ILPB1/415-641/14-4/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia udziału w nieruchomości.
ILPB1/415-641/14-4/IMinterpretacja indywidualna
 1. data
 2. powstanie przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2014 r. (data wpływu 27 czerwca 2014 r.) uzupełnionym w dniu 2 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia:

 • udziału w nieruchomości w 2014 r. – jest nieprawidłowe,
 • udziału w nieruchomości w 2016 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia udziału w nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 11 sierpnia 2014 r., znak ILPB1/415-641/14-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 21 sierpnia 2014 r., a w dniu 2 września 2014 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 27 sierpnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W roku 1998 Wnioskodawca zakupił wraz z siostrą budynek administracyjny na cele prowadzonej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej.

Przedmiotem działalności był handel artykułami przemysłowymi. Nieruchomość ujawniono w ewidencji środków trwałych i w całości zamortyzowano w roku 2008. W dniu 31 grudnia 2009 r. działalność zlikwidowano i uchwałą wspólników, zgodnie z art. 875 Kc przkekształcono status nieruchomości z współwłasności łącznej na ułamkową. W KW , w miejsce spółki wpisane są dwie osoby fizyczne. Po rozwiązaniu spółki cywilnej, w ramach której zakupiono ww. budynek, siostra w tym budynku prowadziła działalność gospodarczą, natomiast Wnioskodawca prowadził działalność internetową poza budynkiem, którą rozwiązał 30 września 2011 r. Z tytułu dzierżawy Zainteresowany wystawiał siostrze faktury do 30 września 2010 r. W chwili obecnej Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i zamierza swój udział w budynku, o którym mowa jest wyżej sprzedać. Wnioskodawca ma wątpliwość kiedy będzie mógł sprzedać nieruchomość, żeby skorzystać z ulgi podatkowej. Budynek wycofano z działalności gospodarczej w momencie rozwiązania spółki, tj. 31 grudnia 2009 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku ze zbyciem ww. udziału w roku 2014 Wnioskodawca będzie zmuszony do zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy w z dnia 16 listopada 2006 r....
 2. Czy w związku ze sprzedażą ww. udziału w nieruchomości w styczniu 2016 roku Wnioskodawca będzie zwolniony z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 3...

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, przy sprzedaży swojego udziału może być zwolniony z podatku od dochodu, gdyż art. 10 ust. 1 pkt 8 formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie przedmiotowych składników majątku upłynęło 5 lat, ich sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Wnioskodawca zakupił ww. nieruchomość w roku 1998 jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Budynek się zamortyzował, a w chwili obecnej Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności i upłynęło 5 lat od momentu nabycia ww. budynku.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, nie zapłaci on podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli sprzeda swój udział w nieruchomości w styczniu 2016 roku. W tym momencie upłynie 6 lat od momentu wycofania budynku z działalności gospodarczej. Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej na mocy art. 10 ust. 2 pkt 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia udziału w nieruchomości w 2014 r,
 • prawidłowe w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia udziału w nieruchomości w 2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów, są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany (pkt 8).

  W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

  W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

  Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

  – ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

  Jak wynika z treści przytoczonych przepisów, kryterium zaliczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości do przychodów z działalności gospodarczej jest fakt wykorzystywania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wpisanej do ewidencji środków trwałych nieruchomości.

  Przepis art. 14 ww. ustawy nie wymienia szczegółowo wszystkich przychodów z tego źródła, zaś w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione zostały tylko niektóre rodzaje przychodów zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej (w tym przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi). Z tego względu, sprzedaż środka trwałego, stanowi przychód z tytułu działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 z uwzględnieniem art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca zakupił wraz z siostrą budynek administracyjny na cele prowadzonej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej. Nieruchomość ujawniono w ewidencji środków trwałych i w całości zamortyzowano w roku 2008. W dniu 31 grudnia 2009 r. działalność zlikwidowano i uchwałą wspólników, zgodnie z art. 875 Kc przekształcono status nieruchomości z współwłasności łącznej na ułamkową. Budynek wycofano z działalności gospodarczej w momencie rozwiązania spółki, tj. 31 grudnia 2009 r.

  Przenosząc przywołane powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości, będącej środkiem trwałym w działalności gospodarczej stanowić będzie przychód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli natomiast sprzedaż nastąpi po upływie 6 lat od momentu wycofania budynku z działalności gospodarczej Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Tutejszy Organ zauważa, że w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej, nie powstanie przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem powołany przepis nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

  Reasumując, w związku ze zbyciem udziału w nieruchomości w roku 2014 Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bowiem składnik majątku był środkiem trwałym wykorzystywanym w działalności gospodarczej. Natomiast planowana sprzedaż ww. udziału w styczniu 2016 roku nie będzie powodowała powstania przychodu na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem od momentu wycofania budynku z działalności gospodarczej do jego sprzedaży upłynie 6 lat.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

 • Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

  data
  ITPP1/443-529/14/KM | Interpretacja indywidualna

  powstanie przychodu
  IPPB3/423-388/14-2/GJ | Interpretacja indywidualna

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.