IPPP1/443-968/14-4/MPe | Interpretacja indywidualna

Powiat nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych wydatków związanych z przebudową sal dydaktycznych. W ocenie Organu związek z czynnościami opodatkowanymi w stopniu, który wynika z opisu sprawy jest nikły.
IPPP1/443-968/14-4/MPeinterpretacja indywidualna
 1. jednostka samorządu terytorialnego
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. powiat
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 27 sierpnia 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 27 listopada 2014 r. nadanym w dniu 28 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) na wezwanie Organu z dnia 18 listopada 2014 r. (data odbioru 21 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z przebudową sal dydaktycznych na wielostanowiskową pracownię żywienia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z przebudową sal dydaktycznych na wielostanowiskową pracownię żywienia. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 listopada 2014 r. nadanym w dniu 28 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) na wezwanie Organu z dnia 18 listopada 2014 r. (data odbioru 21 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jest jednostką samorządu terytorialnego drugiego stopnia, którego funkcjonowanie jest uregulowane w szczególności w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 595) (dalej: „usp”).

Zgodnie z regulacjami zawartymi w usp Powiat, wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami, a także może wykonywać zadania jednostek lokalnego samorządu terytorialnego, województwa, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu, na podstawie stosownych porozumień, oraz niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 usp, Wnioskodawca wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 1. edukacji publicznej;
 2. promocji i ochrony zdrowia;
 3. pomocy społecznej;
 4. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 5. polityki prorodzinnej;
 6. wspierania osób niepełnosprawnych;
 7. transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 8. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 9. kultury fizycznej i turystyki;
 10. geodezji, kartografii i katastru;
 11. gospodarki nieruchomościami;
 12. administracji architektoniczno-budowlanej;
 13. gospodarki wodnej;
 14. ochrony środowiska i przyrody;
 15. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 17. ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 18. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 19. ochrony praw konsumenta;
 20. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 21. obronności;
 22. promocji powiatu;
 23. współpracy i działalności m.in. na rzecz organizacji pozarządowych;
 24. działalności w zakresie telekomunikacji.

Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 2 usp do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w usp zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

W tym zakresie Powiat, zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 6 Ustawy o VAT występuje jako organ władzy publicznej, wykonujący zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa i jako taki nie jest uznawany, w świetle regulacji w zakresie podatku VAT, za podatnika podatku od towarów i usług (dalej: „podatku VAT”).

Jednocześnie, Wnioskodawca wykonuje czynności wpisujące się w definicję działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy o VAT i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W szczególności, w ramach działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT (działalności gospodarczej) Wnioskodawca:

(i.) świadczy usługi wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Starostwa Powiatowego,

(ii.) świadczy usługi wynajmu lokali komunalnych (wynajmu lokali użytkowych),

(iii.) dokonuje odpłatnego zbycia mienia komunalnego,

(iv.) dzierżawa gruntów,

(v.) dokonuje refaktury kosztów głównych (zasadniczo, dokonuje refaktury energii elektrycznej) na podmioty trzecie.

Powiat przystępuje do inwestycji której celem jest wykonanie projektu oraz robót budowlanych polegających na przebudowie sal dydaktycznych na wielostanowiskową pracownię żywienia wraz z wyposażeniem.

W zakres prac inwestycji do wykonania wchodzą:

 1. wykonanie projektów przebudowy,
 2. wykonanie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, sanitarnych,
 3. dostawa i montaż urządzeń wyposażenia pracowni żywienia,
 4. nadzór inwestorski.

W związku z powyższym, Powiat zleci wykonanie związanych z tym prac budowlanych przedsiębiorcy budowlanemu wyłonionemu w drodze przetargu. Z tytułu przeprowadzenia Inwestycji Powiat otrzyma od wykonawców faktury dokumentujące dokonanie ww. czynności, na których będzie wykazany podatek VAT w stosownej wysokości.

Dodatkowo Powiat pragnie podkreślić, iż Inwestycja będzie stanowiła ulepszenie środków trwałych, tj. Nieruchomości, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), których wartość przekroczyła kwotę 15.000 zł.

Nieruchomość ta jest wykorzystywana przez jednostkę budżetową Powiatu do wykonywania czynności będących poza zakresem opodatkowania VAT, tj. wykonywania zadań z zakresu edukacji publicznej.

