Powstanie przychodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powstanie przychodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
lut

Istota:

Czy w wyniku wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Kapitałowej po 1 stycznia 2018 r. i objęcia Udziałów w Spółce Kapitałowej Wnioskodawca uzyska przychód podatkowy?

Fragment:

Stanowisko, że wniesienie wkładu pieniężnego nie wiąże się powstaniem przychodu znajduje również uzasadnienie w wykładni językowej art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT. Zgodnie ze wskazanym przepisem przychód w przypadku wniesienia wkładu stanowi wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Zdaniem Wnioskodawcy, ustalenie wartości wkładu jest niezbędne w przypadku wkładu niepieniężnego. Natomiast w przypadku wkładu pieniężnego nie sposób mówić o określaniu jego wartości, z natury bowiem środków pieniężnych (abstrahując od numizmatów) ich wartość nominalna stanowi ich wartość rynkową (przykładowo 100 zł jest warte 100 zł). Dlatego należy uznać, iż wkłady pieniężne nie są objęte dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT i w rezultacie wniesienie wkładu pieniężnego nie wiąże się z powstaniem przychodu u wnoszącego. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Kapitałowej po 1 stycznia 2018 r. i objęcia Udziałów w Spółce Kapitałowej Wnioskodawca nie uzyska przychodu podatkowego. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy za nieprawidłowe i uznania, że Wnioskodawca uzyskuje przychód w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego, Wnioskodawca wnosi o wskazanie jak należy ustalić koszt uzyskania takiego przychodu.

2017
5
sie

Istota:

Czy po stronie Wnioskodawcy, w związku z dokonaniem częściowej spłaty zobowiązania wobec Udziałowca (lub ewentualnie innego wierzyciela) poprzez przeniesienie praw do Znaków Towarowych, powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu, w przypadku gdy rynkowa wartość przenoszonych praw do Znaków Towarowych będzie odpowiadać nominalnej wartości spłacanego zobowiązania?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy po stronie Wnioskodawcy, w związku z dokonaniem częściowej spłaty zobowiązania wobec Udziałowca (lub ewentualnie innego wierzyciela) poprzez przeniesienie praw do Znaków Towarowych, powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu, w przypadku gdy rynkowa wartość przenoszonych praw do Znaków Towarowych będzie odpowiadać nominalnej wartości spłacanego zobowiązania? Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. W związku z dokonaniem częściowej spłaty zobowiązania wobec Udziałowca (lub ewentualnie innego wierzyciela) poprzez przeniesienie praw do Znaków Towarowych w sytuacji, gdy rynkowa wartość przenoszonych praw do Znaków Towarowych będzie odpowiadać nominalnej wartości spłacanego zobowiązania, w majątku Wnioskodawcy nie powstanie przysporzenie, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy zasadniczo nie powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu. Jedyny bowiem przychód podatkowy, jaki może powstać po stronie Wnioskodawcy, to ten wynikający z dodatnich różnic kursowych związanych ze spłatą zobowiązania wyrażonego w walucie obcej. W szczególności, przychodem Wnioskodawcy nie będzie wartość rynkowa przenoszonych praw do Znaków Towarowych ani wartość spłaconego w ten sposób zobowiązania. W art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ Ustawa CIT ”) ustawodawca zawarł katalog przysporzeń, które w szczególności uznaje za przychody podlegające opodatkowaniu.

2017
12
sty

Istota:

W zakresie powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy jako d3u?nika z tytu3u wygaoniecia zobowi1zania wobec spó3ki przejmowanej

Fragment:

IBPB-1-2/4510-359/16/AnK w której zosta3o uznane za prawid3owe nastepuj1ce stanowisko: „ wygaoniecie zobowi1zania w drodze konfuzji nie zosta3o zatem wymienione w przepisach Ustawy CIT jako skutkuj1ce powstaniem przychodu. Jednoczeonie, zaistnienie tego zdarzenia prawnego nie wi1?e sie z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia maj1tkowego przez podatnika, z otrzymaniem przez niego realnych, okreolonych wartooci w sensie ekonomicznym. Wobec powy?szego, nie mo?na stwierdzia, ?e zdarzenie to skutkuje dla niego powstaniem przychodu. ” Wygaoniecie wierzytelnooci w wyniku przejecia wierzyciela przez d3u?nika nie prowadzi do powstania po stronie d3u?nika przychodu podatkowego, bedzie wiec dla Wnioskodawcy, jako d3u?nika, neutralne podatkowo. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji. Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul.

2015
1
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy potrącenie wierzytelności spowoduje powstanie przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy.

Fragment:

Czy potrącenie wierzytelności opisane w zdarzeniu przyszłym spowoduje powstanie przychodu dla Spółki... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 15 września 2015 r. nr ILPB3/4510-1-289/15-2/KS . Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z opisanym w zdarzeniu przyszłym potrąceniem wierzytelności dla Spółki nie powstanie jakikolwiek przychód (z wyjątkiem przychodu rozpoznanego przez Spółkę, w związku z uregulowaniem przysługującej jej wierzytelności przez Kontrahenta, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a w szczególności nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. ustawy, przychodem jest w szczególności wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Z uwagi na fakt, iż w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych pojęcie „ umorzenia ” nie zostało zdefiniowane, dla wyjaśnienia jego znaczenia należy pomocniczo odwołać się do innych dziedzin prawa, gdzie pojęcie te i jemu zbliżone występują.

2015
6
mar

Istota:

Podatek dochodowey od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich na rzecz FIZ w zamian za zwolnienie z zobowiązania do uiszczenia kwoty z tytułu wykupu obligacji.

