IPTPP1/443-940/11-5/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w związku z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz jednostki budżetowej w trwały zarząd nieruchomości, wież telekomunikacyjnych oraz sieci światłowodowej, powstałych w trakcie realizacji umowy partnerskiej, utworzonej przez Wnioskodawcę dla celów zarządzania i utrzymania zrealizowanej w ramach projektu regionalnej sieci szerokopasmowej dostępu do sieci Internet, w tym świadczenia usług z jej wykorzystaniem, przez tę jednostkę tj. dokonywania czynności opodatkowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2011 r. (data wpływu 7 listopada 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 lutego 2012r. (data wpływu 9 lutego 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z nieodpłatnym przekazaniem przez Powiat jednostce budżetowej w trwały zarząd nieruchomości, wież telekomunikacyjnych oraz sieci światłowodowej powstałych w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • powstania obowiązku podatkowego w związku z nieodpłatnym przekazaniem przez Powiat jednostce mienia powstałego w związku z realizacją projektu pn. „...”;
 • powstania obowiązku podatkowego w związku z nieodpłatnym przekazaniem przez Powiat jednostce budżetowej w trwały zarząd nieruchomości, wież telekomunikacyjnych oraz sieci światłowodowej powstałych w związku z realizacją projektu pn. „....

Wniosek został uzupełniony w dniu 9 lutego 2012r. w zakresie pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy oraz doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

W dniu 26 marca 2010 r. pomiędzy Powiatem X, Powiatem Y, Powiatem Z, Gminą A, Gminą B, Gminą C, Gminą D, Gminą E, Gminą F, Gminą H, Gminą I, Gminą J, Gminą K, Gminą L, Gminą Ł, Gminą M, Gminą O, Gminą P, Gminą R została zawarta umowa partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne. Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja projektu „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, polegająca na jego przygotowaniu, uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz realizacja i utrzymanie, co najmniej przez wymagany okres trwałości projektu. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do szerokopasmowego Internetu oraz wykorzystania technik informacyjnych.

Projekt obejmuje:

 1. budowę regionalnej sieci szerokopasmowej współdziałającej ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi;
 2. budowę i wyposażenie inwestycyjne centrum zarządzania siecią regionalną;
 3. budowę, rozbudowę i zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki na poziomie regionalnym;
 4. przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego biegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju systemów baz danych oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
 5. tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu tj.: Telecentra, hot spoty;
 6. opracowanie i utworzenie systemów informacji kulturalnej i turystycznej;
 7. budowę i rozbudowę systemów wspomagających/służących digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów).

Partnerzy zgodnie postanowili, że realizację wspólnego przedsięwzięcia będzie koordynować Lider, który będzie uprawniony do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Liderem wspólnego przedsięwzięcia jest Powiat Jednocześnie strony postanowiły, że zobowiązują się utworzyć Stowarzyszenie „....”. Strony miały powierzyć Stowarzyszeniu, zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach projektu regionalnej sieci szerokopasmowej w tym świadczenie usług z jej wykorzystaniem. W tym celu Stowarzyszeniu miała zostać nieodpłatnie udostępniona regionalna sieć szerokopasmowa, jak również miały zostać na Stowarzyszenie przeniesione wszelkie uprawnienia wynikające z decyzji o rezerwacji częstotliwości. W pierwotnych postanowieniach umowy partnerstwa (§ 12 Umowy) majątek powstały w trakcie realizacji projektu miał należeć wyłącznie do stron w zakresie rzeczowym wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przekazanie poszczególnych składników majątkowych miało nastąpić nieodpłatnie na podstawie stosownych uchwał Zarządu Powiatu o przekazaniu majątku poszczególnym Partnerom. Nieodpłatne przekazanie majątku miało zostać dokonane na cel związany z realizacją projektu.

