Powiązania kapitałowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiązania kapitałowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
sty

Istota:

W zakresie ustalenia czy w przedstawionym stanie faktycznym relacja zachodząca pomiędzy Bankiem a Podmiotem Z stanowi powiązanie kapitałowe o którym mowa odpowiednio w art. 11 ust. 1pkt 3 lub art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy CIT oraz czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym relacja zachodząca pomiędzy Bankiem a Podmiotem C będzie stanowiła pośrednie powiązanie kapitałowe w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 lub art. 11 ust. 4 pkt 1 ustawy CIT

Fragment:

W konsekwencji, w ocenie Banku z racji braku pośredniego powiązania kapitałowego pomiędzy Podmiotem W i Podmiotem Z pomiędzy Bankiem a Podmiotem Z nie istnieje powiązanie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3 oraz art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy CIT. Uzasadnienie stanowiska Banku odnośnie pytania 2 Jak Bank wskazał powyżej, analiza powiązania pośredniego zgodnie z literalnym brzmieniem art. 11 ust. 5b ustawy CIT ogranicza się do ustalenia wielkości udziału kapitałowego zachodzącego pomiędzy trzema podmiotami. Przekładając wskazaną normę na zdarzenie przyszłe będące przedmiotem niniejszego wniosku należy natomiast wskazać, że pośrednie powiązanie kapitałowe będzie występowało odpowiednio pomiędzy Bankiem i Podmiotem B oraz pomiędzy Podmiotem A i Podmiotem C. Pośredniego powiązania kapitałowego w literalnym brzmieniu art. art. 11 ust. 5b ustawy CIT nie będzie natomiast stanowiła relacja zachodząca pomiędzy Bankiem i Podmiotem C, gdyż w nomenklaturze art. 11 ust. 5b ustawy CIT są to odpowiednio podmiot pierwszy i czwarty. W konsekwencji Bank stoi na stanowisku, że relacja, jaka wystąpi pomiędzy Bankiem, a Podmiotem C nie będzie stanowiła pośredniego powiązanie kapitałowego w rozumieniu art. 11 ust. 5b ustawy CIT.

2011
1
paź

Istota:

Czy Spółka jest powiązana ze spółką Sp. z o.o. w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Natomiast stosownie do art. 11 ust. 4 ww. ustawy, przepisy ust. 1 - 3a stosuje się odpowiednio, gdy: podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów. Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach (art. 11 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (art. 11 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Natomiast określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy Spółka jest powiązana z firmą X w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Natomiast stosownie do art. 11 ust. 4 ww. ustawy, przepisy ust. 1 - 3a stosuje się odpowiednio, gdy: podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów. Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach (art. 11 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (art. 11 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Natomiast określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą (art. 11 ust. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

2011
1
cze

Istota:

Czy w związku z umorzeniem w/w należności Spółka niemiecka może skorygować podatek VAT należny, wynikający z deklaracji VAT-7 za lata 2006-2007?

Fragment:

Przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem.” Biorąc pod uwagę stan faktyczny opisany we wniosku, należy stwierdzić, iż zastosowanie w sprawie będzie miał przepis art. 89a ust. 7, gdyż miedzy Spółką a spółką polską istnieją powiązania kapitałowe, o których mowa w art. 32 ust. 2 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Spółka nie ma prawa do korekty podatku VAT w związku z umorzeniem przedmiotowych wierzytelności. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
maj

Istota:

Czy odsetki wypłacone w ramach powyższej struktury Cash poolingu nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji.

