Powiązania rodzinne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiązania rodzinne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy żona prowadząca odrębną działalność gospodarczą, może wystawiać faktury dla Pana działalności za żwir i piasek wydobywany w ramach jej działalności gospodarczej ze żwirowni wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego? Czy wartość piasku i żwiru ze żwirowni położonej we wspólnym gospodarstwie rolnym, którego wydobycie i sprzedaż prowadzi Pana żona, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w Pana działalności gospodarczej (usługi drogowe i komunalne)?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2009 r. (data wpływu 16 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Pana działalności gospodarczej wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez żonę prowadzącą odrębną działalność gospodarczą - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 8 czerwca (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi , o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opisane w piśmie z dnia 27 września 2006r. jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 27 września 2006r. (data wpływu do tut. urzędu 29.09.2006r.) Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. We wniosku zostało postawione pytanie dotyczące zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 ze zm. – zwanej dalej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik obowiązany jest do sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z firmą ojca na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 06.03.2006 r., który wpłynął 16.03.2006 r. i został uzupełniony pismami z 03.04.2006 r. złożonymi 25.04.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku sporządzania przez podatników, dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami, dokumentacji podatkowej takich transakcji - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy wpłynął wniosek, uzupełniony w dniu 25 kwietnia 2006 r., podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w firmie "X" o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z odrębnie prowadzoną przez współmałżonków pozarolniczą działalnością gospodarczą przychód uzyskany w związku ze sprzedażą towarów handlowych jednemu ze współmałżonków stanowi przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 1 jest przychodem należnym choćby nie był faktycznie otrzymany.

Fragment:

(...) i usług Przepis powyższy ustanawia zasadę, iż o powstaniu przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej decyduje nie faktycznie otrzymane świadczenie, lecz fakt iż świadczenie to staje się należne. A zatem uzyskane przez Pana przychody z tyt. sprzedaży towarów handlowych na rzecz firmy prowadzonej przez Pana małżonkę stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oławie wskazuje jednak na wynikające z art. 25 ust. 5 i 6 powiązania rodzinne (małżeństwo). Dokonywanie sprzedaży towarów handlowych pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębnie pozarolniczą działalność gospodarczą rodzi takie same następstwa jak każda inna transakcja dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak zauważyć, że ustalając cenę sprzedaży małżonkowie winni uwzględniać warunki rynkowe. Jeżeli w wyniku powiązań rodzinnych: zostały ustalone warunki różniące się od warunków, które (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy powiązania rodzinne i kapitałowe mają wpływ na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) do drugiego stopnia. Z kolei zgodnie z ust. 4 przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem. Z przytoczonych wyżej przepisów nie wynika, by preferencyjna stawka 7% mogła być zastosowana jedynie w przypadku braku powiązań rodzinnych i kapitałowych między dostawcą a nabywcą. Powiązania rodzinne i kapitałowe nie są czynnikiem warunkującym o wysokości stawek podatkowych. Obniżone stawki podatkowe są bowiem przypisane konkretnym towarom i usługom w przepisach z zakresu podatku od towarów i usług. Zauważa się, że zapis dotyczący powiązań rodzinnych i kapitałowych został umieszczony w Dziale VI - Podstawa opodatkowania ww. ustawy z 11.03.2004 r., a nie w dziale odnoszącym się do stawek.W świetle powyższego, przedstawione przez Spółkę własne (...)

2011
1
lut

Istota:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na temat refakturowania usług i dokonywania dostaw między małżonkami będącymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) usługodawcę, w umowie między kontrahentai powinno być zastrzeżone o odrębnym rozliczaniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności. W przypadku spełnienia powyższych warunków organ nie widzi przeciwwskazań w dokonywaniu refakturowania usług za media. Zgodnie z przepisami prawa nie ma przeciwwskazań do dokonywania dostaw między małżonkami, będącymi odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług.Transakcje między małżonkami są dopuszczalne, ale jeżeli okaże się, iż powiązania rodzinne miały wpływ na ustalenie ceny organ podatkowy na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo do określenia wysokości obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek. (...)

2011
1
sty

Istota:

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Moja żona również prowadzi działalność, o podobnej do mojej firmy branży. Zakupów dokonujemy u tych samych kontrahentów – każda firma oddzielnie. Jednak obecne uwarunkowania rynkowe powodują, że pewne grupy dostawców kładą nacisk na wykonanie tzw. „targetów”, tzn. minimalnych zakupów określanych przez dostawców, gwarantujących odpowiednio duży upust od ceny wyjściowej. Uwzględniając powyższe korzystniejszym jest, gdy zakupy towarów robi tylko jedna z firm – sumując zakupy przeznaczone dla mojej firmy i firmy żony mamy możliwość uzyskania lepszego upustu cenowego. Następnie firma realizująca zakup sprzedaje towar drugiej firmie z zerową marżą. Czy takie działanie jest zgodne z przepisami podatkowymi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.?

Fragment:

(...) Art. 25 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jt. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004 roku, reguluje kwestię ustalania wysokości dochodów w przypadku podmiotów, między którymi istnieje związek gospodarczy, rozumiany jako posiadanie przez pierwszy podmiot bezpośredniego lub pośredniego udziału w zarządzaniu lub kontroli drugiego podmiotu bądź posiadanie w jego kapitale udziału nie mniejszego niż 5 %. Zdaniem tut. organu podatkowego tak brzmiący zapis art. 25 nie dotyczy związku dwóch niezależnych od siebie jednostek, które mogą kształtować swoje związki dobrowolnie, o ile takie działanie znajdzie swe gospodarcze uzasadnienie. Nie ma na to wpływu fakt, iż współpracujące firmy prowadzone są przez małżonków. Mając powyższe na uwadze, tut. organ podatkowy uważa, iż zastosowanie zerowej marży w przypadku obrotu towarami, o których mowa w zapytaniu, między podmiotami (...)