PD I 415/1/15/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podatnik obowiązany jest do sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z firmą ojca na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?

PD I 415/1/15/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dokumentowanie
  2. powiązania rodzinne
  3. transakcja
  4. zarządzanie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 06.03.2006 r., który wpłynął 16.03.2006 r. i został uzupełniony pismami z 03.04.2006 r. złożonymi 25.04.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku sporządzania przez podatników, dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami, dokumentacji podatkowej takich transakcji - jest nieprawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 16 marca 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy wpłynął wniosek, uzupełniony w dniu 25 kwietnia 2006 r., podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w firmie "X" o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Przedstawiając we wniosku stan faktyczny, podatnik informuje, że prowadząc działalność gospodarczą, produkuje wentylatory ścienne, sufitowe oraz kanałowe przeznaczone dla gospodarstwa domowego. Obudowy do wentylatorów wykonywane z tworzyw sztucznych kupuje od firmy, której właścicielem jest jego ojciec. Jednocześnie część wyprodukowanych wentylatorów kupuje od podatnika firma ojca i odsprzedaje je swoim odbiorcom, a podatnik dla uzupełnienia swojej oferty handluje kratkami wentylacyjnymi, które kupuje w firmie ojca. Ceny wentylatorów jak i kratek wentylacyjnych są zgodne z cennikiem fabrycznym oraz tabelą upustów. Ceny obudów wentylatorów są tak skalkulowane, że średnio ich cena wynosi 3 razy cenę zużytego tworzywa sztucznego. Obudowy do wentylatorów są produkowane i sprzedawane wyłącznie dla firmy podatnika, a obroty między podmiotami przekroczyły kwotę 50.000 euro. Obydwaj podatnicy osiągają wysoką rentowność i opodatkowują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym.
Pytanie podatnika dotyczy kwestii, czy obowiązany jest do sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z firmą ojca na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
Zdaniem podatnika art. 25a powołanej ustawy nie ma w stosunku do niego zastosowania, bowiem w opisanej sytuacji nie ma przesłanek, aby uważać, że podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać. W związku z tym art. 25 ust. 1 nie dotyczy obu firm, a co za tym idzie - nie ma zastosowania art. 25a, który powołuje się na art. 25 ust. 1 i ust. 4.
W myśl art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 25 ust. 1 i ust. 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:
1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
5) wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy powiązania pomiędzy podmiotami krajowymi zachodzą, gdy:
1) podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
2) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.
Ponadto przepis art. 25 ust. 5 wskazuje, że przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach. Przez pojęcie powiązań rodzinnych rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia (art. 25 ust. 6 ustawy).
Zgodnie z art. 25a ust. 2 obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:
1) 30.000 euro - w przypadkach świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych, albo
2) 50.000 euro - w pozostałych przypadkach.
` Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik, będąc właścicielem firmy "X-2", pełni tym samym w tym podmiocie funkcje zarządcze (kontrolne, nadzorcze), a ojciec podatnika, będąc właścicielem firmy "X", pełni tym samym w tym podmiocie funkcje zarządcze (kontrolne, nadzorcze). Występuje zatem między tymi podmiotami powiązanie rodzinne określone w art. 25 ust. 5 i ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jeżeli związek pokrewieństwa między podatnikami ma wpływ na ustalenie warunków transakcji, organ podatkowy, na podstawie art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określa w drodze oszacowania dochody danego podmiotu oraz określa należny podatek dochodowy bez uwzględnienia warunków wynikających z powiązań podmiotów.
Natomiast, jak wynika z powołanych przepisów art. 25a ustawy, obowiązek sporządzania dokumentacji występuje już wtedy, gdy dwa podmioty są powiązane w świetle definicji zawartej w art. 25 ust. 5 i ust. 6, bez względu na to, czy związek miał wpływ na warunki zawieranych transakcji, czy nie.
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak na wstępie.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.