ITPP2/443-686/14/KT | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego internetowego portalu integracyjnego.
ITPP2/443-686/14/KTinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. fundusz unijny
 3. odliczenie podatku
 4. odzyskanie podatku naliczonego
 5. powiat
 6. projekt pomocowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2014 r. (data wpływu 27 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „e.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „e”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat realizuje obecnie projekt pn. „e.”, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Działanie 7.2.1 „Usługi i aplikacje dla obywateli”). Powiat nie będzie wykorzystywał projektu na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Projekt ten zakłada utworzenie lokalnego portalu dla III sektora - Internetowy Portal Integracyjny, połączonego z utworzonym w ramach projektu portalem Biblioteki Powiatowej oraz wyposażenie 20 stowarzyszeń lub fundacji w witryny internetowe. Portal e. to miejsce, gdzie Powiat będzie promować i prezentować organizacje pozarządowe oraz ich działalność. Tam znajdują się m.in. informacje dotyczące Wydziału ds. współpracy z trzecim sektorem, dział aktualności, otwarte konkursy ofert, itp. Będzie to miejsce prezentacji sektora NGO z terenu Powiatu, dające szansę na dotarcie do adresatów projektów, wreszcie możliwość nawiązania kontaktu ze współpracownikami, aktywistami, czy też miejsce umieszczania zwyczajnych ogłoszeń.

W efekcie realizacji projektu beneficjenci (organizacje non profit) będą posiadali własne witryny internetowe oraz wyszkolonych ludzi, których zadaniem będzie administrowanie witryną, prowadzenie polityki informacyjnej i koordynacyjnej stowarzyszenia. Sam portal to dla III sektora nowa platforma wymiany informacji i baza danych użytecznych dla organizacji pozarządowych. Portal pozwoli także na zamieszczanie grup dyskusyjnych, blogów tematycznych związanych z trzecim sektorem, galerii oraz bazy realizowanych projektów. Portal to narzędzie integracji III sektora, które służyć będzie do prowadzenia wspólnych akcji, tj.: wolontariat, targi NGO, projekty partnerskie, itd. Po zakończeniu projektu serwer portalu w dalszym ciągu będzie udostępniany nieodpłatnie podmiotom III sektora w celu zakładania swoich domen.

Główne cele portalu internetowego Centrum Użyteczności Publicznej to:

 • strona informacyjna dotycząca CUP jako instytucji użyteczności publicznej,
 • promocja i konsolidacja środowiska organizacji pozarządowych z terenu Powiatu,
 • strona informacyjna dotycząca organizacji pozarządowych działających na terenie CUP oraz podejmowanych przez nich działań,
 • strona informacyjna dotycząca NGO działających w powiecie,
 • strona informacyjna kierowana do NGO działających na terenie Powiatu oraz dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności w ramach NGO, współpracą z NGO lub pracą na ich rzecz,
 • strona informacyjna związana ze wszystkimi aspektami działalności NGO w Powiecie.

W ramach rzeczowej realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:

 1. Portal Centrum Użyteczności Publicznej (wdrożenie i uruchomienie),
 2. Zakup sprzętu, oprogramowania, wyposażenia,
 3. Portal bibliotek@ (wdrożenie i uruchomienie).

Organizacje pozarządowe, które uczestniczą w projekcie otrzymają w okresie trwania projektu:

 • bezpłatny dostęp do urządzeń elektronicznych (komputer z dostępem do internetu), komputery zostały przekazane nieodpłatnie,
 • bezpłatną „wizytówkę” (podstronę) w internecie w domenie: www.nazwa_stowarzyszenia.cup-ostroda.pl oraz możliwość umieszczania informacji o bieżącej działalności na portalu organizacji pozarządowych na okres 5 lat,
 • bezpłatny e-mail w domenie na okres 5 lat.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat ma możliwość odzyskania poniesionych kosztów podatku od towarów i usług w związku z realizacją opisanego wyżej projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją ww. projektu nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, bądź otrzymania zwrotu kwoty tego podatku. Odwołując się do treści art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług Powiat stwierdził, że w przedstawionym przypadku nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną, bowiem realizowana inwestycja nie będzie służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego, bądź zwrotu różnicy podatku. W przedmiotowym projekcie podatek od towarów i usług nie będzie podlegał zwrotowi stosownie do przepisów § 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarowi usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz. U. poz. 1719). Powiat dodał, że w zrealizowanych do chwili obecnej inwestycjach przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), z którego finansowane są Regionalne Programy Operacyjne, koszt podatku od towarów i usług zawsze stanowi wydatek kwalifikowalny z uwagi na brak możliwości jego odzyskania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Powołane przez Powiat rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarowi usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), nie znajduje w niniejszej sprawie zastosowania.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu, skoro – jak wynika z wniosku – realizowana inwestycja nie będzie służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawcy nie będzie również przysługiwało prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.