IBPP2/443-964/14/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP2/443-964/14/KOinterpretacja indywidualna
 1. powiat
 2. prawo do odliczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z 3 grudnia 2014 r. znak: WRP-RRZP.042.00029.2014 (data wpływu 5 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 grudnia 2014 r. znak: ... (data wpływu 5 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 listopada 2014 r. znak: IBPP2/443-964/14/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Projekt „...” (okres realizacji 15.10.2008-30.07.2015).

1.Celem projektu jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności powiatu, aby sprzyjać jego długofalowemu rozwojowi gospodarczemu oraz poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu poprzez szybsze i bezpieczniejsze powiązania z: autostradą A4, kanałem i Strefą Ekonomiczną, a także zwiększenie atrakcyjności powiatu jako miejsca rozwoju turystyki i usług z nią związanych, mieszkalnictwa, nowoczesnego rolnictwa i działalności gospodarczej.

2.W ramach projektu zostaną poniesione następujące wydatki:

 • opracowanie dokumentacji technicznej,
 • roboty drogowe,
 • budowa chodnika,
 • przebudowa istniejących skrzyżowań,
 • przebudowa infrastruktury technicznej,
 • obiekty inżynierskie,
 • promocja
 • inżynier kontraktu.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

3.Efekty, czyli produkty i rezultaty projektu

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące produkty:

 • przebudowane drogi powiatowe - 9,43 km,
 • wybudowana sieć kanalizacji deszczowej - 0,66 km,
 • wybudowane chodniki - 3,70 km.

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

 • Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu), która wzrośnie z 80 kN/oś do 115 kN/oś,
 • Natężenie ruchu na drodze, które wzrośnie z 398 poj./km do 444 poj./km.

4.Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostaną nikomu przekazane, będą własnością jednostki organizacyjnej Powiatu - Zarządu Dróg. Wydatki w ramach projektu ponoszone są przez Zarząd Dróg - jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

5.Zrealizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

6.Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.

Pismem z 3 grudnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

 1. Wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu udokumentowane są/będą fakturami wystawionymi na Zarząd Dróg (projekt w trakcie realizacji).
 2. Zarząd Dróg jest odrębnym od Powiatu podatnikiem podatku VAT.
 3. W zakresie realizowanego projektu Powiat występuje jako beneficjent, natomiast Zarząd Dróg jest podmiotem realizującym projekt (odpowiada za rzeczową realizację projektu - wyłonienie wykonawców, zawieranie umów, odbiór robót/usług, występuje jako nabywca i płatnik).

Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną powiatu utworzoną na podstawie Uchwały nr ... Rady Powiatu z dnia 11 marca 1999 r. Podstawowym zakresem działania Zarządu Dróg jest zarządzanie powiatowymi drogami i obiektami mostowymi. Tym samym Zarząd Dróg realizuje zadanie publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6) ustawy o samorządzie powiatowym - Dz.U. 2013 poz. 595).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat w odniesieniu do projektu „...” ma możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Powiat w odniesieniu do projektu „...” nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, ponieważ w przedmiotowym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Generalnie zatem wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, ze zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”. Wydatki w ramach projektu ponoszone są przez Zarząd Dróg - jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu udokumentowane są/będą fakturami wystawionymi na Zarząd Dróg (projekt w trakcie realizacji). Zarząd Dróg jest odrębnym od Powiatu podatnikiem podatku VAT. W zakresie realizowanego projektu Powiat występuje jako beneficjent, natomiast Zarząd Dróg jest podmiotem realizującym projekt (odpowiada za rzeczową realizację projektu - wyłonienie wykonawców, zawieranie umów, odbiór robót/usług, występuje jako nabywca i płatnik).

Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7. Zrealizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Co do zasady zatem faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców (w omawianej sprawie Zarządu Dróg).

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie otrzymywał faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, w których wskazany był jako nabywca, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, w związku z wyżej wymienionym projektem, bowiem Wnioskodawca nie jest wskazany jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących dokonane zakupy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy jednak zauważyć, że Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny, jednak z innej podstawy prawnej. Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spowodowany tym, że w przedmiotowym zakresie Wnioskodawca nie jest podatnikiem lecz tym, że faktury potwierdzające nabycie towarów i usług w ramach projektu nie będą wystawione na Wnioskodawcę (Powiat), lecz na inny podmiot (Zarząd Dróg) będący odrębnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Zarządu Dróg, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

powiat
IPTPP1/443-715/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
IBPP2/443-962/14/KO | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-964/14/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.