0114-KDIP4.4012.197.2017.2.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2017 r. (data wpływu 24 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (Dz.U. poz. 349 i 1888 oraz 2016 r. poz. 337) została zawarta w dniu 14 lipca 2016 r. umowa pomiędzy Samorządem Województwa a Powiatem o przyznaniu Powiatowi pomocy finansowej w formie refundacji ze środków „EFRROW” na realizację operacji: „Przebudowa drogi powiatowej”. Dofinansowanie zostało ustalone w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pozostałe koszty inwestycji ponoszą w wysokości po 50% Powiat i Gmina. Inwestycja jest współfinansowana przez Gminę na podstawie zawartego w dniu 31 grudnia 2015 r. porozumienia pomiędzy Powiatem a Gminą w sprawie współpracy i współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z zasadami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizowana operacja - inwestycja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizowanego przedsięwzięcia zostanie osiągnięty następujący cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę chodnika i poprawienie standardów drogi powiatowej na odcinku 1,716 km. Przedmiar robót dla wyżej wymienionej inwestycji obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowę, nawierzchnię jezdni, krawężniki, nawierzchnię chodnika, zjazdy indywidualne, przepusty pod drogą, pobocza, tereny zielone, roboty towarzyszące, oznakowanie pionowe i poziome.

Zrealizowanie operacji poprawi dostępność komunikacyjną miejscowości, przez które przebiega droga, będąca przedmiotem wniosku do innych dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich. Ponadto ułatwi dostęp głównie do obiektów użyteczności publicznej i miejsc pracy w miejscowościach. Obiekty do których ułatwiony zostanie dostęp to m.in. dworzec kolejowy, ośrodek zdrowia, apteka, bank, sklepy spożywcze i przemysłowe. Umożliwi także poprawę stanu technicznego powiatowej infrastruktury drogowej na długości 1,716 km.

Pierwsze wydatki w ramach prowadzonej inwestycji Powiat poniósł w roku 2016 r., pozostałe będą ponoszone w 2017 r. Planowany termin zakończenia to 30 czerwca 2017 r.

Realizując powyższą inwestycję Powiat wykonuje zadania publiczne, do których został powołany. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.) do zadań powiatów należy realizacja zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Działania w zakresie przebudowy dróg mają służyć lokalnej społeczności, wspierać lokalny rozwój i nie wynikają z chęci uzyskiwania korzyści finansowych. Jednocześnie zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z póżn. zm.) Zarząd Powiatu sprawuje funkcje zarządcy dróg powiatowych (w tym przypadku drogi powiatowej) i do jego zadań należy zgodnie z art. 20 powołanej ustawy m.in. pełnienie funkcji inwestora i utrzymanie powiatowej infrastruktury drogowej. Właścicielem wytworzonego majątku będzie Powiat a jednostką zarządzającą w imieniu Powiatu będzie jednostka organizacyjna Powiatu - Powiatowy Zarząd Dróg. Powiatowy Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu. Zgodnie z nadanym statutem przedmiotem działalności tejże jednostki jest między innymi zarząd drogami powiatowymi w zakresie utrzymania i ochrony tych dróg. Wszystkie te czynności Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje na rzecz i w imieniu Powiatu.

Powiat zgodnie z art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454) od 1 stycznia 2017 r. jest czynnym podatnikiem VAT. Powiatowy Zarząd Dróg od dnia 1 stycznia 2017 r. objęty jest skonsolidowanym rozliczaniem podatku VAT prowadzonym przez Powiat wynikającym z obowiązku centralizacji rozliczeń podatku VAT przez jst. Nabywcą wszystkich dostaw towarów i usług jest Powiat.

Wykonane zadanie „Przebudowa drogi powiatowej” nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powiat nie będzie pobierał opłat za korzystanie ze wskazanego przebudowanego odcinka drogi powiatowej. Efekty realizowanej inwestycji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę i Powiatowy Zarząd Dróg do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z komunikatem ARiMR każdy z beneficjentów operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest zobowiązany do dostarczenia wraz z wnioskiem o płatność indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT. Powiat jako beneficjent ww. programu chce zaliczyć koszty podatku VAT realizowanej inwestycji do kosztów kwalifikowalnych projektu i tym samym otrzymać dofinansowanie, zatem musi wykazać, że podatek VAT nie będzie mógł być odzyskany w całości lub w części zarówno podczas realizowania inwestycji jak po jej zakończeniu. Tylko w takiej sytuacji może zaliczyć podatek VAT poniesiony na realizację inwestycji, jako wydatek kwalifikowalny operacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Powiat realizując inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej” w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ma możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z inwestycją: „Przebudowa drogi powiatowej” realizowaną w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie będzie miał możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w całości ani w części, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycję, jak i po jej zakończeniu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 4 z późn. zm.) do zadań powiatów należy realizacja zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Wobec powyższego realizując ww. inwestycję Wnioskodawca będzie wykonywał zadanie publiczne nałożone na Wnioskodawcę przepisami ustawy. Ponadto stosownie do art. 2 ust. 1 wymienionej ustawy Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) Zarząd Powiatu sprawuje funkcje zarządcy dróg powiatowych i do jego zadań należy w myśl art. 20 powołanej ustawy m.in. pełnienie funkcji inwestora i utrzymanie powiatowej infrastruktury drogowej.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z powołanego przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z prowadzoną operacją typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ponieważ efekt zrealizowanej operacji nie będzie służył czynnościom opodatkowanym VAT.

