ITPP1/4512-20/16/IK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego.
ITPP1/4512-20/16/IKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. powiat
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat w celu realizacji zadań własnych, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) ma zamiar przystąpić do realizacji inwestycji pn. „P.”. Inwestycja ta będzie współfinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku Powiat jest zobowiązany dostarczyć Urzędowi Marszałkowskiemu indywidualną interpretację w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją ww. projektu. Interpretacja indywidualna jest niezbędna do udokumentowania, czy VAT naliczony od robót związanych z budową dróg powiatowych może być zaliczony jako koszt kwalifikowany. Za kwalifikowany może być uznany, jeżeli Powiat nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jednostce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tylko w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Po wybudowanej drodze będą mogli się poruszać wszyscy użytkownicy bezpłatnie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat ma możliwość odzyskania w jakikolwiek sposób na gruncie przepisów regulujących podatek od towarów i usług, kwot podatku od towarów i usług, stanowiących element należności (ceny) z tytułu dokonanych na jej rzecz dostaw towarów lub świadczenia usług w ramach realizowanego ww. zadania inwestycyjnego...

Powiat jest zdania, że nie ma możliwości na gruncie przepisów regulujących podatek od towarów i usług odzyskania w jakikolwiek sposób kwot podatku od towarów i usług stanowiących element należności (ceny) z tytułu dokonanych na rzecz Powiatu dostaw towarów lub świadczenia usług w ramach realizowanego przez tą jednostkę samorządu terytorialnego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej. Swoje stanowisko Powiat uzasadnia tym, iż podatek naliczony przy nabywanych towarach i usługach dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie wykazuje związku z wykonywanymi przez Powiat czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż:

zgodnie z generalną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 tejże ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Podstawowym zatem kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przez tego podatnika towarów i usług, jest wystąpienie związku pomiędzy nabytymi towarami i usługami a czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (czyli takimi czynnościami, które, po pierwsze podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie zaś nie korzystają ze zwolnień od podatku od towarów i usług).

Wykaz czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zawiera art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym, przez dostawę towarów zasadniczo rozumie się - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług, jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zasadniczo rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Wytworzony w ramach prowadzonego przez Powiat zadania inwestycyjnego składnik jego mienia zostanie zagospodarowany przez Powiat w ten sposób, że po drodze będą mogli się poruszać wszyscy użytkownicy. Ponieważ nie jest dostawą towarów, uznać należy, że jest on świadczeniem usług, w rozumieniu ww. przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatne czynności dostawy towarów i świadczenia usług, czyli usługi świadczone pod tytułem nieodpłatnym - co do zasady - nie są poddane opodatkowaniu tym podatkiem.

Ustawodawca określił wprawdzie wyjątki od tej zasady, zarówno w przypadku dostawy towarów w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, jak i w przypadku usług w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, niemniej na gruncie powyższego stanu faktycznego, jak również ustawowych przepisów regulujących zadania Powiatu i sposób gospodarowania mieniem, należy stwierdzić, iż nie ma podstaw prawnych do odzyskania podatku VAT od inwestycji gdyż nie istnieje możliwość odliczenia podatku VAT. Dodatkowo zgodnie z art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.