Powiązania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to powiązania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
23
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorygowania podatku należnego (z tytułu nieściągalnych wierzytelności), z uwagi na wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 89a ust. 7 ustawy oraz możliwości skorygowania podatku należnego w związku z niespełnieniem warunku wskazanego w art. 89a ust. 2 pkt 1.

Fragment:

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ww. ustawy o VAT „ związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów ”. Przez powiązania rodzinne, w myśl art. 32 ust. 3, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. Natomiast powiązania kapitałowe, zgodnie z art. 32 ust. 4, występują w sytuacji, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem. Przedstawione w stanie faktycznym okoliczności wskazują, że w przedmiotowej sprawie pomiędzy Wnioskodawcą a Generalnym Wykonawcą będą zachodziły powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy o VAT. Niemniej, dla oceny, czy ww. powiązania będą rzutowały na możliwość skorzystania z tzw. „ ulgi na złe długi ” będą miały wpływ także okoliczności, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy, „w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów (...)

2012
27
lis

Istota:

Zastosowanie art. 32 ustawy o VAT do rozliczeń z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług pomiędzy Wnioskodawcą (Spółką Zależną PGK), a Spółkami PGK, w tym Spółką Dominującą PGK

Fragment:

Stosownie do postanowień art. 80 ust. 1 Dyrektywy 112, w celu zapobieżenia uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania, w następujących przypadkach państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki, ażeby podstawą opodatkowania w odniesieniu do dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz odbiorców, z którymi istnieją powiązania o charakterze rodzinnym lub inne bliskie powiązania o charakterze osobistym, powiązania organizacyjne, własnościowe, w zakresie członkostwa, finansowe lub prawne, określone przez państwo członkowskie, była wartość wolnorynkowa: w przypadku gdy wynagrodzenie jest niższe od wartości wolnorynkowej, a odbiorca dostawy towarów lub świadczenia usług nie ma pełnego prawa do odliczenia VAT na mocy art. 167-171 i art. 173-177; w przypadku gdy wynagrodzenie jest niższe od wartości wolnorynkowej i dostawca lub usługodawca nie ma pełnego prawa do odliczenia VAT na mocy art. 167-171 i art. 173-177, a dostawa towarów lub świadczenie usług podlega zwolnieniu na mocy art. 132, 135, 136, 371, 375, 376 i 377, art. 378 ust. 2, art. 379 ust. 2 i art. 380-390b; w przypadku gdy wynagrodzenie jest wyższe od wartości wolnorynkowej, a dostawca lub usługodawca nie ma pełnego prawa do odliczenia VAT na mocy art. 167-171 i art. 173-177. Do celów akapitu pierwszego powiązania prawne mogą obejmować relacje między pracodawcą a pracownikiem lub członkami rodziny pracownika lub wszelkimi innymi blisko z nim związanymi osobami. Zgodnie z art. 80 ust. 2, czyniąc użytek z możliwości przewidzianej w ust. 1, państwa członkowskie mogą określić kategorie dostawców, usługodawców nabywców lub usługobiorców do których wspomniane środki mają zastosowanie.

2012
16
lis

Istota:

Określenie obowiązku dokumentacyjnego transakcji kapitałowych przeprowadzonych w latach 2009-2012 w związku z realizacją strategii budowania silnej grupy kapitałowej branży paliwowej tworzonej przez spółki ściśle ze sobą współpracujące

Fragment:

(...) powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. Przywołany artykuł przewiduje zatem kilka kategorii podmiotów powiązanych, w ramach których można wyróżnić powiązania: krajowe i międzynarodowe, kapitałowe osobiste, o charakterze rodzinnym, majątkowe wynikające ze stosunku pracy. Zaznaczyć przy tym trzeba, że innego rodzaju powiązania - nawet jeśli od strony faktycznej mogłyby rodzić wątpliwości co do ich wpływu na ukształtowane warunki transakcji, jeśli nie mogą być zakwalifikowane do którejś ze wskazanych przez przepis kategorii - nie mogą rodzić konsekwencji przewidzianych w przywołanym przepisie. Uwzględniając powyższe należy mieć na względzie, że opisane we wniosku transakcje kapitałowe przeprowadzone w latach 2009-2012 w związku z realizacją strategii budowania silnej grupy kapitałowej branży paliwowej dokonane zostały z udziałem Skarbu Państwa będącym udziałowcem poszczególnych spółek kapitałowych – podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Jednym z narzędzi realizacji polityki energetycznej Polski jest bowiem efektywne wykorzystanie przez Skarb Państwa – w ramach posiadanych kompetencji – nadzoru właścicielskiego do realizacji celów polityki energetycznej kraju.