Ponadto Powiat wykonuje czynności opodatkowane na przedmiotowej nieruchomości w postaci najmu sal dydaktycznych podmiotom trzecim. Powiat przewiduje również zawarcie odpłatnej umowy z podmiotem trzecim na wynajem/dzierżawę pracowni żywieniowej po zakończeniu przebudowy.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji przepisu prawa podatkowego jest zdarzenie przyszłe i Wnioskodawca nie jest w stanie przedstawić szczegółowych postanowień umowy na wynajem/dzierżawę pracowni żywieniowej podmiotom trzecim. Wnioskodawca nie rozpoczął jeszcze procesu inwestycyjnego pn nazwą „przebudowa sal dydaktycznych na wielostanowiskową pracownię żywienia wraz z wyposażeniem” jest to jeszcze inwestycja na etapie planowania, jednakże pewne założenia co do ewentualnego wynajmowania przebudowanych pomieszczeń są przyjmowane.

Przebudowane pomieszczenia planuje się wynajmować poza godzinami lekcyjnymi w ciągu całego roku kalendarzowego. W przypadku zawarcia umowy udostępnienia pomieszczeń np na jednorazowy pokaz gotowania lub jednorazowe prezentacje sprzętu kuchennego - najczęściej organizowane przez prywatnych przedsiębiorców - rozważane są rozliczenia godzinowe. W wymienionych przypadkach odpłatność następować będzie poprzez przemnożenie umownej stawki za jedną godzinę udostępnienia pomieszczeń i liczby godzin zajmowanych przez korzystającego. W sytuacji zawarcia umowy z kontrahentem np. prowadzącemu popołudniowe kursy gotowania, będą dokonywane rozliczenia miesięczne poprzez przeliczenie umownej stawki za jedną godzinę udostępnienia pomieszczeń i liczby godzin zajmowanych przez korzystającego w ciągu całego miesiąca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Powiat będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych z poniesieniem kosztów przebudowy sal dydaktycznych na wielostanowiskową pracownię żywienia wraz z wyposażeniem w trybie przewidzianym w art. 86 ust. 1...

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat będzie miał prawo zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT do odliczenia na bieżąco podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z poniesieniem kosztów przebudowy sal dydaktycznych na pracownię żywienia w całości, ponieważ po zakończeniu przebudowy Powiat planuje wydzierżawienie na podstawie umowy cywilnoprawnej odpłatnie innemu podmiotowi, ponadto nieruchomość jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z przebudową sal dydaktycznych na pracownię żywienia, planowany wynajem na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim podatnik wykorzystuje nabywane przez siebie towary i usługi do działalności opodatkowanej, jest on uprawniony do odliczenia VAT z tych zakupów wynikającego. W przypadku gdy podatnik wykonuje jednocześnie czynności podlegające zwolnieniu od VAT oraz podlegające opodatkowaniu, zgodnie z treścią art. 90 ust. 1 tej ustawy o VAT, jest zobligowany do określenia kwot podatku VAT wynikających z zakupów do (i) czynności podlegających zwolnieniu od VAT, oraz (ii.) czynności uprawniających do odliczenia.

Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, która wykonuje zadania nałożone na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie terytorialnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.). Powiat jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i któremu przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku, gdy towar i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Powiat będzie odliczał podatek VAT w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, gdyż przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT. Powiat nie ma możliwości odliczenia podatku VAT realizując zadania nałożone odrębnymi ustawami, które mają na celu zaspokojenie potrzeb publicznych a ich efekty nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej. Regulacja ta jest jest zawarta w art. 15 ust. 6 wymienionej ustawy, w którym nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powiat przystępując do przebudowy sal dydaktycznych na pracownię żywienia, jako jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca przebudowę, zleci wykonanie związanych z tym prac budowlanych przedsiębiorcy budowlanemu wyłonionemu w trybie przetargu. Za wykonane prace Powiat zapłaci przedsiębiorcy na podstawie wystawionej faktury VAT, w której zawarty będzie podatek VAT. Pracownia żywienia zostanie wydzierżawiona/wynajęta na podstawie umowy cywilnoprawnej podmiotowi trzeciemu. W czynszu dzierżawy/najmu zawarty będzie podatek VAT.

