Powierzchnia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powierzchnia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
2
gru

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy powierzchni wspólnych

Fragment:

Zatem należy uznać, że niezależnie od zapisów w umowach dotyczących określenia wynajmowanych powierzchni lokali i części wspólnych, fakt że znajdujące się w budynkach lokale były wynajmowane najemcom przez okres dłuższy niż dwa lata oraz fakt, że koszt użytkowania powierzchni wspólnych jest wliczony czynszu z tytułu najmu przesądza o tym, że w stosunku do części wspólnych doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o VAT. Jak wyjaśniono wyżej wynajęcie lokali w budynku oznacza również wynajęcie powierzchni wspólnych budynku. Jak podkreślił Wnioskodawca w złożonym wniosku nie jest możliwe korzystanie przez najemców z lokali bez możliwości korzystania z powierzchni wspólnych budynku. Zatem konieczne jest uznanie, że w odniesieniu do powierzchni wspólnych budynków nastąpiło pierwsze zasiedlenie w tym samym momencie, w którym przekazano najemcom lokale do użytkowania w ramach umowy najmu. Zatem w omawianej sytuacji od pierwszego zasiedlenia Powierzchni wspólnych do dnia dostawy upłynął okres dłuższy niż 2 lata, tym samym sprzedaż powierzchni wspólnych znajdujących się w budynkach będzie korzystała ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Tym samym wskazać należy, że Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

2015
18
lis

Istota:

1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wydzielenie nowych lokali z powierzchni dotychczas wynajmowanych przez Spółkę oraz wydatki na zryczałtowane miesięczne odszkodowanie okresowo płatne najemcy w trakcie trwania umowy najmu, celem pokrycia szkody wynajmującego wynikającej ze zmniejszenia powierzchni wynajmowanych pomieszczeń w trakcie trwania stosunku najmu i nieprowadzenia przez Spółkę uzgodnionego formatu działalności (supermarketu delikatesowego) w wynajmowanej powierzchni najmu, Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu ?
2. Czy wydatek poniesiony przez Spółkę na odszkodowanie za rozwiązanie umowy najmu przed upływem okresu, na który została zawarta, Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu ?
3. Czy wydatki, o których mowa w pytaniach 1 i 2, Spółka powinna rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu na dzień ich ujęcia jako koszt w księgach rachunkowych?

Fragment:

W przypadku poszczególnych lokalizacji zmniejszenie wynajmowanej przez Spółkę powierzchni najmu wyniesie: J – powierzchnia wynajmowana pierwotnie 1 913,49 m 2 , powierzchnia wydzielonego nowego lokalu około 864,83 m 2 (zmniejszenie wynajmowanej powierzchni o 45,2%), S – powierzchnia wynajmowana pierwotnie 1 988,00 m 2 , powierzchnia wydzielonych dwóch nowych lokali około 624,26 m 2 (zmniejszenie wynajmowanej powierzchni o 31,4%). Strony uzgodniły, że prace związane wydzieleniem nowych lokali wykona wynajmujący i obciąży nimi Spółkę. Wydzielenie nowych lokali będzie obejmować następujący zakres prac w nowych lokalach: wykonanie dokumentacji, wydzielenie nowego lokalu ścianami pełnymi, przebudowa witryny frontowej w nowym lokalu, rozdzielenie i przebudowa wszystkich instalacji w nowych lokalach w oparciu o istniejące urządzenia, a przypadku wystąpienia takiej konieczności uzupełnienie brakujących urządzeń. Ponadto, Spółka w związku z wydzieleniem z wynajmowanej powierzchni nowych lokali, poniesie dodatkowe nakłady inwestycyjne w powierzchni, która nadal będzie wynajmowana przez Spółkę. Te nakłady nie stanowią przedmiotu niniejszego zapytania, będą miały charakter modernizacji w przedmiocie najmu i Spółka je zidentyfikuje jako inwestycje w obcym środku trwałym.

