Powiernictwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiernictwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
paź

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umów powiernictwa. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (polski rezydent podatkowy), działając jako powierzający, zamierza zawrzeć umowę (dalej: Umowa powiernictwa) ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Powiernik). Wnioskodawca (dalej: Powierzający), w związku z Umową powiernictwa przeniesie na rzecz Powiernika środki pieniężne (dalej: Majątek). Spółka na podstawie Umowy powiernictwa obowiązana będzie do zarządu Majątkiem, w szczególności poprzez wniesienie Majątku do spółki komandytowej (dalej: Sp.k.). Powiernik wniesie otrzymany Majątek do spółki komandytowej, która prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP i obejmie w niej ogół praw obowiązków (dalej: OPIO) jako komandytariusz. Objęcia OPIO Powiernik dokona we własnym imieniu, ale na rzecz Powierzającego. Z tytułu wykonywania Umowy powiernictwa, Powiernikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie. Umowa powiernictwa będzie określać w jakiej proporcji przysługuje udział w prawie do zysku Powierzającemu z tytuły objęcia OPIO w Sp.k. przez Powiernika. Na podstawie Umowy powiernictwa Powiernik nie będzie upoważniony do odbierania oświadczeń woli lub wiedzy z bezpośrednim skutkiem dla Powierzającego.

2018
16
kwi

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa.

Fragment:

Wnioskodawca, działając jako powierzający, zawarł umowę (dalej: Umowa powiernictwa) ze spółką akcyjną (dalej: Spółka lub Powiernik). Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w związku z zwartą Umową powiernictwa przeniósł na rzecz Powiernika środki pieniężne (dalej: Majątek). Wnioskodawcy przysługuje prawo do rozliczania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wg 19% podatku liniowego), jednocześnie na żadnym etapie opisanego stanu faktycznego nie zajdą przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka na podstawie Umowy powiernictwa obowiązana jest do zarządu Majątkiem, w szczególności poprzez wniesienie Majątku do spółki komandytowej (dalej: Sp.k.) Wniesienia Majątku do Sp.k. Powiernik dokonał we własnym imieniu, ale na rzecz Powierzającego. Sp.k. będzie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP. Z tytułu wykonywania Umów powiernictwa Powiernikowi, będzie przysługiwało wynagrodzenie. Na podstawie Umowy powiernictwa Powiernik: nie jest upoważniony do rozporządzania Majątkiem lub jego składnikami wbrew lub ponad umowę, (...)

2018
6
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przeniesienia własności akcji na podstawie zawartej umowy powierniczej

Fragment:

(...) powiernictwa właścicielem akcji jest Powierzający. W ramach tego przeniesienia następuje faktycznie otrzymanie przez Powierzającego swoich własnych udziałów. Innymi słowy przeniesienie przez Powiernika na Powierzającego własności akcji w spółce giełdowej będzie immanentną cechą łączącego ich stosunku prawnego, a nie niezależnym samoistnym świadczeniem, które skutkowałoby przysporzeniem majątkowym. Podsumowując, skoro nieodpłatne przekazanie Powierzającemu Akcji nabytych przez Powiernika nastąpi w wykonaniu zobowiązania wynikającego z wcześniej zawartej umowy powiernictwa, czynność ta należy uznać za neutralną podatkowo dla Powierzającego jak i Powiernika ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl zasady powszechności opodatkowania, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2018
6
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przeniesienia własności akcji na podstawie zawartej umowy powierniczej

Fragment:

(...) powiernictwa właścicielem akcji jest Powierzający. W ramach tego przeniesienia następuje faktycznie otrzymanie przez Powierzającego swoich własnych udziałów. Innymi słowy przeniesienie przez Powiernika na Powierzającego własności akcji w spółce giełdowej będzie immanentną cechą łączącego ich stosunku prawnego, a nie niezależnym samoistnym świadczeniem, które skutkowałoby przysporzeniem majątkowym. Podsumowując, skoro nieodpłatne przekazanie Powierzającemu Akcji nabytych przez Powiernika nastąpi w wykonaniu zobowiązania wynikającego z wcześniej zawartej umowy powiernictwa, czynność ta należy uznać za neutralną podatkowo dla Powierzającego jak i Powiernika ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl zasady powszechności opodatkowania, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2017
30
gru

Istota:

Skutki podatkowe zbycia przez Wnioskodawcę, działającego jako powiernik, udziałów/akcji dokonanego w wykonaniu umowy powierniczej.

Fragment:

(...) powiernictwa, nieekwiwalentność dla zleceniobiorcy zbycia nabytych we własnym imieniu, lecz na rachunek zlecającego praw - prawa te przenoszone są na zlecającego nieodpłatnie - zgodnie z art. 742 Kodeksu cywilnego dający zlecenie zwraca przyjmującemu zlecenie jedynie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, oraz zwalnia go od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym, natomiast w przypadku przenoszenia powierniczo nabytych praw na wskazaną przez zlecającego osobę trzecią cena zbycia stanowi należność zleceniodawcy (art. 740 Kodeksu cywilnego), przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie; od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe (art. 741 Kodeksu cywilnego), dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; powinien również zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym (art. 742 Kodeksu cywilnego).

2017
30
gru

Istota:

Skutki podatkowe dokonania przez Wnioskodawcę, działającego jako powiernik, zwrotu majątku na rzecz zlecającego w wykonaniu umowy powierniczej.

