ITPB2/415-693a/14/IL | Interpretacja indywidualna

Pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – Zwrot osobom fizycznych niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.
ITPB2/415-693a/14/ILinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. budynek mieszkalny
 3. powierzchnia użytkowa
 4. zwrot wydatków związanych z budownictwem
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie ustalenia powierzchni użytkowej mieszkania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie ustalenia powierzchni użytkowej mieszkania.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z wejściem w życie "ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi" (Dz.U. 2013 poz. 1304), a co za tym idzie możliwością "zwrotu (...) niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania" (Rozdział 4. ww. ustawy) Wnioskodawczyni ma wątpliwości dotyczące pomiaru powierzchni użytkowej mieszkania. Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z ww. ustawą przez powierzchnię użytkową należy rozumieć definicję zawartą w ustawie z dnia 11 czerwca o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, inna definicja powierzchni użytkowej zawarta jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wnioskodawczyni podnosi, iż jeszcze inaczej oblicza się powierzchnię użytkową według rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wnioskodawczyni wskazuje również, iż zgodnie z informacjami zawartymi w "ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi", w celu uzyskania zwrotu części kosztów poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania, by móc starać się o taki zwrot, należy przedłożyć do właściwego Urzędu Skarbowego wniosek o zwrot części wydatków, a także kopię pozwolenia budowy uzyskanego po dniu 1 stycznia 2014 r. oraz kopię faktur dokumentujących poniesione wydatki, mowa jest również o oświadczeniu osoby składającej wniosek. Niejasny jest dla Wnioskodawczyni sposób weryfikacji informacji podanych w oświadczeniu - konkretnie powierzchni użytkowej mieszkania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Zgodnie z którą definicją (przy ubieganiu się o zwrot części poniesionych wydatków) należy obliczyć powierzchnię użytkową mieszkania (domu jednorodzinnego)...
 2. W jaki sposób udokumentować powierzchnię użytkową mieszkania (domu jednorodzinnego), jeżeli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, obliczanie powierzchni użytkowej wygląda jeszcze inaczej, niż w wymienionych wcześniej ustawach... Czy oświadczenie jest jedyną podstawą mówiącą o spełnieniu m.in. kryteriów powierzchniowych mieszkania... Czy może projekt budowlany powinien zawierać również obliczoną powierzchnię użytkową zgodnie z definicją zawartą w ustawie podpisaną przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi, by w razie potrzeby móc przedłożyć zatwierdzony projekt w Urzędzie Skarbowym...
 3. Czy może do wniosku potrzebne będzie oświadczenie projektanta o spełnieniu warunków powierzchniowych zgodnych z konkretną definicją...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze, natomiast w zakresie pytania drugiego i trzeciego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni po zapoznaniu się z treścią ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi powierzchnię użytkową mieszkania (domu jednorodzinnego) oblicza się zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W celu uzyskania zwrotu części kosztów poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania, należy wypełnić wniosek, dołączyć kopię pozwolenia budowy uzyskanego po dniu 1 stycznia 2014 r. oraz kopię faktur dokumentujących poniesione wydatki, złożyć wniosek w określonym terminie do właściwego Urzędu Skarbowego. Do wniosku dołączyć należy również oświadczenie o spełnieniu warunków przyznania zwrotu - jeśli chodzi o kryterium pow. użytkowej -podać powierzchnię zgodną z definicją ww. ustawy.

Wnioskodawczyni uważa, że projekt budowlany powinien zawierać, w przypadku korzystania z pomocy państwa, (oprócz zestawienia parametrów budynku zgodnego z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego) obliczoną powierzchnię użytkową zgodnie z właściwą definicją zawartą w ustawie. Taki projekt stanowiłby potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

W razie kontroli, udostępniając projekt z takimi zapisami w części opisowej, jednoznacznie udowodnić można poprawność informacji podanych w oświadczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania pierwszego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304 z późn. zm.) ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem, oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej "zwrotem wydatków".

Z art. 20 ust. 3 ustawy wynika, że o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

 1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
  1. 75 m2 i 100 m2,
  2. 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2;
 4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
 5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
   1. z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Stosownie do art. 21 ust. 8 ustawy Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Należy wskazać, iż obowiązującym jest wykaz zawarty w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MIiR z 2013, poz. 6).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Z art. 23 ust. 2 ustawy wynika, że wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek o zwrot wydatków może być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez jednego z małżonków. Złożenie wniosku o zwrot wydatków przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o zwrot wydatków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 23 ust. 3 ww. ustawy).

W myśl art. 23 ust. 5 ww. ustawy wniosek o zwrot wydatków powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków nie nadano go – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków;
 2. wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot wydatków;
 3. rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1;
 4. rok rozpoczęcia inwestycji;
 5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1;
 6. kwotę zwrotu wydatków, obliczoną zgodnie z art. 21 ust. 3–6;
 7. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu wydatków; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot wydatków;
 8. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków składających wspólnie wniosek o zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków;
 9. oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5.

Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 6 ww. ustawy do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:

 1. pozwolenia na budowę;
 2. faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1.

W myśl art. 2 pkt 3, 4, 5 i 7 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi użyte w ustawie określenia oznaczają:

 • lokal mieszkalny - samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) znajdujący się w budynku, w skład którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale;
 • dom jednorodzinny - budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny,
 • mieszkanie - lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny,
 • powierzchnia użytkowa mieszkania - powierzchnia użytkowa lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, wynika że w związku z wejściem w życie "ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi" , a co za tym idzie możliwością "zwrotu (...) niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania" (Rozdział 4. ww. ustawy) Wnioskodawczyni ma wątpliwości dotyczące pomiaru powierzchni użytkowej mieszkania. Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z ww. ustawą przez powierzchnię użytkową należy rozumieć definicję zawartą w ustawie z dnia 11 czerwca o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, inna definicja powierzchni użytkowej zawarta jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wnioskodawczyni podnosi, iż jeszcze inaczej oblicza się powierzchnię użytkową według rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wnioskodawczyni wskazuje również, iż zgodnie z informacjami zawartymi w "Ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi", w celu uzyskania zwrotu części kosztów poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania, by móc starać się o taki zwrot, należy przedłożyć do właściwego Urzędu Skarbowego wniosek o zwrot części wydatków, a także kopię pozwolenia budowy uzyskanego po dniu 1 stycznia 2014 r. oraz kopię faktur dokumentujących poniesione wydatki, mowa jest również o oświadczeniu osoby składającej wniosek. Niejasny jest dla Wnioskodawczyni sposób weryfikacji informacji podanych w oświadczeniu - konkretnie powierzchni użytkowej mieszkania.

Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi powierzchnia użytkowa mieszkania jest rozumiana jako powierzchnia użytkowa lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi pod pojęciem mieszkania należy rozumieć lokal mieszkalny, albo dom jednorodzinny. Zatem powierzchnię użytkową w przypadku domu jednorodzinnego, należy rozumieć w sposób analogiczny jak powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego.

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z cytowanym art. 2 pkt 7 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi powierzchnię użytkową mieszkania dla celów zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego mieszkania należy obliczać zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

budowa
IPPP1/443-875/14-2/JL | Interpretacja indywidualna

budynek mieszkalny
IBPP1/443-864/14/AW | Interpretacja indywidualna

powierzchnia użytkowa
IBPP2/443-927/14/ICz | Interpretacja indywidualna

zwrot wydatków związanych z budownictwem
ITPB2/415-695/14/IL | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.