0113-KDIPT1-2.4012.52.2018.3.AJB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Stawki podatku VAT dla prac budowlanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2018 r. (data wpływu 24 stycznia 2018 r.), uzupełnionym pismami z dnia 26 stycznia 2018 r. (data wpływu 2 lutego 2018 r.), z dnia 16 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.) oraz z dnia 3 kwietnia 2018 r. (data wpływu 11 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla prac budowlanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla prac budowlanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 26 stycznia 2018 r., z dnia 16 marca 2018 r. oraz z dnia 3 kwietnia 2018 r. poprzez załączenie dowodu uiszczenia opłaty, doprecyzowanie opisu sprawy i własnego stanowiska oraz kwestie związane z reprezentacją.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat ... jako inwestor realizuje projekt inwestycyjny dotyczący „...”, realizowany w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. DPS w ... jest jednostką organizacyjną Powiatu i funkcjonuje stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) jako jednostka budżetowa – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, realizująca zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych, obojga płci, przewlekle psychicznie chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, a uzasadnia konieczność zapewnienia całodobowej opieki osób trzecich. Celem domu jest zapewnienie mieszkającym w nim mieszkańcom warunków mieszkaniowych zgodnych z obowiązującymi standardami.

Realizowana przez Powiat inwestycja objęta pracami termomodernizacyjnymi prowadzona jest w Domu Pomocy Społecznej w ... w Budynku nr 4 i Budynku nr 5.

Budynek nr 4

Piwnica o łącznej powierzchni 60,5 m 2:

 • magazyn ziemniaków o powierzchni 17,99 m2,
 • magazyn kiszonek o powierzchni 10,13 m2,
 • węzeł cieplny o powierzchni 27,47 m2,
 • klatka schodowa o powierzchni 4,91 m2.

Parter o łącznej powierzchni 484,78 m2:

 • 2 klatki schodowe o łącznej powierzchni 22,97 m2,
 • gastroterapia o powierzchni 147,00 m2,
 • zmywalnia naczyń o powierzchni 8,75 m2,
 • 2 WC o łącznej powierzchni 9,70 m2,
 • biuro kierownika o powierzchni 10,52 m2,
 • magazyn o powierzchni 6,16 m2,
 • winda o powierzchni 7,00 m2,
 • klatka schodowo o powierzchni 11,45 m2,
 • wiatrołap o powierzchni 6,88 m2,
 • 2 korytarze o łącznej powierzchni 32,49 m2,
 • komunikacja o powierzchni 8,71 m2,
 • 2 jadalnia o łącznej powierzchni 86,40 m2,
 • zmywalnia o powierzchni 15,09 m2,
 • kuchnia o powierzchni 35,11 m2,
 • obieralnia o powierzchni 11,13 m2,
 • magazyn o powierzchni 13,24 m2,
 • magazyn spożywczy o powierzchni 13,60 m2,
 • pomieszczenie socjalne o powierzchni 12,07 m2,
 • prysznic o powierzchni 4,27 m2,
 • pomieszczenie porządkowe o powierzchni 12,96 m2,
 • 2 przedsionki o łącznej powierzchni 20,73 m2.

Poddasze o łącznej powierzchni 472,76 m2:

 • klatka schodowa o powierzchni 37,99 m2,
 • komunikacja o powierzchni 139,00 m2,
 • pomieszczenie porządkowe o powierzchni 4,56 m2,
 • pralnio-suszarnia o powierzchni 10,80 m2,
 • sanitariat o powierzchni 4,27 m2,
 • pokój opiekuna o powierzchni 9,73 m2,
 • WC o powierzchni 1,90 m2,
 • magazyn o powierzchni 2,76 m2,
 • korytarz o powierzchni 6,39 m2,
 • winda o powierzchni 7,00 m2,
 • 7 mieszkań o łącznej powierzchni 248,36 m2.

Prace budowlane polegają na wykonaniu instalacji gazu zasilającej projektowaną kotłownię gazową oraz remoncie instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię.

Budynek nr 5 – złożony jest z trzech segmentów A, B, C.

W skład segmentu A ( 749,94 m2) wchodzi:

Piwnica o łącznej powierzchni 154,3 m2:

 • 2 pomieszczenia gospodarcze łączna powierzchnia 18,5 m2,
 • 2 chłodnie o łącznej powierzchni 43,72 m2,
 • klatka schodowa o powierzchni 15,67 m2,
 • magazyn spożywczy o powierzchni 14,79 m2,
 • magazyn podręczny (wodomierz) o powierzchni 22,89 m2,
 • archiwum o powierzchni 38,73 m2.

