1462-IPPB3.4510.1017.2016.1.E— | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy jako d3u?nika z tytu3u wygaoniecia zobowi1zania wobec spó3ki przejmowanej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2016 r. (data wp3ywu 7 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy jako d3u?nika z tytu3u wygaoniecia zobowi1zania wobec spó3ki przejmowanej – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy jako d3u?nika z tytu3u wygaoniecia zobowi1zania wobec spó3ki przejmowanej.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawca jest spó3ka kapita3ow1, podlegaj1c1 w Polsce nieograniczonemu obowi1zkowi podatkowemu.
Wnioskodawca planuje dokonaa po31czenia przez przejecie innej spó3ki kapita3owej/innych spó3ek kapita3owych (dalej: „Spó3ka przejmowana”), o których mowa w za31czniku nr 3 do ustawy o CIT. Tym samym po31czenie przyjmie postaa po31czenia transgranicznego uregulowanego w art. 5161-51618 ustawy z dnia 15 wrzeonia 2000 r. Kodeks spó3ek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”), które s1 implementacj1 Dyrektywy 2005/56/WE z dnia 26 paYdziernika 2005 r. w sprawie transgranicznego 31czenia sie spó3ek kapita3owych (Dz. Urz. UE L 310, s. 1).

W nastepstwie po31czenia dojdzie do przeniesienia na Wnioskodawce ca3ooci maj1tku Spó3ki przejmowanej.

Po31czenie przez przejecie Spó3ki przejmowanej przez Wnioskodawce bedzie mia3o miejsce z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Na moment po31czenia mo?e wyst1pia sytuacja, w której Wnioskodawca bedzie d3u?nikiem Spó3ki przejmowanej. W wyniku po31czenia dojdzie do konfuzji, czyli po31czenia w jednej osobie przymiotu wierzyciela i d3u?nika, w zwi1zku z czym zobowi1zanie Wnioskodawcy wobec Spó3ki przejmowanej wygaonie.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy po31czenie przez przejecie Spó3ki przejmowanej przez Wnioskodawce bedzie rodzi3o skutek w postaci powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy jako d3u?nika z tytu3u wygaoniecia zobowi1zania wobec Spó3ki przejmowanej?

Zdaniem Wnioskodawcy, wygaoniecie wierzytelnooci w wyniku przejecia wierzyciela przez d3u?nika nie bedzie prowadzi3o do powstania po stronie d3u?nika przychodu podatkowego. Wygaoniecie wierzytelnooci bedzie wiec dla Wnioskodawcy, jako d3u?nika, neutralne podatkowo.

W wyniku przejecia Spó3ki przejmowanej przez Wnioskodawce nast1pi wygaoniecie wzajemnych wierzytelnooci i zobowi1zan. Dochodzi bowiem w ten sposób do zjednoczenia (konfuzji), czyli po31czenia w jednej osobie przymiotu wierzyciela i d3u?nika. Zobowi1zanie przestaje istniea w razie zjednoczenia wobec zaniku istotnych elementów stosunku zobowi1zaniowego. Nie ma ju? bowiem stron, z których ka?da reprezentowa3aby przeciwstawne czy choaby inne interesy (W. Czachórski, Zobowi1zania. Zarys wyk3adu, s. 355, Warszawa 2003 r.).

Przepisy podatkowe nie wi1?1 z faktem wygaoniecia wierzytelnooci w wyniku po31czenia d3u?nika i wierzyciela skutków w postaci powstania przychodu podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, przychodami s1 co do zasady wszelkie przysporzenia maj1tkowe o charakterze trwa3ym. W wyniku opisanej wy?ej konfuzji wygasn1 zarówno d3ugi, jak i odpowiadaj1ce mu wartooci1 ekonomiczn1 wierzytelnooci. Zatem zmniejszeniu ulegn1 zarówno pasywa Wnioskodawcy, jak i jego aktywa (rozumiane jako suma aktywów rozpoznanych po zakonczeniu procesu po31czenia). Nie zostanie spe3niona podstawowa przes3anka powstania przychodu na gruncie ustawy o CIT, w postaci zaistnienia przysporzenia maj1tkowego o charakterze definitywnym. Przedmiotowe zdarzenie, tj. konfuzja nie stanowi sp3aty wierzytelnooci (spe3nienia owiadczenia), a zatem ?aden przychód z tego tytu3u nie powstanie. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku zaistnienia opisanego zdarzenia przysz3ego, nie wyst1pi po jego stronie jakiekolwiek przysporzenie stanowi1ce przychód podatkowy.

W analizowanej sytuacji nie znajdzie równie? zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, zgodnie z którym przychodem jest wartooa otrzymanych nieodp3atnie lub czeociowo odp3atnie rzeczy lub praw, a tak?e wartooa innych nieodp3atnych lub czeociowo odp3atnych owiadczen. Nie mo?na bowiem twierdzia, ?e w przypadku konfuzji dochodzi do nieodp3atnego lub czeociowo odp3atnego owiadczenia, albowiem jak ju? wskazano, w zwi1zku z konfuzj1, nie powstanie jakiekolwiek przysporzenie maj1tkowe dla ?adnej z 31cz1cych sie spó3ek.