2015
19
lip

Istota:

Czy czynsz uzyskiwany z tytułu emisji reklam na powierzchni reklamowej przez wydawców można kwalifikować jako przychody z tytułu dzierżawy określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli wydawca będzie osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a na wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki, o których mowa w art. 41 ww. ustawy gdyż wydawca jest zobowiązany samodzielnie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy?

Fragment:

Wydawcy prowadzą strony internetowe („ ... ”) i w związku z tym mają wyłączne prawo, z którego można czerpać pożytki, polegające na możliwości umieszczania w kodzie programistycznym „ ... ” kodu emitującego widoczną dla odwiedzającego stronę treść reklamową („ powierzchnia reklamowa ”). Z „ powierzchni reklamowej ” można pobierać pożytki w postaci dochodów z umieszczanych tam reklam. Wnioskodawca chce podejmować stałą współpracę i w tym celu chce zawierać umowy dzierżawy „ powierzchni reklamowej ”, zwane dalej umowami dzierżawy, mocą których Wnioskodawca będzie miał prawo w zamian za umówiony czynsz korzystać z „ powierzchni reklamowej ” oraz czerpać z niej pożytki. „ Powierzchnia reklamowa ” będzie udostępniana Wnioskodawcy w sposób zapewniający możliwość samodzielnego i bezpośredniego umieszczenia na niej reklam, w szczególności poprzez dostęp do serwera reklamowego lub poprzez umieszczenie w kodzie ... kodu dostarczonego przez Wnioskodawcę umożliwiającego emisję reklam na wydzierżawionej „ powierzchni reklamowej ” lub poprzez umieszczanie przez Wydawcę reklam na wydzierżawionej „ powierzchni reklamowej ” na zlecenie Wnioskodawcy. Wnioskodawca chce płacić Wydawcom czynsz stanowiący część uzyskanych przez Wnioskodawcę pożytków - otrzymanych przez Wnioskodawcę za umieszczone na „ powierzchni reklamowej ” reklamy - zgodną ze stosunkiem podziału pożytków pomiędzy Wnioskodawcę a Wydawcę określonych w umowie, uzyskanych z „ powierzchni reklamowej ” za każdy miesiąc jako „ okres rozliczeniowy ”.

2015
19
lip

Istota:

Czy czynsz uzyskiwany z tytułu emisji reklam na powierzchni reklamowej przez wydawców można kwalifikować jako przychody z tytułu dzierżawy określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli wydawca będzie osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki, o których mowa w art. 41 ww. ustawy gdyż wydawca jest zobowiązany samodzielnie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy?

Fragment:

Wydawcy prowadzą strony internetowe („ ... ”) i w związku z tym mają wyłączne prawo, z którego można czerpać pożytki, polegające na możliwości umieszczania w kodzie programistycznym „ ... ” kodu emitującego widoczną dla odwiedzającego stronę treść reklamową („ powierzchnia reklamowa ”). Z „ powierzchni reklamowej ” można pobierać pożytki w postaci dochodów z umieszczanych tam reklam. Wnioskodawca chce podejmować stałą współpracę i w tym celu chce zawierać umowy dzierżawy „ powierzchni reklamowej ”, zwane dalej umowami, mocą których Wnioskodawca będzie miał prawo w zamian za umówiony czynsz korzystać z „ powierzchni reklamowej ” oraz czerpać z niej pożytki. „ Powierzchnia reklamowa ” będzie udostępniana Wnioskodawcy w sposób zapewniający możliwość samodzielnego i bezpośredniego umieszczenia na niej reklam, w szczególności poprzez dostęp do serwera reklamowego lub poprzez umieszczenie w kodzie ... kodu dostarczonego przez Wnioskodawcę umożliwiającego emisję reklam na wydzierżawionej „ powierzchni reklamowej. ” Wnioskodawca chce płacić Wydawcom czynsz stanowiący część uzyskanych przez Wnioskodawcę pożytków - otrzymanych przez Wnioskodawcę za umieszczone na „ powierzchni reklamowej ” reklamy - zgodną ze stosunkiem podziału pożytków pomiędzy Wnioskodawcę a Wydawcę określonych w umowie, uzyskanych z „ powierzchni reklamowej ” za każdy miesiąc „ okres rozliczeniowy ”.

