0112-KDIL4.4012.151.2018.1.JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu unijnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2018 r. (data wpływu 30 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 marca 2018 r. (data wpływu 17 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu unijnego pn.: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu unijnego pn.: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 marca 2018 r. o prawidłowy podpis pod wnioskiem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od dnia 1 lipca 2016 r. Powiat X (dalej „Powiat”) jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym NIP (...) i począwszy od lipca 2016 r. składa deklaracje VAT we własnym imieniu. Z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z wymogiem art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych ... (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), Powiat podjął rozliczenie podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. Powiat przy pomocy Starostwa jako jednostki prowadzącej obsługę Powiatu (art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późn. zm.) będzie realizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projektu unijnego pn.: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”. Projekt ten wpisuje się w zadanie własne Powiatu w zakresie edukacji publicznej. Przedmiotem projektu jest realizacja szkoleń/kursów zawodowych, staży/praktyk zawodowych, doradztwa zawodowego, skierowanego do uczniów, udział w szkoleniach i studiach podyplomowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni w sprzęt dydaktyczny. Planowane zadanie ma na celu poprawę efektywności kształcenia, w odpowiedzi na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, wśród szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z obszaru Powiatu X. Projekt będzie realizowany w następujących szkołach:

 1. Zespół Szkół Samochodowych w (...), ul. (...);
 2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w (...), ul. (...);
 3. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektryczny w (...), ul. (...);
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w (...), ul. (...);
 5. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w (...), ul. (...);
 6. Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w (...), ul. (...);
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w (...), ul. (...);
 8. Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w (...), ul. (...) – (dalej „Szkoły”).

Powiat X zabezpieczył w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę niezbędną na pokrycie projektu, która następnie zostanie rozdysponowana na uczestniczące w projekcie Szkoły. Na mocy zawartych w projekcie umów (zgodnych z Prawem Zamówień Publicznych) faktury wystawiane w ramach realizacji umów, stanowiące podstawę do wydatkowania, będą wystawiane na nabywcę: Powiat X, ul. (...),(...), NIP: (...), a odbiorcą: będzie oddzielnie każda z ww. Szkół. Faktury będą płacone osobno przez każdą Szkołę w zakresie własnych wydatków. Środki z dofinansowania, odpowiednio w formie zaliczki lub refundacji wydatków, dystrybuowane będą Szkołom przez Powiat zgodnie z wnioskami o płatność. Wnioski te będą podstawą do wystąpienia do Instytucji Zarządzającej RPO W(...) (Urzędu Marszałkowskiego Woj. (...)) odpowiednio o zaliczkowanie lub refundację poniesionych kwalifikowanych kosztów w ramach projektu. W ramach projektu każda ze Szkół – stosownie do swoich potrzeb przeprowadzi szkolenia/kursy w Szkołach, wyśle na staże/praktyki uczniów oraz dokona zakupu sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji kształcenia zawodowego. Zakupione lub wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne, prawne i wyposażenie będą stanowiły majątek tych Szkół, u których nastąpiło ich nabycie.

Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją ww. projektu będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Powiatu w zakresie edukacji publicznej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.). Zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu. Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa oświatowego, powiat jako jednostka samorządu terytorialnego zakłada i prowadzi jedynie szkoły i placówki publiczne. Efekty przedmiotowego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do projektu unijnego pn.: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”, Powiat X ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani też w jakiejkolwiek części. Zadania w zakresie edukacji publicznej należą do zadań własnych Powiatu, co wynika z postanowienia art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.). Zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 8, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu. Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa oświatowego, powiat jako jednostka samorządu terytorialnego zakłada i prowadzi jedynie szkoły i placówki publiczne. W świetle nadal obowiązującego art. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, działalność w zakresie publicznych szkół i placówek jest nieodpłatna (zakaz pobierania jakichkolwiek opłat).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast z art. 15 ust. 6 ww. ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu unijnego pn.: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” będą przez Powiat wykorzystywane do realizacji zadań własnych z zakresu edukacji publicznej wykonywanych jako organ władzy publicznej, czyli do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani też w jakiejkolwiek części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go, dla tej czynności, za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji publicznej (pkt 1 ww. artykułu).

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że od dnia 1 lipca 2016 r. Powiat jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i począwszy od lipca 2016 r. składa deklaracje VAT we własnym imieniu. Z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z wymogiem art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych, Powiat podjął rozliczenie podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. Powiat przy pomocy Starostwa jako jednostki prowadzącej obsługę Powiatu (art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym) będzie realizował projekt unijny pn.: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”. Projekt ten wpisuje się w zadanie własne Powiatu w zakresie edukacji publicznej. Przedmiotem projektu jest realizacja szkoleń/kursów zawodowych, staży/praktyk zawodowych, doradztwa zawodowego, skierowanego do uczniów, udział w szkoleniach i studiach podyplomowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni w sprzęt dydaktyczny. Planowane zadanie ma na celu poprawę efektywności kształcenia, w odpowiedzi na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego wśród szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszaru Powiatu.

Powiat zabezpieczył w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę niezbędną na pokrycie projektu, która następnie zostanie rozdysponowana na uczestniczące w projekcie Szkoły. Na mocy zawartych w projekcie umów (zgodnych z Prawem Zamówień Publicznych) faktury wystawiane w ramach realizacji umów, stanowiące podstawę do wydatkowania, będą wystawiane na nabywcę – Powiat, a odbiorcą: będzie oddzielnie każda z ww. Szkół. Faktury będą płacone osobno przez każdą Szkołę w zakresie własnych wydatków. Środki z dofinansowania, odpowiednio w formie zaliczki lub refundacji wydatków, dystrybuowane będą Szkołom przez Powiat zgodnie z wnioskami o płatność. Wnioski te będą podstawą do wystąpienia do Instytucji Zarządzającej RPO W(...) odpowiednio o zaliczkowanie lub refundację poniesionych kwalifikowanych kosztów w ramach projektu. W ramach projektu każda ze Szkół – stosownie do swoich potrzeb przeprowadzi szkolenia/kursy w Szkołach, wyśle na staże/praktyki uczniów oraz dokona zakupu sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji kształcenia zawodowego. Zakupione lub wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne, prawne i wyposażenie będą stanowiły majątek tych Szkół, u których nastąpiło ich nabycie.

Nabywane przez Wnioskodawcę towary i usługi związane z realizacją ww. projektu będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Powiatu w zakresie edukacji publicznej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy Prawo oświatowe, zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu. Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa oświatowego, powiat jako jednostka samorządu terytorialnego zakłada i prowadzi jedynie szkoły i placówki publiczne.

Efekty przedmiotowego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w odniesieniu do projektu unijnego pn.: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”, Powiat ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Natomiast podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek planowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W rozpatrywanej sprawie związek taki nie wystąpi. Z opisu sprawy wynika, że nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu będą wykorzystywane do realizacji zadań własnych Powiatu w zakresie edukacji publicznej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – efekty przedmiotowego projektu będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów usług. Zatem z całokształtu działań Powiatu związanych z realizacją projektu wynika, że nabycie towarów i usług nie będzie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie zostaną spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Powiat nie będzie działał jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Podsumowując, w odniesieniu do projektu unijnego pn.: „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”, Powiat nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zatem w analizowanej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

W tym miejscu należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Ponadto wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.