W wyniku po31czenia nie dojdzie równie? do umorzenia zobowi1zania, zatem w przedmiotowym przypadku zastosowania nie mo?e miea równie? przepis art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, zgodnie z którym przychodem jest równie? wartooa umorzonych lub przedawnionych zobowi1zan z tytu3u zaci1gnietych po?yczek, z wyj1tkami, które jednak nie maj1 zastosowania w analizowanym przypadku.

Jak wynika z przytoczonego przepisu wartooa umorzonych zobowi1zan stanowi przychód. Umorzenie jest zao konsekwencj1 oowiadczen stron zobowi1zania. Zgodnie z art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380) zobowi1zanie wygasa poprzez umorzenie, gdy wierzyciel zwalnia d3u?nika z d3ugu, a d3u?nik zwolnienie przyjmuje. Z treoci tego przepisu wynika, ?e jest to umowa dwustronna i wymaga akceptacji d3u?nika.

Natomiast w przypadku 31czenia sie spó3ek wygaoniecie zobowi1zan nastepuje nie w wyniku umorzenia, lecz w konsekwencji podjecia decyzji wspólników o po31czeniu dwóch spó3ek poprzez przejecie.

Powy?sze stanowisko potwierdzaj1 równie? organy podatkowe. Przyk3adowo:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 czerwca 2016 r., sygn. IPPB6/4510-313/16-2/AP odst1pi3 na podstawie art. 14C § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego nastepuj1cego stanowisko podatnika:
  • „przepisy ustawy o pdop nie odnosz1 sie wprost do instytucji konfuzji, dlatego te? wygaoniecie wzajemnych wierzytelnooci/zobowi1zan z tytu3u umowy po?yczki, z tytu3u umowy licencyjnej oraz innych ewentualnych wzajemnych zobowi1zan 31cz1cych sie Spó3ek, które nast1pi na skutek po31czenia Wnioskodawcy i Spó3ki Przejmowanej nie bedzie skutkowa3o powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2016 r., sygn. IPPB3/4510-385/16-2/AG tak?e odst1pi3 na podstawie art. 14C § 1 Ordynacji podatkowej od uzasadnienia prawnego nastepuj1cego stanowisko podatnika:
  • „Konfuzja w wyniku po31czenia transgranicznego nie mo?e równie? zostaa zakwalifikowana jako przychód z tytu3u umorzenia zobowi1zan, o którym mowa w art. 12 ust 1 pkt 3 updop. Zgodnie z tym przepisem, przychodem podatkowym jest m.in. wartooa umorzonych lub przedawnionych zobowi1zan. Z uwagi na to, ?e ustawodawca nie zdefiniowa3 w ustawie podatkowej pojecia umorzenia nale?y pos3u?ya sie definicj1 tego s3owa zawart1 w S3owniku Jezyka Polskiego. Wed3ug S3ownika Jezyka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN1 „umorzya” to m.in. „zrezygnowaa ca3kowicie lub czeociowo ze oci1gania jakicho nale?nooci pienie?nych”, czyli „umorzenie” oznacza zmniejszenie lub zlikwidowanie zobowi1zania pienie?nego poprzez uzyskanie zrzeczenia sie nale?nooci przez wierzyciela. Skutkiem umorzenia jest zatem zmniejszenie lub zlikwidowanie w ca3ooci lub w czeoci zobowi1zania d3u?nika w stosunku do wierzyciela, za jego zgod1, co prowadzi do wygaoniecia zobowi1zania.
    W przedmiotowym przypadku dojdzie natomiast do wygaoniecia zobowi1zan nie w wyniku ich umorzenia, lecz w konsekwencji po31czenia transgranicznego dwóch banków. Brak jest zatem podstaw do zastosowania w przedmiotowej sprawie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 3 updop.”
    Podsumowuj1c, w ocenie Wnioskodawcy, po31czenie transgraniczne nie spowoduje powstania przychodu (dochodu) podatkowego po stronie Banku Przejmowanego (spó3ki przejmowanej).
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 maja 2016 r., sygn. IBPB-1-2/4510-359/16/AnK w której zosta3o uznane za prawid3owe nastepuj1ce stanowisko:
  • wygaoniecie zobowi1zania w drodze konfuzji nie zosta3o zatem wymienione w przepisach Ustawy CIT jako skutkuj1ce powstaniem przychodu. Jednoczeonie, zaistnienie tego zdarzenia prawnego nie wi1?e sie z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia maj1tkowego przez podatnika, z otrzymaniem przez niego realnych, okreolonych wartooci w sensie ekonomicznym. Wobec powy?szego, nie mo?na stwierdzia, ?e zdarzenie to skutkuje dla niego powstaniem przychodu.

Wygaoniecie wierzytelnooci w wyniku przejecia wierzyciela przez d3u?nika nie prowadzi do powstania po stronie d3u?nika przychodu podatkowego, bedzie wiec dla Wnioskodawcy, jako d3u?nika, neutralne podatkowo.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 P3ock.