IBPP2/4512-1108/15/EK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Powiat przy realizacji projektu.
IBPP2/4512-1108/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. drogi
  2. odliczenia
  3. powiat
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie przez Powiat X i towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „ ...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 18 stycznia 2016 r. znak: OS.042.2.1.2015 (data wpływu 19 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie przez Powiat X towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „ ...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Powiat X jest Wnioskodawcą i przyszłym beneficjentem projektu pt.: „ ...”. Powiat X realizuje ten projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach priorytetu VII Transport, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Przedmiotem projektu była przebudowa ciągu pieszego na odcinku 670,20 m drogi powiatowej nr DP S ulicy, tj. od skrzyżowania z ulicą ... do posesji nr 65 w kierunku skrzyżowania z ulicą.... Przebudowa ciągu pieszego polegała na przebudowie fragmentu istniejącego chodnika oraz budowie nowego chodnika z kostki brukowej w miejsce pobocza ziemnego lub gruntowego, po którym dotychczas prowadzony był ruch pieszy. Projekt jest zbieżny z celem głównym priorytetu VII RPO 2007-2013 „Transport”, którym jest ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego poprzez wsparcie skierowane na rozwój infrastruktury drogowej oraz celem poddziałania 7.1.2, którym jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej. Celem bezpośrednim niniejszego projektu jest znacząca poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych, na drodze powiatowej nr S, tj. ulicy.

Realizacja niniejszego projektu rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku od przeprowadzenia pierwszej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Roboty budowlane rozpoczęły się w październiku 2014 roku i trwały do sierpnia 2015 roku. Realizacja projektu oparta została na współpracy Powiatowego Zarządu Dróg w ze Starostwem Powiatowym w .... Powiatowy Zarząd Dróg w .... w niniejszym projekcie odpowiadał m.in. za: przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu pieszego, przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych, realizowanie płatności na rzecz wykonawców na podstawie zleceń dysponentów środków budżetowych. Właściwe referaty i wydziały Starostwa Powiatowego w w niniejszym projekcie odpowiadają m.in. za: przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego do konkursu, sporządzanie sprawozdań, wniosków o płatność, promocję projektu, realizowanie płatności na rzecz wykonawców na podstawie zleceń dysponentów środków budżetowych. W ramach projektu powstała nowa infrastruktura drogowa, której właścicielem będzie beneficjent – Powiat. W imieniu beneficjenta produktami projektu będzie zarządzał Powiatowy Zarząd Dróg w..., którego zadaniem będzie bieżące utrzymywanie wybudowanej infrastruktury ze środków przekazanych przez Powiat. Powiatowy Zarząd Dróg w ... jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podległą Zarządowi Powiatu i działającą na podstawie statutu Powiatowego Zarządu Dróg w ... (będącego załącznikiem do uchwały nr XII/136/2011 Rady Powiatu ... z dnia 25 października 2011 r.). Projekt „ ...” jest realizowany zgodnie z zasadami RPO na lata 2007-2013. W związku z realizacją projektu, Powiat ... oraz działający w jego imieniu Powiatowy Zarząd Dróg dokonał w latach 2014-2015 nabycia towarów i usług, udokumentowanych fakturami, w których Powiat lub Powiatowy Zarząd Dróg w figurują jako nabywca. Powiat jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklarację VAT-7. Powiatowy Zarząd Dróg (NIP: 639-17-10-742) jest powiatową jednostką budżetową, nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7. Realizacja ww. projektu wpisuje się w realizację zadań własnych powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 1445, z późn. zm.). Art. 4 ust. 1 pkt 6 tej ustawy stanowi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Natomiast zgodnie ze statutem (§ 4 ust. 4 I 1 1) Powiatowego Zarządu Dróg do zadań tej jednostki należy m.in. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

Działalność Powiatu określa statut Powiatu przyjęty uchwałą nr XXIII/238/2012 Rady Powiatu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatu, z późn. zm.

Zgodnie z § 8 ust. 1 statutu Powiatowego Zarządu Dróg jednostka ta prowadzi gospodarkę finansową, zgodną z zasadami wynikającymi z ustawy oraz według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, obowiązujących w jednostkach budżetowych.