Wnioskodawca nie pobiera i nie będzie pobierał opłat za korzystanie z wybudowanej infrastruktury, czyli zrealizowana inwestycja nie generuje dochodu, który stanowiłby podstawę do naliczenia podatku należnego, a powstałe w ramach projektu mienie nie jest i nie będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nie jest również przedmiotem umów cywilnoprawnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja powyższej inwestycji jest wyłącznie wynikiem realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na Wnioskodawcę i będzie służyła wspieraniu lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Powiat będzie wykorzystywać tę drogę jedynie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, gdyż droga jest drogą powiatową publiczną i będzie dostępna dla każdego zgodnie z przeznaczeniem.

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat nie jest podatnikiem VAT w zakresie w jakim realizuje zadania określone w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, a wobec tego nie może dokonać odliczenia podatku VAT. Powiat nie wykonuje czynności opodatkowanych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi. Wobec powyższego nie występuje przesłanka określona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat nie będzie miał zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji, gdyż efekty przedmiotowej inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Tym samym, Powiat nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycję jak i po jej zakończeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 6 cyt. wyżej ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy, powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (Dz.U. poz. 349 i 1888 oraz 2016 r. poz. 337) została zawarta w dniu 14 lipca 2016 r. umowa pomiędzy Samorządem Województwa a Powiatem o przyznaniu Powiatowi pomocy finansowej w formie refundacji ze środków „EFRROW” na realizację operacji: „Przebudowa drogi powiatowej ”. Dofinansowanie zostało ustalone w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Pozostałe koszty inwestycji ponoszą w wysokości po 50% Powiat i Gmina. Inwestycja jest współfinansowana przez Gminę na podstawie zawartego w dniu 31 grudnia 2015 r. porozumienia pomiędzy Powiatem a Gminą w sprawie współpracy i współdziałania w realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z zasadami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowana operacja - inwestycja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizowanego przedsięwzięcia zostanie osiągnięty następujący cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców miejscowości poprzez budowę chodnika i poprawienie standardów drogi powiatowej na odcinku 1,716 km. Przedmiar robót dla wyżej wymienionej inwestycji obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowę, nawierzchnię jezdni, krawężniki, nawierzchnię chodnika, zjazdy indywidualne, przepusty pod drogą, pobocza, tereny zielone, roboty towarzyszące, oznakowanie pionowe i poziome. Zrealizowanie operacji poprawi dostępność komunikacyjną miejscowości przez które przebiega droga będąca przedmiotem wniosku do innych dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich. Ponadto ułatwi dostęp głównie do obiektów użyteczności publicznej i miejsc pracy w miejscowościach. Obiekty do których ułatwiony zostanie dostęp to m.in. dworzec kolejowy, ośrodek zdrowia, apteka, bank, sklepy spożywcze i przemysłowe. Umożliwi także poprawę stanu technicznego powiatowej infrastruktury drogowej na długości 1,716 km. Pierwsze wydatki w ramach prowadzonej inwestycji Powiat poniósł w roku 2016 r., pozostałe będą ponoszone w 2017 r. Planowany termin zakończenia to 30 czerwca 2017 r.

Realizując powyższą inwestycję Powiat wykonuje zadania publiczne, do których został powołany. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm.) do zadań powiatów należy realizacja zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Działania w zakresie przebudowy dróg mają służyć lokalnej społeczności, wspierać lokalny rozwój i nie wynikają z chęci uzyskiwania korzyści finansowych. Jednocześnie zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z póżn. zm.) Zarząd Powiatu sprawuje funkcje zarządcy dróg powiatowych (w tym przypadku drogi powiatowej) i do jego zadań należy zgodnie z art. 20 powołanej ustawy m.in. pełnienie funkcji inwestora i utrzymanie powiatowej infrastruktury drogowej. Właścicielem wytworzonego majątku będzie Powiat a jednostką zarządzającą w imieniu Powiatu będzie jednostka organizacyjna Powiatu - Powiatowy Zarząd Dróg. Powiatowy Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu. Zgodnie z nadanym statutem przedmiotem działalności tejże jednostki jest między innymi zarząd drogami powiatowymi w zakresie utrzymania i ochrony tych dróg. Wszystkie te czynności Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje na rzecz i w imieniu Powiatu.

Powiat zgodnie z art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454) od 1 stycznia 2017 r. jest czynnym podatnikiem VAT. Powiatowy Zarząd Dróg od dnia 1 stycznia 2017 r. objęty jest skonsolidowanym rozliczaniem podatku VAT prowadzonym przez Powiat wynikającym z obowiązku centralizacji rozliczeń podatku VAT przez jst. Nabywcą wszystkich dostaw towarów i usług jest Powiat. Wykonane zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości” nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powiat nie będzie pobierał opłat za korzystanie ze wskazanego przebudowanego odcinka drogi powiatowej. Efekty realizowanej inwestycji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę i Powiatowy Zarząd Dróg do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Powiat realizując inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej” w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ma możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie realizowania inwestycji jak i po jej zakończeniu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony. Przedmiotowa inwestycja - przebudowa drogi należy do zakresu zadań własnych, do realizacji których Powiat jest zobowiązany ustawą o samorządzie powiatowym. Ponadto jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat za korzystanie ze wskazanego przebudowanego odcinka drogi. W rezultacie towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Należy zatem stwierdzić, że Powiat wykonując przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie występuje w charakterze podatnika podatku VAT. Wydatki na ww. inwestycję, w momencie ich ponoszenia nie będą miały związku z działalnością gospodarczą Powiatu w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, lecz z czynnościami publicznoprawnymi.

Podsumowując, w analizowanym przypadku nie będą spełnione przesłanki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy i warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Powiat nie będzie działać jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją ww. inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji, a także prawo do zwrotu podatku z tego tytułu w trybie art. 87 ustawy, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycję jak i po jej zakończeniu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.