IPTPP3/4512-387/15-5/OS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania.
IPTPP3/4512-387/15-5/OSinterpretacja indywidualna
 1. odzyskanie
 2. powiat
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. zwrot
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.: „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020, Działania III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne, Powiat jako partner projektu występuje o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie poniesiony w związku z planowaną realizacją ww. projektu.

Zakres realizacji projektu obejmuje:

 1. przygotowanie dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej, a dotychczasową drogą krajową tj. opracowanie: koncepcji wielobranżowych, projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji ZRID oraz uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych,
 2. przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie projektowanej drogi powiatowej, o której w punkcie c) niniejszego zakresu realizacji, polegającego na wypłacie odszkodowań wywłaszczonym w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych, zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie Powiatu przez Powiat , a na terenie powiatu przez Powiat,
 3. budowę nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej w km. 163+595,95, a dotychczasową drogą krajową z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta, a skrzyżowaniem z drogą gminną w miejscowości (w korytarzu drogi planuje się umieszczenie: jezdni, zieleni izolacyjnej, ścieżki rowerowej, chodnika, rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego, telekomunikacyjnego kanału technologicznego, pasa infrastrukturalnego, przeznaczonego na przyszłą budowę infrastruktury technicznej w zależności od potrzeb energetyczną, gazową, wodną i kanalizacyjną, przy czym infrastruktura ta będzie wykonana w ramach odrębnych projektów inwestycyjnych i nie stanowi zakresu rzeczowego projektu, o którym wyżej mowa).

Długość planowanego odcinka nowej drogi wyniesie około 4,3 km, w tym około 1655 metrów znajdować się będzie na terenie powiatu, a około 2645 metrów znajdować się będzie na terenie Powiatu. W toku realizacji projektu prowadzone będą również działania informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji projektu kierowane do opinii publicznej, informujące o współfinansowaniu inwestycji zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. Realizacja planowanego projektu przewidywana jest w formie projektu partnerskiego, w którym funkcję lidera pełnić ma Powiat, a pozostałymi partnerami projektu mają być: Powiat, Miasto, Gmina i Gmina. Prawa i obowiązki stron określa umowa partnerstwa, której podstawy prawne zawarcia to art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2a i art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i która zakłada ustanowienie Lidera projektu Powiat jako reprezentujący wszystkie strony Umowy Partnerstwa w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu. Zakres realizacji projektu, opisany w niniejszej treści opisu stanu faktycznego dotyczy zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego partnerów i lidera stron umowy partnerstwa wynikających z zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870 (art. 19 ust. 2 i 4 oraz art. 20 pkt 3) oraz zapisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Zakres ten planuje się zlecić wykonawcy wyłonionemu w ramach zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony), w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zarządzanie projektem w zakresie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem prac projektowych i budowlanych również zostanie powierzone podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnego z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Lider Powiat ponosić będzie wszelkie wydatki związane z zakresem rzeczowym projektu z wyjątkiem wypłaty odszkodowań wywłaszczonym w trybie ZRID właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu, które to odszkodowania płacić będzie Powiat. Partnerzy projektu będą partycypować w sfinansowaniu wkładu własnego projektu i nie będą ponosić wydatków związanych z jego realizacją z wyjątkiem wypłaty odszkodowań, o których mowa wyżej. Środki pieniężne stanowiące wkład własny partnerów przekazywane będą liderowi Powiatowi w formie dotacji udzielanej na podstawie zarówno ww. ustaw ustrojowych jak i zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w klasyfikacji budżetowej odpowiednio dla partnera Powiatu głównie na paragraf 662 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu (lidera Powiatu) na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wyodrębniony rachunek bankowy otworzony przy budżecie Powiatu.

Natomiast Powiat partner projektu otworzy wyodrębniony rachunek bankowy przy budżecie Powiatu dla potrzeb wypłaty odszkodowań wywłaszczonym w trybie ZRID właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu. Środki pieniężne związane z wypłatą odszkodowań przekazywane będą przez Lidera Partnerowi Powiatowi w oparciu o plan finansowy projektu.

Majątek powstały w wyniku budowy drogi powiatowej w granicach pasa drogowego leżącego na terenie powiatu należeć będzie do:

 1. Powiatu w zakresie pasa drogowego wraz z należącym do niego pasem infrastrukturalnym oraz kanałem teletechnicznym,
 2. Gminy w zakresie oświetlenia, zgodnie z właściwością.

