0112-KDIL4.4012.544.2018.2.AR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2018 r. (data wpływu 1 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2018 r. (data wpływu 26 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu. Wniosek uzupełniono w dniu 26 listopada 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz podanie adresu w systemie teleinformatycznym ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat (dalej: „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT . Powiat utworzony został w roku 1999 w ramach reformy administracyjnej. Samorząd Powiatu działa na podstawie:

  • ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 955, z późn. zm.),
  • uchwały Rady Powiatu w sprawie statutu powiatu.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja rozliczeń w podatku od towarów i usług, w wyniku której jednostki organizacyjne Powiatu, w tym Zespół Szkół Technicznych (dalej również: „ZST”), zostały pozbawione odrębności w zakresie rozliczeń w podatku VAT. Powiat jako czynny podatnik podatku VAT, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzi ewidencję sprzedaży i odprowadza podatek należny do Urzędu Skarbowego.

Powiat złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (dalej również : „Projekt”) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego – część III i został wybrany do dofinansowania. Powiat jest beneficjentem projektu natomiast realizatorem jest jego jednostka organizacyjna – Zespół Szkół Technicznych. Projekt swoim działaniem obejmie ZST w zakresie remontu budynku warsztatów szkolnych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do wyposażenia infrastruktury techno-dydaktycznej warsztatów ZST. Wnioskodawca, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, będzie wykorzystywał nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu wyłącznie do czynności poza działalnością gospodarczą. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w ramach opisanego projektu będą wystawione na Wnioskodawcę.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu potencjału edukacyjnego Powiatu poprzez dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w ZST do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez remont i modernizację budynku oraz zakup nowego parku maszynowego niezbędnego do prowadzenia kształcenia w warunkach zbliżonych cło środowiska zawodowego. Realizacja projektu przyczyni się także do polepszenia warunków kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb gospodarczych i społecznych regionu.v

Całkowita wartość projektu wyniesie (...) zł, z tego dofinansowanie z UE (...), a pozostała kwota, tj. (...) zł stanowi wkład własny. Rozliczenie projektu będzie odbywało się bezpośrednio z instytucją zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa. Z tytułu realizacji niniejszego projektu Powiat nie będzie osiągał żadnych przychodów.

Majątek wytworzony w ramach realizowanego projektu będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności poza działalnością gospodarczą, tj. szkolnictwo i edukacja publiczna. Poprzez realizację zadań własnych, z zakresu szkolnictwa i edukacji, projekt ten wpisuje się w zadanie własne Powiatu, wskazane w ustawie o samorządzie powiatowym. Zadania w zakresie kształcenia młodzieży, służą przede wszystkim zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Narzędziami które pozwalają kształcić uczniów, są m.in. sale i pracownie, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w których mogą realizować podstawę programową.

Powiat jako Wnioskodawca, w ramach realizowanego projektu chce zaliczyć koszt podatku VAT projektu, do kosztów kwalifikowanych, w związku z czym podatek VAT nie będzie mógł być przez Powiat odzyskany w całości lub części, podczas realizowanego projektu, w okresie jego trwałości jak i po jego zakończeniu.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 20 listopada 2018 r. o informację, że Wnioskodawca będzie realizował projekt zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem do zadań powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Realizując powyższy projekt Powiat będzie prowadził działania w zakresie edukacji publicznej, które mają na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego młodzieży uczęszczającej do publicznych szkół Zespołu Szkół Technicznych.

Ponadto, towary i usługi nabywane przez Powiat w ramach realizowanego projektu będą służyły Powiatowi do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiatowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku VAT, wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego – część III?

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada status podatnika VAT w odniesieniu do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku VAT, co skutkuje uznaniem podatku VAT za wydatek kwalifikowany do objęcia dofinansowaniem w realizowanym projekcie. Nie będą spełnione warunki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których został naliczony podatek, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich czynności, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonywania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z tytułu realizacji niniejszego projektu Powiat nie będzie osiągał żadnych przychodów. Nabywane towary i usługi w ramach realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca za pośrednictwem swojej jednostki organizacyjnej, tj. Zespołu Szkół Technicznych, będzie wykorzystywał nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. I ustawy, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań, nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze: podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilno-prawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995), powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy samorządzie powiatowym, do zakresu działania powiatu należą określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Z uwagi na powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy zdaniem Powiatu należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy warunek uprawniający do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony a realizację projektu należy zakwalifikować do zadań własnych Powiatu.