W związku z powyższym Powiat będzie miał prawo zgodnie z art. 86 ust. 1 do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach związanych z poniesieniem kosztów przebudowy sal dydaktycznych na pracownię żywienia, gdyż pracownia ta będzie wydzierżawiona na podstawie umowy cywilnoprawnej odpłatnie innemu podmiotowi, a więc będzie przeznaczona do czynności opodatkowanych, ponadto obecnie obiekt jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca działając jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej a także może wykonywać zadania jednostek lokalnego samorządu terytorialnego, województwa, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu, na podstawie stosownych porozumień, oraz niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. W tym zakresie Wnioskodawca, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT występuje jako organ władzy publicznej, wykonujący zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa i jako taki nie jest uznawany, w świetle regulacji w zakresie podatku VAT, za podatnika podatku od towarów i usług. Jednocześnie, Wnioskodawca wykonuje czynności wpisujące się w definicję działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Powiat przystępuje do inwestycji, której celem jest wykonanie projektu oraz robót budowlanych polegających na przebudowie sal dydaktycznych na wielostanowiskową pracownię żywienia wraz z wyposażeniem. Z tytułu przeprowadzenia inwestycji Powiat otrzyma od wykonawców faktury, na których będzie wykazany podatek VAT w stosownej wysokości. Inwestycja będzie stanowiła ulepszenie środków trwałych, tj. nieruchomości, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekroczyła kwotę 15.000 zł. Nieruchomość ta jest wykorzystywana przez jednostkę budżetową Powiatu do wykonywania czynności będących poza zakresem opodatkowania VAT, tj. wykonywania zadań z zakresu edukacji publicznej. Ponadto Powiat wykonuje czynności opodatkowane na przedmiotowej nieruchomości w postaci najmu sal dydaktycznych podmiotom trzecim. Powiat przewiduje również zawarcie odpłatnej umowy z podmiotem trzecim na wynajem/dzierżawę pracowni żywieniowej po zakończeniu przebudowy.

W uzupełnieniu do wniosku Powiat wskazał, że przebudowane pomieszczenia planuje wynajmować poza godzinami lekcyjnymi w ciągu całego roku kalendarzowego. W przypadku zawarcia umowy udostępnienia pomieszczeń np na jednorazowy pokaz gotowania lub jednorazowe prezentacje sprzętu kuchennego - najczęściej organizowane przez prywatnych przedsiębiorców - rozważane są rozliczenia godzinowe. W wymienionych przypadkach odpłatność następować będzie poprzez przemnożenie umownej stawki za jedną godzinę udostępnienia pomieszczeń i liczby godzin zajmowanych przez korzystającego. W sytuacji zawarcia umowy z kontrahentem np. prowadzącemu popołudniowe kursy gotowania, będą dokonywane rozliczenia miesięczne poprzez przeliczenie umownej stawki za jedną godzinę udostępnienia pomieszczeń i liczby godzin zajmowanych przez korzystającego w ciągu całego miesiąca.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą pełnego prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych z poniesieniem kosztów przebudowy sal dydaktycznych na wielostanowiskową pracownię żywienia wraz z wyposażeniem.

Należy wskazać, że w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Ustęp 2 tego artykułu wskazuje, że powiat ma osobowość prawną.

Z regulacji art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wynika, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Zatem w tym zakresie Wnioskodawca – Powiat, zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, występuje jako organ władzy publicznej, wykonujący zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa i jako taki nie jest uznawany za podatnika podatku od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Powiat przystępuje do inwestycji której celem jest wykonanie projektu oraz robót budowlanych polegających na przebudowie sal dydaktycznych na wielostanowiskową pracownię żywienia wraz z wyposażeniem. Inwestycja ta będzie stanowiła ulepszenie środków trwałych, tj. nieruchomości wykorzystywanej przez jednostkę budżetową Powiatu do wykonywania czynności będących poza zakresem opodatkowania VAT, tj. wykonywania zadań z zakresu edukacji publicznej.

W przedstawionych wyżej okolicznościach należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując przebudowy sal dydaktycznych znajdujących się w nieruchomości wykorzystywanej przez jednostkę budżetową Powiatu do wykonywania zadań z zakresu edukacji publicznej realizował będzie zadania własne dotyczące zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty. Natomiast w momencie podjęcia decyzji o oddaniu sal dydaktycznych podmiotom trzecim w najem/dzierżawę uznać należy, że Wnioskodawca postanowi że będzie je wykorzystywał do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Wobec tak przedstawionego opisu sprawy należy zbadać, czy wystąpi (oraz ewentualnie w jakim zakresie) prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z przebudową sal dydaktycznych.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przy czym należy zauważyć, że wykładnia art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie charakteru związku pomiędzy zakupami a sprzedażą opodatkowaną, powinna być dokonywana w zgodzie z przepisami VI Dyrektywy (a od 1 stycznia 2007 r. – Dyrektywy 2006/112/WE), a zatem powinna uwzględniać istniejące w tym zakresie orzecznictwo TSUE, w którym, co do zasady, przeważa pogląd, że jedynie bezpośredni związek pomiędzy podatkiem naliczonym a transakcją opodatkowaną może stanowić podstawę do odliczenia VAT.