Infrastruktura stanowiąca przedmiot projektu nie była, nie jest i nie będzie wykorzystywana przez Powiat oraz przez Powiatowy Zarząd Dróg do czynności opodatkowanych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Ze względu, iż umowa obowiązuje nie tylko w okresie realizacji projektu, ale tak długo jak istnieją prawa i obowiązki z niej wynikające, a przepisy regulujące problematykę podatku VAT przewidują możliwość korygowania prawa do odliczenia podatku należnego w ciągu 5 lat od początku roku, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku należnego, to należy uznać, iż uprawnienie do zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych może podlegać weryfikacji przez cały ten okres.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane pismem z 18 stycznia 2016 r.):

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części przez Powiat jako beneficjenta projektu „ ...” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata

2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do tego projektu...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane pismem z 18 stycznia 2016 r.):

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialności (treść art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym). Zgodnie z art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy Powiat zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność. Realizacja ww. projektu wpisuje się w realizację zadań własnych powiatu o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu.

Towary i usługi nabywane przez Powiat w związku z realizacją ww. projektu nie były, nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy realizując projekt pn. „ ...” Powiat nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części, wynikającego z faktur dokumentujących dokonane zakupy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Generalna zasada regulująca prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług została określona w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Przepis ten stanowi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko w tym zakresie bowiem ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej.

Należy zauważyć, że zarówno ustawa o podatku od towarów i usług, jak również przepisy wykonawcze do niej nie definiują terminu „jednostka budżetowa”, wobec czego należy posiłkować się definicją legalną zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 wskazanej ustawy, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w niniejszej ustawie.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 tej ustawy, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do brzmienia ust. 3 powyższego artykułu, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Z opisu sprawy wynika, że Powiat jest Wnioskodawcą i przyszłym beneficjentem projektu pt.: „ ...”. Celem bezpośrednim niniejszego projektu jest znacząca poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych, na drodze powiatowej nr S, tj. ulicy. W związku z realizacją projektu, Powiat oraz działający w jego imieniu Powiatowy Zarząd Dróg dokonał w latach 2014-2015 nabycia towarów i usług, udokumentowanych fakturami, w których Powiat lub Powiatowy Zarząd Dróg figurują jako nabywca. Powiat jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa deklarację VAT-7. Powiatowy Zarząd Dróg jest powiatową jednostką budżetową, nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie składa deklaracji VAT-7. Realizacja ww. projektu wpisuje się w realizację zadań własnych powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Infrastruktura stanowiąca przedmiot projektu nie była, nie jest i nie będzie wykorzystywana przez Powiat do czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur na których widnieje jako nabywca, gdyż realizowany projekt wykonywany jest w ramach zadań własnych Powiatu stąd Wnioskodawca nie występuje w tej sytuacji jako podatnik VAT. Nie spełniona w tym przypadku jest także pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca wskazał bowiem, że efekty zrealizowanego zadania inwestycyjnego nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Powiat.

Natomiast w odniesieniu do faktur, w których jako nabywca został wskazany Powiatowy Zarząd Dróg, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w nich wskazanego, gdyż w dokumentach tych Wnioskodawca nie figuruje jako nabywca. Stąd też w przypadku tych faktur nie są spełnione przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT umożliwiające realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur przez Wnioskodawcę.

Ustawodawca stworzył bowiem podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) prze niego towarów i usług służących jego działalności opodatkowanej, a zatem podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców.

W tym miejscu zauważyć trzeba, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.

Z wyroku tego wynika, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła.

W związku z ww. wyrokiem nr C-276/14, Ministerstwo Finansów w dniu 29 września 2015 r. wydało Komunikat, w którym stwierdzono, że jednostki budżetowe będą zobowiązane rozliczać się w zakresie VAT łącznie z jednostką macierzystą. Aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, do momentu obowiązkowego „scentralizowania” nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem obecnego modelu rozliczeń.

Przenosząc powołane przepisy prawa, jak również wnioski płynące z orzeczenia C-276/14 na grunt niniejszej sprawy w ocenie tut. organu, nawet w sytuacji, gdy Powiat zgodnie z wnioskami płynącymi z ww. wyroku dokona „scentralizowania” w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług, tj. będzie rozliczać zarówno podatek należny jak i podatek naliczony powstały w wyniku działań realizowanych przez swoje jednostki budżetowe, nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że efekty zrealizowanego zadania inwestycyjnego nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT zarówno przez Powiat jak i jednostkę budżetową powiatu.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ ...”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego tj. prawa do odliczenia dla Powiatu w związku z realizacja projektu. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.