0111-KDIB2-2.4010.3.2018.1.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w wyniku wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Kapitałowej po 1 stycznia 2018 r. i objęcia Udziałów w Spółce Kapitałowej Wnioskodawca uzyska przychód podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 grudnia 2017 r. (data wpływu 3 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką giełdową dopuszczoną do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka jest spółką holdingową. Obecnie Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi:

  1. spółka z o.o., w której Spółka posiada 100 % udziałów,
  2. spółka akcyjna, w której Spółka posiada 100 % akcji.

Spółka zamierza w przyszłości dokonać podwyższenia kapitału zakładowego we wskazanych powyżej spółkach w drodze wkładu pieniężnego. Spółka zamierza również wnosić wkłady pieniężne do innych spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych). Wnoszenie tych wkładów będzie związane z realizacją strategii inwestycyjnej Spółki polegającej na współfinansowaniu, budowie bloków kogeneracyjnych i zarządzania nimi. Pierwszą potencjalną inwestycją tego typu może być budowa bloku kogeneracyjnego zasilanego biomasą o mocy ok. 100 MWt i 65 MWe.

Wkłady pieniężne Spółki do spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych; dalej: Spółki Kapitałowe) będą w części odnoszone na kapitał zakładowy, a w części na kapitał zapasowy. Możliwa jest również sytuacja, w której całość wkładu pieniężnego zostanie odniesiona na kapitał zakładowy. Spółka będzie obejmowała w zamian za wkład pieniężny wniesiony do Spółki Kapitałowej jej udziały lub akcje (dalej łącznie jako: Udziały).

Wszystkie wkłady pieniężne zostaną dokonane po 1 stycznia 2018 r. Spółka w przyszłości prawdopodobnie dokona zbycia udziałów w spółce wskazanej w pkt 1) w celu pozyskania środków m.in. na realizację strategii inwestycyjnej, wypłatę dywidendy oraz być może skup akcji własnych. Przedmiotem sprzedaży potencjalnie mogą być również udziały w spółce wskazanej w pkt 2.

Strategia inwestycyjna Spółki polegać będzie na zasilaniu wkładem pieniężnym Spółek Kapitałowych budujących bloki kogeneracyjne. Po zakończeniu budowy bloku i jego uruchomieniu, strategia inwestycyjna Spółki zakłada zbycie (sprzedaż) Udziałów w Spółce Kapitałowej posiadającej funkcjonujący blok kogeneracyjny.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w wyniku wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Kapitałowej po 1 stycznia 2018 r. i objęcia Udziałów w Spółce Kapitałowej Wnioskodawca uzyska przychód podatkowy?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie uzyska przychodu podatkowego w wyniku wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Kapitałowej po 1 stycznia 2018 r. i objęcia w niej Udziałów.

Kwestię opodatkowania wkładów reguluje art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm.; dalej: ustawa CIT). Przepis ten do końca 2017 r. stanowił, że przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Zatem w świetle przywołanego przepisu w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2018 r., wniesienie wkładu do spółki wiązało się z powstaniem przychodu, ale tylko jeżeli ten wkład miał formę wkładu niepieniężnego i wkład ten dodatkowo nie miał postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. A contrario wniesienie wkładu pieniężnego przed 1 stycznia 2018 r. nie wiązało się z powstaniem przychodu podatkowego.

Redakcyjny charakter zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT zmieniony został ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2017 poz. 2175; dalej: Ustawa Zmieniająca). Zgodnie z art. 12 pkt 13) lit. a) (winno być art. 2 pkt 13 lit. a) tiret trzecie) Ustawy Zmieniającej w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT skreśla się wyrazy „– w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”. W rezultacie od 1 stycznia 2018 r. stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT przychód w przypadku wniesienia wkładu stanowi wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana ta miała charakter jedynie redakcyjny i nie powoduje, że od 1 stycznia 2018 r. powstaje dochód na wniesieniu wkładu pieniężnego. Ustawa Zmieniająca zmieniła bowiem również art. 12 ust. 4 pkt 25 ustawy CIT stosownie, do którego nowego brzemienia do przychodów nie zalicza się – wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do:

  1. spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący,
  2. spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Zatem zmiana legislacyjna w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT polegała ma przeniesieniu zwolnienia dla wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT do art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b) ustawy CIT. Zmiana ta natomiast nie prowadzi do opodatkowania wkładów pieniężnych.

Uzasadnienie Ustawy Zmieniającej potwierdza brak opodatkowania wkładów pieniężnych.