Fragment:

Czy odsetki wypłacone w ramach powyższej struktury Cash poolingu nie podlegają w Polsce przepisom o niedostatecznej kapitalizacji. Zdaniem wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym nie znajdą zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż kredyty/pożyczki zostają początkowo udzielone przez bank, a nie przez inne spółki z grupy. Ponadto, przepisy o niedostatecznej kapitalizacji dotyczą spółek, u których wartość całkowitego zadłużenia, rozumianego jako zadłużenie wobec wymienionych powyżej pożyczkodawców oraz podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takich pożyczkodawców, przekracza łącznie trzykrotność odpowiednio określonego kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powyższy stosunek określa się na dzień zapłaty odsetek. W myśl Umowy o świadczenie usługi db-CashSweepPL, płatności prowizji/odsetek będą dokonywane po zakończeniu danego miesiąca. W konsekwencji, w dniu zapłaty odsetek nie będzie istniał dług, którego te odsetki dotyczą. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód z tytułu czynszu najmu powierzchni biurowej odpowiadać będzie w każdym roku kwocie faktycznie otrzymanego czynszu przy założeniu, że średnia wysokość czynszu w całym okresie trwania umowy jest nie niższa niż czynsz rynkowy (jest nieco wyższa z uwagi na kompensację ryzyka), a wprowadzenia opisanego we wniosku planu czynszowego jest ekonomicznie uzasadnione spodziewanym rozwojem sytuacji finansowej najemcy?

Fragment:

Tak ukształtowany stosunek cywilnoprawny, w sytuacji powiązania kapitałowego Wnioskodawcy z spółką zależną Y (najemcą), nie może jednak skutkować wykazaniem przez Niego, dochodów oraz podatku należnego, niższych od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby umowa najmu powierzchni biurowej zawarta była przez Podatnika z podmiotem niepowiązanym. Z punktu widzenia organu podatkowego, istotne jest zatem, czy warunki zawartej umowy będą odpowiadały warunkom umowy, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, oraz czy w wyniku tak ustalonych warunków umowy, Wnioskodawca wykaże prawidłowo dochód podlegający opodatkowaniu. Wnioskodawca wskazuje iż cyt: „Wysokość czynszu otrzymywana przez Wynajmującego w późniejszych latach w wysokości wyższej niż rynkowa, zrekompensuje Wynajmującemu różnicę pomiędzy czynszem rynkowym i faktycznie otrzymywanym w okresie początkowym oraz koszty wynikające z wartości pieniądza w czasie, a także wynagrodzi jego partycypację w ryzyku ekonomicznym najemcy”. Zatem - jak podnosi Spółka – cyt: „zdyskontowany przychód z najmu odpowiada warunkom rynkowym”. Opierając się zatem na powyżej wskazanych okolicznościach (wobec niemożności prowadzenia w niniejszej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy skutków podatkowych umorzenia odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań przez podmiot posiadający udziały w kapitale spółki korzystającej z umorzenia

Fragment:

Mając na względzie dobrą współpracę obu spółek, spółki chciałyby umorzyć sobie wzajemne odsetki, które jednakże nie są jednakowo wysokie. Podkreślenia wymaga również fakt, iż sp. z o.o. oraz S.A. są podmiotami powiązanymi kapitałowo, gdyż S.A. posiada 100% udziałów w sp. z o.o. W przedstawionym powyżej stanie faktycznym spółka prosi o odpowiedź na następujące pytanie cyt. "czy podmioty powiązane, tj. sp. z o.o. i S.A., mogą anulować (umorzyć) sobie wzajemnie noty odsetkowe, które nie są jednakowo wysokie oraz czy pozostanie to podatkowo obojętne". Zdaniem podatnika - podjęte przez strony umowy decyzje odnośnie odsetek niezapłaconych o ich umorzeniu, odroczeniu terminów płatności odsetek, obniżeniu oprocentowania, całkowitym lub częściowym zaniechaniu naliczania odsetek zarówno u wierzyciela, jak i dłużnika są podatkowo obojętne. Stanowisko swoje spółka opiera m.in. na wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów z dnia 13.01.1999 r. (znak: PB3/5912-722-604/HS/98). Odnosząc się do przedstawionego we wniosku zapytania oraz zaprezentowanego stanowiska w sprawie, uprzejmie informuję:Zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) do przychodów nie zalicza się naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 11 tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań. .

