Powstanie obowiązku podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powstanie obowiązku podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
23
sie

Istota:

Czy prawidłowe jest określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego ustalonego w umowie

Fragment:

L nr 347 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., dla powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych nie ma znaczenia chwila wystawienia faktury. W art. 19a ust. 3 ustawy o VAT ustawodawca wprowadził unormowanie w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do „ usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń ”, czyli takiej usługi, która jest wykonywana w sposób ciągły przez pewien czas natomiast rozliczenie należności za nią następuje w ramach okresu. Należy zauważyć, że powołany wyżej przepis art. 19a ust. 3 ustawy jest konsekwencją skorzystania przez ustawodawcę krajowego z możliwości jaką daje art. 64 ust. 2 akapit trzeci Dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym Państwa członkowskie mogą postanowić, że w niektórych przypadkach, innych niż określone w akapicie pierwszym i drugim, dostawy towarów lub świadczenie usług dokonywane w sposób ciągły przez pewien okres, uważa się za dokonane z upływem okresów nie dłuższych niż jeden rok.

2015
19
maj

Istota:

Czy prawidłowe jest określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w chwili akceptacji danych przez producentów

Fragment:

L nr 347 s. 1 ze zm.), zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., dla powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych nie ma znaczenia chwila wystawienia faktury. W art. 19a ust. 3 ustawy o VAT ustawodawca wprowadził unormowanie w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do „ usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń ”, czyli takiej usługi, która jest wykonywana w sposób ciągły przez pewien czas natomiast rozliczenie należności za nią następuje w ramach okresu. Należy zauważyć, że powołany wyżej przepis art. 19a ust. 3 ustawy jest konsekwencją skorzystania przez ustawodawcę krajowego z możliwości jaką daje art. 64 ust. 2 akapit trzeci Dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym Państwa członkowskie mogą postanowić, że w niektórych przypadkach, innych niż określone w akapicie pierwszym i drugim, dostawy towarów lub świadczenie usług dokonywane w sposób ciągły przez pewien okres, uważa się za dokonane z upływem okresów nie dłuższych niż jeden rok.

2013
12
lip

Istota:

Powstanie obowiązku podatkowego

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę protokołu odbioru z podpisem zamawiającego może być uznane za chwilę wykonania usługi w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, z którą art. 19 ust. 1 ustawy o VAT wiąże powstanie obowiązku podatkowego... Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez Wnioskodawcę protokołu odbioru z podpisem zamawiającego może być uznane za chwilę wykonania usługi w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, z którą art. 19 ust. 1 ustawy o VAT wiąże powstanie obowiązku podatkowego. W świetle powyższej konstatacji dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego kluczowe jest w każdym przypadku jednoznaczne ustalenie daty wpływu do Wnioskodawcy protokołu odbioru z podpisem zamawiającego akceptującym wykonanie zamówionych usług. Stąd też Wnioskodawca powinien posiadać procedury pozwalające na jednoznaczne ustalenie daty wpływu protokołu. Dopiero bowiem wpływ zaakceptowanego protokołu odbioru pozwala Wnioskodawcy na uznanie usługi za wykonaną, a to z kolei pozwala Wnioskodawcy na wystawienie faktury, o której mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o VAT. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

2012
7
cze

Istota:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu świadczenia usług w zakresie organizowania i obsługiwania serwisów sms w przypadku gdy o wykonaniu świadczenia, decydować będzie jego potwierdzenie w miesięcznym raporcie, sporządzanym przez dającego zlecenie?

Fragment:

Stanowisko Wnioskodawcy: W przekonaniu wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu organizowania i obsługiwania płatności za pomocą systemu sms powstanie w momencie sporządzenia przez dającego zlecenie raportu zawierającego zestawienie wysłanych przez infrastrukturę Spółki sms-ów. Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, nie później niż data wystawienia faktury albo uregulowania należności. Zgodnie z planowaną umową ze zlecającym, usługa będzie uznana za wykonaną, gdy sms-y zostaną zaakceptowane przez zlecającego. Potwierdzenie ilości sms-ów oraz potwierdzenie ich zaakceptowania przez zlecającego nastąpi w miesięcznym raporcie. Dopiero w momencie sporządzenia raportu zostanie potwierdzone wykonanie usługi. Zgodnie z planowaną umową ze zlecającym, wynagrodzenie należeć się będzie nie za samo dostarczenie infrastruktury informatycznej potrzebnej do dokonywania płatności przez sms, ale za wysłane sms-y przez użytkowników końcowych. Żeby wynagrodzenie było należne, sms-y te muszą być zaakceptowane przez zlecającego. Potwierdzenie ilości sms-ów oraz potwierdzenie ich opłacenia, nastąpi w przesłanym miesięcznym raporcie.

