Powierzchnia użytkowa | Interpretacje podatkowe

Powierzchnia użytkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powierzchnia użytkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia metody obliczania powierzchni użytkowej dla celów stawki podatku przy świadczeniu usług budowalnych w obiektach budownictwa mieszkalnego.
Fragment:
Podatnik obowiązany jest wykazać, że świadczone przez niego usługi są związane z budownictwem mieszkaniowym oraz, że powierzchnie użytkowe są odpowiednie. Powyższe ma wynikać z materiału dowodowego jakim dysponuje podatnik. Zatem wielkości powierzchni użytkowej określane przez podatnika na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług, muszą wynikać ze stosownej dokumentacji podatnika w tym zakresie, przykładowo: kserokopii dokumentacji budowlanej, aktu notarialnego. Ustawa o podatku od towarów i usług nie określa rodzaju i formy dokumentów, jednakże podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne, które formalnie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać będą wielkość powierzchni użytkowej i rzetelność preferencyjnego opodatkowania. Podsumowując, przy określaniu powierzchni użytkowej na potrzeby art. 41 ust. 12a-12c ustawy, z uwagi na brak definicji pojęcia „ powierzchnia użytkowa ” w ustawie, można posłużyć się jedną z normatywnie określonych metod ustalenia takiej powierzchni. Zatem, Wnioskodawca wykonując usługi budowlane w budynku spełniającym warunki z art. 41 ust. 12b ustawy, będzie mógł obliczyć powierzchnię użytkową budynku zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i zastosować preferencyjną 8% stawkę podatku.
2018
27
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia powierzchni użytkowej oraz stawki podatku VAT na świadczoną usługę w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Fragment:
Powierzchnię użytkową Wnioskodawca ustalił w następujący sposób: powierzchnia użytkowa = powierzchnia mieszkalna parteru + powierzchnia garaży + kuchnia i wc na poziomie piwnic – daje to wartość 266,49 m 2 . Kierując się definicją powierzchni użytkowej zawartą w ustawie o podatku od spadków i darowizn, Zainteresowany nie uwzględnił powierzchni piwnic. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zastosowania metody wyliczenia powierzchni użytkowej lokali i budynków mieszkalnych na potrzeby ustalenia limitów, o których mowa w art. 41 ust. 12a ustawy oraz czy Wnioskodawca zastosował właściwą stawkę podatku na wykonane usługi w budynku mieszkalnym. W odniesieniu do metody określania powierzchni użytkowej należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy nie normują zasad ustalania powierzchni użytkowej na potrzeby podatku od towarów i usług. Ustawa nie odsyła także do definicji legalnych zawartych w innych aktach normatywnych. Pojęcie „ powierzchnia użytkowa ” występuje natomiast w innych aktach prawnych. Zatem przy obliczaniu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego na potrzeby ustalania limitów, o których mowa w art. 41 ust. 12b ustawy, celem skorzystania z obniżonej stawki podatku od towarów i usług, Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania ww. obliczeń w oparciu o jedną z dostępnych definicji normatywnych.
2018
13
sty

Istota:
Określenie metody obliczania powierzchni użytkowej dla celów opodatkowania robót budowalnych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego
Fragment:
Podsumowując należy stwierdzić, że przy określaniu powierzchni użytkowej na potrzeby art. 41 ust. 12a, 12b oraz 12c ustawy podatku od towarów i usług, z uwagi na brak definicji pojęcia „ powierzchnia użytkowa ” w ustawie, może posłużyć się jedną z normatywnie określonych metod ustalenia takiej powierzchni. Nadmienić jednak należy, że to na podatniku spoczywa ciężar odpowiedzialności w zakresie wykazania okoliczności uzasadniających zastosowania stawki preferencyjnej. Posiadane przez podatnika dokumenty i dowody mają zatem potwierdzić określony stan faktyczny i tym samym potwierdzić rzetelność preferencyjnego opodatkowana. Odnosząc się do zaprezentowanej przez Wnioskodawcę metody liczenia powierzchni użytkowej należy wskazać, że w myśl art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powierzchnia użytkowa budynku lub jego części oznacza powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Wobec powyższego sposób wyliczenia powierzchni użytkowej, jako sumy powierzchni wszystkich pomieszczeń (...)
2017
29
gru

