0115-KDIT1-2.4012.160.2018.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2018 r. (data wpływu 13 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „M....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „M....”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat będzie realizował projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 pn. „M....”. Powiat jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Realizuje zadania własne powiatu określone w art. 4 ust. 1 pkt 8, 1 4, 19, 21 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 814, ze zm.), tj. w zakresie kultury fizycznej i turystyki; rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; promocji powiatu. Planowana inwestycja przebiegać będzie po drodze powiatowej nr ... na ... Właścicielem drogi jest Powiat a trwały zarząd sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w .... Na modernizowanym odcinku, na istniejącej drodze powiatowej wyznaczone są szlaki (ścieżki) turystyczne:

  • na odcinku ... do skrzyżowania na ... -ścieżka pn. „Pętla...”,
  • na odcinku skrzyżowanie na .., przez most do smażalni - ścieżka pn. „Nasypem kolejowym”,

na odcinku ... do skrzyżowania na ... - ścieżka pn. „Na kolejowym szlaku”. Modernizacja istniejących szlaków doprowadzi do zwiększenia wartości użytkowej tych miejsc, pogłębi rozwój turystyki aktywnej, w tym turystyki rowerowej. Przejazd wzdłuż szlaków turystyczno-krajoznawczych prowadzących pomiędzy miejscowościami o walorach krajoznawczo-kulturowych a takimi szlakami jest właśnie obszar z ... do ..., przyczyni się do aktywności mieszkańców, a także spowoduje wzrost atrakcyjności turystycznej regionu bytowskiego, co przyciągnie inwestorów, zainteresowanych uruchomieniem nowych kompleksów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz turystów. Warto wspomnieć, że szlak turystyczny, który ma zostać zmodernizowany leży na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina...”, który został utworzony w 1981 roku na obszarze 7 gmin) i 2 powiatów. Faktury VAT dokumentujące wydatki związane z realizacją zadania, wystawiane będą na Powiat, zaś płatnikiem będzie zarząd Dróg Powiatowych (jednostka organizacyjna Powiatu objęta centralizacją od 1 stycznia 2017 r.). Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Realizacja tego przedsięwzięcia związana jest z wykonywaniem zadań własnych Powiatu w celu poprawy warunków komunikacyjnych drogi powiatowej i pogłębieniu rozwoju aktywnej turystyki. Projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, którego celem jest rozbudowa, modernizacja, integracja sieci szlaków turystycznych w powiązaniu i harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i rozwój infrastruktury towarzyszącej wodnym szlakom komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie powiązanej z działalnością rybacką. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. § 7 p. 1 lit. a ).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „M...”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z otrzymanych faktur, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn. „M...”. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.710, z póź.zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powiat, przystępując do realizacji przedmiotowego zadania występuje jako organ władzy publicznej, wykonuje zadanie własne powiatu zapisane w ustawie o samorządzie powiatowym. Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.