Argumentacja wskazana wcześniej znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu do Ustawy Zmieniającej znajdującego się w druku sejmowym nr 1878. Zgodnie z uzasadnieniem do Ustawy Zmieniającej „sama zmiana w pkt 7 (skreślenie zastrzeżenia odnoszącego się do ZCP) koresponduje ze zmianą dokonaną w art. 12 ust. 4 pkt 25 i ma charakter wyłącznie legislacyjny. Polega ona na przeniesieniu części normy z art. 12 ust. 1 pkt 7 do dodawanego art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b”. W rezultacie należy uznać, że wkłady pieniężne po 1 stycznia 2018 r. wciąż nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Ministra Finansów potwierdza brak opodatkowania wkładów pieniężnych.

Pogląd, że wniesienie wkładu pieniężnego nie wiąże się z powstaniem przychodu podatkowego potwierdziło również Ministerstwo Finansów. W dniu 15 listopada 2017 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej opublikowano artykuł „Nowelizacja będzie znowelizowana. To już taka nasza tradycja” (dostępny pod linkiem: https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/656970.nowelizacja-bedzie-znowelizowana-to-juz-taka-nasza-tradycja.html), w którym wskazano, że: „Zdaniem doradców podatkowych zmiana w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT to ewidentny błąd ustawodawcy. Zakłada bowiem opodatkowanie wszelkich wkładów do spółek kapitałowych – nie tylko, jak dziś, niepieniężnych (czyli np. w postaci maszyn i urządzeń), ale i pieniężnych. Ministerstwo Finansów nie zgadza się z taką interpretacją zmienionego przepisu. W stanowisku przesłanym wczoraj naszej redakcji resort wyjaśnił, że przychód powstanie wyłącznie w przypadku wniesienia do spółki lub spółdzielni wkładu niepieniężnego. Celem zmiany jest bowiem opodatkowanie, na moment wniesienia wkładu, ewentualnego dochodu („cichych rezerw”). W przypadku wniesienia wkładu pieniężnego takie rezerwy nie powstają – wyjaśniło Ministerstwo Finansów. Zdaniem resortu wynika to zarówno z istoty nowej regulacji (jej celu), jak i z jej brzmienia.”

Planowana nowelizacja.

Stosownie do artykułu „Resort finansów naprawia błędy w nowelizacji PIT i CIT” z Dziennika Gazety Prawnej z dnia 27 grudnia 2017 r. (dostępnego pod linkiem: https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/658971.resort-finansow-naprawia-bledy-w-nowelizacji-pit-i-cit.html) Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt zmian w ustawie o PIT i CIT. Zgodnie z projektem doprecyzowany ma zostać przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT w sposób wskazujący jednoznacznie, że wkład pieniężny do spółki nie powoduje powstania przychodu. Zgodnie z artykułem „Choć nowelizacja zostanie uchwalona przez Sejm dopiero w 2018 r., to ma wejść w życie ze skutkiem już od 1 stycznia 2018 r.”. Jak wskazał w wywiadzie Maciej Żukowski dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów: „opodatkowanie wkładów pieniężnych nigdy nie było naszą intencją i moim zdaniem tak właśnie wynika z nowych przepisów. Chcemy jednak doprecyzować tę kwestię, aby nie było co do tego wątpliwości.” Zatem również w świetle wskazanych powyżej informacji należy uznać, że wniesienie wkładu pieniężnego po 1 stycznia 2018 r. nie będzie powodowało powstania przychodu podatkowego.

Wykładnia językowa.

Stanowisko, że wniesienie wkładu pieniężnego nie wiąże się powstaniem przychodu znajduje również uzasadnienie w wykładni językowej art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT. Zgodnie ze wskazanym przepisem przychód w przypadku wniesienia wkładu stanowi wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Zdaniem Wnioskodawcy, ustalenie wartości wkładu jest niezbędne w przypadku wkładu niepieniężnego. Natomiast w przypadku wkładu pieniężnego nie sposób mówić o określaniu jego wartości, z natury bowiem środków pieniężnych (abstrahując od numizmatów) ich wartość nominalna stanowi ich wartość rynkową (przykładowo 100 zł jest warte 100 zł). Dlatego należy uznać, iż wkłady pieniężne nie są objęte dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT i w rezultacie wniesienie wkładu pieniężnego nie wiąże się z powstaniem przychodu u wnoszącego.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Kapitałowej po 1 stycznia 2018 r. i objęcia Udziałów w Spółce Kapitałowej Wnioskodawca nie uzyska przychodu podatkowego.

W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy za nieprawidłowe i uznania, że Wnioskodawca uzyskuje przychód w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego, Wnioskodawca wnosi o wskazanie jak należy ustalić koszt uzyskania takiego przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład pieniężny.

Natomiast ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży tak objętych udziałów została zawarta w odrębnej interpretacji.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.