Powódź | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powódź. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
21
sie

Istota:

Zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego po powodzi w sytuacji, gdy środki na zakup materiałów budowlanych otrzymano z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej: OPS) z dnia 29 czerwca 2011 r. przyznano wnioskodawczyni zasiłek celowy w formie jednorazowego świadczenia w związku ze zdarzeniem losowym jakie miało miejsce – powódź w maju i czerwcu 2010 r., w łącznej kwocie 186 076,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku osuwiska. Świadczenie zostało wypłacone w trzech ratach przez OPS z dotacji z budżetu państwa. Warunkiem wypłaty świadczeń było przedłożenie w ustalonym w decyzji terminie oryginałów faktur poniesionych wydatków na budowę domu. Faktury były potrzebne do pełnego rozliczenia się z otrzymanego świadczenia. W grudniu 2011 r. wnioskodawczyni rozliczyła się ostatecznie z wypłaconego świadczenia w OPS, pozostawiając w dokumentacji OPS oryginały faktur poświadczających zakup materiałów budowlanych na budowę domu. Wnioskodawczyni posiada pozwolenie na budowę, akt własności działki oraz uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez OPS kopie faktur potwierdzających zakup materiałów budowlanych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z powyżej opisaną sytuacją wnioskodawczyni może złożyć wniosek o zwrot niektórych wydatków w związku z budownictwem mieszkaniowym... Zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wnioskodawczyni posiada niezbędne dokumenty, które są potrzebne do ubiegania się o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym czyli: faktury zakupu materiałów budowlanych, akt własności działki, pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego.

2012
14
cze

Istota:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego w sytuacji, gdy środki na zakup materiałów budowlanych otrzymał z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego, niemniej wymagane jest przy tym spełnienie pozostałych warunków wymaganych wyżej powołaną ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Fragment:

W myśl natomiast art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków, związanych z budownictwem mieszkaniowym, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada: prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie. Zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004r. są opodatkowane podatkiem VAT. Od dnia 01 stycznia 2011r. obowiązuje załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 01 stycznia 2011r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz.

2012
22
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, w sytuacji, kiedy środki pieniężne pochodziły z otrzymanej pomocy od państwa oraz czy może skorzystać z odliczenia na podstawie kserokopii faktur VAT?

Fragment:

Budynek został zniszczony przez powódź. Faktury VAT na zakupione materiały przeznaczone na remont domu są wystawione na Wnioskodawcę. Decyzją Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej małżonkowie otrzymali zasiłek celowy na remont zniszczonego budynku. Za przydzielone pieniądze małżonkowie kupili materiały budowlane i opłacili grupę remontową- do rozliczenia się z właściwie wydatkowanych środków przyznanych przez MOPS przedstawili wyżej wymienione faktury. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia różnicy podatku VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, jeżeli koszty remontu sfinansował M.O.P.S... Zdaniem Wnioskodawcy, budynek mieszkalny jest własnością Wnioskodawcy, faktury VAT wystawione są na Wnioskodawcę. Fakt, że środki na zakup materiałów zrekompensowano przez MOPS nie powinien stanowić przeszkody w zwrocie różnicy VAT na zakup niektórych materiałów na remont budynku mieszkalnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.

2012
22
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, w sytuacji, kiedy środki pieniężne pochodziły z otrzymanej pomocy od państwa oraz czy może skorzystać z odliczenia na podstawie kserokopii faktur VAT?

Fragment:

Budynek został zniszczony przez powódź. Faktury VAT na zakupione materiały przeznaczone na remont domu są wystawione na Wnioskodawczynię i jej męża. Decyzją Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej małżonkowie otrzymali zasiłek celowy na remont zniszczonego budynku. Za przydzielone pieniądze małżonkowie kupili materiały budowlane i opłacili grupę remontową- do rozliczenia się z właściwie wydatkowanych środków przyznanych przez MOPS przedstawili wyżej wymienione faktury. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia różnicy podatku VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, jeżeli koszty remontu sfinansował M.O.P.S... Zdaniem Wnioskodawczyni, budynek mieszkalny jest własnością Wnioskodawczyni, faktury VAT wystawione są na Wnioskodawczynię. Fakt, że środki na zakup materiałów zrekompensowano przez MOPS nie powinien stanowić przeszkody w zwrocie różnicy VAT na zakup niektórych materiałów na remont budynku mieszkalnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.

2012
29
mar

Istota:

Wnioskodawcy może przysługiwać prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego w sytuacji, gdy środki na zakup materiałów budowlanych otrzymał z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego, niemniej wymagane jest przy tym spełnienie pozostałych warunków wymaganych wyżej powołaną ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W maju 2010 r. w miejscowości w której Wnioskodawca posiada budynek mieszkalny miała miejsce powódź, która została spowodowana przerwaniem wału w miejscowości Ś. W wyniku powodzi częściowemu zniszczeniu uległ budynek mieszkalny należący do Wnioskodawcy. Na remont tego budynku Wnioskodawca otrzymał pomoc finansową z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki pieniężne w wysokości 20.000.00 zł, Wnioskodawca otrzymał na podstawie decyzji w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego z tytułu powodzi wydanej na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.). Otrzymana kwota została w całości przeznaczona na zakup materiałów budowlanych służących do remontu budynku mieszkalnego. Wnioskodawca posiada kserokopie faktur na zakup materiałów budowlanych, gdyż oryginały zostały złożone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioskodawca nadmienia, iż w identycznej sytuacji jak jego znajduje się większość osób objętych powodzią. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, w sytuacji, kiedy środki pieniężne pochodziły z otrzymanej pomocy od państwa oraz czy może skorzystać z odliczenia na podstawie kserokopii faktur VAT...