Parter o łącznej powierzchni 279,62 m2:

 • światłoterapia o powierzchni 50,11 m2,
 • 3 mieszkania dla podopiecznych o łącznej powierzchni 114,66 m2,
 • korytarz o powierzchni 60,9 m2,
 • wiatrołap o powierzchni 22,61 m2,
 • 2 klatki schodowe o powierzchni 31,34 m2.

I piętro (część biurowa) o łącznej powierzchni 316,02 m2:

 • pokój sprzątaczki o powierzchni 2,78 m2,
 • WC o powierzchni 10,87 m2,
 • pokój na akta o powierzchni 6,3 m2,
 • 9 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 171,89 m2,
 • 2 klatki schodowe o łącznej powierzchni 31,34 m2,
 • kuchnia sekretariatu o powierzchni 4,5 m2,
 • korytarz o powierzchni 88,34 m2.

W skład segmentu B (355,53 m2) wchodzi:

Parter o łącznej powierzchni 355,53 m2:

 • magazyn leków o powierzchni 6,73 m2,
 • biuro + dyżurka o powierzchni 10,37 m2,
 • WC personelu o powierzchni 5,32 m2,
 • 3 korytarze o łącznej powierzchni 68.14 m2,
 • suszarnia o powierzchni 12 m2,
 • pom. porządkowe o powierzchni 2,5 m2,
 • WC niepełnosprawni o powierzchni 6,84 m2,
 • centrala telefoniczna o powierzchni 6,84 m2,
 • 7 mieszkań dla podopiecznych o łącznej powierzchni 236,79 m2.

W skład segmentu C (268,66 m2) wchodzi:

Piwnica o łącznej powierzchni 53,91 m2:

 • kotłownia o powierzchni 11,56 m2,
 • magazyn oleju opałowego o powierzchni 22,72 m2,
 • korytarz o powierzchni 18,63 m2.

Parter o łącznej powierzchni 215,75 m2:

 • mieszkanie 3-osobowe o powierzchni 59,03 m2,
 • 3 garaże o łącznej powierzchni 156,72 m2.

Prace polegają na dociepleniu wełną mineralną, zabezpieczeniu folią PE stropu pod nieogrzewanym poddaszem, na wykonaniu instalacji gazu zasilającej projektowaną kotłownię gazową oraz remoncie instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię oraz modernizację systemu przygotowania c.w.u.

Jak wynika z projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu ... Domu Pomocy Społecznej w ... Budynek nr 4 i Budynek nr 5 projektant sklasyfikował obiekty budowlane, tj. Budynek nr 4 i Budynek nr 5 wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) do obiektów kategorii XI – „budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze”.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Powiat ... w zakresie prac budowlanych, w związku z realizacją projektu inwestycyjnego dotyczącego „...” jest zamawiającym w rozumieniu Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).
 2. Budynki nr 4 i nr 5, w których wykonywany jest przedmiotowy projekt inwestycyjny zaliczone są do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.)
 3. Prace związane z termomodernizacją Domu Pomocy Społecznej są wykonywane wyłącznie w obrębie brył Budynków nr 4 i nr 5.
 4. Budynki nr 4 i 5 zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) sklasyfikowane są według symbolu – PKOB, tj. dział 11 grupa 113 – budynki zbiorowego zamieszkania. Ponadto Decyzją z dnia 28.11.2012 r. znak: B.I.6740.2.18.2012.Op Organ architektoniczno-budowlany określił kategorię budynków zgodnie z dokumentacją projektową jako KOB XI, odpowiadającą PKOB dział 11, grupom 111, 112, 113, dotyczącą budynków mieszkalnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu instalacji gazu zasilającej projektowaną kotłownię gazową oraz remoncie instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię w Budynku nr 4 uprawnia do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT – 8% w przypadku wykonywanych robót?
 2. Czy wykonanie prac budowlanych polegających na dociepleniu wełną mineralną, zabezpieczeniu folią PE stropu pod nieogrzewanym poddaszem, na wykonaniu instalacji gazu zasilającej projektowaną kotłownię gazową oraz remoncie instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię oraz modernizację systemu przygotowania c.w.u. w Budynku nr 5 uprawnia do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT – 8% w przypadku wykonywanych robót?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się:

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz
 • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także
 • obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Natomiast, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne lub stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

