0112-KDIL2-1.4012.294.2018.2.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawa do odliczenia kwoty podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 7 czerwca 2018 r.), uzupełnionym pismami z dnia 21 czerwca 2018 r. i 17 lipca 2018 r. (data wpływu 26 czerwca 2018 r. i 20 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie (...)”. Dnia 26 czerwca 2018 r. wniosek uzupełniono o adres ePUAP, a w dniu 20 lipca 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem od towarów i usług (VAT). Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja rozliczeń w podatku od towarów i usług, w wyniku której jednostki organizacyjne Powiatu, zostały pozbawione odrębności w zakresie rozliczeń w podatku VAT.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Powiat realizuje w ramach Działania 12.2 (Infrastruktura kształcenia zawodowego) projekt unijny pn.: „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie (...)”. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu potencjału edukacyjnego Powiatu Lublinieckiego poprzez dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, pracodawców oraz zawodów deficytowych.

Całkowita wartość projektu wyniesie 6.052.623,00 zł, z tego dofinansowanie z UE 4.755.021,71 zł, a pozostała kwota, tj. 1.297.601,29 zł stanowi wkład własny. Rozliczenie projektu będzie odbywało się bezpośrednio z instytucją zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa. Z tytułu realizacji niniejszego projektu, Powiat nie będzie osiągał żadnych przychodów. Projekt obejmie swoim działaniem następujące szkoły oraz zakres ich wyposażenia:

 • Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w zakresie adaptacji pomieszczeń na pracownie do zajęć gastronomicznych w MOW, tj.: remont pracowni gastronomicznej, szatni, dachu oraz pomieszczenia projektowanej kotłowni. Pracownia zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt służący do prowadzenia zajęć na kierunku kucharz;
 • Zespół Szkół Zawodowych w zakresie adaptacji części budynku na pracownie dydaktyczne w ZSZ, tj.: pracownia gastronomiczna, pracownia konstrukcji maszyn i komunikacji w języku obcym, pracownia elektryczna i elektroniczna oraz pracownia fryzjerska. Wyposażenie pracowni: fryzjerskiej, technologii gastronomicznej, komunikacji w języku obcym, rysunku technicznego, pojazdów samochodowych, elektroniki i elektrotechniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz instalacji, montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych a także instalacji elektrycznych;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie: przebudowy 13 pomieszczeń na parterze i 14 pomieszczeń na piętrze w istniejącym budynku szkolnym wraz z jego remontem na potrzeby CKZIU, w tym:
  PARTER: pomieszczenia biurowe (sekretariat, gabinety: dyrektora, v-ce dyrektora i doradcy zawodowego), szatnia, pracownia spawalnicza i ślusarska z wiatą na zewnątrz budynku na gazy spawalnicze, biblioteka z czytelnią multimedialną, sala wykładowa, pracownia ekonomiczno-administracyjna, toaleta damska i męska oraz dostosowana dla osób niepełnosprawnych, komunikacja.
  I PIĘTRO: pracownie: medyczno-kosmetyczna, biologiczno-chemiczna, stomatologiczna, komunikacja w języku obcym, rolnicza i przepisów ruchu drogowego, informatyki, automatyki, elektroniki, robotyki i awioniki, pomieszczenia biurowe, pokój nauczycielski, toaleta damska i męska, pomieszczenia socjalne, komunikacja.
  Wyposażenie pracowni: spawalniczej, automatyki, biologiczno-chemicznej, ekonomiczno-rachunkowej / techniki biurowej, medyczno-kosmetycznej i komunikacji w języku obcym.
 • Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych: w narożniku budynku zaprojektowano nowe skrzydło budynku o wymiarach 13,38 x 8,38 m. Wokół budynku należy wykonać nowe utwardzenie terenu pod projektowany chodnik;
 • Modernizacja pracowni zawodowych, tj.: budowlanej, hotelarskiej, pracowni mechanicznej z maszynami CNC, teletechnicznej. Remont sal lekcyjnych i pomieszczeń piwnicznych, w tym: instalacja klimatyzacji, remont sal i pomieszczeń, wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne, wewnętrzne instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w zakresie wyposażenia pracowni: techniki i informatyki oraz pracowni technologii gastronomicznej.

