3063-ILPB1-1.4511.193.2016.1.AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2016 r. (data wpływu 14 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2016r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Radni Powiatu pełniąc swoje funkcje na podstawie ustawy z dnia czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz na podstawie Statutu Powiatu biorą udział w szkoleniach tematycznych, kursach oraz wyjeżdżają w podróże służbowe, które finansowane są ze środków własnych Powiatu, a także uczestniczą w seminariach, konferencjach opłacanych przez Wnioskodawcę.

Ponadto w celu sprawowania swojej funkcji radni wyposażeni są w telefony komórkowe oraz mobilny internet na koszt Powiatu, dzięki czemu kontakt mieszkańców z radnymi jest w pełni możliwy. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat posiada osobowość prawną. W art. 9 ust. 1 ustawy ww. organem stanowiącym i kontrolnym w powiecie jest rada powiatu. Do właściwości rady powiatu należą wszystkie sprawy pozostające z zakresie działania powiatu. Szeroki zakres uprawnień rady powiatu, w skład której wchodzą wszyscy radni, określony został w art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym. Do zadań rady powiatu należy między innymi: uchwalanie statutu powiatu, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu. itp. Radni zobowiązani są brać udział w pracach rady i komisji oraz innych instytucji samorządowych do których zostali wybrani lub desygnowani. Wnioskodawca wystawia na koniec roku podatkowego dla wszystkich członków organu stanowiącego korzystających z nieodpłatnych świadczeń PIT-11.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszty szkolenia radnego, możliwość korzystania z telefonów komórkowych oraz mobilnego internetu, udziału w kursach, seminariach, konferencjach organizowanych i opłacanych przez Wnioskodawcę stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z powyższym, czy Wnioskodawca jako płatnik ma obowiązek potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wystawić PIT-11?

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty poniesione na korzystanie z wymienionych świadczeń i materiałów nie mogą być uznane za nieodpłatne świadczenia na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie mogą być opodatkowane tym podatkiem.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, aby radni mogli właściwie i zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa wykonywać swoje obowiązki - powiat na terenie którego działa rada, zapewnia radnym udział w szkoleniach, umożliwia korzystanie z telefonu służbowego, mobilnego internetu.

Wnioskodawca uważa, że w tym przypadku nie powstaje po stronie radnego przychód do opodatkowania, gdyż udział w szkoleniach, możliwość korzystania z telefonów, mobilnego internetu wynika z podstawowych obowiązków Powiatu, który obsługuje Radę Powiatu pod względem logistycznym, kadrowym, szkoleniowym itp. Rada Powiatu nie funkcjonuje w oderwaniu od Wnioskodawcy i od Powiatu a większość swoich funkcji uchwałodawczych, kontrolnych, merytorycznych, wykonuje na terenie siedziby Wnioskodawcy.

Radny wykonując swoją funkcję radnego w Radzie Powiatu nie osiąga przychodu z nieodpłatnych świadczeń w postaci udziału w szkoleniach, udostępnienia mu możliwości skorzystania z telefonu, internetu, zakupionych przez Wnioskodawcę, gdyż nie osiąga korzyści majątkowej poprzez zwiększenie jego aktywów a ekwiwalentem za to jest praca radnego na rzecz Wnioskodawcy poprzez pełnienie funkcji radnego. Radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji. Wszelkie kursy, seminaria, konferencje umożliwiają pozyskiwanie wiedzy na temat potrzeb społeczności i możliwych sposobów ich rozwiazywania. Dostęp do telefonu komórkowego i mobilnego internetu zapewnia należytą organizację pracy, w szczególności poprzez zapewnienie szybkiej i bezpośredniej komunikacji z mieszkańcami powiatu.

Zdaniem Wnioskodawcy, trudno w tym przypadku mówić o przychodzie radnego do opodatkowania, którym to przychodem miałaby być wartość kosztów, które poniósł Powiat na organizowanie, finansowanie ww. szkoleń, konferencji lub seminariów. Finansowane przez Wnioskodawcę narzędzia, takie jak internet, telefony komórkowe, są niezbędne w realizowaniu codziennych obowiązków radnych. Nie mają one w dzisiejszych czasach charakteru wyjątkowego, wręcz przeciwnie są powszechne i pożądane, a ich wykorzystywanie w działalności radnych na rzecz wspólnoty stanowi rzecz oczywistą i praktyczną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednym ze źródeł przychodów jest, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność wykonywana osobiście.

Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Ustawa nie definiuje pojęcia „wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich”. Kwestia ta była jednak przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn. akt U 6/97) stwierdził, iż „o pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Z pełnieniem obowiązków społecznych natomiast, mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie.” Z tych względów za wykonywanie obowiązków społecznych lub obywatelskich należy rozumieć przede wszystkim wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej, zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej. Będą to również obowiązki związane z wykonywaniem określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe).

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy, powiat ma osobowość prawną.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 cytowanej, organami powiatu są:

  1. rada powiatu;
  2. zarząd powiatu.

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa (art. 9 ust. 3 ww. ustawy).

W art. 12 ustawy o samorządzie powiatowym wskazane zostały uprawnienia rady powiatu.

Radni wchodzący w skład rady powiatu wykonują zadania przypisane radzie powiatu. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Radny obowiązany jest brać udział w pracach organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (art. 21 ust. 1-3 ustawy o samorządzie powiatowym).

W świetle powyższego, pomimo braku ustawowej definicji pojęcia obowiązków społecznych lub obywatelskich, uznać należy, że sprawowanie funkcji radnego, który jako reprezentant lokalnej społeczności działa na jej rzecz, mieści się w tym terminie.

Jak wynika z treści wniosku, radni Powiatu biorą udział w szkoleniach tematycznych, kursach oraz wyjeżdżają w podróże służbowe, które finansowane są ze środków własnych Powiatu, a także uczestniczą w seminariach, konferencjach opłacanych przez Wnioskodawcę. Ponadto w celu sprawowania swojej funkcji radni wyposażeni są w telefony komórkowe oraz mobilny internet na koszt Powiatu, dzięki czemu kontakt mieszkańców z radnymi jest w pełni możliwy.

Należy podkreślić, że co do zasady – przychody otrzymane z tytułu pełnienia obowiązków radnego powiatu – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ponieważ jednak dla prawidłowego funkcjonowania organu powiatu jakim jest rada powiatu, radnym powinny być stworzone odpowiednie warunki, pozwalające na efektywne sprawowanie ich funkcji, to wydatki na szkolenia, kursy, seminaria konferencje, możliwość korzystania z telefonu komórkowego i mobilnego internetu, nie spełniają kryterium wystąpienia po stronie radnego przysporzenia majątkowego (korzyści). Wydatki Powiatu w tym zakresie nie generują po stronie radnych przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są bowiem w istocie wydatkami poniesionym na funkcjonowanie organu Powiatu jakim jest rada powiatu, w skład której wchodzą radni. Zatem, jako takie, wydatki te nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia, które należałoby zakwalifikować do przychodów określonych w treści art. 13 pkt 5 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że koszty szkolenia radnego, możliwość korzystania z telefonów komórkowych oraz mobilnego internetu, udziału w kursach, seminariach, konferencjach organizowanych i opłacanych przez Wnioskodawcę w związku z wykonywaniem przez radnych swoich mandatów i związanych z tym obowiązków i uprawnień nie stanowią po stronie radnego przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie ciąży obowiązek potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ani też obowiązek wystawienia informacji PIT-11.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.