Powiązania gospodarcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiązania gospodarcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskująca złożyła zapytanie, czy fakt równoczesnego posiadania przez tę samą osobę fizyczną udziałów w jednej Spółce (spółka z o.o.) oraz zasiadania przez nią w radzie nadzorczej drugiej Spółki (spółka akcyjna) kwalifikuje obie Spółki jako podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wpłynął do organu podatkowego w dniu 5.10.2006r. W dniu 25.10.2006r. wpłynęło do organu podatkowego uzupełnienie niniejszego wniosku. Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: Jeden z udziałowców Podatnika jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki „J” S.A., przy czym wielkość jego udziałów w kapitale Podatnika przekracza 5%. Podatnik powziął wątpliwość czy wskutek takiego stanu rzeczy On oraz Spółka „J” S.A. są podmiotami powiązanymi? Wnioskująca złożyła zapytanie, czy fakt równoczesnego posiadania przez tę samą osobę fizyczną udziałów w jednej Spółce (spółka z o.o.) oraz zasiadania przez nią w radzie nadzorczej drugiej Spółki (spółka akcyjna) kwalifikuje obie Spółki jako podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych? (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy z powodu transakcji, w których cena ustalona jest poniżej poziomu ceny rynkowej zostaną oszacowane dochody i oszacowany dodatkowy podatek dochodowy w świetle art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Spółka pismem z dnia 10.05.2005 r. (data wpływu 13.05.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24.06.2005 r. (data wpływu 27.06.2005 r.) zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przez organ podatkowy przesłanek art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) . Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka XXX Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce prowadzi działalność w zakresie handlu i produkcji materiałów budowlanych. Od 2005 r. Spółka prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych wyprodukowanych w Polsce Spółce YYY z siedzibą we Lwowie. Jest powiązana kapitałowo z firmą ZZZ z siedzibą w Niemczech oraz YYY na Ukrainie, albowiem jedyny wspólnik Spółki jest także udziałowcem firmy ZZZ oraz YYY. Spółka sprzedaje materiały budowlane spółce YYY ze szczególnym rabatem w wysokości 35 % w 2005 r., a w następnych (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przedsiębiorców (osobę fizyczną prowadzącą działalność i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) można uznać za jednostki powiązane w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą od 1995r. jest jednocześnie głównym udziałowcem (99,96%) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność gospodarczą od 2001r. Zgodnie z odpisem z KRS prezesem jednoosobowego zarządu spółki z o.o. jest osoba fizyczna, będąca jej głównym udziałowcem. Ww. podmiotów gospodarczych nie wiążą umowy, transakcje handlowe w wyniku których zostałyby ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Przy sporadycznie występujących transakcjach ceny ustalone są w oparciu o ceny rynkowe stosowane dla pozostałych klientów. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz.654 ze zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z (...)

2011
1
sty

Istota:

Pytanie Strony dotyczy momentu powstania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz braku wymogu jej przygotowywania w przypadku odstąpienia od umowy.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na złożone zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. w którym momencie powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych: czy w momencie zawarcia umowy, czy kiedy kwota należna wynikająca z wystawionych faktur przekroczy próg ustawowy pomimo braku płatności, czy z chwilą dokonania faktycznej zapłaty wynagrodzenia w wartości przekraczającej ww. próg w danym roku podatkowym oraz czy powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku, gdyby nie doszło do realizacji umowy i nie dokonywano żadnych płatności w związku z jej zawarciem, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera szereg umów z (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy sprzedaż przez Spółkę towarów handlowych w cenie zakupu na rzecz udziałowca i vice prezesa zarządu Spółki jest z przepisami prawa podatkowego?

Fragment:

(...) dotyczy: informacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 29.04.2004 r., nr PP/443-10/04 w sprawie opodatkowania sprzedaży przez Spółkę towarów handlowych w cenie zakupu na rzecz udziałowca i vice prezesa zarządu Spółki. Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie przedstawia stanowisko dotyczące oceny prawnej stanu faktycznego opisanego w zapytaniu. Z przedmiotowego opisu wynika, iż Spółka w związku ze zmianą profilu działalności zamierza sprzedać posiadany na dzień 30.04.2004 r. zapas towarów handlowych w cenie zakupu na rzecz firmy, której właścicielem jest udziałowiec i vice prezes zarządu Spółki. Pytanie Spółki dotyczy zgodności planowanej transakcji z przepisami prawa podatkowego. Organ podatkowy w ww. informacji prawidłowo wyjaśnił sposób ustalenia podstawy opodatkowania sprzedaży (...)