IPTPP2/4512-481/15-4/SM | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania
IPTPP2/4512-481/15-4/SMinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. odliczenie podatku
 3. partner
 4. powiat
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „..” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.) przez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat X jest partnerem w planowanym do realizacji projekcie pod nazwą: „...”, realizowanym ze środków unijnych w ramach RPO ... 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015-2018.

Liderem projektu jest Powiat Y, który jest jednocześnie beneficjentem projektu.

W ramach projektu zadanie realizowane na rzecz Powiatu X polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej ... zarządzanej przez Powiat i należy ono do zadań publicznych realizowanych przez Powiat.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, wykonywanym przez powiat należą m.in.: zadania w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym).

Na wyżej wymienione zadanie, realizowane w ramach projektu Powiat zabezpiecza w budżecie środki, stanowiące wkład własny projektu, które przekazywane będą liderowi projektu sukcesywnie, zgodnie z planem finansowym projektu.

Od 1 grudnia 2005 r. Powiat X do chwili obecnej jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem tego podatku.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług VAT Starostwo Powiatowe a później Powiat jest podatnikiem tego podatku w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Czynnościami opodatkowanymi w przypadku Starostwa, a później Powiatu jest m.in. wynajem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe. Uzyskując dochody opodatkowane podatkiem VAT i ponosząc koszty eksploatacji budynków podatek należny zostaje pomniejszony o podatek naliczony w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (art. 86. ust. 1 ustawy o VAT).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tj. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Poniesione na realizację projektu wydatki nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a naliczony podatek VAT w fakturach poniesionych na przebudowę drogi powiększy jej wartość.

Ponadto, w piśmie z dnia 6 listopada 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Zadania lidera projektu to:
  • występowanie w charakterze instytucji uprawnionej do złożenia wniosku,
  • przygotowanie materiałów i koordynacja prac związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i rozliczeniem projektu,
  • pełnienie funkcji inwestora w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane,
  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu,
  • podpisywanie umów z wykonawcami,
  • zapewnienie środków w budżecie na sfinansowanie wkładu własnego,
  • zarządzanie środkami finansowymi Projektu,
  • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Projektu,
  • zarządzanie i kontrola finansowa Projektu,
  • przekazanie części nakładów poniesionych w ramach projektu Partnerom projektu, będącym właścicielami dróg, na których realizowane były inwestycje,
  • monitorowanie i sporządzanie sprawozdawczości projektu.
 2. Oprócz Powiatu X partnerami projektu będą: Gmina ..., Gmina ..., Gmina ...
 3. Do obowiązków Partnera projektu należy:
  • zabezpieczenie środków finansowych w poszczególnych latach na wkład własny projektu i przekazywanie ich na wydzielony rachunek bankowy zgodnie z umową o dofinansowaniu,
  • udostępnianie wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji projektu,
  • zapewnienie udziału swoich przedstawicieli w komisjach przetargowych, odbiorowych i innych zespołach powołanych w związku z realizacją projektu,
  • ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją projektu w zakresie przebudowy dróg stanowiących jego własność,
  • przekazanie Liderowi prawa do dysponowania nieruchomościami niezbędnymi do realizacji projektu na cele budowlane na czas realizacji projektu,
  • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa unijnego.
 4. Właścicielami majątku będą: Powiat X w zakresie modernizowanych swoich odcinków dróg, Powiat Y w zakresie swoich odcinków dróg.
 5. Powiat Y przekaże Powiatowi X powstałe mienie w części dotyczącej dróg należących do Powiatu X. Przekazanie będzie nieodpłatne.
 6. Przekazanie mienia będzie udokumentowane protokołem przekazania nakładów inwestycyjnych – faktury nie będzie.
 7. Wnioskodawca nie otrzyma mienia od Lidera w zamian za przekazanie wkładu własnego.
 8. Otrzymane środki nie będą przekraczać wartości mienia.
 9. Faktury będą wystawiane na Powiat Y.
 10. Podstawą przekazania środków będzie umowa o dofinansowaniu.
 11. Środki dofinansowania unijnego wpłyną na konto Powiatu Y.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca prosi o udzielenie interpretacji czy w przypadku opisanej inwestycji Powiat ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony... Interpretacja jest niezbędna przy złożeniu wniosku o dofinansowanie realizowanego projektu do Urzędu Marszałkowskiego w ...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w przypadku zadania realizowanego przez Powiat X w ramach projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z treścią art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 106e ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5 ustawy faktura powinna zawierać:

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy oraz numer identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie faktycznym nabywcą towarów i usług w związku z realizacją projektu będzie Lider projektu – Powiat Y, na którego zostaną wystawione faktury w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Zatem faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu pn. „...”, nie będą wystawiane na Wnioskodawcę – Powiat X.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca przyznał podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie dokona nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ Wnioskodawca nie będzie nabywcą towarów i usług związanych z projektem. Faktury dokumentujące ww. nabycia będą wystawione na inny podmiot, tj. Lidera projektu – Powiat Y.

Reasumując, Powiat nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ Zainteresowany nie będzie nabywcą towarów i usług związanych z projektem i nie będzie dysponować fakturami zakupu wystawionymi na Powiat.

W związku z faktem, iż Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”, to pomimo odmiennej argumentacji, uznano stanowisko za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.