Istota:
Sposób określenia powierzchni użytkowej na potrzeby art. 41 ust. 12b oraz 12c ustawy podatku od towarów i usług.
Fragment:
Podobne poglądy wyrażone w wyrokach NSA sygn. akt: I FSK 852/12 i I FSK 1719/12, w których Sąd stwierdził, że przy obliczaniu powierzchni użytkowej lokalu i budynku na potrzeby ustalania limitów, o których mowa w art. 41 ust. 12b ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy są uprawnieni do wyliczenia „ powierzchni użytkowych ” w oparciu o jedną z normatywnych definicji, która umożliwi obliczenie powierzchni użytkowej, zarówno budynków mieszkalnych, jak i lokali mieszkalnych. Wyliczenia „ powierzchni użytkowych ” można dokonać również w oparciu o normy stosowane w budownictwie, nawet jeżeli nie są one obligatoryjne. Biorąc pod uwagę powyższe orzeczenia, Spółka postanowiła zwrócić się ponownie o wydanie interpretacji indywidualnej, która pozwoliłaby doprecyzować zasady wyliczania powierzchni użytkowej dla budynków i lokali mieszkalnych oraz wybrać metodę bardziej zrozumiałą i korzystną z punktu widzenia inwestora (klienta Spółki). W przedstawionym stanie rzeczy, zdaniem Spółki, do wyliczania powierzchni użytkowej lokali lub budynków na potrzeby ustalania limitów, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług spółka może zastosować jedną z powyższych, wybranych metod, tj.: definicję zawartą w art. 1a pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, definicję zawartą w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, definicję zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów.
2016
16
gru

Istota:
Ustalenie powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego, uprawniającej do zwrotu na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
Fragment:
(...) powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Oznacza to, że osoba fizyczna ubiegając się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych w związku z budową domu jednorodzinnego na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w celu określenia powierzchni użytkowej budowanego domu jednorodzinnego dla potrzeb tego zwrotu powinna odnieść się do definicji powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego a następnie w sposób analogiczny odnieść ją do ustalenia powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego. Zatem powierzchnię użytkową w przypadku domu jednorodzinnego należy rozumieć w sposób analogiczny jak powierzchnię użytkową lokalu. W efekcie wskazane wyliczenie pomieszczeń, które zaliczane są do powierzchni użytkowej lokalu należy przyporządkować do pomieszczeń, które występują w domu jednorodzinnym, przy czym należy mieć na uwadze charakter obu tych nieruchomości a więc możliwość istnienia innych pomieszczeń w każdej z tych nieruchomości.
2016
6
gru

Istota:
Przytoczona w art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi powierzchnia lokalu nie przekracza 100 m2 – co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem powierzchni użytkowej?
Fragment:
(...) powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Oznacza to, że osoba fizyczna ubiegając się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych w związku z budową domu jednorodzinnego na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w celu określenia powierzchni użytkowej budowanego domu jednorodzinnego dla potrzeb tego zwrotu powinna odnieść się do definicji powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego a następnie w sposób analogiczny odnieść ją do ustalenia powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego. Zatem powierzchnię użytkową w przypadku domu jednorodzinnego należy rozumieć w sposób analogiczny jak powierzchnię użytkową lokalu. W efekcie wskazane wyliczenie pomieszczeń, które zaliczane są do powierzchni użytkowej lokalu należy przyporządkować do pomieszczeń, które występują w domu jednorodzinnym, przy czym należy mieć na uwadze charakter obu tych nieruchomości a więc możliwość istnienia innych pomieszczeń w każdej z tych nieruchomości.
2016
24
cze