2011
17
gru

Istota:

Czy wnioskodawca może ubiegać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane, składając wniosek VZM-1 pomimo, że wydatki z faktur zostały mu zwrócone?

Fragment:

Nr 207, poz. 2016 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3; pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ww. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zwrot tych wydatków finansowany jest z budżetu państwa. Z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż ustawa daje prawo, po spełnieniu określonych warunków, do otrzymania zwrotu od Skarbu Państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. W ww. ustawie nie ma zapisu na temat źródła pochodzenia środków przeznaczonych na zakup tych materiałów. Nie ma więc żadnego znaczenia jakie jest źródło pochodzenia pieniędzy, z których zakupiono materiały budowlane i o zwrot może wystąpić każdy, kto tylko dysponuje fakturą bądź kopią faktury oraz spełnia pozostałe warunki wymagane wyżej powołaną ustawą. Ustawa powyższa nie uzależnia prawa do zwrotu od źródła finansowania poniesionych wydatków. Nie zawiera również regulacji porównywalnej np. z art. 26 ust. 13a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Istota interpretacji: w zakresie opodatkowania zasiłków celowych przyznawanych osobom dotkniętym skutkami powodzi

Fragment:

Przy czym dostawą towarów jest taka czynność, której przedmiotem jest towar w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy i w wyniku tej czynności następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel ze zbywcy towaru na jego nabywcę. Dla zaistnienia czynności opodatkowanej niezbędne jest powstanie obowiązku podatkowego, który stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, co do zasady powstaje z chwilą wydania towaru. Jak wskazano wyżej przez świadczenie usług ustawodawca nakazuje rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 wskazanej ustawy. Takie, szerokie ujęcie w ustawie o podatku od towarów i usług definicji świadczenia usług, nie oznacza jednocześnie, że każda płatność dokonana na rzecz innego podmiotu, w sytuacji braku dostawy towarów, stanowi płatność za świadczone usługi. Dla ustalenia czy miało miejsce świadczenie usług istotne jest stwierdzenie, czy świadczenie przyniosło odbiorcy jakąkolwiek korzyść. Zatem aby ustalić zasady opodatkowania danej czynności niezbędne jest rozstrzygnięcie, czy czynności te skutkują uzyskaniem bezpośrednich korzyści przez dokonującego płatności w zamian za ich wykonanie/zaniechanie/.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego w sytuacji, gdy środki na zakup materiałów budowlanych otrzymała z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego i czy może rozliczenia dokonać na podstawie kserokopii faktur VAT?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W dniu 08 czerwca 2010r. w gminie T., w której mieszka wnioskodawczyni miała miejsce powódź. W jej wyniku częściowemu zniszczeniu uległ budynek mieszkalny należący do wnioskodawczyni. Na remont tego budynku wnioskodawczyni otrzymała pomoc finansową z Ośrodka Pomocy Społecznej w T. na podstawie decyzji w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego z tytułu powodzi w czerwcu 2010r. wydanej na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.). Otrzymaną kwotę 20 tys. zł wnioskodawczyni w całości przeznaczyła na zakup materiałów budowlanych służących do remontu budynku mieszkalnego. Posiada kserokopie faktur VAT na zakup materiałów budowlanych, gdyż oryginały złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej w T. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego w sytuacji, gdy środki na zakup materiałów budowlanych otrzymała z Ośrodka Pomocy Społecznej w formie specjalnego zasiłku celowego i czy może rozliczenia dokonać na podstawie kserokopii faktur VAT... Zdaniem wnioskodawczyni, może skorzystać z odliczenia różnicy stawki VAT od materiałów budowlanych, gdyż nie ma znaczenia z jakich źródeł posiadała pieniądze na zakup materiałów, a liczy się jedynie fakt ich nabycia potwierdzony posiadaniem faktur VAT.

2011
1
sty

Istota:

Czy do usługi w postaci renowacji urządzenia melioracyjnego, której jednym z elementów jest wykonanie przepompowni można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%?

Fragment:

(...) urządzeń melioracyjnych. Zgodnie z załącznikiem nr 5 poz. 85 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) usługi w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowych, a także usługi (roboty) związane z budową urządzeń melioracyjnych, przeciwpowodziowych i deszownianych objęte są 7% stawką podatku od towarów i usług bez względu na symbol PKWiU. Należy zaznaczyć, iż ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 153, poz. 1272), przedłużono do 31.12.2003 r. opodatkowanie podatkiem według stawki 7% sprzedaż materiałów budowlanych i usług (robót) określonych w załączniku nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz robót budowlano – montażowych. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów przychyla się do zdania Strony, uznając sposób interpretacji przepisów prawa przedstawiony we wniosku za prawidłowy.