ILPB1/415-421/13-5/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy przy wycofaniu samochodu ze środków trwałych i przekazaniu go na potrzeby osobiste podatnika, powstanie przychód do opodatkowania w firmie osoby prowadzącej działalność (tutaj Babci)?
2. Czy przy wycofaniu samochodu ze środków trwałych i przekazaniu go na potrzeby osobiste podatnika, powstanie przychód do opodatkowania u Wnioskodawczyni jako osoby prywatnej obdarowanej autem?
3. Czy wycofanie samochodu należy ująć w KPiR, czy wystarczy wewnętrzne oświadczenie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2013 r. (data wpływu 9 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 4 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu u osoby obdarowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodów w firmie osoby prowadzącej działalność, w zakresie powstania przychodów u osoby obdarowanej oraz w zakresie wycofania samochodu z działalności gospodarczej, a także dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania środka trwałego na potrzeby osobiste podatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 12 czerwca 2013 r., znak ILPB1/415-421/13-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 czerwca 2013 r., a w dniu 4 lipca 2013 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 1 lipca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Babcia Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów). Do środków trwałych ma wprowadzony samochód osobowy, wykupiony w 2009 roku, po trzyletnim okresie użytkowania go na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

Samochód został wykupiony za równowartość ostatniej raty umowy leasingowej, w wysokości około 1.300 zł plus VAT.

VAT od tej transakcji został odliczony w całości. Obecnie Babcia Wnioskodawczyni chce wycofać samochód ze środków trwałych firmy i przekazać go Wnioskodawczyni jako darowiznę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy przy wycofaniu samochodu ze środków trwałych i przekazaniu go na potrzeby osobiste podatnika, powstanie przychód do opodatkowania...
  2. Czy w tej sytuacji przy przekazaniu samochodu na potrzeby osobiste, powstanie należny podatek VAT...
  3. Czy wycofanie samochodu należy ująć w KPiR, czy wystarczy wewnętrzne oświadczenie...

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazała, że pytanie nr 1 dotyczy powstania obowiązku podatkowego w firmie osoby prowadzącej działalność (tutaj Babci), a w dalszej kolejności – Wnioskodawczyni jako osoby prywatnej obdarowanej autem.

Zdaniem Wnioskodawczyni, we wspomnianej sytuacji nie powstanie przychód do opodatkowania, jak również nie powstanie należny podatek VAT, ponieważ samochód spełnia kryteria auta używanego.

Tutejszy organ wskazuje, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie powstania przychodu u osoby obdarowanej.

Wniosek dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodów w firmie osoby prowadzącej działalność oraz w zakresie wycofania samochodu z działalności gospodarczej, a także dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania środka trwałego na potrzeby osobiste podatnika został rozstrzygnięty w dniu 9 lipca 2013 r. odrębnym pismem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy od spadków i darowizn.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Z powyższych przepisów wynika również, iż każda darowizna, bez względu na przedmiot darowizny, a zatem również darowizna samochodu, stanowiącego uprzednio składnik majątku prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając na względzie, iż przekazanie ww. składnika majątku (samochodu), nastąpi nieodpłatnie (w drodze darowizny), stwierdzić również należy, iż w związku z dokonaniem tej czynności prawnej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.