Przekazanie zrealizowanych nakładów projektu przez Powiat zostanie przeprowadzone nieodpłatnie na podstawie protokołów przekazania. Wybudowana infrastruktura służyć będzie społecznościom jednostek samorządu terytorialnego partnerów i lidera do realizacji zadań publicznych tj. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zarządcą - Operatorem majątku powstałego w wyniku budowy drogi powiatowej w granicach pasa drogowego leżącego na terenie powiatu będzie Powiatowy Zarząd Dróg, któremu zostanie przekazany przez Powiat nieodpłatnie środek trwały na podstawie protokołu przekazania. PZD jest jednostką organizacyjną Powiatu, działającą jako jednostka budżetowa, niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiatowy Zarząd Dróg został utworzony Uchwałą Nr VI/31/99 Rady Powiatu z dnia 31 marca 1999 r., zmienioną Uchwałą Nr XLIX/405/10 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2010 r. Strukturę organizacyjną PZD oraz zasady jego funkcjonowania określa Regulamin organizacyjny uchwalony Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2015 r. PZD realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, 774, 870), oraz wykonuje uprawnienia zarządcy dróg kategorii powiatowych. Obszar działania PZD obejmuje drogi powiatowe znajdujące się na terenie powiatu.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Faktury VAT dokumentujące zakupy dokonane w ramach realizacji projektu wystawiane będą na Lidera - Powiat.
 2. Przekazanie środków dotyczących wkładu własnego stanowić będzie dotacją celową udzielaną przez Powiat Liderowi - powiatowi na mocy umowy/porozumienia stron i na tej podstawie również rozliczane (noty księgowe).
 3. Przekazanie środków finansowych przez Lidera na rzecz Wnioskodawcy będzie dokonywane na podstawie umowy/porozumienia stron i na tej podstawie będzie również rozliczane (noty księgowe).
 4. Lider Projektu - Powiat nie będzie wystawiał faktur na rzecz Wnioskodawcy dotyczących przekazania mienia.
 5. Środki z dofinansowania unijnego wpłyną na konto Lidera Powiatu.
 6. Przekazane przez Wnioskodawcę środki finansowe nie będą przekraczać wartości otrzymanego przez Wnioskodawcą powstałego mienia, o którym mowa we wniosku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy poprawnie zostało założone, że Powiat nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana realizacja projektu partnerskiego pn.: „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020 nie spowoduje powstania prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Powyższe oznacza, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego oznaczającego powstanie zobowiązania podatkowego.

Planowana realizacja projektu polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej, przeprowadzeniu procesu odszkodowawczego, wybudowaniu drogi powiatowej wraz z umieszczeniem w korytarzu drogi: jezdni, zieleni izolacyjnej, ścieżki rowerowej, chodnika, rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego, telekomunikacyjnego kanału technologicznego w części na terenie powiatu i w części na terenie powiatu.

Zgodnie ze szczegółowo przedstawionym opisem sposobu realizacji projektu, będzie to projekt partnerski Powiatu, Powiatu, Miasta, Gminy, Gminy - gdzie funkcję lidera projektu pełnił będzie Powiat (poza częścią procesów odszkodowawczych dotyczących nieruchomości leżących na terenie powiatu - gdzie realizatorem będzie Powiatu), a partnerzy będą współfinansowali wkład własny projektu poprzez wpłatę środków (udzielenie dotacji) Liderowi - Powiatowi. Powiat zleci jednocześnie wykonanie projektu wykonawcy wyłonionemu w trybie zamówień publicznych. Powstałe w wyniku realizacji mienie zostanie przekazane nieodpłatnie - partnerom projektu.

Zakres projektu pn.: „... dotyczy zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego - partnerów i lidera stron umowy partnerstwa wynikających z zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460, 774, 870 (art. 19 ust. 2 i 4 oraz art. 20 pkt 3) oraz zapisów ustawy – Prawo energetyczne art. 3 pkt 22 - odpowiadający zapisom art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.).

Dodać należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Reasumując, planowana realizacja projektu nie spowoduje powstania prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca (Partner) będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pn.: „...”. Środki z dofinansowania unijnego wpłyną na konto Lidera Powiatu. Przekazanie środków dotyczących wkładu własnego stanowić będzie dotację celową udzielaną przez Powiat Liderowi - powiatowi na mocy umowy/porozumienia stron i na tej podstawie również rozliczane (noty księgowe). Przekazanie środków finansowych przez Lidera na rzecz Wnioskodawcy będzie dokonywane na podstawie umowy/porozumienia stron i na tej podstawie będzie również rozliczane (noty księgowe). Lider Projektu - Powiat nie będzie wystawiał faktur na rzecz Wnioskodawcy dotyczących przekazania mienia. Przekazane przez Wnioskodawcę środki finansowe nie będą przekraczać wartości otrzymanego przez Wnioskodawcą powstałego mienia, o którym mowa we wniosku. Faktury VAT dokumentujące zakupy dokonane w ramach realizacji projektu wystawiane będą na Lidera - Powiat.

Zgodnie z treścią art. 106e ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5 ustawy faktura powinna zawierać:

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy oraz numer identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie faktycznym nabywcą towarów i usług w związku z realizacją projektu będzie Lider projektu – Powiat, na którego zostaną wystawione faktury w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Zatem faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu pn. „...”, nie będą wystawiane na Powiat.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca przyznał podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokona nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, albowiem to nie Wnioskodawca będzie nabywcą towarów i usług związanych z projektem. Faktury dokumentujące ww. nabycia będą wystawione na inny podmiot, tj. Lidera projektu – Powiat.

W związku z powyższym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Powiat nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ nie będzie nabywcą towarów i usług związanych z projektem i nie będzie dysponować fakturami zakupu wystawionymi na Powiat.

W związku z faktem, iż Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”, to pomimo odmiennej argumentacji, uznano stanowisko za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.