0111-KDIB3-2.4012.193.2017.1.MD | Interpretacja indywidualna

Ustalenie czy Powiat prawidłowo postępuje wystawiając faktury VAT za świadczone usługi szkoleniowe Powiatowemu Urzędowi Pracy oraz wystawianie faktur sprzedaży na Powiat jako nabywcę.
0111-KDIB3-2.4012.193.2017.1.MDinterpretacja indywidualna
 1. Numer Identyfikacji Podatkowej
 2. faktura
 3. jednostka organizacyjna
 4. powiat
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 kwietnia 2017 r. (data wpływu 10 maja 2017 r.) uzupełnionym pismem z 31 lipca 2017 r. (data wpływu 3 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • ustalenia czy Powiat prawidłowo postępuje wystawiając faktury VAT za świadczone usługi szkoleniowe Powiatowemu Urzędowi Pracy – jest prawidłowe,
 • wystawiania faktur sprzedaży na Powiat jako nabywcę – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Powiat prawidłowo postępuje wystawiając faktury VAT za świadczone usługi szkoleniowe Powiatowemu Urzędowi Pracy oraz wystawiania faktur sprzedaży na Powiat jako nabywcę. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 lipca 2017 r. (data wpływu 3 sierpnia 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – Powiat jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i od stycznia 2017 roku prowadzi centralizację rozliczenia podatku VAT w związku z wyrokiem TSUE z dnia 29 września 2015 r., który orzekł, że jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności. Centralizacja nie dotyczy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania powiatu na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016 poz. 645 z późn. zm.). Art. 9 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Zadania wymienione w art. 9 ust. 1 są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej. Według art. 9 ust. 3 utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania powiatowego urzędu pracy wymaga zgody ministra właściwego do spraw pracy. Dyrektora powiatowego urzędu pracy powołuje i odwołuje starosta powiatu. Powiatowy Urząd Pracy otrzymuje na wykonywanie zadań środki z funduszu pracy (zadania w zakresie polityki rynku pracy, inne zadania fakultatywne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów oraz środki z budżetu Powiatu na finansowanie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu pracy (tj. głównie wydatki administracyjne). Uzyskane dochody z działalności finansowanej ze środków pochodzących z Funduszu Pracy oraz ze środków europejskich podlegają zwrotowi do tych budżetów. Natomiast uzyskane dochody z działalności finansowanej z budżetu Powiatu stanowią dochód budżetu Powiatu.

Zespół Szkół Technicznych w L.... jest jednostką organizacyjną Powiatu, która jest objęta centralizacją rozliczeń VAT. Zespół Szkół Technicznych jest placówką oświatową realizującą zadania dydaktyczno-oświatowe w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Wszystkie powiatowe jednostki oświatowe w obszarze prowadzenia procesu dydaktycznego składającego się na całokształt nauczania, co do zasady nie są uznawane za podatnika podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie mniej jednak Zespół Szkół Technicznych prowadzi dodatkową działalność gospodarczą między innymi polegającą na świadczeniu następujących usług dla Powiatowego Urzędu Pracy, który nie podlega centralizacji VAT tj.:

 1. usługi szkoleniowe dla bezrobotnych,
 2. usługi wynajmu pomieszczeń.

Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej dla bezrobotnych „SPAWANIE .....” została zawarta pomiędzy następującymi stronami: 1. Powiatem – Starostą, w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w L....Pani XXX, zwany dalej Zleceniodawcą, a 2. Zespół Szkół Technicznych im. T..... w L...., ul. M......, , zwany dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez Dyrektora XXX.

Zespół Szkół Technicznych po otrzymaniu umowy o świadczenie usług od Powiatowego Urzędu Pracy wystawił fakturę zgodnie z treścią umowy, w której Sprzedawcą jest: Powiat, ul. K...., xx-xxx L...., NIP: ....., Wystawiający: Zespół Szkół Technicznych im. T.... w L...., ul...., Nabywca: Powiat ..., ul.... , NIP:..., Odbiorca: Powiatowy Urząd Pracy w ..., ul.....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Zespół Szkół Technicznych jako jednostka organizacyjna Powiatu prawidłowo postępuje wystawiając faktury za świadczoną usługę Powiatowemu Urzędowi Pracy, czy powinna być to nota księgowa?
 2. Czy faktura sprzedaży jest prawidłowo wystawiona: Sprzedawca: Powiat ul. ... NIP:..., Wystawiający: Zespół Szkół Technicznych im. ...w L., ul...., Nabywca: Powiat ...ul..., NIP:..., Odbiorca: Powiatowy Urząd Pracy w..., czy prawidłowo powinna być wystawiona tak: Sprzedawca: j.w. Wystawiający: j.w., natomiast Nabywca i Odbiorca: Powiatowy Urząd Pracy w..., NIP:..., a jeśli nota księgowa to: Sprzedawca: Zespół Szkół Technicznych im. ...w ..., ul. , NIP:..., Nabywca: Powiatowy Urząd Pracy w..., NIP:....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., jednostka organizacyjna wykonująca we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określone w art. 15 ust. 2 u.p.t.u., powinna działać jako podatnik podatku od towarów i usług. Przy czym podkreślić należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.t.u. podatnikami VAT są podmioty wykonujące działalność gospodarczą samodzielnie.