Zrealizowana inwestycja będzie publiczna i będzie służyła realizacji celów publicznych. Inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Tym samym, towary i usługi nabywane do realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, czyli wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (nie będą generowały przychodu).

Powiat, przystępując do realizacji projektu chce poprawić jakość kształcenia młodzieży i wykorzystywać powstałą infrastrukturę do wykonywania wyłącznie czynności poza działalnością gospodarczą. Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczy zadań własnych Powiatu z zakresu szkolnictwa i edukacji.

W związku z powyższym zdaniem Powiatu, nie istnieje prawna możliwość do odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją niniejszego projektu, co skutkuje uznaniem podatku VAT za wydatek kwalifikowany do objęcia dofinansowaniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wskazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W świetle powyższego, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie edukacji publicznej oraz kultury fizycznej i turystyki. (art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ww. ustawy, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Natomiast, zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT i działa na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym oraz uchwały Rady Powiatu w sprawie statutu.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja rozliczeń w podatku od towarów i usług, w wyniku której jednostki organizacyjne Powiatu, w tym ZST, zostały pozbawione odrębności w zakresie rozliczeń w podatku VAT. Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Projekt swoim działaniem obejmie: remont budynku warsztatów szkolnych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej oraz zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wyposażenia infrastruktury techno-dydaktycznej warsztatów ZST. Wnioskodawca, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, będzie wykorzystywał nabywane towary i usługi związane z realizacją Projektu wyłącznie do czynności poza działalnością gospodarczą. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług podczas realizacji Projektu będą wystawione na Wnioskodawcę.

Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu potencjału edukacyjnego Powiatu poprzez dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w ZST do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez remont i modernizację budynku oraz zakup nowego parku maszynowego, niezbędnego do prowadzenia kształcenia w warunkach zbliżonych do środowiska zawodowego. Realizacja projektu przyczyni się także do polepszenia warunków kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb gospodarczych i społecznych regionu.

Z tytułu realizacji niniejszego projektu Powiat nie będzie osiągał żadnych przychodów. Majątek wytworzony w ramach realizowanego projektu będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności poza działalnością gospodarczą, tj. szkolnictwo i edukacja publiczna. Poprzez realizację zadań własnych, z zakresu szkolnictwa i edukacji, projekt ten wpisuje się w zadania własne Powiatu, wskazane w ustawie o samorządzie powiatowym. Zadania w zakresie kształcenia młodzieży, służą przede wszystkim zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Narzędziami które pozwalają kształcić uczniów, są m.in. sale i pracownie, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w których mogą realizować podstawę programową.

Wnioskodawca będzie realizował Projekt zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Realizując powyższy Projekt, Wnioskodawca będzie prowadził działania w zakresie edukacji publicznej, które mają na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego młodzieży uczęszczającej do publicznych szkół Zespołu Szkół Technicznych.

Ponadto, towary i usługi nabywane przez Powiat w ramach realizowanego Projektu będą służyły Powiatowi do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Powiatowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku, wynikającego z faktur związanych z realizacją Projektu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W analizowanej sprawie związek taki nie występuje. Jak bowiem wynika z opisu sprawy, realizacja przedmiotowego projektu będzie się odbywać w ramach realizacji zadań własnych Powiatu, nałożonych na Wnioskodawcę ustawą o samorządzie powiatowym. Ponadto – jak wskazano we wniosku – „towary i usługi nabywane przez Powiat w ramach realizowanego projektu będą służyły Powiatowi do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu”. Zatem w rozpatrywanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

W związku z powyższym, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowego Projektu. Tym samym Powiat nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Ponadto, w związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku, wynikającego z faktur związanych z projektem, realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto zaznaczyć należy, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.