Rozumienie tego bezpośredniego związku zostało szeroko zaprezentowane w orzeczeniu Trybunału z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-98/98 Commissioners of Customs and Excise przeciwko Midland Bank plc., w którym stwierdzono, że art. 2 I Dyrektywy oraz art. 17(2)(3) i (5) VI Dyrektywy należy interpretować w taki sposób, aby – co do zasady – istnienie bezpośredniego związku między daną transakcją nabycia, a daną transakcją (lub transakcjami) sprzedaży, uprawniającymi do odliczenia, stanowiło warunek nabycia przez podatnika prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej oraz aby stanowiło podstawę do określenia zakresu tego prawa.

Zbadanie, czy w danym przypadku istnieje „bezpośredni związek” między transakcjami, leży w gestii sądów krajowych.

W orzeczeniu z dnia 27 września 2001 r. w sprawie CIBO Participations S.A. (C-16/00) Trybunał doszedł do wniosku, że aby możliwe było odliczenie VAT naliczonego, musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy wydatkiem a sprzedażą opodatkowaną VAT, co oznacza, że wydatek musi stanowić element kosztowy sprzedaży opodatkowanej. Niemniej TSUE stwierdził, że wydatki na doradztwo związane z procesem przejmowania spółek zależnych przez CIBO stanowią koszty ogólne, mające związek z działalnością opodatkowaną tej spółki.

Podobne stanowisko wyraził w orzeczeniu z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03 Kretztechnik AG przeciwko Finanzamt Linz.

W świetle powyższego orzecznictwa TSUE należy stwierdzić, że kierując się wykładnią dokonywaną w zgodzie z zasadami VI Dyrektywy (od 1 stycznia 2007 r. – Dyrektywy 2006/112/WE), na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy, podobnie jak i art. 17(2)(3) i (5) VI Dyrektywy (art. 167 i nast. Dyrektywy 2006/112/WE) należy przyjąć – co do zasady – że niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami), a konkretną transakcją opodatkowaną. Wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie.

Jednak brak takiej konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. W przypadku bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem tych towarów i usług, a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji gdy stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika, pozostając w ten sposób w pośrednim związku z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą, prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT.

Należy zatem zauważyć, że w szerokim ujęciu każdy wydatek ma wpływ na działalność Powiatu. W takim ujęciu każdy wydatek mógłby więc pośrednio podlegać odliczeniu. Jeżeli jednak określone wydatki mają bezpośredni związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, to ewentualne doszukiwanie się pośredniego wpływu tych czynności na działalność opodatkowaną nie może prowadzić do zmiany ich kwalifikacji z punktu widzenia możliwości zastosowania odliczenia. Taki związek jest bowiem zbyt nieuchwytny, mało konkretny w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem nie każdy zaistniały rodzaj powiązania o charakterze pośrednim daje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uzupełnienia do wniosku wynika, że przebudowane pomieszczenia Powiat planuje wynajmować poza godzinami lekcyjnymi w ciągu całego roku kalendarzowego. Pomieszczenia będą udostępniane np. na jednorazowe pokazy gotowania lub prezentacje sprzętu kuchennego – gdzie rozważane są rozliczenia godzinowe. W sytuacji zawarcia umowy z kontrahentem np. prowadzącym popołudniowe kursy gotowania, będą dokonywane rozliczenia miesięczne poprzez przeliczenie umownej stawki za jedną godzinę udostępnienia pomieszczeń i liczby godzin zajmowanych przez korzystającego w ciągu całego miesiąca.

W odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy należy zatem stwierdzić, że obroty z tytułu najmu/dzierżawy przebudowanej sali na godziny poza godzinami lekcyjnymi będą nikłe w stosunku do wartości nakładów poniesionych na przebudowanie tych sal, gdyż zakres komercyjnego wykorzystania będzie minimalny.

Należy podkreślić, że Wnioskodawca chce dokonać przebudowy sal dydaktycznych znajdujących się w nieruchomości wykorzystywanej przez jednostkę budżetową Powiatu do wykonywania zadań z zakresu edukacji publicznej, tj. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Pomimo podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o komercyjnym wynajmie sal poza godzinami lekcyjnymi (poza czasem wykorzystywania sal do czynności niepodlegających VAT), w świetle przedstawionych okoliczności, będzie marginalne w stosunku do poniesionych nakładów na inwestycję.

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że Powiat nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych wydatków związanych z przebudową sal dydaktycznych. W ocenie Organu związek z czynnościami opodatkowanymi w stopniu, który wynika z opisu sprawy jest nikły.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

jednostka samorządu terytorialnego
IBPBI/2/423-1306/14/PC | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1396/14/DM | Interpretacja indywidualna

powiat
IPTPP1/443-667/14-4/RG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.