziału w nieruchomości w 2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów, są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany (pkt 8).

  W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

  W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

  Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

  – ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

  Jak wynika z treści przytoczonych przepisów, kryterium zaliczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości do przychodów z działalności gospodarczej jest fakt wykorzystywania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wpisanej do ewidencji środków trwałych nieruchomości.

  Przepis art. 14 ww. ustawy nie wymienia szczegółowo wszystkich przychodów z tego źródła, zaś w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione zostały tylko niektóre rodzaje przychodów zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej (w tym przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi). Z tego względu, sprzedaż środka trwałego, stanowi przychód z tytułu działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 z uwzględnieniem art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca zakupił wraz z siostrą budynek administracyjny na cele prowadzonej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej. Nieruchomość ujawniono w ewidencji środków trwałych i w całości zamortyzowano w roku 2008. W dniu 31 grudnia 2009 r. działalność zlikwidowano i uchwałą wspólników, zgodnie z art. 875 Kc przekształcono status nieruchomości z współwłasności łącznej na ułamkową. Budynek wycofano z działalności gospodarczej w momencie rozwiązania spółki, tj. 31 grudnia 2009 r.

  Przenosząc przywołane powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości, będącej środkiem trwałym w działalności gospodarczej stanowić będzie przychód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli natomiast sprzedaż nastąpi po upływie 6 lat od momentu wycofania budynku z działalności gospodarczej Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Tutejszy Organ zauważa, że w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej, nie powstanie przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem powołany przepis nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

  Reasumując, w związku ze zbyciem udziału w nieruchomości w roku 2014 Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bowiem składnik majątku był środkiem trwałym wykorzystywanym w działalności gospodarczej. Natomiast planowana sprzedaż ww. udziału w styczniu 2016 roku nie będzie powodowała powstania przychodu na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem od momentu wycofania budynku z działalności gospodarczej do jego sprzedaży upłynie 6 lat.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.