Majątek wytwarzany w ramach realizowanego projektu, będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności poza działalnością gospodarczą, tj. szkolnictwo i edukacja publiczna. Poprzez realizację zadań własnych, z zakresu szkolnictwa i edukacji, projekt ten wpisuje się w zadanie własne Powiatu, wskazane w ustawie o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 130). Zadania w zakresie kształcenia młodzieży, służą przede wszystkim zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Narzędziami które pozwalają kształcić uczniów, są m.in. sale i pracownie, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w których mogą realizować podstawę programową. Oprócz podstawowej działalności, szkoły udostępniają część sal, na zajęcia dodatkowe, które pozwalają rozwijać zainteresowania osobom z zewnątrz. Na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych szkoły wynajmują pomieszczenia, sale i sale gimnastyczne w budynkach szkół. Pomieszczenia te są integralną częścią obiektów oświatowych i służą uczniom w działalności edukacyjnej. Wynajmowane pomieszczenia i sale nie są oddzielnymi obiektami budowlanymi, ale zaliczane są do obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań, nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilno-prawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powiat jako czynny podatnik podatku VAT, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzi ewidencję sprzedaży i odprowadza podatek należny do Urzędu Skarbowego. Wysokość sprzedaży w ww. jednostkach, w roku 2017, przedstawiała się następująco:

 • Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:
  1. sprzedaż zwolniona 76.122,36 zł;nie stosuje wskaźnika i prewskaźnika – brak sprzedaży opodatkowanej, nie odlicza VAT;
 • Zespół Szkół Zawodowych:
  1. sprzedaż zwolniona – 4.769,88 zł;
  2. sprzedaż opodatkowana 7% i 8% – 528,25 zł;
  3. sprzedaż opodatkowana 22% i 23% – 5.272,81 zł;
  4. nie stosuje wskaźnika i prewskaźnika;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
  1. sprzedaż zwolniona – 122,00 zł;
  2. sprzedaż opodatkowana 22% i 23% – 2.363,40 zł;
  3. nie stosuje wskaźnika i prewskaźnika – nie odlicza podatku VAT;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych:
  1. sprzedaż zwolniona – 863,00 zł;
  2. sprzedaż opodatkowana 22% lub 23% – 8.266,68 zł;
  3. współczynnik sprzedaży poniżej 2% – nie odlicza podatku VAT;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:
  1. sprzedaż zwolniona – 140.154,47 zł;
  2. sprzedaż opodatkowana 7% lub 8% – 2.994,14 zł;
  3. sprzedaż opodatkowana 22% lub 23% – 863,82 zł;
  4. współczynnik sprzedaży poniżej 2% – nie odlicza podatku VAT.

Powiat jako Wnioskodawca, zaliczył koszt podatku VAT realizowanego projektu, do kosztów kwalifikowanych, w związku z czym podatek VAT nie będzie mógł być przez Powiat odzyskany w całości lub części, podczas realizowanego projektu, w okresie jego trwałości jak i po jego zakończeniu.

Dnia 20 lipca 2018 r. Zainteresowany doprecyzował opis sprawy wskazując, że:

 1. Wnioskodawca za pośrednictwem jednostek organizacyjnych opisanych we wniosku, będzie wykorzystywał nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.
 2. Towary i usługi, zakupione w ramach realizacji ww. projektu, będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę, za pośrednictwem opisanych jednostek organizacyjnych do wykonywania wyłącznie czynności poza działalnością gospodarczą.
 3. Towary i usługi zakupione na potrzeby projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiatowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn.: „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie (...)”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, związanych z realizacją projektu, ponieważ nie będą spełnione warunki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz
 2. towary i usługi, z których został naliczony podatek, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich czynności, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonywania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995), powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, do zakresu działania powiatu należą wszystkie sprawy publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania własne, obejmują sprawy m.in. edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Z uwagi na powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony. Jak wynika z okoliczności sprawy, realizacja projektu należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Zrealizowana inwestycja będzie publiczna i będzie służyła realizacji celów publicznych. Inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Tym samym, towary i usługi nabywane do realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, czyli wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (nie będą generowały przychodu).

