IBPP4/443-1033/11/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z kompleksowym wsparciem działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2011r. (data złożenia 22 czerwca 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 sierpnia 2011r. (data złożenia 18 sierpnia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2011r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku z realizacją projektu pn. „...”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 sierpnia 2011r. (data złożenia 18 sierpnia 2011r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-1033/11/KG z dnia 10 sierpnia 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto B. (miasto na prawach powiatu) w dniu 24 maja 2011r. otrzymało informację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w K., że projekt pn. „...”, który złożony był w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany będzie od 1 września 2011r. do 31 lipca 2013r.

Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia dla 36 osób – mieszkańców B. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osób powyżej 45 roku życia (osoby bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo, osoby pracujące).

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Zarządzanie i promocja projektu (bieżące koordynowanie projektu, zakupy niezbędnego wyposażenia, tj. dwóch szaf, przenośnej pętli indukcyjnej, urządzenia wielofunkcyjnego, telefonu, materiałów biurowych, rzutnika, laptopa z oprogramowaniem, zlecone zostanie wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. ulotek, plakatów i długopisów) – właścicielem rzeczy zakupionych w ramach projektu będzie Miasto B. Majątek ten nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
  2. Udzielanie wsparcia doradczo-szkoleniowego dla uczestników projektu, tj. zorganizowanie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości; zatrudnienie trenerów, wynajęcie sali szkoleniowej, catering, powielenie materiałów szkoleniowych, a także udzielenie wsparcia doradczego dla uczestników projektu.
  3. Przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Uczestnicy projektu otrzymają bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które będzie mogło być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskodawcę (w tym m.in. środki transportu, środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych).

Przyznanie wsparcia pomostowego polegające na udzieleniu pomocy finansowej dla 36 osób przez okres 6 miesięcy po otrzymaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a ponadto dla 5 uczestników przez kolejnych 6 miesięcy. Wsparcie pomostowe polega na udzieleniu bezzwrotnej pomocy kapitałowej wspomagającej „przetrwanie” uczestnika projektu do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej. Środki te ułatwią początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych przez przedsiębiorcę, niezależnie od poziomu przychodów (w szczególności w postaci składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników oraz na pokrycie Innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa).

Beneficjentem projektu jest Miasto B., natomiast realizatorem zadania jest Urząd Miejski w B., na który będą wystawiane wszystkie faktury. Urząd Miejski w B. nie jest organem administracyjnym, a jedynie jednostką organizacyjną gminy zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Prezydenta Miasta B. Urząd jest więc wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących pomocą Prezydentowi Miasta B. przy wykonywaniu zadań. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, należy stwierdzić, iż również na gruncie podatku od towarów i usług nie występuje odrębna od podmiotowości Miasta B., podmiotowość Urzędu Miejskiego w B.

Wnioskodawca nie zakupi żadnych towarów związanych z realizacją części projektu polegającej na udzieleniu wsparcia doradczo-szkoleniowego dla uczestników projektu.

Towary i usługi nabywane w związku z projektem nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Udział w projekcie jest ogólnodostępny dla osób powyżej 45 roku życia oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – mieszkańców miasta B. Wsparcie udzielone mieszkańcom w ramach projektu pn. „...” jest bezpłatne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 17 sierpnia 2011r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 17 sierpnia 2011r.), nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta i prezydent miasta. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie (art. 92 ust. 2). Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym (art. 92 ust. 3 powołanej ustawy).

W świetle powyższego miasto na prawach powiatu jest gminą, której ustawodawca dodatkowo przypisał wykonywanie zadań powiatu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 11a ust. 3 cyt. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.

W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi wykonawczemu gminy.

Istotnym jest przy tym, że – stosownie do art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym – organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze zarządzenia, co dodatkowo podkreśla, że stanowi on wyłącznie jednostkę zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jako organu gminy. Oznacza to, że urząd jest jednostką organizacyjną organu wykonawczego gminy jakim jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), lecz nie jest jednostką organizacyjną gminy w rozumieniu art. 9 ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto w świetle art. 9 ust. 2 ww. ustawy to gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą (wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej i to wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie), podczas gdy urząd gminy nie dysponuje tego rodzaju kompetencją ustawową – będąc jedynie jednostką realizującą zadania administracyjne, organizacyjne i techniczne – organu wykonawczego gminy. Oczywistym jest przy tym, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonując zadania gminy posługuje się urzędem gminy jako jednostką pomocniczą do realizacji nałożonych na niego zadań, skoro gmina nie posiada własnych struktur organizacyjnych pozwalających na ich realizację.

Nie oznacza to jednak, że tego rodzaju przedsięwzięcia realizowane przez pracowników urzędu gminy są podejmowane w imieniu urzędu gminy, skoro należą do kompetencji gminy i stanowią realizację obowiązków i uprawnień wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który w tym zakresie – stosownie do art. 30 i art. 31 ustawy o samorządzie gminnym – wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa oraz kieruje bieżącymi sprawami gminy, jak również reprezentuje ją na zewnątrz.

Tym samym nie może budzić żadnych wątpliwości, że:

  1. urząd gminy nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), będąc jednostką pomocniczą organu wykonawczego gminy jakim jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), gdyż wykonując w imieniu i na rzecz gminy zadania tegoż organu, nie jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2 tego artykułu.
  2. z tytułu realizacji tych czynności – jeżeli są one wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych – podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 6 u.p.t.u. jest gmina będąca osobą prawną która stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 7 i art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zm.).

W związku z powyższym nie może budzić wątpliwości, że w deklaracji dla potrzeb podatku VAT powinien być podawany numer identyfikacji osoby prawnej będącej podatnikiem podatku od towarów i usług, w imieniu której wykonywane są czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, tzn. numer nadany gminie. Tym samym w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług powinno być wskazane Miasto.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach zadań własnych zamierza zrealizować projekt pn. „...”. Udział w projekcie jest ogólnodostępny dla osób powyżej 45 roku życia oraz osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – mieszkańców Miasta B.

Wsparcie udzielone mieszkańcom w ramach ww. projektu jest bezpłatne.

Towary i usługi nabywane w związku z projektem nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.