2015
5
mar

Istota:

W zakresie przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Fragment:

W związku z tym, iż Towarzystwo dysponuje powierzchnią biurową, Towarzystwo oraz Spółka planują podpisać umowę polegającą na nieodpłatnym udostępnieniu Spółce powierzchni biurowej (dla potrzeb wykonania Usług Spółka potrzebuje określonej ilości pomieszczeń biurowych). Celem powyższej umowy będzie zapewnienie pracownikom (lub współpracownikom) Spółki powierzchni biurowej niezbędnej do wykonywania Usług. Spółka nie będzie uprawniona do zmiany przeznaczenia powierzchni biurowej ani oddawać jej osobom trzecim w posiadanie w całości bądź w części. Powierzchnia biurowa, którą będzie udostępniać Towarzystwo będzie służyć prawidłowemu wykonaniu Usług na rzecz Towarzystwa, gdyż posiada oczekiwany przez Spółkę i Towarzystwo standard. Udostępniana powierzchnia jest niezbędnym narzędziem służącym wykonaniu Usług na rzecz Towarzystwa. Przedmiotowa powierzchnia będzie przekazywana bez wynagrodzenia. Bez powierzchni biurowej Spółka oprócz pozyskania lokali od innego kontrahenta musiałaby ponieść dodatkowe koszty wynajmu lub zakupu powierzchni, co bezpośrednio skutkowałoby istotnym zwiększeniem kosztu Usług. Ponadto dzięki udostępnieniu powierzchni, Spółka ma możliwość wykonywać swoje usługi w sposób najbardziej dopasowany do potrzeb Towarzystwa ze względu na bezpośredni kontakt z pracownikami Towarzystwa oraz możliwość szybkiego identyfikowania i rozwiązania problemów powstałych w toku wykonywania Usług na rzecz Towarzystwa.

2014
16
lis

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy powierzchni wspólnych.

Fragment:

Tym samym możliwość korzystania z Powierzchni wspólnych nie musi być odrębnie wskazana w umowie, ani nie wymaga uiszczania odrębnej odpłatności, bowiem nieudostępnienie najemcom tych powierzchni byłoby jednoznaczne z brakiem świadczenia usługi najmu poprzez brak zapewnienia możliwości dostania się do przedmiotu najmu. Wobec powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż niezależnie od tego, czy w umowach najmu zawieranych przez Wnioskodawcę z najemcami zawarte są postanowienia dotyczące powierzchni wspólnych, to sam fakt, iż lokale w budynkach były wynajmowane różnym najemcom, przesądza o tym, iż w odniesieniu do Powierzchni wspólnych budynków doszło do ich oddania do użytkowania, a tym samym ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT. Wobec tego, iż udostępnienie Powierzchni wspólnych jest niezbędne do świadczenia usługi najmu, nie ma konieczności by w umowach najmu wskazywać wprost możliwość korzystania z tych powierzchni, nie ma obowiązku odrębnie wskazywać odpłatności za użytkowanie Powierzchni wspólnych przez najemców. W opinii Wnioskodawcy jako że zapewnienie możliwości użytkowania Powierzchni wspólnych najemcom jest immanentnym elementem usługi najmu należy uznać, iż odpłatność z tego tytułu jest i tak przewidziana, tylko jest wliczona do ceny usługi najmu konkretnego lokalu.

