Powództwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powództwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
3
cze

Istota:

Czy utworzoną w 2015 roku rezerwę celową można uznać za uprawdopodobnioną i zaliczyć na dzień 31 grudnia 2016 roku do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 2a pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W sytuacji przedstawionej we wniosku wierzytelność jest dochodzona przez wierzyciela (Wnioskodawcę) w drodze powództwa o zapłatę należności. Stroną powodową w tym procesie jest wierzyciel i to on dochodzi swoich praw na drodze sądowej. Pozwany w procesie o zapłatę może zgłosić zarzuty – niemniej jedak „ fizycznie ” treść zarzutów nie została Bankowi doręczona, a Bank obecnie oczekuje na doręczenie zarzutów w celu zajęcia stanowiska i ewentualnie zgłoszenia wniosków dowodowych. Reasumując, nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną w przypadku zakwestionowania jej przez dłużnika na drodze powództwa sądowego. Tylko tak uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu rezerwy celowej na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę, przesłanka uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, o której mowa w art. 16 ust. 2a pkt 1 lit d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie została spełniona, tj. wierzyciel nie dysponuje żadnym dokumentem, który pozwalalby na potwierdzenie, że wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego. Bank opiera się w tej kwesti (w kwesti „ uprawdopodobnienia ”) wyłącznie na swojej subiektywnej ocenie – „ z ustaleń poczynionych na podstawie dokumentów w aktach sprawy ”.

2014
22
sty

Istota:

W przypadku gdy Spółka zdecyduje się dochodzić od dłużnika części wierzytelności w ramach powództwa częściowego, a dłużnik zakwestionuje powództwo co do zasady, to czy zaistnieje wówczas przesłanka pozwalająca na uznanie, że nieściągalność całości wierzytelności została uprawdopodobniona, a co za tym idzie, Spółka będzie uprawnioną do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizacyjnych całość wierzytelności na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 26a w związku z art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Obecnie Spółka rozważa wniesienie powództwa przeciwko dłużnikowi do sądu powszechnego o zapłatę wierzytelności. Z uwagi na konieczność uiszczenia opłaty sądowej, która liczona jest od wartości przedmiotu sporu, Spółka, aby zminimalizować koszty postępowania, planuje początkowo wniesienie powództwa dotyczącego zapłaty jedynie części wierzytelności (powództwo częściowe). Wystąpienie z takim powództwem jest z jednej strony spowodowane brakiem pewności co do rozstrzygnięcia w sprawie, z drugiej strony chęcią podejmowania przez Spółkę działań w sposób gospodarny, racjonalny, zmierzający do ograniczenia zbędnych wydatków - jeśli bowiem powództwo częściowe odniesie skutek i roszczenie w zakresie ograniczonym żądaniem pozwu zostanie zasądzone, Spółka będzie dochodziła zasądzenia całości roszczenia (a można także zakładać, iż dłużnik nie będzie wówczas kwestionował roszczenia co do całości kwoty). Jeśli jednak sąd nie przyznałby racji Spółce w sporze w ramach powództwa częściowego, to wystąpienie o zasądzenie od razu całości roszczenia wymuszałoby poniesienie wysokich kosztów sądowych bez osiągnięcia z tego tytułu realnych korzyści, a zatem byłoby działaniem niegospodarnym.