Strony postanowiły, że w przypadku, gdy Strony utworzą Stowarzyszenie, majątek powstały w trakcie realizacji Projektu zostanie nieodpłatnie udostępniony Stowarzyszeniu, na podstawie stosownych uchwał właściwych organów poszczególnych Partnerów określających zakres udostępnionego majątku. Ponadto Powiat nieodpłatnie przeniesie na Stowarzyszenie również uprawnienia z Decyzji o rezerwacji częstotliwości. W trakcie wykonywania Umowy Strony porozumienia postanowiły, że zostanie zawarty aneks zmieniający treść umowy partnerstwa w ten sposób, iż zamiast Stowarzyszenia zostanie utworzona jednostka budżetowa, o jakiej mowa w art. 9 ust. 3 i nast. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przy Powiecie co skutkować będzie także zmianą innych postanowień umowy rzutujących na sposób ulokowania majątku powstałego w trakcie realizacji projektu. Projekt aneksu w § 1 pkt 1 stanowi, że zapis: „Stowarzyszenie - powołane przez Strony i z wyłącznym udziałem Stron Stowarzyszenie „...", któremu powierzone zostanie zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach Projektu regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym świadczenie usług z jej wykorzystaniem” zastępuje się treścią: „Jednostka budżetowa - powołana przez Radę Powiatu, której powierzone zostanie zarządzanie i utrzymanie zrealizowanej w ramach Projektu regionalnej sieci szerokopasmowej, w tym świadczeniem usług z jej wykorzystaniem.” Po zmianie treści umowy partnerstwa, treść jej najważniejszych postanowień dotyczących powstania jednostki budżetowej oraz związanych z tym implikacji majątkowych zostanie zawarta w art. 12, art. 13 ust. 3 oraz 13 ust. 4, które otrzymają następujące brzmienie:

§ 12 „1. Strony oświadczają, iż majątek dotyczący realizacji zadania regionalna sieć szerokopasmowa będzie własnością Powiatu przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Strony zobowiązują się, iż majątek powstały w trakcie realizacji Projektu nie będzie podlegać znacznym modyfikacjom i będzie wykorzystywany w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia objętego niniejszą Umową. Z zastrzeżeniem ust. 1, Strony zobowiązują się do nieprzekazywania w zarządzanie pozyskanego majątku osobom trzecim przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Postanowienia § 12 mają zastosowanie przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu.

Zmianie ulegnie § 13 ust. 3, który otrzyma brzmienie: „Do czasu utworzenia jednostki budżetowej i powierzenia jej zarządzania oraz utrzymania udostępnionej w tym celu Regionalnej sieci szerokopasmowej, zarządzają i utrzymują ją bezpośrednio Strony, wyznaczając w tym celu Lidera na koordynatora tych działań. Lider jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w zakresie utrzymania sprawności technicznej infrastruktury, sprzętu i oprogramowania, o których mowa w ust. 2, przy czym dopuszcza się możliwość zarządzania tą infrastrukturą, sprzętem i oprogramowaniem przez jednostkę finansów publicznych utworzoną przez Lidera.

Zmianie ulegnie § 13 ust. 4, który otrzyma brzmienie: „Po utworzeniu jednostki budżetowej i powierzeniu jej zarządzania oraz utrzymania udostępnionej w tym celu Regionalnej sieci szerokopasmowej, jednostka budżetowa będzie zarządzała i utrzymywała Regionalną sieć szerokopasmową, w tym będzie prowadziła działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Przychody jednostki budżetowej będą odprowadzane na rachunek budżetu Powiatu i w tej samej wysokości przekazywane na wydatki Jednostki budżetowej. W przypadku braku środków na sfinansowanie wydatków Partnerzy zobowiązują się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Jednostki budżetowej.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług ani w całości ani w części w związku z realizacją projektu. Składniki mienia ruchomego powstałego w wyniku realizacji projektu zostaną przekazane przez Powiat jednostce budżetowej na podstawie uchwały Zarządu Powiatu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego. W wyniku realizacji projektu zostaną przekazane jednostce budżetowej sieć telekomunikacyjna w technologii wimax, infrastruktura telekomunikacyjna w szczególności: wieże i maszty przekaźniki, nadajniki anteny routery (część aktywna), samochód zakupiony na potrzeby zarządzania siecią oraz światłowód. Ponadto przekazany zostanie budynek centrum zarządzania siecią wraz z wyposażeniem administracyjno biurowym oraz znajdującą się w budynku biurowym serwerownią. Wszystkie składniki mienia zostaną udostępnione nieodpłatnie.