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że uregulowanie zobowiązania wobec Funduszu poprzez przekazanie wierzytelności Spółki, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, rozpoznanego na podstawie art. 12 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, w związku z przelewem na rzecz FIZ wierzytelności wobec osób trzecich – w zamian za zwolnienie z zobowiązania do uiszczenia kwoty z tytułu wykupu obligacji – po stronie Spółki powstanie przychód do opodatkowania z tytułu zbycia pakietu wierzytelności na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy przy tym wskazać, że tut. Organ nie neguje swobody zawierania umów cywilnoprawnych przez Spółkę. Przedsiębiorcy w granicach prawa mogą bowiem swobodnie zawierać umowy cywilnoprawne, które kształtować będą ich uprawnienia lub zobowiązania w stosunku do innych uczestników obrotu gospodarczego. Swoboda ta nie może jednak być utożsamiania z dowolnym kształtowaniem stosunków obligacyjnych w celu obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Odnośnie wpływu dokonywanych między podatnikami czynności cywilnoprawnych na wynikające z przepisów prawa publicznego kwestie podatkowe, m.in. na kształt i zakres obowiązku podatkowego, należy wskazać, że wzajemne relacje stron stosunku cywilnoprawnego, w tym zmiana przedmiotu świadczenia (datio in solutum), mają decydujące znaczenie na gruncie cywilnoprawnym.

2015
18
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia udziału w nieruchomości.

Fragment:

Tutejszy Organ zauważa, że w przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej, nie powstanie przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem powołany przepis nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie. Reasumując, w związku ze zbyciem udziału w nieruchomości w roku 2014 Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bowiem składnik majątku był środkiem trwałym wykorzystywanym w działalności gospodarczej. Natomiast planowana sprzedaż ww. udziału w styczniu 2016 roku nie będzie powodowała powstania przychodu na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem od momentu wycofania budynku z działalności gospodarczej do jego sprzedaży upłynie 6 lat. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2014
12
wrz

Istota:

Czy po stronie KI powstanie przychód z tytułu udostępnienia przez kina Laboratoria odpowiednio przystosowanych pomieszczeń w celu prowadzenia testów systemu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy po stronie KI powstanie przychód z tytułu udostępnienia przez kina Laboratoria odpowiednio przystosowanych pomieszczeń w celu prowadzenia testów systemu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT... Zdaniem Wnioskodawcy po stronie KI nie powstanie przychód z tytułu udostępnienia przez kina Laboratoria odpowiednio przystosowanych pomieszczeń w celu prowadzenia testów systemu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 przychodami są w szczególności: wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń. W przedmiotowym stanie faktycznym współpraca KI z kinami Laboratoriami ma charakter wspólnego przedsięwzięcia, które jest ukierunkowane na korzystne dla nich zachowanie osób trzecich (przyszłych widzów filmów). Ponadto działanie każdego z partnerów w ramach Projektu ma charakter niepewny, gdyż jego osiągnięcie nie jest uzależnione od stron, ale od widzów, którzy mogą, lecz nie muszą skorzystać z Projektu. Przeprowadzenie testów w pomieszczeniach Laboratoriów jest niezbędne do rozszerzenia implementacji systemu w większej ilości kin, a tym samym możliwości dotarcia do większej ilości widzów w małych miejscowościach.

2014
26
sie

Istota:

W zakresie powstania przychodu

Fragment:

W art. 11 ust. 1 ustawy PIT zastosowana została tak zwana zasada kasowa, zgodnie z którą, przychodem podlegającym opodatkowaniu, może być jedynie przychód otrzymany przez podatnika lub postawiony do jego dyspozycji. Przychód następuje dopiero wtedy, kiedy podatnik otrzymuje pieniądze, albo kiedy pieniądze są postawione do jego dyspozycji, a nie w chwili samego stwierdzenia, że podatnikowi przysługuje należność określonej wysokości. Tym samym w przedmiotowym stanie faktycznym nie można mówić o powstaniu przychodu, a konsekwentnie obowiązek podatkowy, jak i obowiązek uiszczenia (odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy) nie powstaje do momentu faktycznego otrzymania pieniędzy, czy tez pozostawienia ich do dyspozycji Wnioskodawczyni. Tym samym, zdaniem Wnioskodawczyni, do momentu, w którym nie otrzyma ona pieniędzy z tytułu Jej udziału w czynszu najmu, nie powstaje po Jej stronie przychód, a tym samym obowiązek podatkowy nie powstanie do momentu faktycznego otrzymania przychodu przez Wnioskodawczynię. Do tego samego momentu nie powstanie tez obowiązek uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy. 2. Kwoty czynszu najmu, które przeznaczane są na fundusz remontowy, a następnie remonty przedmiotowej nieruchomości. W niniejszej sytuacji należy rozważyć, czy część kwoty z tytułu czynszu najmu przeznaczono na fundusz remontowy oznacza, że pieniądze te zostały otrzymane przez Wnioskodawczynię lub tez postawione do Jej dyspozycji.

2014
24
kwi

Istota:

Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód, który po uwzględnieniu kosztów jego uzyskania, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) powstanie przychód, który po uwzględnieniu kosztów jego uzyskania, należałoby opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe w pełnym zakresie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni. Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego został złożony przez jednego ze współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych współwłaścicieli, którzy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinni wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. Jednocześnie informuje się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Ponadto należy podkreślić, że jeśli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego różni się od tego, który wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie mającym miejsce w rzeczywistości.

2014
24
kwi

Istota:

Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód, który po uwzględnieniu kosztów jego uzyskania, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) powstanie przychód, który po uwzględnieniu kosztów jego uzyskania, należałoby opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe w pełnym zakresie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego został złożony przez jednego ze współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych współwłaścicieli, którzy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinni wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. Jednocześnie informuje się, że w zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Ponadto należy podkreślić, że jeśli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego różni się od tego, który wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie mającym miejsce w rzeczywistości.