2012
6
wrz

Istota:

Podstawa opodatkowania dla transakcji dokonywanych przez Wnioskodawcę (Spółkę dominującą) na rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo (w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej).

Fragment:

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o VAT związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów. Jednocześnie na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy o VAT przez powiązania kapitałowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio takim prawem. Dostawa towarów /świadczenie usług przez Spółkę dominującą W PGK Spółka dominująca, zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit b) ustawy o CIT, jest zobowiązana posiadać minimalny bezpośredni udział w kapitale zakładowym pozostałych podmiotów tworzących Grupę (spółki zależne) na poziomie 95%. Stąd, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostanie kryterium powiązania kapitałowego, o którym mowa w art. 32 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy o VAT. Jak wskazano w zapytaniu, przedmiotem niniejszego wniosku o interpretacje są sytuacje, gdzie ustalone w transakcjach pomiędzy Spółką dominującą a spółkami zależnymi wynagrodzenie z tytułu transakcji objętej systemem podatku od towarów i usług może być wyższe od rynkowego.

2011
1
wrz

Istota:

Czy pomiędzy Wnioskodawcą a spółką komandytową zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym?

Fragment:

Czy pomiędzy Wnioskodawcą a spółką komandytową zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym... Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym, o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powiązania te bowiem dotyczą osób, które w podmiotach krajowych pełnią funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze. Wprawdzie ojciec pełni funkcje zarządzające u Wnioskodawcy, ale syn nie pełni takich funkcji w spółce komandytowej z uwagi na fakt, iż jest jedynie komandytariuszem. W spółce komandytowej funkcje zarządzające pełni komplementariusz, a w tym przypadku jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w imieniu której działa Zarząd. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. u. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), jeżeli: podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „ podmiotem krajowym ”, bierze (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy istniejące pomiędzy podmiotami powiązania stanowią powiązania o charakterze rodzinnym, o których mowa w art. 11 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Fragment:

W związku z powyższym, istniejące pomiędzy podmiotami powiązania, zdaniem Spółki, nie stanowią powiązań rodzinnych, o których mowa w art. 11 ust. 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. w myśl bowiem cyt. przepisu, przez powiązania rodzinne rozumie się pokrewieństwo do drugiego stopnia. z przytoczonych zaś przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przywołanego orzeczenia sądu wynika, że bratanek jest krewnym trzeciego stopnia, przez co nie mają zastosowania w tym przypadku regulacje dotyczące powiązań rodzinnych, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy jednocześnie zauważyć, iż we własnym stanowisku zawartym we wniosku na stronie 4 wiersz 20, Wnioskodawca błędnie powołał „ ... art. 61 § 1 i 2 ... ” Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podczas gdy powinno być „ ... art. 617 § 1 i 2 ... ”. Organ uznał to za oczywistą omyłkę nie mającą wpływu na rozstrzygnięcie w przedstawionej sprawie.

2011
1
wrz

Istota:

Czy istniejące pomiędzy podmiotami powiązania stanowią powiązania o charakterze rodzinnym, o których mowa w art. 11 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Fragment:

W związku z powyższym, istniejące pomiędzy podmiotami powiązania, zdaniem Spółki, nie stanowią powiązań rodzinnych, o których mowa w art. 11 ust. 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. w myśl bowiem cyt. przepisu, przez powiązania rodzinne rozumie się pokrewieństwo do drugiego stopnia. z przytoczonych zaś przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przywołanego orzeczenia sądu wynika, że bratanek jest krewnym trzeciego stopnia, przez co nie mają zastosowania w tym przypadku regulacje dotyczące powiązań rodzinnych, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy jednocześnie zauważyć, iż we własnym stanowisku zawartym we wniosku na stronie 4 wiersz 20, Wnioskodawca błędnie powołał „ ... art. 61 § 1 i 2 ... ” Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podczas gdy powinno być „ ... art. 617 § 1 i 2 ... ”, . Organ uznał to za oczywistą omyłkę nie mającą wpływu na rozstrzygnięcie w przedstawionej sprawie.