Oddanie w trwały zarząd środka trwałego w postaci nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowiącym centrum zarządzania siecią telekomunikacyjną oraz wież, masztów nadawczych i światłowodów, nastąpi w drodze decyzji Zarządu Powiatu na podstawie art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 19 maja 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług od dokonania czynności związanych z nieodpłatnym przekazaniem przez Powiat majątku powstałego w trakcie realizacji umowy partnerskiej, o jakiej mowa w opisanych powyżej okolicznościach stanu faktycznego na rzecz jednostki budżetowej utworzonej przez Powiat dla celów zarządzania i utrzymania zrealizowanej w ramach projektu regionalnej sieci szerokopasmowej dostępu do sieci Internet, w tym świadczenia usług z jej wykorzystaniem, tj. dokonywania czynności opodatkowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny istnienia ewentualnego obowiązku podatkowego należy przeanalizować zakres podmiotowy oraz przedmiotowy wyżej wymienionych przepisów prawa podatkowego.

Art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.) - zawiera katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z ust. 1 przywołanego artykułu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Stosownie do art. 7 ust. 1 u.p.t.u., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 u.p.t.u. rozumie się przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Dla opodatkowania przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ustawa nakłada warunek odpłatności (opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów). Oznacza to, iż opodatkowaniu podlega tylko taka dostawa, w wyniku której: dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania jako właściciel oraz przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami towarzyszy odpłatność, tj. zbywca (przenoszący prawo) otrzymuje ze strony nabywcy towaru (albo podmiotu trzeciego) wynagrodzenie. W przypadku przekazania majątku przez Partnerów na rzecz jednostki budżetowej oba wyżej wymienione podmiotowe i przedmiotowe warunki opodatkowania nie są spełnione.

Dzieje się tak dlatego, iż:

 1. Nie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Po pierwsze, dlatego, iż składniki mienia Powiatu stanowią mienie jednostki samorządu terytorialnego, czyli przesunięcie majątku ruchomego między Powiatem na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, na rzecz jednostki budżetowej ma charakter jedynie porządkowy i nie zmienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w myśl art. 7 ust. 1 u.p.t.u. W myśl porozumienia, po utworzeniu jednostki budżetowej i powierzeniu jej zarządzania oraz utrzymania udostępnionej w tym celu regionalnej sieci szerokopasmowej, jednostka budżetowa będzie zarządzała i utrzymywała regionalną sieć szerokopasmową, w tym będzie prowadziła działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Koszty będą pokrywane z przychodów jednostki budżetowej z tytułu świadczenia usług, przy czym w pierwszej kolejności sfinansowane zostaną koszty zarządzania i utrzymania infrastruktury, sprzętu i oprogramowania oraz koszty administracyjnej i inne koszty wspólne Projektu, a następnie koszty utrzymania i zarządzania pozostałymi składnikami regionalnej sieci szerokopasmowej, przypadającymi na poszczególnych partnerów proporcjonalnie do wkładu własnego poszczególnych partnerów. W przypadku, w którym przychody z tytułu świadczonych usług nie wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów, Partnerzy zobowiązani będą do zapewnienia sfinansowania tych kosztów proporcjonalnie do przypadających na nie wkładów własnych.Potwierdzeniem powyższego jest treść projektowanej zmiany § 12, który będzie stanowił co następuje:
  1. „Strony oświadczają, iż majątek dotyczący realizacji zadania regionalna sieć szerokopasmowa będzie własnością Powiatu przez okres, co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.
  2. Strony zobowiązują się, iż majątek powstały w trakcie realizacji Projektu nie będzie podlegać znacznym modyfikacjom i będzie wykorzystywany w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia objętego niniejszą Umową.
  3. Z zastrzeżeniem ust. 1, Strony zobowiązują się do nieprzekazywania w zarządzanie pozyskanego majątku osobom trzecim przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.
  4. Postanowienia § 12 mają zastosowanie przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu."
 2. Przejęciu przez jednostkę budżetową składników majątkowych wytworzonych w trakcie nie towarzyszy odpłatność, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. A zatem czynności przekazania towarów przez Powiat na rzecz jednostki budżetowej nie będzie można przypisać obowiązku podatkowego przewidzianego art. 5 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 u.p.t.u Jednocześnie należy wyeliminować możliwość zastosowania art. 7 ust. 2 u.p.t.u. tj. - przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Pozostając przy powyższym założeniu należy rozważyć, czy „przeniesienie” majątku do jednostki budżetowej Powiatu podlega opodatkowaniu na zasadach art. 7 ust. 2 u.p.t.u. Zgodnie z tym przepisem, na równi z dostawą odpłatną traktowane są również przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego współpracowników, w tym byłych pracowników, etc., Wszelkie inne przekazania towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Przekazanie majątku na własność jednostki budżetowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego nie może być również opodatkowane na podstawie powyższych przepisów. Dzieje się tak dlatego, iż Powiat nie jest przedsiębiorcą. W związku z tym, iż definicji przedsiębiorstwa nie skonstruowano odrębnie dla prawa podatkowego, należy bezwzględnie przywołać konstrukcję w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, której Powiat nie spełnia. Zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. W tym kontekście w zakresie realizacji umowy partnerskiej dla realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013, Osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, Powiat nie będzie działał jak przedsiębiorca, gdyż nie wykonuje aktywności gospodarczej, o jakiej mowa w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. działalności zarobkowej wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. A zatem, skoro Powiat nie jest przedsiębiorcą to nie może przekazać towarów należących do jego przedsiębiorstwa, przedmiotowo zakreślonych art. 551 K.c., który stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W świetle przytoczonych argumentów Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług od dokonania czynności związanych z nieodpłatnym przekazaniem przez Powiat majątku powstałego w trakcie realizacji umowy partnerskiej, o jakiej mowa w opisanych powyżej okolicznościach stanu faktycznego na rzecz jednostki budżetowej utworzonej dla celów zarządzania i utrzymania zrealizowanej w ramach projektu regionalnej sieci szerokopasmowej dostępu do sieci Internet, w tym świadczenia usług z jej wykorzystaniem.

