Powierzenie materiału | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powierzenie materiału. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych z materiałów powierzonych opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
W związku z powyższym powstaje u podatnika pytanie, czy w opisanym stanie faktycznym zobowiązany jest Pan płacić zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 5,5 % jako produkcja czy też 8,5 % jako usługa.
Zdaniem podatnika powyższa działalność winna być opodatkowana 5,5 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Fragment:

(...) Kwestię wysokości stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych reguluje art. 12 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f powołanej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie przychody winny być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 %. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zwróciła się z zapytaniem, jak zakwalifikować sprzedawane przez Nią wyroby w następujących przypadkach:a) gdy są wytwarzane w całości z surowców i materiałów powierzonych nieodpłatnie przez kontrahentów, b) gdy są wytwarzane częściowo z materiałów zakupionych w Polsce a częściowo przekazywanych nieodpłatnie przez kontrahenta.Jednostka pyta, czy w opisanych przypadkach należy transakcję kwalifikować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, czy może jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 d) tejże ustawy ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za nieprawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku, w części dotyczącej uznania za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, dostaw do kontrahenta unijnego produktów wytwarzanych: - zarówno z materiałów zakupionych w Polsce i z materiałów powierzonych nieodpłatnie przez kontrahenta, oraz - wyłącznie z materiałów powierzonych nieodpłatnie przez kontrahentów. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca realizuje produkcję oraz usługi dla firm niemieckich (X i Y) w oparciu o (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka prowadzi m.in. działalność produkcyjną i usługową w zakresie wytwarzania tzw. konwektorów. Przedmiotowe konwektory, w ramach kontraktu zawartego z kontrahentem niemieckim, wytwarzane są z materiału powierzonego oraz własnego materiału Spółki. Zgodnie z ustaleniami stron, kontrahent Spółki początkowo przekazywał znaczną część materiału własnego, natomiast wraz z postępem w realizacji kontraktu, udział materiałów powierzonych w poszczególnych wyrobach będzie się systematycznie zmniejszał, aż w końcu wyroby gotowe będą w całości wykonywane z materiałów Spółki.
Na jakich zasadach należy opodatkować podatkiem od towarów i usług ww. czynności?

Fragment:

(...) DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 17 lutego 2005r, Nr PP/443-156-2-GK/04/05, którym udzielono interpretacji w przedmiocie podatku od towarów i usług co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 11 października 2004r., Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, stosownie do art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Ze stanu faktycznego, opisanego w w/cyt. piśmie wynika, iż Spółka prowadzi m.in. działalność produkcyjną i usługową w zakresie wytwarzania tzw. konwektorów. Przedmiotowe konwektory, w ramach kontraktu zawartego z kontrahentem niemieckim, wytwarzane są z materiału powierzonego oraz (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka prowadzi m.in. działalność produkcyjną i usługową w zakresie wytwarzania tzw. konwektorów. Przedmiotowe konwektory, w ramach kontraktu zawartego z kontrahentem niemieckim, wytwarzane są z materiału powierzonego oraz własnego materiału Spółki. Zgodnie z ustaleniami stron kontrahent Spółki początkowo przekazywał znaczną część materiału własnego, natomiast wraz z postępem w realizacji kontraktu udział materiałów powierzonych w poszczególnych wyrobach będzie się systematycznie zmniejszał, aż w końcu wyroby gotowe będą w całości wykonywane z materiałów Spółki
W jaki sposób Spółka powinna dokumentować ww. operacje gospodarcze z punktu widzenia przepisów o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 17 lutego 2005r., Nr PP/443-156-3-G K/04/05, którym udzielono interpretacji w przedmiocie podatku od towarów i usług co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 11 października 2004r., Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, stosownie do art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Ze stanu faktycznego, opisanego w w/cyt. piśmie wynika, iż Spółka prowadzi m.in. działalność produkcyjną i usługową w zakresie wytwarzania tzw. konwektorów. Przedmiotowe konwektory, w ramach kontraktu zawartego z kontrahentem niemieckim, wytwarzane są z materiału powierzonego (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy przemieszczenie towarów z kraju członkowskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonania na nich usługi, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.02.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, świadczonych przez Podatnika na rzecz kontrahenta francuskiego stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego Uzasadnienie Podatnik prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług na materiale powierzonym (ruchomym majątku rzeczowym) na rzecz klientów z krajów Unii Europejskiej. Materiał zostaje powierzony przez (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje w jaki sposób należy udokumentować świadczone przez niego usługi, dla których miejscem opodatkowania jest kraj UE.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 11.03.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu), uzupełnionego pismem z dnia 11.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wystawiania faktur z tytułu usług na ruchomym majątku rzeczowym, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, świadczonych przez Podatnika na rzecz kontrahenta z Niemiec stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego Uzasadnienie Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wytwarza wyroby branży sanitarnej do wyposażenia budynków, przy czym podstawowe (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w sytuacji, gdy - kontrahent fiński dla rozliczenia transakcji - poda swój NIP PL, pod którym jest zarejestrowany na potrzeby rozliczania podatku VAT w Polsce ? to usługa realizowana na ruchomym majątku rzeczowym przez Podatnika, traktowana będzie jako sprzedaż krajowa opodatkowana w Polsce.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 16.06.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie miejsca opodatkowania podatkiem VAT usług na ruchomym majątku rzeczowym wykonanych na towarach przemieszczonych na terytorium kraju przez podatnika, zarejestrowanego na potrzeby podatku VAT na terytorium kraju, posiadającego siedzibę na terytorium Republiki Finlandii, które po wykonaniu usług zostały wywiezione w terminie 30 dni poza terytorium kraju stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego Uzasadnienie Podatnik realizuje kontrakt (zawarty z kontrahentem posiadającym siedzibę w Finlandii) na montaż dźwigów RTG (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje czy usługi świadczone przez zleceniobiorców polskich na rzecz kontrahenta z Niemiec polegających na wykonaniu nadbudówki statku z materiałów powierzonych stanowią usługi na ruchomym majątku rzeczowym.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.06.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania usług świadczonych przez Podatnika na rzecz kontrahenta z Niemiec, polegających na wykonaniu nadbudówki statku z materiałów powierzonych za usługi na ruchomym majątku rzeczowym, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego Uzasadnienie Podatnik jest stroną umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym na budowę, wyposażenie i dostawę (...)

