Powołanie biegłego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powołanie biegłego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy wartość początkową środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie można ustalić według wartości rynkowej ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy ?

Fragment:

(...) I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura – 31 sierpnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości określenia wartości początkowej środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie według wartości rynkowej ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy - jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 20 sierpnia 2007 r. do Urzędu Skarbowego w Dębicy (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można ustalić wartość początkową wytworzonych we własnym zakresie budynków wykorzystywanych przy prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dokonać wyceny przez biegłego powołanego przez podatnika? Czy można dokonać wpisu tak wycenionych budynków do ewidencji środków trwałych jako ujawnionych środków trwałych oraz czy można dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości ustalenia wartości początkowej wytworzonych we własnym zakresie budynków wykorzystywanych przy prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. w wysokości określonej przez biegłego powołanego przez podatnika oraz dokonania wpisu tak wycenionych środków trwałych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako ujawnione środki trwałe i dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych - postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 listopada 2005r. Podatniczka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wykonując czynności biegłego sądowego na zlecenie sądów, prokuratury ma obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) biegłego opinii bądź ekspertyzy w sprawie wymagającej specjalnych umiejętności) w toczącym się przed właściwym organem postępowaniem sądowym, dochodzeniowym lub administracyjnym - to biegły nie wykonuje swoich czynności na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Podstawą czynności biegłego jest szczególny pozaumowny stosunek prawny, jaki powstaje w postępowaniu, pomiędzy uprawnionym organem, który prowadzi to postępowanie a osobą , którą ten organ powołał na biegłego. Powołanie biegłego przez uprawniony organ działający w toczącym się przed nim postępowaniu, nie powoduje powstania pomiędzy tym organem, a osobą powołaną na biegłego stosunku prawnego o charakterze umownym. O powołaniu biegłego w prowadzonym postępowaniu rozstrzyga organ prowadzący postępowanie. Jednocześnie ten organ sam określa i zwraca biegłemu jego należności. W związku z powyższym przychody, które dla osoby fizycznej wiążą się z wypełnieniem przez nią w (...)