Jednocześnie należy zauważyć, że jednostka samorządu terytorialnego, jakim jest powiat jest objęta zwolnieniem, o jakim mowa w § 13 ust 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 392). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W tej sytuacji należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. z dnia 27 października 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592), powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 675), jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej:

 1. budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;
 2. dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;
 3. świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:
  1. przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  2. podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
  3. użytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7.

Ponadto ust. 4 wskazanej powyżej ustawy stwierdza, iż: „Działalność, o której mowa w ust. 1, należy do zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej jednostki samorządu terytorialnego”. Zatem w myśl powyższych przepisów przenoszone przez Powiat składniki majątku nie będą podlegały opodatkowaniu, gdyż powiat jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

W wyniku realizacji, porozumienia powstanie środek trwały w postaci budynku zarządzania siecią telekomunikacyjną, oraz wież i masztów nadawczych oraz światłowodów, który będzie przekazany przez Powiat wraz z nieruchomością na której jest posadowiony, na rzecz jednostki budżetowej w trwały zarząd. W ocenie Wnioskodawcy także i ta czynność nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego, gdyż z uwagi na treść art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z dnia 19 maja 2010r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), który przewiduje że czynność przekazania w trwały zarząd następuje w drodze decyzji administracyjnej, więc posiada ona inny niż cywilnoprawny charakter, tak więc i w tym zakresie znajdzie zastosowanie art. § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 392).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 ustawy oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy) przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Art. 8 ust. 2 ustawy, stanowi, iż za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z innymi powiatami i gminami realizował projekt pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Projekt obejmuje:

 1. budowę regionalnej sieci szerokopasmowej współdziałającej ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi;
 2. budowę i wyposażenie inwestycyjne centrum zarządzania siecią regionalną;
 3. budowę, rozbudowę i zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki na poziomie regionalnym;
 4. przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego biegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju systemów baz danych oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
 5. tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu tj.: Telecentra, hot spoty;
 6. opracowanie i utworzenie systemów informacji kulturalnej i turystycznej;
 7. budowę i rozbudowę systemów wspomagających/służących digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów).

