PD/423-46/AK/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi , o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy?

PD/423-46/AK/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dokumentacja
  2. podatek dochodowy od osób prawnych
  3. powiązania rodzinne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opisane w piśmie z dnia 27 września 2006r. jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 27 września 2006r. (data wpływu do tut. urzędu 29.09.2006r.) Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. We wniosku zostało postawione pytanie dotyczące zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 ze zm. – zwanej dalej „ustawą”) dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w związku z art. 11 ust. 5 ustawy.

Przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny jest następujący:

Spółka w prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy. Przepisy art. 9a ustawy wymagają sporządzania dla tego rodzaju transakcji dokumentacji podatkowej. Spółka nie ma wątpliwości, że obowiązek ten dotyczy transakcji dokonywanych w sposób określony w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy, tzn. z podmiotami zagranicznymi i krajowymi powiązanymi ze Spółką w wyniku przewidzianego tymi przepisami udziału bezpośredniego lub pośredniego w zarządzaniu, kontroli albo poprzez udziały kapitałowe. Wątpliwości Spółki dotyczą natomiast obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi ze Spółką w powiązaniach określonych w art. 11 ust. 5 ustawy, tzn. w sytuacjach występowania powiązań o charakterze rodzinnym, wynikającym ze stosunku pracy albo majątkowych ( dotyczy to przede wszystkim osób pełniących w Spółce funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze i ich ewentualnych powiązań rodzinnych ze stosunku pracy oraz majątkowych) i powiązań wynikających z tego, że te same osoby łączyłyby funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze w Spółce z pełnieniem takich funkcji w innych podmiotach dokonujących transakcji ze Spółką.

Zdaniem Spółki w świetle przedstawionego stanu faktycznego, obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi nie dotyczy powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy.

Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawia następujące stanowisko:

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami z nimi powiązanymi w sposób określony w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności z nich wynikających dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – są zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.Przepisy art. 9a ustawy nie definiują pojęcia podmiot powiązany, ale odsyłają w tym zakresie do art. 11 ust. 1 i 4 ustawy. W art. 11 ust. 1 ustawy określono kiedy mamy do czynienia z podmiotem powiązanym w obrocie międzynarodowym, w art. 11 ust. 4 ustawy sprecyzowano pojęcie podmiotów powiązanych w obrocie krajowym. Natomiast w art. 11 ust. 5 wskazuje się na powiązania o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach. Zatem obowiązek sporządzania dokumentacji w rozumieniu art. 9a ust. 1 ustawy nie dotyczy podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 5 ustawy.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej poniższa interpretacja nie jest wiążąca dla Spółki, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki – do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz do czasu zmiany przepisów prawnych. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 oraz art. 236 § 2 i art. 223 § 1, w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej, na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.