2012
26
maj

Istota:

Ustalenie czy moment zaewidencjonowania zapłaty ceny przez nabywcę usługi w kasie rejestrującej ma wpływ na powstanie obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług określonych w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy moment zaewidencjonowania zapłaty ceny przez nabywcę usługi w kasie rejestrującej ma wpływ na powstanie obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług określonych w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na brzmienie cytowanego wyżej § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług moment zaewidencjonowania zapłaty ceny przez nabywcę usługi w kasie rejestrującej nie ma wpływu, zdaniem Wnioskodawcy, na powstanie obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług określonych w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług. Świadczący usługę dokonuje zaewidencjonowania w kasie rejestrującej sprzedaży bez wykazania podatku należnego z tego tytułu, a następnie z chwilą ustalenia marży, nie później niż 15 dnia od wykonania usługi powstaje obowiązek podatkowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w przypadku świadczenia usług powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy jeżeli nabywcy działek budowlanych wygranych w przetargu będą mogli uiścić pełną wpłatę na poczet zapłaty wartości nieruchomości do 31.12.2010 r., a do zawarcia umowy dojdzie po dniu 1 stycznia 2011 r., czyli przed tą datą nastąpi zapłata, to czy należy zastosować stawkę 22% podatku VAT i czy istnieje obowiązek wystawienia faktury do 31.12.2010 r.?
2. Czy jeżeli nabywcy uiszczą zaliczkę na poczet zapłaty do 31.12.2010 r., to tę zaliczkę należy opodatkować ze stawką obowiązującą w dniu jej otrzymania, a od pozostałej kwoty uiszczonej po dniu 01.01.2011 r., tj. przed zawarciem umowy to ta pozostała część będzie musiała zostać opodatkowana według nowej stawki i czy powinny być wystawione dwie faktury tj. na zaliczkę w 2010 r. ze stawką 22%, a na pozostałą część wpłaty w 2011 r. z nową stawką?

Fragment:

Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, i której otrzymanie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku (art. 41 ust. 14f ustawy). Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie podlega zatem dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Opodatkowane są według podstawowej stawki VAT. Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – art. 19 ust. 4 ustawy. W myśl art. 19 ust. 11 ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie konieczności i sposobu ewidencjonowania w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów doładowań pre-paid do telefonów komórkowych zbywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Fragment:

Nr 51 poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „ księgą ”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. Zasady i sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Zgodnie z pkt 10 Objaśnień do podatkowej Księgi przychodów i rozchodów zawartych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Natomiast zgodnie z pkt 13 ww. Objaśnień, kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów.

2011
1
wrz

Istota:

Czy sprzedaż części nieruchomości (nabycie w 2003 r.) w opisanej sytuacji rodzi powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego?

Fragment:

Tak więc sprzedaż przedmiotowych nieruchomości rodzi powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z ww. przepisem tej ustawy. Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, został złożony przez jednego ze współwłaścicieli zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego współwłaściciela, tj. małżonka Zainteresowanej. Ponadto tut. Organ informuje, iż w odniesieniu do podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku w przypadku sprzedaży nieruchomości, w dniu 19 kwietnia 2010 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP2/443-159/09-2/SJ. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w następstwie zdarzenia opisanego w pytaniu pierwszym dokonana następnie sprzedaż udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeśli tak to w jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów?

Fragment:

Czy wniesienie posiadanych udziałów w spółce z o.o. do spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy w następstwie zdarzenia opisanego w pytaniu pierwszym dokonana następnie sprzedaż udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeśli tak to w jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów... Odpowiedź na pytanie drugie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną. Zdaniem Wnioskodawczyni: Ad. 2) Udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wniesione do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci wkładów stanowią jej majątek odrębny od majątków wspólników ( art. 28 w związku z art. 103 Kodeksu spółek handlowych). Zatem, w przypadku sprzedaży przez spółkę komandytowo-akcyjną udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymanych w ramach wkładu niepieniężnego, kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym należy rozpatrywać w kontekście art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z treścią art. 8 ust. 1 wspomnianej ustawy - przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami opodatkowanymi według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT (tzw. zasady ogólne).

2011
1
sie

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia usług bankowych, z tytułu których Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w formie opłat i prowizji

Fragment:

(...) udzielenia gwarancji/poręczenia przez Bank (prowizja z góry); zapłata jest otrzymywana najczęściej w terminie wymagalności. 6. Usługi w zakresie akredytyw usługa pośrednictwa finansowego, w ramach której Wnioskodawca lub inny bank na wniosek kupującego i zgodnie z jego instrukcjami wystawia tzw. akredytywę dokumentową. W akredytywie bank zobowiązuje się wypłacić określoną kwotę sprzedającemu pod warunkiem, że ten przedstawi i złoży w banku komplet dokumentów potwierdzających, iż wywiązał się ze swych zobowiązań kontraktowych oraz innych dokumentów wymaganych przez kupującego. Wspomnianym dowodem jest zazwyczaj konosament albo list przewozowy podpisany przez odbiorcę na znak, że towar został dostarczony na miejsce przeznaczenia (albo na inne miejsce, zgodnie z bazą kontraktu); dowodem takim może być też np. protokół odbioru usługi. akredytywa dokumentowa (ang. documentary credit, letter of credit, fran. Credit documentaire, niem. Dokumentenakreditiv) stanowi samoistne, pisemne zobowiązanie banku otwierającego (banku importera) wobec eksportera (beneficjenta akredytywy) do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty określonej sumy pieniężnej pod warunkiem zaprezentowania przez niego dokumentów zgodnych z zapisami akredytywy i na warunkach w niej określonych.