Wnioskodawca był Liderem projektu. Na mocy zawartej umowy pomiędzy wszystkimi Stronami projektu, majątek dotyczący realizacji zadania - regionalna sieć szerokopasmowa - będzie własnością Powiatu przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Wnioskodawca ma utworzyć jednostkę budżetową, której nieodpłatnie przekaże mienie powstałe w trakcie realizacji projektu. Jednostka budżetowa będzie zarządzała i utrzymywała regionalną sieć szerokopasmową, w tym będzie prowadziła działalność telekomunikacyjną w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. Oddanie w trwały zarząd środka trwałego w postaci nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem stanowiącym centrum zarządzania siecią telekomunikacyjną oraz wież, masztów nadawczych i światłowodów, nastąpi w drodze decyzji Zarządu Powiatu na podstawie art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług ani w całości ani w części w związku z realizacją ww. projektu.

Zgodnie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie działalności w przedmiocie telekomunikacji.

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami (art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675), jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej:

 1. budować lub eksploatować infrastrukturę telekomunikacyjną i sieci telekomunikacyjne oraz nabywać prawa do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych;
 2. dostarczać sieci telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjne lub zapewniać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej;
 3. świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi na rzecz:
  • d. przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • e. podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
  • f. użytkowników końcowych - w zakresie i na warunkach określonych w art. 6 i 7.

W myśl art. 9 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), sektor finansów publicznych tworzą m.in. jednostki budżetowe.

Z art. 11 ust. 1 – 3 ww. ustawy wynika, że:

 1. jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 2. jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.
 3. podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej "planem finansowym jednostki budżetowej".

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

Tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd (art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Art. 4 pkt 10 tej ustawy wyjaśnia, że jest nią państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.

Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej samorządowej jednostce organizacyjnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej (art. 43 ust. 5 ww. ustawy).

W myśl art. 44 ust. 1 ww. ustawy, trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony lub czas oznaczony.

Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 2 oraz art. 60a ust. 3. (art. 45 ust. 1 powołanej ustawy).

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że jednostka budżetowa utworzona przez Wnioskodawcę będzie odrębnym od Wnioskodawcy podmiotem, któremu zostanie przekazane w trwały zarząd określone mienie tj. nieruchomość zabudowana budynkiem, wieże telekomunikacyjne oraz sieci światłowodowe.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie w trwały zarząd jednostce budżetowej: nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym zlokalizowane jest centrum zarządzania siecią, wież telekomunikacyjnych oraz sieci światłowodowej, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie będzie miał w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy – nieodpłatne przekazanie ww. mienia w trwały zarząd w świetle okoliczności przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, odbędzie się w związku z prowadzoną przez Powiat działalnością wykonywaną we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Reasumując, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w związku z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz jednostki budżetowej w trwały zarząd nieruchomości, wież telekomunikacyjnych oraz sieci światłowodowej powstałych w trakcie realizacji umowy partnerskiej utworzonej przez Wnioskodawcę dla celów zarządzania i utrzymania zrealizowanej w ramach projektu regionalnej sieci szerokopasmowej dostępu do sieci Internet, w tym świadczenia usług z jej wykorzystaniem, przez tę jednostkę tj. dokonywania czynności opodatkowanych.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie którym przedmiotowe nieodpłatne przekazanie majątku jednostce budżetowej podlega zwolnieniu od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zauważa, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy (zdarzenia przyszłego), w którym wskazano, iż środek trwały zostanie przekazany nieodpłatnie w trwały zarząd jednostce budżetowej. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisie zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części powstania obowiązku podatkowego w związku z nieodpłatnym przekazaniem przez Powiat jednostce budżetowej w trwały zarząd nieruchomości, wież telekomunikacyjnych oraz sieci światłowodowej powstałych w związku z realizacją projektu pn. „...” Natomiast wniosek w części dotyczącej powstania obowiązku podatkowego w związku z nieodpłatnym przekazaniem przez Powiat jednostce budżetowej mienia powstałego w związku z realizacją projektu pn. „....” załatwiono interpretacją Nr IPTPP1/443-940/11-4/MW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.