Powstanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powstanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

W którym momencie powstanie przychód z tytułu sprzedaży kolportowanej prasy - w momencie przekazania nabywcy tytułów do kolportażu, czy w momencie rozliczenia przez nabywcę (kolportera) zwrotów nie sprzedanej prasy i zwrotu jej do sprzedającego? Spółka sprzedaje (dostawa) prasy, sprzedaje prasę różnym nabywcom, m. in. hurtownikom i detalistom prowadzącym dalszą odsprzedaż wydawnictw prasowych na podstawie umowy kolportażu, która przewiduje, że "kolportaż dostarczonej prasy uważa się za wykonany w momencie przesłania do Spółki przez Odbiorcę (kolportera) wypełnionego i podpisanego protokołu zwrotów oraz przesłania winiet lub kompletnych egzemplarzy zwracanych tytułów". W tym momencie jest też wystawiana faktura.

Fragment:

(...) prasy uważa się za wykonany w momencie przesłania do Spółki przez Odbiorcę (kolportera) wypełnionego i podpisanego protokołu zwrotów oraz przesłania winiet lub kompletnych egzemplarzy zwracanych tytułów". W tym momencie jest także wystawiana faktura VAT zgodnie z art. 19 ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W odniesieniu do przedstawionego powyżej stanu faktycznego, Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, w którym momencie powstanie przychód z tytułu sprzedaży kolportowanej prasy w wyżej wymienionych przypadkach - czy w momencie przekazania nabywcy tytułów do kolportażu, czy w momencie rozliczenia przez nabywcę (kolportera) zwrotów nie sprzedanej prasy i zwrotu jej do sprzedającego? Spółka stoi na stanowisku, że w wyżej opisanym przypadku przychód należny u sprzedającego powstaje w momencie rozliczenia (zwrotu) nie sprzedanych egzemplarzy przez nabywców kolporterów do sprzedającego. Zdaniem Spółki (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy powstanie przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego korzystania z lokalu - użyczonego przez teścia, w części wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej, oraz jakiego typu wydatki, związane z używaniem tego lokalu można uznać za koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu - Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 . Jednakże ustawa o podatku dochodowym nie zawiera wydatków, które przesądzają o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie z treści przytoczonego art. 22 ust. 1 ustawy wynika, że poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni wpływ na powstanie przychodu z działalności gospodarczej. Należy zauważyć, że umowę użyczenia cechuje jej nieodpłatny charakter. Oznacza to, że umowa taka nie może nakładać na biorącego żadnego świadczenia na rzecz dającego. Biorąc pod uwagę treść art. 710 - 719 Kodeksu cywilnego, regulujących prawa i obowiązki stron umowy użyczenia, użytkującego obciążają jedynie koszty zwykłego używania rzeczy i utrzymania jej w stanie niepogorszonym. W myśl postanowień art. 713 Kodeksu (...)