Powiązania kapitałowe | Interpretacje podatkowe

Powiązania kapitałowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiązania kapitałowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka jest powiązana ze spółką Sp. z o.o. w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2011 r. (data wpływu 28 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania Wnioskodawcy i spółki A Sp. z o.o. za podmioty powiązane – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2011 r. (data wpływu 13.05.2011 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy Spółka jest powiązana z firmą X w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2011 r. (data wpływu 28 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania Wnioskodawcy i firmy X za podmioty powiązane – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy w związku z umorzeniem w/w należności Spółka niemiecka może skorygować podatek VAT należny, wynikający z deklaracji VAT-7 za lata 2006-2007?
Fragment:
(...) lub powinowactwo do drugiego stopnia. Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.” Biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany we wniosku, należy stwierdzić, iż zastosowanie w sprawie będzie miał przepis art. 89a ust. 7, gdyż miedzy Spółką a spółką polską istnieją powiązania kapitałowe, o których mowa w art. 32 ust. 2 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Spółka nie ma prawa do korekty podatku VAT w związku z umorzeniem przedmiotowych wierzytelności. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy odsetki wypłacone w ramach powyższej struktury Cash poolingu nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 20 sierpień 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów art. 16 ust 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zawartą umową o świadczenie usługi db-CashSweepPL (Cash pooling) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 sierpnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przychód z tytułu czynszu najmu powierzchni biurowej odpowiadać będzie w każdym roku kwocie faktycznie otrzymanego czynszu przy założeniu, że średnia wysokość czynszu w całym okresie trwania umowy jest nie niższa niż czynsz rynkowy (jest nieco wyższa z uwagi na kompensację ryzyka), a wprowadzenia opisanego we wniosku planu czynszowego jest ekonomicznie uzasadnione spodziewanym rozwojem sytuacji finansowej najemcy?
Fragment:
(...) Umowa najmu jest zatem umowa odpłatną. Strony umowy mogą, na gruncie prawa cywilnego, swobodnie kształtować wysokość czynszu oraz sposób jego wnoszenia. Stosownie bowiem do art. 353 tiret 1 ustawy Kodeks cywilny, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tak ukształtowany stosunek cywilnoprawny, w sytuacji powiązania kapitałowego Wnioskodawcy z spółką zależną Y (najemcą), nie może jednak skutkować wykazaniem przez Niego, dochodów oraz podatku należnego, niższych od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby umowa najmu powierzchni biurowej zawarta była przez Podatnika z podmiotem niepowiązanym. Z punktu widzenia organu podatkowego, istotne jest zatem, czy warunki zawartej umowy będą odpowiadały warunkom umowy, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, oraz czy w wyniku tak (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy skutków podatkowych umorzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań przez podmiot posiadający udziały w kapitale spółki korzystającej z umorzenia
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że stanowisko spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2006 r., znak GS/74/2006 (data wpływu: 09.03.2006 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29.03.2006 r., znak GS/112/2006 (data wpływu: 29.03.2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w zakresie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w indywidualnej sprawie dotyczącej skutków podatkowych umorzenia wzajemnych odsetek powstałych wskutek opóźnienia w zapłacie wzajemnych zobowiązań przez podmioty powiązane kapitałowo - jest nieprawidłowe. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego opisanego we wniosku z dnia 09.03.2006 r., wynika, że spółka w związku z nieterminowym (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy poniesione wydatki na przeprowadzenie analiz finansowych i prawnych będą dla spółki kosztem uzyskania przychodów? W ocenie Spółki powyższe wydatki spełniają dyspozycję art. 15 ust.1 ustawy o pdop.
Fragment:
(...) niezachowanie warunków rynkowych przy ponoszeniu kosztów opinii finansowo-prawnych przez Podatnika. Na powyższe postanowienie Spółka wniosła zażalenie pismem z dnia 04.08.2005 roku. W piśmie tym podnosi, iż wszystkie wydatki poniesione na przeprowadzenie przedmiotowych analiz w obu Spółkach były wykonane przez niezależne i niepowiązane z obu powiązanymi Spółkami podmioty co oznacza, iż wysokość poniesionych kosztów była określona na zasadach rynkowych. W opinii Podatnika powiązania kapitałowe i osobowe pomiędzy spółkami o których mowa powyżej nie miały wpływu na wysokość poniesionych opinii finansowo - prawnych. W związku z tym Strona wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a) ustawy Ordynacja podatkowa. Po analizie akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zważył co następuje: Zaskarżone postępowanie zawiera błędy formalne, dlatego też podlega (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy spółka jest zobowiązania do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) w jej przypadku nie występują powiązania między jednostkami, a wynika to, jak twierdzi spółka, z zapisu art. 11 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy W swoim wniosku spółka z o.o. ?E." podnosi, iż nie bierze ona udziału w zarządzaniu ani w kontroli, ani też nie posiada udziału w kapitale innego przedsiębiorstwa, zatem, jak twierdzi, nie ciąży na niej obowiązek wynikający z art. 9a ustawy. Podatnik argumentuje swoje stanowisko faktem, iż występują u niego jedynie jednostronne powiązania kapitałowe, jak również cyt. ?...brakiem powiązań w zakresie zarządzania ?E.? sp. z o.o. w W. przez udziałowców, a zarazem członków zarządu ?E.? sp. z o.o...??. Organ podatkowy stanowiska podatnika nie podziela. Z treści przepisów regulujących kwestie dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, wynika, że należy w niniejszej sprawie ustalić czy między podmiotami istnieją powiązania, które skutkują obowiązkiem prowadzenia dokumentacji podatkowej o (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą zwrócił się z zapytaniem, czy w sytuacja sprzedaży towaru handlowego po cenach hurtowych dla spółki cywilnej której będzie udziałowcem zostanie potraktowane jako naruszenie art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) organ podatkowy określa w drodze decyzji wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia. Ewentualne zastosowanie ceny hurtowej dla kontrahenta, będącego jednocześnie udziałowcem może więc spowodować ustalenie przez organy podatkowe podstawy opodatkowania w przeciętnej wysokości, zbliżonej do tej, jaką winien przyjąć podatnik w sytuacji, gdyby na ustalenie ceny sprzedaży nie miały wpływu powiązania kapitałowe, a więc w wysokości przeciętnych cen danego towaru w danym rodzaju sprzedaży i na danym rynku Oznacza to, że potencjalne porównanie przez organy administracji podatkowej cen stosowanych w transakcjach między podmiotami powiązanymi, może doprowadzić do stwierdzenia, iż ceny są nieracjonalnie wysokie lub niskie, poprzez odniesienie się do tego samego lub podobnego rodzaju transakcji zawartych pomiędzy podmiotami niezależnymi, niepowiązanymi kapitałowo czy (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy Spółka ma obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych z podmiotem powiązanym, którym jest spółka z siedzibą w Niemczech, a 100% udziałów tej Spółki oraz 100% udziałów kontrahenta należy do spółki z siedzibą w Holandii, czy też ww. spółki-siostry nie są spółkami powiązanymi w świetle updop? Jak wygląda taka dokumentac?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.09.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 14.09.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zapytania, Podatnik dokonuje transakcji handlowych – zakupu pojemników z polipropylenu na odpady komunalne - ze spółką-siostrą (100% udziałów obu kontrahentów należy do spółki-matki z siedzibą w Holandii). Na tle powyższego stanu faktycznego, Podatnik prosi o potwierdzenie stanowiska, że wyżej opisani kontrahenci nie są spółkami powiązanymi, wobec czego Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej określonej w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. (...)
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.