Istota:
Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie ustalenia powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego
Fragment:
Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać ze zwrotu VAT za materiały budowlane, ale Starostwo Powiatowe jak i Biuro Projektowe błędnie podało powierzchnię użytkową budynku. Powierzchnia użytkowa w pozwoleniu na budowę wynosi 106,82m 2 i zaliczają się do niej: Przedsionek 4,22 m 2 Hol 2,79 m 2 Klatka schodowa 2.23 m 2 Spiżarnia 1,68 m 2 Kuchnia 6,72 m 2 Salon, jadalnia 21,54 m 2 Pokój 9,15 m 2 Łazienka 2,59 m 2 Kotłownia 7,19 m 2 Korytarz 5,78 m 2 Pokój 9,57m 2 Garderoba 3,92 m 2 Pokój 9,74 m 2 Pokój 8,92 m 2 Pralnia 3,46 m 2 Łazienka 7, 32 m 2 Do powierzchni użytkowej błędnie została zaliczona kotłownia, garderoba i pralnia. Odliczając te pomieszczenia powierzchnia użytkowa budynku wyniosłaby 92,25 m 2 . Z definicji powierzchni użytkowej zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wynika, których powierzchni nie zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu, a wśród nich zostały wymienione powierzchnie balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Odnosząc przywołane powyżej przepisy na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że przy obliczaniu powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego na potrzeby ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Wnioskodawca nie powinien uwzględniać powierzchni pralni oraz kotłowni.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie ustalenia powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
Fragment:
Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 ; lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2 . W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT). Art. 2 pkt 12 ustawy zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą, obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii rozumienia pojęcia „ powierzchni użytkowej ”, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „ powierzchni użytkowej ”. Przy określaniu powierzchni użytkowej na potrzeby podatku VAT, z uwagi na brak definicji pojęcia „ powierzchnia użytkowa ” w ustawie, można posługiwać się każdą normatywnie określoną metodą ustalenia takiej powierzchni. Pojęcie „ powierzchnia użytkowa ” występuje m.in w następujących aktach normatywnych: ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
2016
24
kwi

Istota:
Stawka podatku obowiązująca dla czynności polegających na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz zainstalowaniu zabudowy meblowej w sposób trwały do elementów konstrukcyjnych oraz sposobu obliczania powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego i sposobu jej dokumentowania.
Fragment:
W wyroku tym stwierdził, że brak definicji powierzchni użytkowej w ustawie o podatku od towarów i usług, przy jednoczesnym braku odesłania do którejkolwiek z istniejących definicji tego pojęcia, sprawia że możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT zależy w istocie od dokonania możliwie racjonalnego wyboru jednej z już istniejących definicji. Dlatego uznać należy, że przy obliczaniu powierzchni użytkowej lokalu i budynku na potrzeby ustalania limitów, o których mowa w art. 41 ust. 12 b cyt. ustawy, celem skorzystania z obniżonej stawki podatku od towarów i usług, podatnicy są uprawnieni do wyliczenia „ powierzchni użytkowych ” w oparciu o jedną z normatywnych definicji, która umożliwi obliczenie powierzchni użytkowej zarówno budynków mieszkalnych jak i lokali mieszkalnych. Wyliczenia „ powierzchni użytkowych ” można dokonać również w oparciu o normy stosowane w budownictwie, nawet jeżeli nie są one obligatoryjne. Wskazać należy, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) w części I Objaśnienia, w pkt 2 Pojęcia podstawowe podaje się definicję: całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą powierzchnię budynku z wyjątkiem: powierzchni elementów budowlanych m.in. podpór, kolumn, filarów, szybów, kominów; powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych; powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi, przenośniki.
2016
9
lut

Istota:
Sposób opodatkowania usług budowlanych, dotyczących przebudowy, rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego, którego powierzchnia przekracza 300 m2.
Fragment:
Z tak przedstawionych okoliczności wynika, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którego powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 . W tej sytuacji Spółka prawidłowo wskazała, że należy stosować stawkę podatku 8% do części podstawy opodatkowania, odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej, zaś do pozostałej części - 23% VAT, na zasadach określonych w art. 41 ust. 12b ustawy. Niemniej jednak w celu wyliczenia powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, o którym mowa we wniosku, należy kierować się Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, która wskazuje, jakie pomieszczenia wchodzą w skład powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Obliczanie powierzchni użytkowej na podstawie zaktualizowanej dokumentacji zastawienia powierzchni użytkowej dokonanej przez projektanta, która jednak nie uwzględnia powierzchni użytkowej poddasza i piwnic jest niewystarczające, aby właściwie określić podstawę opodatkowania dla usług wykonywanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej, przekraczającej 300m 2 . Oceniając zatem całościowo stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać je za nieprawidłowe.
2016
2
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.