2011
1
mar

Istota:

Prośba o wskazanie właściwej interpretacji przepisów w zakresie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm).

Fragment:

(...) W dniu 28.02.2005 r., do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Przedmiot żądania stanowi prośba o wskazanie właściwej interpretacji przepisów w zakresie art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm).Ze stanu faktycznego wynika, że Podatnik otrzymuje od kontrahenta zagranicznego materiał obiciowy w celu wyprodukowania z tego materiału ustalonych wzorów mebli. Pozostałe materiały pomocnicze zakupuje na terenie naszego kraju. Wyprodukowany wyrób gotowy zawiera od 10 - 30 % wsadu powierzonego materiału. Po zakończeniu zamówienia niewykorzystany materiał jest zwracany kontrahentowi. Pytanie podatnika dotyczy kwestii: czy prawidłowym jest zaliczenie przedmiotowych czynności do (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Podatnik otrzymuje od dostawcy z Unii Europejskiej skóry owcze w celu wykonania usługi szycia odzieży. W umowie jest ustalone, że rozliczenie (fakturowanie) następuje oddzielnie za wykonaną usługę szycia a oddzielnie za wykorzystane do szycia dodatki krawieckie takie jak: nici, zamki, guziki, klamerki itp. Podatnik dokonuje odliczeń podatku VAT od zakupionych w kraju dodatków krawieckich. Na wystawionych odrębnie fakturach za szycie i dodatki krawieckie umieszczane są numery identyfikacyjne VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnika i odbiorcy uszytych wyrobów. Faktury wystawiane są bez stawki i kwoty VAT. Czy podatnik postępuje prawidłowo? 2. Podatnik wykonuje usługę szycia wyrobów ze skór z materiałów powierzonych i własnych dla kontrahenta zagranicznego spoza Unii Europejskiej Zgodnie z umową rozliczenie finansowe dokonywane jest w dwóch częściach. Jedna faktura ze stawką 0% wystawiana jest na usługę szycia zaś druga również ze stawką 0% na dodatki krawieckie takie jak: zamki, klamerki, nici itd., które kupowane są w kraju. Od dodatków tych odliczany jest VAT. Czy podatnik postępuje prawidłowo?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że stanowisko podatnika w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie usług szycia, zawarte we wniosku z dnia 20.04.2005 r., który wpłynął 22.04.2004 r. - nie jest prawidłowe w części dotyczącej sposobu wystawiania faktur VAT, - jest prawidłowe w pozostałej części. U Z A S A D N I E N I E W dniu 22.04.2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek podatnika - spółki z o.o. z dnia 20.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. 1. Podatnik otrzymuje od dostawcy z Unii Europejskiej skóry owcze w celu wykonania usługi szycia odzieży. W umowie jest ustalone, że rozliczenie (fakturowanie) następuje oddzielnie za wykonaną usługę szycia a oddzielnie za wykorzystane do szycia (...)