IBPP1/443-1412/11/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy aktualnie posiadany numer NIP jest Numerem Identyfikacji Podatkowej Starostwa oraz czy jeśli posiadany NIP jest NIP-em Starostwa Powiatowego, to należy go wyrejestrować i ponownie wystąpić o nadanie nowego NIP dla Starostwa Powiatowego i jednocześnie wystąpić o nadanie NIP dla Powiatu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2011r. (data wpływu 30 maja 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 sierpnia 2011r. (data wpływu 30 sierpnia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – jest:

 • prawidłowe w zakresie określenia czy aktualnie posiadany numer NIP jest Numerem Identyfikacji Podatkowej Starostwa...
 • prawidłowe w zakresie określenia czy jeśli posiadany NIP jest NIP-em Starostwa Powiatowego, to należy go wyrejestrować i ponownie wystąpić o nadanie nowego NIP dla Starostwa Powiatowego i jednocześnie wystąpić o nadanie NIP dla Powiatu...

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie określenia:

 • czy aktualnie posiadany numer NIP jest Numerem Identyfikacji Podatkowej Starostwa...
 • czy jeśli posiadany NIP jest NIP-em Starostwa Powiatowego, to należy go wyrejestrować i ponownie wystąpić o nadanie nowego NIP dla Starostwa Powiatowego i jednocześnie wystąpić o nadanie NIP dla Powiatu...

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 sierpnia 2011r. (data wpływu 30 sierpnia 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 11 sierpnia 2011r. znak: IBPP1/443-915/11/ES.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Powiat w myśl art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 18 lipca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe jest aparatem pomocniczym zarządu powiatu, bowiem zarząd, działa jako organ wykonawczy Powiatu, wykonuje zadania przy pomocy starostwa powiatowego. Starostwo jest strukturą organizacyjną mającą na celu realizację zadań spoczywających na Powiecie. W zakresie podatku od towarów i usług, działa wyłącznie w imieniu i na rzecz Powiatu.

Pierwotne zgłoszenie i przyznanie nr NIP miało Starostwo Powiatowe. Coraz to nowe i odmienne interpretacje oraz rozbieżności czy Starostwo i Powiat powinny mieć jeden czy dwa osobne numery NIP spowodowało, że Wnioskodawca w 1999r. uzyskał NIP na Starostwo Powiatowe, przy jednoczesnym podaniu nr REGON dla Powiatu i Starostwa Powiatowego.

Jednak po najnowszych interpretacjach i coraz częściej powtarzającym się stanowiskiem, że Powiat i Starostwo Powiatowe powinny mieć odrębne numery NIP (Powiat dla potrzeb VAT, Starostwo Powiatowe jako płatnik PIT) posiadana aktualnie rejestracja Wnioskodawcy budzi wątpliwości.

Nadto w myśl przepisów o gospodarce gruntami i nieruchomościami Starosta wykonuje czynności w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r.).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przyznany NIP dla Starostwa Powiatowego jest Numerem Identyfikacji Podatkowej...
 2. Jeśli jest NIP-em Starostwa Powiatowego to czy należy go wyrejestrować i ponownie wystąpić o nadanie nowego NIP dla Starostwa Powiatowego, jednocześnie wystąpić o nadanie NIP dla Powiatu na formularzu NIP-2...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 23 sierpnia 2011r.):

Ad.1 Aktualnie posiadany numer jest NIP Starostwa Powiatowego. Ponieważ przy jego nadaniu wskazano numer regonu Starostwa Powiatowego jako Urzędu. Aktualnie powinien wystąpić o nadanie dodatkowego numeru NIP dla Powiatu. Jednocześnie dla informacji podaje się, że zgodnie z interpretacją US posiadany NIP wykorzystywany był dla Powiatu i Starostwa.

Ad. 2 Posiadany aktualnie NIP powinien zostać dla Starostwa Powiatowego a Powiat winien wystąpić o nadanie oddzielnego numeru NIP dla Powiatu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe w zakresie określenia czy aktualnie posiadany numer NIP jest Numerem Identyfikacji Podatkowej Starostwa...
 • prawidłowe w zakresie określenia czy jeśli posiadany NIP jest NIP-em Starostwa Powiatowego, to należy go wyrejestrować i ponownie wystąpić o nadanie nowego NIP dla Starostwa Powiatowego i jednocześnie wystąpić o nadanie NIP dla Powiatu...

W myśl z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ponadto zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednocześnie wskazać należy, iż od dnia 6 kwietnia 2011r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), w którym tożsama regulacja dotycząca powyższego zwolnienia została zawarta w § 13 ust. 1 pkt 12.

Z powołanych przepisów wynika, że powiat zarówno jako osoba prawna, jak i jednostka samorządu terytorialnego w zakresie czynności o charakterze cywilnoprawnym, posiada status podatnika podatku od towarów i usług.

Powiat, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego, czyli innym, niż organ władzy publicznej uczestnikiem sektora finansów publicznych i dlatego nie może skorzystać z wyłączenia określonego w art. 15 ust. 6 ww. ustawy. Posiada jednak osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu, zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 powołanej ustawy). W myśl art. 33 powołanej ustawy, zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Z przepisu art. 34 ust. 1 tej ustawy wynika, że starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą, służącą zarządowi do wykonania zadań powiatu oraz obsługi techniczno - organizacyjnej powiatu. Tak rozumiane starostwo powiatowe jest wyspecjalizowanym biurem o pewnym zespole pracowników oraz zasobie środków materialnych, danych do pomocy organowi w celu realizacji jego zadań i kompetencji.

Samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) są jednostkami podziału terytorialnego, posiadają osobowość prawną, a zatem i zdolność do działania we własnym imieniu i na własny rachunek. Nie mają jednak własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Urzędy te realizując zadania spoczywające na samorządowych osobach prawnych, a skutkujące obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług, występują wyłącznie jako jednostki organizacyjne działające w imieniu i na rzecz ww. osób prawnych.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861) wynika, że starostwo powiatowe nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne.

Zatem, wszelkie dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez starostwo dotyczące czynności przypisanych prawnie powiatowi, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności, czyli numerem NIP Powiatu.

Stąd też podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności (powiatu i starostwa powiatowego) jest wyłącznie powiat jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną. Zatem, z uwagi na to, że nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, zarówno powiat, jak i starostwo powiatowe, w związku ze swoimi działaniami powinny sporządzać jedno rozliczenie deklaracyjne dla podatku od towarów i usług.

Uwzględniając fakt, iż w stosunku do całej działalności, podatnikiem podatku od towarów i usług jest powiat, w deklaracji tej powinien być podawany numer identyfikacji podatkowej tej osoby prawnej, w imieniu której wykonywane są czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, tj. numer nadany powiatowi.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej (NIP).

Stosownie do ust. 2 i ust. 3 cyt. wyżej przepisu, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych, płatnicy podatków oraz płatnicy składek ubezpieczeniowych – podmioty te również otrzymują NIP.

Powyższe oznacza, że każdy podmiot, który należy do jednej z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom (z których jeden jest podatnikiem np. podatku od towarów i usług, a drugi płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi. Numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP. Konsekwencją wydania ww. decyzji jest jednoznaczna identyfikacja podmiotu w systemie Poltax, poprzez jego NIP i nazwę.

W myśl, art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Natomiast stosownie do art. 8 ww. ustawy, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego, do obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Status prawny pracowników samorządowych określają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Stosownie do postanowień wspomnianej ustawy pracownicy samorządowi są zatrudniani m.in. w starostwie powiatowym. Zakładem pracy dla tych osób jest zatem Starostwo Powiatowe i na nim spoczywa obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od dokonywanych wypłat ze stosunku pracy.

Starostwo Powiatowe jest więc zakładem pracy dla pracowników samorządowych i to na nim spoczywa obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe, jako płatnik nie może posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej Powiatu, ale powinno na potrzeby tych rozliczeń, posiadać swój odrębny NIP.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Powiat wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Starostwo Powiatowe jest aparatem pomocniczym zarządu powiatu, bowiem zarząd, działa jako organ wykonawczy Powiatu, wykonuje zadania przy pomocy starostwa powiatowego. Starostwo jest strukturą organizacyjną mającą na celu realizację zadań spoczywających na Powiecie. W zakresie podatku od towarów i usług, działa wyłącznie w imieniu i na rzecz Powiatu.

Pierwotne zgłoszenie i przyznanie nr NIP miało Starostwo Powiatowe. Wnioskodawca w 1999r. uzyskał NIP na Starostwo Powiatowe, przy jednoczesnym podaniu nr REGON dla Powiatu i Starostwa Powiatowego.

Jednak po najnowszych interpretacjach i coraz częściej powtarzającym się stanowiskiem, że Powiat i Starostwo Powiatowe powinny mieć odrębne numery NIP (Powiat dla potrzeb VAT, Starostwo Powiatowe jako płatnik PIT), aktualna rejestracja Wnioskodawcy budzi wątpliwości.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności jest wyłącznie Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną. Dlatego też dla celów podatku od towarów i usług Powiat i Starostwo powinny stosować jednakowe oznaczenie (numer identyfikacji podatkowej) – tj. NIP nadany osobie prawnej tj. Powiatowi oraz składać jedno rozliczenie deklaracyjne w podatku od towarów i usług. Wszelkie dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez Starostwo dotyczące czynności przypisanych prawnie Powiatowi, powinny być sygnowane numerem NIP osoby prawnej, w której imieniu wykonywane są te czynności czyli numerem NIP Powiatu.

Jednocześnie nadmienić należy, iż Starostwo Powiatowe jako podmiot posiadający status płatnika podatków lub płatnika składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych jest obowiązany do posługiwania się dla tych celów odrębnym numerem identyfikacji podatkowej (NIP).

Ponieważ jak wynika z wniosku pierwotne zgłoszenie i przyznanie nr NIP miało Starostwo Powiatowe, zatem należy uznać, iż posiadany obecnie numer NIP jest Numerem Identyfikacji Podatkowej Starostwa Powiatowego, w związku z czym stanowisko Wnioskodawcy, że aktualnie posiadany numer jest NIP-em Starostwa Powiatowego, należało uznać za prawidłowe.

Mając powyższe rozstrzygnięcie na uwadze i uwzględniając również fakt, iż:

 • podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności (Powiatu i Starostwa Powiatowego) jest wyłącznie Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną,
 • nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej Powiatu i Starostwa Powiatowego w zakresie VAT,
 • podatek od towarów i usług związany z czynnościami Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązany jest rozliczyć Powiat w jednej (swojej) deklaracji VAT-7 a nie Starostwo Powiatowe,
 • wszelkie dokumenty wymagające oznaczenia (numeru) NIP sporządzane przez Starostwo dotyczące czynności przypisanych prawnie Powiatowi, powinny być sygnowane numerem NIP Powiatu,
 • Starostwo Powiatowe jako podmiot posiadający status płatnika podatków lub płatnika składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych jest obowiązany do posługiwania się dla tych celów odrębnym numerem identyfikacji podatkowej (NIP),

stanowisko Wnioskodawcy, że posiadany aktualnie NIP powinien zostać dla Starostwa Powiatowego a Powiat winien wystąpić o nadanie oddzielnego numeru NIP dla Powiatu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.