Powiat, przystępując do realizacji zadania „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w powiecie (...)”, ma poprawić jakość kształcenia młodzieży w kierunkach, w których stwierdzono zapotrzebowanie na rynku pracy, jak również wynika ze złożonego wniosku aplikacyjnego, zamierza wykorzystywać powstałą infrastrukturę do wykonywania wyłącznie czynności poza działalnością gospodarczą. Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczy zadań własnych Powiatu z zakresu szkolnictwa i edukacji.

Powyższe założenie, iż infrastruktura i wyposażenie nie będzie wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT, słusznie utwierdza Wnioskodawcę w przekonaniu, iż VAT naliczony zawarty w poniesionych nakładach inwestycyjnych, jak również w kosztach operacyjnych ponoszonych w procesie eksploatacji, nie może podlegać odliczeniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Powyższe prowadzi do stanowiska Powiatu, iż nie istnieje prawna możliwość do odzyskania podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją niniejszego projektu, co skutkuje uznaniem podatku VAT za wydatek kwalifikowany do objęcia dofinansowaniem, a co za tym idzie uwzględnienia kosztów jako kwot brutto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go, dla tej czynności, za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. edukacji publicznej (pkt 1 ww. artykułu).

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Powiat jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem od towarów i usług (VAT). Od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła centralizacja rozliczeń w podatku od towarów i usług, w wyniku której jednostki organizacyjne powiatu, zostały pozbawione odrębności w zakresie rozliczeń w podatku VAT. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powiat realizuje projekt unijny pn.: „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie (...)”. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu potencjału edukacyjnego Powiatu poprzez dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, pracodawców oraz zawodów deficytowych.

Z tytułu realizacji niniejszego projektu, Powiat nie będzie osiągał żadnych przychodów. Projekt obejmie swoim działaniem następujące szkoły: Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy; Zespół Szkół Zawodowych; Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych; Modernizacja Pracowni Zawodowych; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Majątek wytwarzany w ramach realizowanego projektu, będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności poza działalnością gospodarczą, tj. szkolnictwo i edukacja publiczna. Poprzez realizację zadań własnych, z zakresu szkolnictwa i edukacji, projekt ten wpisuje się w zadanie własne Powiatu, wskazane w ustawie o samorządzie powiatowym. Zadania w zakresie kształcenia młodzieży, służą przede wszystkim zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Narzędziami które pozwalają kształcić uczniów, są m.in. sale i pracownie, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, w których mogą realizować podstawę programową. Z wniosku wynika również, że zrealizowana inwestycja będzie publiczna i będzie służyła realizacji celów publicznych. Inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Tym samym, towary i usługi nabywane do realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, czyli wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (nie będą generowały przychodu). Wnioskodawca za pośrednictwem jednostek organizacyjnych opisanych we wniosku, będzie wykorzystywał nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Towary i usługi zakupione na potrzeby projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT.

Wątpliwości po stronie Wnioskodawcy budzi kwestia prawa do odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn.: „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie (...)”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Natomiast podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek planowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W rozpatrywanej sprawie związek taki nie wystąpi. Jak wynika z oświadczenia Wnioskodawcy „Z tytułu realizacji niniejszego projektu, Powiat nie będzie osiągał żadnych przychodów” oraz „Majątek wytwarzany w ramach realizowanego projektu, będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności poza działalnością gospodarczą”. Ponadto – jak wynika z wniosku – inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Zatem z całokształtu działań Powiatu związanych z realizacją projektu wynika, że nabycie towarów i usług nie będzie miało związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Powiat nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie zostaną spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Podsumowując, w odniesieniu do projektu unijnego pn.: „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie (...)”, Powiat nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zatem w analizowanej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

W tym miejscu należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym należy zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o przedstawiony opis sprawy, w tym w szczególności o informację zgodnie z którą inwestycja nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.