Fragment:

(...) powiernictwa, nieekwiwalentność dla zleceniobiorcy zbycia nabytych we własnym imieniu, lecz na rachunek zlecającego praw - prawa te przenoszone są na zlecającego nieodpłatnie - zgodnie z art. 742 Kodeksu cywilnego dający zlecenie zwraca przyjmującemu zlecenie jedynie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, oraz zwalnia go od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym, natomiast w przypadku przenoszenia powierniczo nabytych praw na wskazaną przez zlecającego osobę trzecią cena zbycia stanowi należność zleceniodawcy (art. 740 Kodeksu cywilnego), przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie; od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe (art. 741 Kodeksu cywilnego), dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; powinien również zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym (art. 742 Kodeksu cywilnego).

2017
7
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umów powiernictwa.

Fragment:

Wnioskodawca (polski rezydent podatkowy) wraz z innymi osobami fizycznymi (polskimi rezydentami podatkowymi) działając jako powierzający zawarł umowę (dalej: Umowa powiernictwa) ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Powiernik). Wnioskodawca, jak również pozostali powierzający (dalej łącznie: Powierzający), w związku z zwartą Umową powiernictwa przeniósł i w przyszłości także przeniesie na rzecz Powiernika środki pieniężne (dalej: Majątek). Spółka na podstawie Umowy powiernictwa obowiązana jest do zarządu Majątkiem, w szczególności poprzez wniesienie Majątku do spółki komandytowej (dalej: Sp.k.) Powiernik wniósł otrzymane Środki pieniężne do spółki komandytowej, która będzie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP i objął w niej ogół praw i obowiązków (dalej: OPIO) jako komandytariusz. Przekazany w przyszłości Majątek na rzecz Spółki również zostanie wniesiony do Sp.k. jako wkład, zgodnie z Umową Powiernictwa. Z tytułu wykonywania Umów powiernictwa Powiernikowi, będzie przysługiwało wynagrodzenie. Objęcia OPIO Powiernik dokonał we własnym imieniu, ale na rzecz Powierzających. Umowa powiernictwa określa w jakiej proporcji przysługuje udział w prawie do zysku każdemu z Powierzających z tytuły objęcia OPIO w Sp.k. przez Powiernika. Powiernik nie jest upoważniony do odbierania oświadczeń woli lub wiedzy z bezpośrednim skutkiem dla Powierzających.

2017
7
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umów powiernictwa.

Fragment:

Wnioskodawca (polski rezydent podatkowy) wraz z innymi osobami fizycznymi (polskimi rezydentami podatkowymi) działając jako powierzający zawarł umowę (dalej: Umowa powiernictwa) ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Powiernik). Wnioskodawca, jak również pozostali powierzający (dalej łącznie: Powierzający), w związku z zwartą Umową powiernictwa przeniósł i w przyszłości także przeniesie na rzecz Powiernika środki pieniężne (dalej: Majątek). Spółka na podstawie Umowy powiernictwa obowiązana jest do zarządu Majątkiem, w szczególności poprzez wniesienie Majątku do spółki komandytowej (dalej: Sp.k.) Powiernik wniósł otrzymane Środki pieniężne do spółki komandytowej, która będzie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP i objął w niej ogół praw i obowiązków (dalej: OPIO) jako komandytariusz. Przekazany w przyszłości Majątek na rzecz Spółki również zostanie wniesiony do Sp.k. jako wkład, zgodnie z Umową Powiernictwa. Z tytułu wykonywania Umów powiernictwa Powiernikowi, będzie przysługiwało wynagrodzenie. Objęcia OPIO Powiernik dokonał we własnym imieniu, ale na rzecz Powierzających. Umowa powiernictwa określa w jakiej proporcji przysługuje udział w prawie do zysku każdemu z Powierzających z tytuły objęcia OPIO w Sp.k. przez Powiernika. Powiernik nie jest upoważniony do odbierania oświadczeń woli lub wiedzy z bezpośrednim skutkiem dla Powierzających.

2017
7
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umów powiernictwa.

Fragment:

Wnioskodawca (polski rezydent podatkowy) wraz z innymi osobami fizycznymi (polskimi rezydentami podatkowymi) działając jako powierzający zawarł umowę (dalej: Umowa powiernictwa) ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Powiernik). Wnioskodawca, jak również pozostali powierzający (dalej łącznie: Powierzający), w związku z zwartą Umową powiernictwa przeniósł i w przyszłości także przeniesie na rzecz Powiernika środki pieniężne (dalej: Majątek). Spółka na podstawie Umowy powiernictwa obowiązana jest do zarządu Majątkiem, w szczególności poprzez wniesienie Majątku do spółki komandytowej (dalej: Sp.k.) Powiernik wniósł otrzymane Środki pieniężne do spółki komandytowej, która będzie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP i objął w niej ogół praw i obowiązków (dalej: OPIO) jako komandytariusz. Przekazany w przyszłości Majątek na rzecz Spółki również zostanie wniesiony do Sp.k. jako wkład, zgodnie z Umową Powiernictwa. Z tytułu wykonywania Umów powiernictwa Powiernikowi, będzie przysługiwało wynagrodzenie. Objęcia OPIO Powiernik dokonał we własnym imieniu, ale na rzecz Powierzających. Umowa powiernictwa określa w jakiej proporcji przysługuje udział w prawie do zysku każdemu z Powierzających z tytuły objęcia OPIO w Sp.k. przez Powiernika. Powiernik nie jest upoważniony do odbierania oświadczeń woli lub wiedzy z bezpośrednim skutkiem dla Powierzających.