0114-KDIP1-2.4012.733.2018.2.PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki za zakup banerów, zaproszeń i plakatów zakupionych w związku z realizacją Dożynek Powiatu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.), uzupełnionym w dniu 15 listopada 2018 r. (data wpływu 21 listopada 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 9 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za zakup banerów, zaproszeń i plakatów zakupionych w związku z realizacją Dożynek Powiatu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za zakup banerów, zaproszeń i plakatów zakupionych w związku z realizacją Dożynek Powiatu.

Wniosek uzupełniony został w dniu 15 listopada 2018 r. (data wpływu 21 listopada 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 9 listopada 2018 r., skutecznie doręczone Stronie w dniu 13 listopada 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, uzupełniony w odpowiedzi na wezwanie:

Powiat jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2018 r. Powiat zrealizował projekt pod nazwą „Dożynki Powiatu 2018”.

Projekt „Dożynki Powiatu 2018” miał na celu kultywowanie narodowej tradycji, integrację środowisk wiejskich oraz promocję powiatu. Na uroczystości swoje wieńce dożynkowe prezentowały delegacje z terenu całego powiatu. W czasie uroczystości prezentowany był dorobek kulinarny wschodniej części województwa poprzez przygotowaną degustację produktów tradycyjnych i regionalnych, bezpłatną dla wszystkich gości. W części artystycznej wystąpiły zespoły i kapele ludowe prezentując dorobek kulturowy oraz szeroko rozumiany folklor. Swoją ofertę skierowaną do mieszkańców wsi prezentowały też na stoiskach promocyjnych firmy i agencje rolnicze, rządowe i samorządowe bezpośrednio udzielając informacji i porad. Stoiska promocyjne i doradcze firm i instytucji funkcjonujących w szerokorozumianej działalności rolniczej. Stoiska informacyjne i konsultacyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy, C., Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Lokalnej Grupy Działania, lokalnych producentów i rzemieślników, samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych podmiotów. Ważnym aspektem była promocja samozatrudnienia i inicjatywy rozpoczęcia działalności gospodarczej. W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzono nabory na rozpoczęcie i rozwinięcie działalności gospodarczej. Celem przedsięwzięcia było budowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną, zachowanie i promocja dziedzictwa kulinarnego, kulturowego i tradycji na obszarach wiejskich oraz zachęcenie i zmobilizowanie do wspólnego działania i współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W ramach pozostałych zadań zorganizowano finał Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Rajd odbywał się po terenie całego powiatu z udziałem 50-ciu dwuosobowych załóg. Uczestnicy odwiedzili wyznaczone punkty na trasie związane z historią, kulturą i szczególnymi walorami turystycznymi. Dodatkowo odbyły się pokazy ratownictwa i pierwszej pomocy w wykonaniu strażaków ochotników z OSP i harcerzy z Hufca ZHP. Wspólnie z Nadleśnictwem zorganizowano grę edukacyjno-ekologiczną dotyczącą ochrony środowiska i kształtowania postaw ekologicznych. Projekt zorganizowano z udziałem środków pozyskanych z „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W związku z realizowanym przedsięwzięciem zakupiono banery, zaproszenia i plakaty informujące o terminie i programie imprezy /Faktura nr .... z 2018 r. kwota netto= xxx zł kwota VAT = xxx zł/.

Zakupione na potrzeby Dożynek banery, plakaty i zaproszenia nie były wykorzystane przez Powiat do czynności opodatkowanych, które nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem towarów i usług. Powiat organizując Dożynki działał tylko i wyłącznie jako organ władzy publicznej realizując zadania, do których został powołany na mocy ustawy o samorządzie powiatowym (art. 4 Ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 5 czerwca 1998 r. Dz. U. 2018 poz. 995) a na podstawie art. 15 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U. 24 czerwiec 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) „Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.”. W związku z realizacją Dożynek Powiat nie dokonał żadnych czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych i nie osiągnął żadnych dochodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT z faktury na zakup banerów, zaproszeń i plakatów zakupionych w związku z realizacją Dożynek?

Zdaniem Wnioskodawcy: Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa a także promocji powiatu (art. 4 Ustawy o samorządzie powiatowym z dn. 5 czerwca 1998 r. Dz.U. 2018 poz 995). W ramach tych zadań organizowane są Dożynki Powiatowe których celem jest kultywowanie narodowej tradycji, celebrowanie święta plonów z mieszkańcami powiatu oraz integracja środowisk wiejskich a także promocja powiatu. Zadania te nie mają cech działalności gospodarczej, nie przynoszą dochodów i nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Powiat jako organ władzy publicznej realizuje zadanie, do którego został powołany na mocy ustawy o samorządzie powiatowym. Naszym zdaniem powiatowi w związku z organizacją Dożynek Powiatowych nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze z 2018 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.) – powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 21 ww. ustawy – powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji powiatu.

Z opisu sprawy wynika, że Powiat jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W 2018 r. Powiat zrealizował projekt pod nazwą „Dożynki Powiatu 2018”.

Projekt miał na celu kultywowanie narodowej tradycji, integrację środowisk wiejskich oraz promocję powiatu. Na uroczystości swoje wieńce dożynkowe prezentowały delegacje z terenu całego powiatu. Celem przedsięwzięcia było budowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną, zachowanie i promocja dziedzictwa kulinarnego, kulturowego i tradycji na obszarach wiejskich oraz zachęcenie i zmobilizowanie do wspólnego działania i współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W związku z realizowanym przedsięwzięciem zakupiono banery, zaproszenia i plakaty informujące o terminie i programie imprezy /Faktura nr .... z 2018 r. kwota netto xxxx zł kwota VAT = xxxx zł/.

Zakupione na potrzeby Dożynek banery, plakaty i zaproszenia nie były wykorzystane przez Powiat do czynności opodatkowanych. Powiat organizując Dożynki działał tylko i wyłącznie jako organ władzy publicznej realizując zadania, do których został powołany na mocy ustawy o samorządzie powiatowym. W związku z realizacją Dożynek Powiat nie dokonał żadnych czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych i nie osiągnął żadnych dochodów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktury na zakup banerów, zaproszeń i plakatów zakupionych w związku z realizacją Dożynek.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego nie został spełniony. Powiat organizując Dożynki działał tylko i wyłącznie jako organ władzy publicznej realizując zadania, do których został powołany na mocy ustawy o samorządzie powiatowym. Jak wskazał Wnioskodawca – Projekt „Dożynki Powiatu 2018” miał na celu kultywowanie narodowej tradycji, integrację środowisk wiejskich oraz promocję powiatu. Zakupione na potrzeby Dożynek banery, plakaty i zaproszenia nie były wykorzystane przez Powiat do czynności opodatkowanych. W związku z realizacją Dożynek Powiat nie osiągnął żadnych dochodów.

Zatem Wnioskodawca na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktury na zakup banerów, zaproszeń i plakatów zakupionych w związku z realizacją „Dożynek Powiatu 2018”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.