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy poniesione wydatki na przeprowadzenie analiz finansowych i prawnych będą dla spółki kosztem uzyskania przychodów? W ocenie Spółki powyższe wydatki spełniają dyspozycję art. 15 ust.1 ustawy o pdop.

Fragment:

Jednakże z uwagi na fakt, że pomiędzy spółkami zachodzą powiązania kapitałowe o których mowa w art. 11 ustawy o pdop stwierdzono w nim, iż Naczelnik Urzędu nie może w trybie art. 14a) Ordynacji podatkowej ocenić czy związki o którym mowa miały wpływ na zachowanie lub niezachowanie warunków rynkowych przy ponoszeniu kosztów opinii finansowo-prawnych przez Podatnika. Na powyższe postanowienie Spółka wniosła zażalenie pismem z dnia 04.08.2005 roku. W piśmie tym podnosi, iż wszystkie wydatki poniesione na przeprowadzenie przedmiotowych analiz w obu Spółkach były wykonane przez niezależne i niepowiązane z obu powiązanymi Spółkami podmioty co oznacza, iż wysokość poniesionych kosztów była określona na zasadach rynkowych. W opinii Podatnika powiązania kapitałowe i osobowe pomiędzy spółkami o których mowa powyżej nie miały wpływu na wysokość poniesionych opinii finansowo - prawnych. W związku z tym Strona wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a) ustawy Ordynacja podatkowa. Po analizie akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zważył co następuje: Zaskarżone postępowanie zawiera błędy formalne, dlatego też podlega uchyleniu.

2011
1
mar

Istota:

Czy spółka jest zobowiązania do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Podatnik argumentuje swoje stanowisko faktem, iż występują u niego jedynie jednostronne powiązania kapitałowe, jak również cyt. ?...brakiem powiązań w zakresie zarządzania ?E.? sp. z o.o. w W. przez udziałowców, a zarazem członków zarządu ?E.? sp. z o.o...??. Organ podatkowy stanowiska podatnika nie podziela. Z treści przepisów regulujących kwestie dotyczące obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, wynika, że należy w niniejszej sprawie ustalić czy między podmiotami istnieją powiązania, które skutkują obowiązkiem prowadzenia dokumentacji podatkowej o której mowa w art. 9a ustawy podatkowej . Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wynika, że podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ? lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji w sposób określony w tym przepisie.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą zwrócił się z zapytaniem, czy w sytuacja sprzedaży towaru handlowego po cenach hurtowych dla spółki cywilnej której będzie udziałowcem zostanie potraktowane jako naruszenie art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie istnieją powiązania kapitałowe, o których mowa w art. 32 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż kupujący jest jednocześnie udziałowcem sprzedającego. Jeżeli powiązania te miałyby wpływ na ustalenie ceny innej niż rynkowa, organ podatkowy określa w drodze decyzji wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia. Ewentualne zastosowanie ceny hurtowej dla kontrahenta, będącego jednocześnie udziałowcem może więc spowodować ustalenie przez organy podatkowe podstawy opodatkowania w przeciętnej wysokości, zbliżonej do tej, jaką winien przyjąć podatnik w sytuacji, gdyby na ustalenie ceny sprzedaży nie miały wpływu powiązania kapitałowe, a więc w wysokości przeciętnych cen danego towaru w danym rodzaju sprzedaży i na danym rynku Oznacza to, że potencjalne porównanie przez organy administracji podatkowej cen stosowanych w transakcjach między podmiotami powiązanymi, może doprowadzić do stwierdzenia, iż ceny są nieracjonalnie wysokie lub niskie, poprzez odniesienie się do tego samego lub podobnego rodzaju transakcji zawartych pomiędzy podmiotami niezależnymi, niepowiązanymi kapitałowo czy osobowo.