W związku z powyższym, prace termomodernizacyjne wykonywane w obrębie brył Budynków nr 4 i nr 5 objęte są społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.). Symbol PKOB Budynków nr 4 i nr 5, to 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania”. Klasa ta obejmuje budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych: np. domy opieki społecznej. W konsekwencji, domy opieki społecznej zaliczają się zarówno do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, jak i do obiektów budownictwa mieszkaniowego. Reasumując, prace termomodernizacyjne prowadzone w budynkach Domu Pomocy Społecznej w ..., tj. Budynku nr 4 i 5 należy objąć 8% stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że Wnioskodawca został uznany za podmiot zainteresowany uzyskaniem interpretacji w zakresie opodatkowania nabywanych usług z uwagi na przesłanki wynikające z art. 14s ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu 41, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – według art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12 ustawy, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

W tym klasa 1130 – Budynki zbiorowego zamieszkania - obejmuje m. in.: budynki zbiorowego zamieszkania w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, itp.

Przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma zatem fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym), a także zaklasyfikowanie obiektu, którego dotyczą te prace, do obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, należy uwzględniać regulacje wynikające z przywołanego art. 2 pkt 12 ustawy. Nadto w celu ustalenia właściwej stawki podatku VAT dla usług budowlanych wykonywanych w Budynku nr 4 i Budynku nr 5, należy ustalić czy dokonywane są one w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Wskazać przy tym należy, że przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów Prawa budowlanego oraz powszechnego rozumienia.

Z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 i pkt 2).

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

W myśl art. 3 pkt 7 ww. ustawy Prawo budowlane, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Przez przebudowę, zgodnie z pkt 7a ww. artykułu, należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Z kolei definicja remontu została zawarta w pkt 8 art. 3 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego brzmieniem, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja w rozumieniu przyjętym w języku polskim powszechnie oznacza ulepszenie, podwyższenie wartości technicznej, czy też użytkowej, podwyższenie standardu, unowocześnienie obiektu budowlanego lub jego części.

Natomiast w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r., poz. 130, z późn. zm.), znajduje się określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (art. 2 pkt 2), którym jest między innymi ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

Co prawda, ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma inny kontekst normatywny niż ustawa o podatku od towarów i usług, ale skoro ustawodawca zdefiniował dane pojęcie w systemie prawnym, to nie ma podstaw do tego, aby odrzucać istniejącą definicję i tworzyć nową. Należy więc zaznaczyć, że definiując pojęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustawodawca kierował się wyłącznie skutkiem, jaki ma zostać osiągnięty w wyniku tego przedsięwzięcia; zaniechał nawet przykładowego wymienienia rodzajów prac, jakie mieszczą się w pojęciu tego przedsięwzięcia. Definicja określająca przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie na podstawie celu, jaki ma zostać osiągnięty, jest usprawiedliwiona zarówno na gruncie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jak i na gruncie prawa podatkowego.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Nadmienić należy, że w ww. definicji budynku nie mieszczą się elementy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Oznacza to, że ze stawki preferencyjnej korzystają wyłącznie usługi w zakresie budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Z opisu sprawy wynika, że Powiat ..., będący zamawiającym w rozumieniu Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), jako inwestor realizuje projekt inwestycyjny dotyczący „...”. Realizowana przez Powiat inwestycja objęta pracami termomodernizacyjnymi prowadzona jest w Domu Pomocy Społecznej w ... w Budynku nr 4 i Budynku nr 5. Prace budowlane w Budynku nr 4 polegają na wykonaniu instalacji gazu zasilającej projektowaną kotłownię gazową oraz remoncie instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię. Natomiast w Budynku nr 5 prace polegają na dociepleniu wełną mineralną, zabezpieczeniu folią PE stropu pod nieogrzewanym poddaszem, na wykonaniu instalacji gazu zasilającej projektowaną kotłownię gazową, remoncie instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię oraz modernizację systemu przygotowania c.w.u. Budynki nr 4 i nr 5, w których wykonywany jest przedmiotowy projekt inwestycyjny zaliczone są do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy. Prace związane z termomodernizacją Domu Pomocy Społecznej są wykonywane wyłącznie w obrębie brył Budynków nr 4 i nr 5, sklasyfikowanych według symbolu – PKOB, tj. dział 11 grupa 113 – budynki zbiorowego zamieszkania.

Mając zatem na uwadze powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro prace budowlane w Budynku nr 4 oraz w Budynku nr 5 są wykonane w obrębie brył tych Budynków, które dla celów klasyfikacyjnych mieszczą się w dziale 11 – w grupie 113, klasa 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania” w ramach ich termomodernizacji, tj. czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, i budynki te zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to ww. czynności są opodatkowane 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Tym samym, oceniając stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, wydane rozstrzygnięcie traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.