2014
23
lip

Istota:

1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wydzielenie nowych lokali z powierzchni dotychczas wynajmowanych przez Spółkę oraz wydatki na zryczałtowane miesięczne odszkodowanie okresowo płatne najemcy w trakcie trwania umowy najmu, celem pokrycia szkody wynajmującego wynikającej ze zmniejszenia powierzchni wynajmowanych pomieszczeń w trakcie trwania stosunku najmu i nieprowadzenia przez Spółkę uzgodnionego formatu działalności (supermarketu delikatesowego) pod marką w wynajmowanej powierzchni najmu, Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu ?
2. Czy wydatek poniesiony przez Spółkę na odszkodowanie za rozwiązanie umowy najmu przed upływem okresu, na który została zawarta, Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu ?
3. Czy wydatki, o których mowa w pytaniach 1 i 2, Spółka powinna rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu na dzień ich ujęcia jako koszt w księgach rachunkowych?

Fragment:

W przypadku poszczególnych lokalizacji zmniejszenie wynajmowanej przez Spółkę powierzchni najmu wyniesie: J – powierzchnia wynajmowana pierwotnie 1913,49 m 2 , powierzchnia wydzielonego nowego lokalu około 864,83 m 2 (zmniejszenie wynajmowanej powierzchni o 45,2%), S – powierzchnia wynajmowana pierwotnie 1988,00 m 2 , powierzchnia wydzielonych dwóch nowych lokali około 624,26 m 2 (zmniejszenie wynajmowanej powierzchni o 31,4%). Strony uzgodniły, że prace związane wydzieleniem nowych lokali wykona wynajmujący i obciąży nimi Spółkę. Wydzielenie nowych lokali będzie obejmować następujący zakres prac w nowych lokalach: wykonanie dokumentacji, wydzielenie nowego lokalu ścianami pełnymi, przebudowa witryny frontowej w nowym lokalu, rozdzielenie i przebudowa wszystkich instalacji w nowych lokalach w oparciu o istniejące urządzenia, a przypadku wystąpienia takiej konieczności uzupełnienie brakujących urządzeń. Ponadto, Spółka, w związku z wydzieleniem z wynajmowanej powierzchni nowych lokali, poniesie dodatkowe nakłady inwestycyjne w powierzchni, która nadal będzie wynajmowana przez Spółkę. Te nakłady nie stanowią przedmiotu niniejszego zapytania, będą miały charakter modernizacji w przedmiocie najmu i Spółka je zidentyfikuje jako inwestycje w obcym środku trwałym.

2013
28
mar

Istota:

Czy, jeśli Spółka mając możliwość dokładnego przypisania rachunkowo kosztów uzyskania przychodów (kosztów ogólnych wydziałowych) przypadających na poszczególne źródła stosując przypisanie wg powierzchni administrowanych (inwentaryzacja powierzchni „na bieżąco”), może zastosować ten sam klucz przy ustalaniu kosztów ogólnych zarządu i administracji w podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym, Spółka zadała następujące pytanie: Czy, jeśli Spółka mając możliwość dokładnego przypisania rachunkowo kosztów uzyskania przychodów (kosztów ogólnych wydziałowych) przypadających na poszczególne źródła stosując przypisanie wg powierzchni administrowanych (inwentaryzacja powierzchni „ na bieżąco ”), może zastosować ten sam klucz przy ustalaniu kosztów ogólnych zarządu i administracji w podatku dochodowym od osób prawnych... Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem wnioskodawcy, z uwagi na specyfikę działalności związanej z administrowaniem powierzchnią zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych, właściwym byłoby przypisanie kosztów ogólnych administrowaną powierzchnią na poszczególne źródła, gdyż wysokość ponoszonych nakładów (kosztów) uzależniona jest od administrowanej powierzchni, a nie od wielkości przychodów. Koszty ogólne zarządu w 80% stanowią koszty wynagrodzeń i narzutów na te wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę, że nakłady pracy pracowników związane z administrowaniem i inną obsługą zarówno zasobów własnych jak i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokali użytkowych są takie same to przypisanie kosztów „ do powierzchni tych zasobów ” jest uzasadnione. W taki sam sposób przeprowadzane są prace związane z remontami, obsługą księgową, utrzymaniem porządku wokół posesji, obsługą bankową, zużyciem materiałów, energii itp. w lokalach mieszkalnych jak i użytkowych.