PD I 415-15/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w związku z odrębnie prowadzoną przez współmałżonków pozarolniczą działalnością gospodarczą przychód uzyskany w związku ze sprzedażą towarów handlowych jednemu ze współmałżonków stanowi przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 1 jest przychodem należnym choćby nie był faktycznie otrzymany.

PD I 415-15/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność gospodarcza
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. małżonek
  4. powiązania rodzinne
  5. przychody należne
  6. samodzielna działalność gospodarcza
  7. sprzedaż towarów
  8. zakup towarów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2006r., który wpłynął dnia 15.05.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej interpretacji przepisu art. 14 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.
U z a s a d n i e n i e
W dniu 15.05.2006 r. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1 następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.
Z treści wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą i dokonuje transakcji handlowych-sprzedaży towarów handlowych z firmą prowadzona przez współpółmałżonkę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i bezalkoholowych. We wniosku zaznacza Pan, że są to dwa odrębne niepowiązane ze sobą (poza osobami właścicieli) w żaden sposób, niezależne i samobilansujące się podmioty gospodarcze. Uważa Pan, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza i stosownie do dyspozycji art. 14 ust. 1 powyższej ustawy za przychód z tej działalności uważa się kwoty należne chociażby nie zostały faktycznie otrzymane.
Kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych reguluje cytowana wyżej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Za działalność gospodarczą zgodnie z brzmieniem art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa sie działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są jedynym ze źródeł przychodów. Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności gospodarczej uważa sie kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług Przepis powyższy ustanawia zasadę, iż o powstaniu przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej decyduje nie faktycznie otrzymane świadczenie, lecz fakt iż świadczenie to staje się należne. A zatem uzyskane przez Pana przychody z tyt. sprzedaży towarów handlowych na rzecz firmy prowadzonej przez Pana małżonkę stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie wskazuje jednak na wynikające z art. 25 ust. 5 i 6 powiązania rodzinne (małżeństwo). Dokonywanie sprzedaży towarów handlowych pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębnie pozarolniczą działalność gospodarczą rodzi takie same następstwa jak każda inna transakcja dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak zauważyć, że ustalając cenę sprzedaży małżonkowie winni uwzględniać warunki rynkowe.
Jeżeli w wyniku powiązań rodzinnych:
zostały ustalone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty(zakup towarów po cenach znacznie niższych),
w rezultacie sprzedawca nie wykazałby dochodów albo dochody niższe od tych, jakich należało by oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały,
wówczas wykorzystywanie takiej sytuacji budzi sankcję podatkową w postaci określenia dochodów sprzedawcy oraz należnego podatku dochodowego przez organ podatkowy zgodnie z art. 25 ust. 5 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.
Przedmiotem działalności zarówno hurtowej jak i detalicznej, jest kupno i sprzedaż towarów, zaś jej celem- podobnie jak w przypadku każdej działalności gospodarczej-osiągniecie zysku powstającego w wyniku zastosowania określonej marży handlowej wobec wszystkich podmiotów. Odstępstwem od tej reguły byłoby natomiast przerzucanie w wyniku powiązań rodzinnych części lub całości dochodu z jednego podmiotu na drugi podmiot.
Mając na uwadze przedstawioną we wniosku sytuację tut. organ podatkowy stwierdza, że Pana stanowisko jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od doręczenia rozstrzygnięcia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem tut. Organu. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.