2011
1
maj

Istota:

Czy Bank zawierając transakcję z podmiotem powiązanym lub mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, zobowiązany jest sporządzić dokumentację podatkową tej transakcji po wskazaniu przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej transakcji dla których należy przekazać przedmiotową dokumentację, a nie w momencie zawarcia przedmiotowej transakcji lub powzięcia informacji o istnieniu powiązania, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./?

Fragment:

(...) powiązania, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w prowadzonej działalności, Bank zawiera transakcje z podmiotami zewnętrznymi, w tym również powiązanymi z Podatnikiem oraz mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Aby wykazać, że warunki transakcji zawieranych z tymi podmiotami nie odbiegają od ogólnie przyjętych, Bank sporządza szczegółowe dokumentacje tych transakcji. Przedmiotową dokumentację Podatnik sporządza w przypadku dokonywania transakcji z podmiotami, o których mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku podmiotów powiązanych z Podatnikiem kapitałowo i dokonywania z nim transakcji, co do zasady, Bank sporządza dokumentację w momencie jej zawarcia. Podatnik zawiera również transakcje z podmiotami powiązanymi z nim personalnie. Bank identyfikuje, w odniesieniu do osób pełniących w Banku funkcje członków zarządu, członków rady nadzorczej, powiązania wynikające z: pełnionych przez te osoby funkcjach zarządzających, kontrolnych lub nadzorczych w innych podmiotach krajowych lub zagranicznych, posiadanych udziałów nie mniejszych niż 5 % w podmiotach krajowych lub zagranicznych, powiązań o charakterze rodzinnym z podmiotami krajowymi, powiązań wynikających ze stosunku pracy, powiązań majątkowych.

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną dwóch firm: w kraju i zagranicą można uznać że między tymi firmami istnieją powiązania w rozumieniu art. 25 updof.

Fragment:

W wyniku powyższych działań podatnicy tak układają bieg swoich interesów że nie wykazują dochodów lub wykazują dochody mniejsze od tych jakich należałoby oczekiwać gdyby omawiane powiązania nie istniały. W ocenie tut. organu podatkowego firmy które w ramach działalności gospodarczej prowadzi Pan w kraju i za granicą nie mogą być uznane za powiązane według hipotezy powołanych przepisów. Powyższe stanowisko wypływa z faktu, iż jako osoba fizyczna jest Pan właścicielem obu firm. Przy takiej formie organizacyjnoprawnej nie można przyjąć, że między tymi firmami istnieje możliwość zawierania umów i przeprowadzania jakichkolwiek transakcji. Przyjęcie odmiennej interpretacji usankcjonowałoby sytuację w której czynności (transakcji) dokonuje Pan z samym sobą gdyż w istocie nie istnieje druga strona umowy. W świetle przepisów Kodeksu cywilnego za prawnie nieskuteczną należałoby uznać umowę (transakcję) zawartą między … właścicielem firmy … z/s w … a … właścicielem firmy … Dania. Co więcej jako osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy i mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP podlega Pan nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Dla celów podatku dochodowego nie istnieje zatem odrębność podmiotowa prowadzonych przez Pana firm.

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie udzielenia spółce, której jest się wspólnikiem, pożyczki na podstawie umowy, która nie przewiduje obowiązku zapłaty przez spółkę odsetek od tej pożyczki w świetle obowiązujących przepisów podatkowych zobowiązuje Podatnika do odprowadzenia podatku dochodowego od oszacowanego dochodu, jaki byłby następstwem udzielenia pożyczki na warunkach rynkowych (oprocentowanej)?

Fragment:

(...) powiązania: powiązania rodzinne, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy pomiędzy podmiotami krajowymi (podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych) powiązania rodzinne, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy pomiędzy podatnikiem a osobami pełniącymi w tych podmiotach krajowych (podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych) funkcje zarządzające kontrolne lub nadzorcze jeżeli osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach. Powyższe powiązania odnoszą się do podmiotu krajowego, będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedmiotowej sprawy wynika, że jest powiązana Pani ze spółką z o.o. która w świetle przytoczonych przepisów nie jest podmiotem krajowym (podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), wobec tego przepisy art. 25 ww. ustawy nie będą miały zastosowania w Pani przypadku. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Postanowienie niniejsze nie jest wiążące dla wnioskodawcy natomiast wiąże Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach oraz Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie - do czasu zmiany lub uchylenia.