Zgodnie z zapisami wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r., C- 276/14, „Artykuł 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie”. Jako podatników należy w takim przypadku uznawać gminy, w ramach których te jednostki funkcjonują. Zdaniem TSUE, jednostki budżetowe nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z działalnością gospodarczą powierzoną im w imieniu i na rachunek gminy oraz nie odpowiadają za szkody spowodowane tą działalnością, ponieważ nie dysponują własnym majątkiem, nie osiągają własnych dochodów i nie ponoszą kosztów dotyczących takiej działalności. Uzyskane dochody są bowiem wpłacane do budżetu Gminy, a wydatki są pokrywane bezpośrednio z tego budżetu.

W kontekście powyższych uregulowań oraz argumentacji zawartej w wyroku TSUE, należy stwierdzić, że dla celów rozliczeń VAT powiat i utworzone przez niego jednostki budżetowe powinny być traktowane jako jeden łączny podatnik VAT czynny i w konsekwencji powiat powinien dokonywać jednego rozliczenia deklaracyjnego na gruncie podatku od towarów i usług.

Powiatowego urzędu pracy nie można jednak traktować jako jednostki budżetowej zależnej od powiatu. Zgodnie bowiem z przepisami art. 9 i art. 9a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, organ ten ma umocowanie ustawowe i wykonuje własne działania nałożone na niego przepisami ustawowymi. Jest on organem wchodzącym w skład tzw. administracji zespolonej. Pomimo jednak zespolenia ze starostą pozostaje on organem administracji rządowej. Wykonując zaś nałożone zadania, nie wykonuje ich w imieniu powiatu, ale w imieniu własnym. Zwierzchnictwo starosty nie jest zwierzchnictwem służbowym, bowiem przysługują mu jedynie określone ustawowo uprawnienia, uzgadnianie ich wspólnych działań na terenie powiatu, zatwierdzenie programów działania, kierowanie wspólnymi działaniami w sytuacjach szczególnych oraz zlecenie przeprowadzenia kontroli w uzasadnionych przypadkach. Dodatkowo należy wskazać, że działalność Powiatowego Urzędu Pracy może obejmować więcej niż jeden powiat, na co wskazuje treść art. 9a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, ZST postępuje prawidłowo wystawiając na PUP fakturę za wykonaną usługę, a nie notę księgową. Nota księgowa jest dokumentem rozliczeniowym jednostki. Należy ją stosować przy dokumentowaniu wzajemnych transakcji pomiędzy:

 1. dwoma jednostkami budżetowymi Powiatu,
 2. zakładem budżetowym a jednostką budżetową Powiatu,
 3. pomiędzy Powiatem a jej jednostką budżetową,
 4. pomiędzy Powiatem a jej zakładem budżetowym,

Przed centralizacją dokumentowanie wzajemnych transakcji podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych, natomiast po centralizacji nie podlegają ustawie VAT – czynności wewnętrzne. Mając na uwadze Powiatowy Urząd Pracy, który nie podlega centralizacji VAT jednostka budżetowa jaką jest Zespół Szkół Technicznych nie może wystawić noty księgowej na Powiatowy Urząd Pracy, a jedynie fakturę VAT. Faktura sprzedaży została wystawiona zgodnie ze stronami umowy gdzie Sprzedawcą jest: Powiat ..., Wystawiający: Zespół Szkół Technicznych im. ... w ..., natomiast Nabywcą: Powiat ..., Odbiorcą: Powiatowy Urząd Pracy w....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • ustalenia czy Powiat prawidłowo postępuje wystawiając faktury VAT za świadczone usługi szkoleniowe Powiatowemu Urzędowi Pracy – jest prawidłowe,
 • wystawiania faktur sprzedaży na Powiat jako nabywcę – jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454), jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

Stosownie do art. 4 ww. ustawy z dnia 5 września 2016 r. jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.), powiat jako osoba prawna wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 17 cyt. ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Na podstawie art. 33b ustawy o samorządzie powiatowym, powiatową administrację zespoloną stanowią:

 1. starostwo powiatowe;
 2. powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu;
 3. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.), do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy m.in.:

 1. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
 2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 3. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe (...);
 4. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy (...).

Zgodnie z art. 9 ust. 2 powołanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej.

Stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania powiatowego urzędu pracy wymaga zgody ministra właściwego do spraw pracy.

W myśl art. 9 ust. 5 tej ustawy, starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy. Starosta odwołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy po uzyskaniu opinii powiatowej rady rynku pracy. Opinia powiatowej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz w przypadku odwołania dyrektora powiatowego urzędu pracy na jego wniosek.

Natomiast art. 9 ust. 5a cyt. ustawy stanowi, że dyrektora powiatowego urzędu pracy, o którym mowa w art. 9a, wyłonionego w drodze konkursu spośród osób spełniających warunki określone w ust. 5 powołują i odwołują w porozumieniu właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. Organ właściwy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy ustalają w porozumieniu właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu.

Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w imieniu starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym (art. 9 ust. 7 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i od stycznia 2017 roku prowadzi scentralizowane rozliczenia podatku VAT. Zespół Szkół Technicznych jest jednostką organizacyjną Powiatu, która jest objęta centralizacją rozliczeń VAT. Zespół Szkół Technicznych prowadzi dodatkową działalność gospodarczą między innymi polegającą na świadczeniu usług dla Powiatowego Urzędu Pracy, który nie podlega centralizacji VAT tj. usługi szkoleniowe dla bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania powiatu na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak wskazał Powiat, umowa o świadczenie usługi szkoleniowej dla bezrobotnych została zawarta pomiędzy Zleceniodawcą (tj. Powiatem – Starostą, w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, a Zleceniobiorcą, (tj. Zespołem Szkół Technicznych). Zespół Szkół Technicznych po otrzymaniu umowy o świadczenie usług od Powiatowego Urzędu Pracy wystawił fakturę, w której Sprzedawcą jest: Powiat, Wystawiającym: Zespół Szkół Technicznych, Nabywcą Powiat, Odbiorcą: Powiatowy Urząd Pracy.

W związku z powyższym opisem, Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące kwestii, czy Zespół Szkół Technicznych jako jednostka organizacyjna Powiatu prawidłowo postępuje wystawiając faktury za świadczoną usługę Powiatowemu Urzędowi Pracy, czy powinna to być nota księgowa.

Z okoliczności sprawy wynika, że umowa, która rzeczywiście realizowana jest przez Zespół Szkół Technicznych zawarta jest między dwoma podatnikami tj. pomiędzy Powiatem, a Powiatowym Urzędem Pracy, który nie podlega centralizacji rozliczeń VAT i jest odrębnym od Powiatu podatnikiem.

W konsekwencji Wnioskodawca prawidłowo postępuje wystawiając za pośrednictwem Zespołu Szkół Technicznych fakturę sprzedaży VAT Powiatowemu Urzędowi Pracy, który nie podlega centralizacji rozliczeń VAT i jest odrębnym od Powiatu podatnikiem.

Zasady wystawiania faktur między podatnikami regulują przepisy art. 106a – 106q ustawy.

Jak stanowi art. 106a ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
  1. państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
  2. państwa trzeciego.

Zgodnie z brzmieniem art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 3-5 ustawy, faktura powinna zawierać m.in:

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

Z cytowanych przepisów wynika, że podmiot który wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT.

W tym miejscu należy wskazać, że faktura jest dokumentem o charakterze sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej). Co do zasady zatem, faktura musi być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dostawy określonych towarów lub świadczenia usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego

Biorąc więc pod uwagę powołane powyżej przepisy, należy wskazać, że na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż oraz nabycie towarów i usług powinny być wskazane m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług i ich adresy oraz numery, pod którymi podatnik i nabywca są zidentyfikowani na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, czyli identyfikatory podatkowe.

Zauważyć należy, że nie ma przeszkód, aby na wystawianych fakturach umieszczane były dodatkowo np. dane jednostki budżetowej. Należy jednak pamiętać, że dane jednostki nie mogą być wskazywane zamiast danych Powiatu.

Jednostki budżetowe Powiatu nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, a więc wszelkie czynności przez nie dokonywane na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach jednostki samorządu terytorialnego (pomiędzy jej jednostkami budżetowymi) mają charakter wewnętrzny.

Z okoliczności sprawy wynika, że podatnikiem VAT z tytułu wykonanej usługi szkoleniowej jest Powiat, a nie jednostka budżetowa (Zespół Szkół Technicznych).

Zatem konieczne jest umieszczanie na fakturach sprzedaży danych Powiatu jako sprzedawcy (jego nazwy, adresu, NIP-u). Przy czym brak jest przeciwskazań, aby dane jednostki budżetowej (Zespołu Szkół Technicznych) znajdowały się na fakturze obok danych Powiatu. Ustawa o VAT wprowadza katalog elementów, jakie powinna zawierać faktura, jednak katalog ten nie jest zamknięty. Oznacza to, że na fakturze można umieszczać informacje dodatkowe, jeśli podatnik uzna, że taka jest potrzeba.

Jednocześnie w świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że w niniejszych okolicznościach sprawy nabywcą usług szkoleniowych świadczonych przez Powiat za pośrednictwem Zespołu Szkół Technicznych jest Powiatowy Urząd Pracy, będący odrębnym od Powiatu podatnikiem.

W konsekwencji jako nabywca usług w fakturach wystawianych przez Powiat powinien figurować Powiatowy Urząd Pracy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wystawiania faktur sprzedaży na Powiat jako nabywcę jest nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.